Göteborgs stad
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Handling 2001 nr 141
Interpellation av Margareta Vänngård (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående
skolbarnomsorg samt svar den 13 december 2001
Göteborg den 25 oktober 2001
Till Göteborgs Kommunfullmäktige
I skollagen (1985:1100) kapitel 2 a, §1 kan man läsa följande:
"Varje kommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige och som stadigvarande vistas i kommunen
erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. …
Skolbarnomsorgen avser barn till och med tolv års ålder som går i skolan. Lag (1997:1212)."
En del stadsdelar erbjuder endast skolbarnen skolbarnomsorg till och med åk 3. Barnen fyller som
regel nio år det år de börjar i åk 3.
Skolbarnomsorgen är frivillig från föräldrarnas sida men många föräldrar önskar den lagstadgade
tryggheten till och med tolv års ålder för sina barn. Särskilt i stadsdelar där det råder stor otrygghet är
det viktigt att barnen får skolbarnomsorg till och med tolvårsåldern om föräldrarna så önskar.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga:
Vilka åtgärder avser Du att vidtaga för att Göteborgs kommun i alla stadsdelar uppfyller skollagens
krav på att erbjuda skolbarnomsorg?
Margareta Vänngård
Kristdemokraterna
Interpellationssvar:
Kommunstyrelsens ordförande har bett mig att svara på Margareta Vänngårds interpellation om
skolbarnsomsorg.
I interpellationen ställs frågan
1. Vilka åtgärder avser Du att vidtaga för att för att Göteborgs kommun i alla stadsdelar
uppfyller skollagens krav på att erbjuda skolbarnsomsorg
I Majoritetens budget för 2002 är detta uppmärksammat. Citat… ”Skolverket har uppmärksammat
fritidshemmen och brister i omsorgen för 10-12 åringar. Stadskansliet får i uppdrag att belysa
verksamhetens omfattning och kartlägga vilket omsorgsbehov som finns för åldersgruppen.” Slut
citat. Detta återfinns i majoritetