Handling 2004 nr 121

advertisement
Handling 2004 nr 121
Förslag till kostprogram för Göteborgs Stad
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget från v, s och mp i skrivelse den 8 juni 2004 för beslut av kommunstyrelsen för egen del har
bifallits.
Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i tjänsteutlåtande den 27 november 2002 reviderat
den 5 maj 2004 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Förslaget till kostprogram för Göteborgs Stad antas enligt bilaga till stadskansliets
tjänsteutlåtande den 27 november 2002 reviderat den 5 maj 2004.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen beträffande kommunstyrelsen beslut för egen del
förekom skiljaktiga meningar:
Eva Olofsson (v) yrkade bifall till förslaget från v, s och mp i skrivelse den 8 juni 2004.
Carina Liljesand (kd) yrkade bifall till förslaget från kd, fp och m i skrivelse den 13 maj 2004.
Utan omröstning beslöt kommunstyrelsen att bifalla Eva Olofssons yrkande.
Göteborg den 16 juni 2004
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Göran Johansson
Christina Hofmann
Skrivelse från v, s och mp den 8 juni 2004
Kostprogram för Göteborgs Stad
I budgeten för 2001 gav kommunfullmäktige stadskansliet i uppdrag att omarbeta och komplettera det
tidigare kostprogram som arbetats fram av kostansvariga från stadsdelsförvaltningarna,
utbildningsförvaltningen samt upphandlingsbolaget. Programmets övergripande mål är att den mat
som beställs, levereras och/eller tillagas skall vara god och näringsriktig och skall serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten. Programmet har förtydligat bl.a. att ansvaret för kosthållning
inom alla kommunala kök även omfattar miljö- och energiaspekter.
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ges i uppdrag att snarast utifrån Kostprogrammet
utforma lokala riktlinjer för sin kost- och måltidsverksamhet. Dessa ska återredovisas till
kommunstyrelsen.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att ge stadskansliet i uppdrag att följa upp stadsdelsnämndernas lokala riktlinjer för kost- och
måltidsverksamheten och återrapportera detta till kommunstyrelsen senast oktober 2005.
Skrivelse från kd, fp och m den 13 maj 2004
Kostprogram för Göteborgs Stad
Målet för arbetet med kommunens kost- och måltidsverksamhet skall vara en förbättrad hälsa. Det
innebär att de medborgare som är mottagare av kommunens måltidsverksamhet inte skall behöva
drabbas av näringsbrist eller uttorkning.
I SDN Lundby och på övriga Hisingen startade arbetet med att förbättra kost- och
måltidsverksamheten redan 2002. Detta arbete har resulterat i goda kunskaper som kan ligga till grund
för arbetet i övriga stadsdelar.
Eftersom det saknas dietistkompetens inom Göteborgs Stad bör arbetet bedrivas i intimt samarbete
med dietister inom geriatriken på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Det bör även göras en översyn av
på vilket sätt kommunen bäst skall tillgodose behovet av dietistkompetens i framtiden.
Vi förutsätter att det föreslagna kostprogrammet också kommer att gälla inom hemsjukvården, samt att
det i varje stadsdel utses ansvariga personer med adekvat utbildning som tillser att programmet
efterlevs.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att ge stadskansliet i uppdrag att i samband med årsrapporten följa upp stadsdelsnämndernas lokala
riktlinjer för kost- och måltidsverksamheten.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Enheten för Välfärd och utbildning
Eva Lagerstedt/ Britt Johansson
Tfn 031-612277/612256
TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 173/04
Utfärdat den
2002-11-27
Dnr 560/00
Rev 2004-05-05
Dnr 814/00
Kostprogram för Göteborgs stad
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Förslaget till Kostprogram för Göteborgs stad enligt bilaga antas
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har givit stadskansliet två uppdrag med anknytning till kosten. I samband
med budgetbeslutet för 2001 beslöt kommunfullmäktige att:
Med start 2000 kommer Göteborgs stads kostprogram att omarbetas och kompletteras
så att ansvaret för kosthållning på skolor, dagis och andra kommunala kök även
omfattar miljö- och energiaspekter.
En motion av Margareta Vänngård (kd) och Ingrid Kihlén (kd) föranledde också ett uppdrag åt
stadskansliet:
Att uppdra åt stadskansliet att se över kost- och måltidsverksamheten inom kommunal
äldreomsorg i enlighet med vad som anges i motionen.
Stadskansliet presenterade 2002-12-11 för kommunstyrelsen ett förslag till ”Kostprogram för
Göteborgs stad”. Ärendet bordlades och vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 200301-15 beslutades att återremittera förslaget för komplettering beträffande de äldre som har
insatser från hemtjänsten utöver matdistribution. Kostprogrammet skulle även kompletteras
med ett avsnitt om mat för funktionshindrade i särskilt boende.
Stadskansliet vill i detta ärende föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta
bifogade ”Kostprogram för Göteborgs stad”. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden får
i uppdrag att snarast utforma lokala riktlinjer för sin kost- och måltidsverksamhet.
Stadskansliet ges i uppdrag att följa upp dessa riktlinjer i samband med årsapporten för 2005.
Ekonomiska konsekvenser
Kostprogrammet, enligt bilagda förslag, medför inte några ekonomiska konsekvenser utöver
budget om verksamheterna redan följer de rekommendationer och riktlinjer som finns på
nationell nivå. Eventuella kostnader för verksamheter som idag inte följer dessa
rekommendationer och riktlinjer går inte att beräkna.
Bilaga
Kostprogram för Göteborg stad
Ärendet
Kommunfullmäktige har givit stadskansliet två uppdrag med anknytning till kosten.
I samband med budgetbeslutet för 2001 beslöt kommunfullmäktige att:
Med start 2000 kommer Göteborgs stads kostprogram att omarbetas och kompletteras
så att ansvaret för kosthållning på skolor, dagis och andra kommunala kök även
omfattar miljö- och energiaspekter.
En motion av Margareta Vänngård (kd) och Ingrid Kihlén (kd) föranledde även det ett
uppdrag åt stadskansliet:
Att uppdra åt stadskansliet att se över kost- och måltidsverksamheten inom kommunal
äldreomsorg i enlighet med vad som anges i motionen.
Dessa två ärenden har hanterats gemensamt. Stadskansliet presenterade 2002-12-11 för
kommunstyrelsen ett förslag till ”Kostprogram för Göteborgs stad”. Ärendet bordlades och vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2003-01-15 beslutades att återremittera förslaget för
komplettering beträffande de äldre som har insatser från hemtjänsten utöver matdistribution.
Kostprogrammet skulle även kompletteras med ett avsnitt om mat för funktionshindrade i
särskilt boende.
Stadskansliet vill i detta ärende föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta
stadskansliets förslag till ”Kostprogram för Göteborgs stad”.
Bakgrund
I december 1999 lämnade Margareta Vänngård (kd) och Ingrid Kihlén (kd) en motion till
Göteborgs kommunfullmäktige om att uppdra åt stadskansliet att se över kost- och
måltidsverksamheten inom kommunal äldreomsorg. Motionärerna ville uppmärk-samma
kostens och matvanornas betydelse. Man bedömde att antalet undernärda skulle kunna
minskas till hälften genom att bättre anpassa matförsörjningen till de äldres behov och för att
säkerställa kvaliteten i måltidsverksamheten
Kommunfullmäktige biföll motionen och stadskansliet fick i uppdrag att undersöka kvaliteten
i den kommunala äldreomsorgen samt att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Stadskansliet genomförde under 2000 en enkätundersökning om maten inom äldreomsorgen
utifrån rubrikerna
- Dagens servicenivå – måltidsordning, måltidskvalité, miljö
- Organisation – matdistribution
- Utbildning/dokumentation och samråd
- Hemtjänst
- Sammanfattning – ansvaret för kostfrågor, gemensam plan för utveckling av måltidsfrågor, behov av gemensamma kommunala riktlinjer.
Efter genomgång av svaren kunde stadskansliet lyfta tre uttalade problemområden:
- Måltidsordning
- Varmhållning
- Utbildningsinsatser
Resultatet redovisades i styrgruppen för äldreomsorg och psykiatri som gav stadskansliet i
uppdrag att fortsätta med motionen andra del, dvs. säkerställa kvaliteten i verksamheten.
I beslut om budget 2001 gav kommunfullmäktige stadskansliet i uppdrag att omarbeta och
komplettera det kostprogram som 1997 arbetats fram av en grupp kostansvariga från både
stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen samt upphandlingsbolaget. Detta
kostprogram var inte föremål för något politiskt beslut utan enbart en tjänstemannaprodukt
som verksamheterna mot ersättning kunde införskaffa.
Kommunfullmäktiges uppdrag innebar att kostprogrammet skall tydliggöra att ansvaret för
kosthållning på skolor, dagis och andra kommunala kök även omfattar miljö- och
energiaspekter.
Stadskansliet förslag och överväganden
Inom de verksamheter som drivs av Göteborgs stad serveras under vardagarna mat till ca 70
000 elever inom kommunala förskolor/skolor och gymnasier. Ca 4 900 personer inom
kommunala äldreboenden serveras dagligen mat, ca 750 personer bor i bostad med särskild
service och ca 3 000 personer har hemlevererad mat.
Upphandlingsbolaget har tecknat ramavtal med olika leverantörer och kostnaden för den mat
som Göteborgs stad köper genom dessa avtal uppgår till ca 310 mkr/år varav ca 1,5% avser
ekologiska produkter.
I arbetet med ovanstående uppdrag bildade stadskansliet en arbetsgrupp med representanter
från stadsdelarna, miljöförvaltningen, Agenda 21 och upphandlingsbolaget. Avstämning har
skett med representanter från utbildningsförvaltningen. Gruppen har i sitt arbete även tagit del
av aktuell forskning samt nationella riktlinjer och rekommendationer. Då ingen
dietistkompetens finns inom Göteborgs stad, har gruppen konsulterat dietister inom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och inom habiliteringen på Handikappförvaltningen, Västra
Götalandsregionen.
Arbetsgruppen lämnar i detta ärende förslag till ”Kostprogram för Göteborgs stad”.
Detta program följer bl.a. de rekommendationer som finns inom Nordiska Näringsrekommendationer (NNR). Programmets huvudtes säger att det är varje individs rättighet att få
en väl sammansatt kost på rätt energinivå inom kommunens verksamheter.
Kostprogrammet omfattar förskola, skola samt eget och särskilt boende. Inom varje område
berörs: mål, ansvar, näringsrekommendationer, måltidsordning, måltidens sammansättning,
måltidsmiljö, livsmedelshygien, personalens kompetens, behov av matråd samt utvärdering.
Programmets övergripande mål är att den mat som beställs, levereras och/eller tillagas skall
vara god och näringsriktig och skall serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten.
Det är varje individs rättighet att inom kommunens verksamheter få, eller få hjälp till, en väl
sammansatt kost på rätt energinivå.
I möjligaste mån skall hänsyn tas till att göteborgarna har olika traditioner och trosuppfattningar. Programmet innehåller även ett avsnitt om specialkost.
I avsnittet om miljö- och energiaspekter påtalas vikten av att välja livsmedel som produceras,
transporteras och tillagas på minsta miljöstörande sätt. Det handlar dels om val av t ex kött och
grönsaker, dels om ekologiska livsmedel. Ett antal stadsdelsförvaltningar har ersatt några
livsmedel med ekologiska alternativ.
Projekt Miljömåltider drivs av Agenda 21 Göteborg i samverkan med Upphandlingsbolaget
och syftar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att till exempel öka andelen ekologisk
mat i skolor och barnomsorg. Genom att bland annat stötta olika pilotprojekt och lyfta fram
dem som goda exempel kan arbetet med att införa ekologiska måltider underlättas och
möjliggöras. I kommunfullmäktiges budget för 2004 finns
bl a det prioriterade målet ”Andelen miljömåltider ska öka”. Som ett led i detta arbete
genomförs under 2004 kampanjveckor med olika teman. Agenda 21 har även startat ett projekt
”Ekologiska livsmedel”. Syftet med detta är att i två stadsdelar inventera, analysera och
utreda behovet av stödinsatser för att öka andelen ekologiska livsmedelsprodukter. Projektet
skall genomföras under 2004 och 2005.
Stadskansliet vill förtydliga att chefen för respektive verksamhet ansvarar för att kostprogrammets riktlinjer följs. Kostprogrammet skall vara ett stöd för berörd verksamhet inom
Göteborgs stad. Detta kostprogram måste också göras allmänt känt hos medarbetare inom alla
verksamheter. På särskilda boenden bör speciella kostombud utses med fördjupad kunskap
inom nutrition. Dessa skall också verka för att stimulera och sprida kunskap om kostens
betydelse.
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ges i uppdrag att snarast utifrån Kostprogrammet utforma lokala riktlinjer för sin kost- och måltidsverksamhet.
Stadskansliet konstaterar att endast åtta av stadsdelsnämnderna har särskilda kostsamordnare
med adekvat högskolekompetens. Stadskansliet menar att det i varje stadsdelsnämnd och på
utbildningsförvaltningen bör finnas tillgång till kostsamordnare. Detta för att säkerställa
kvalitén inom mathållningen och personalens kunskapsutveckling samt att tillse att gällande
riktlinjer och rekommendationer beträffande livsmedelshygien, planering,
måltidssammansättning mm. följs.
Stadskansliet konstaterar även att det saknas dietistkompetens inom Göteborgs stad. Idag får
tjänster köpas från Västra Götalandsregionen.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Enheten för Välfärd och utbildning
Ingrid Larsson
Eva Lagerstedt
Britt Johansson
Download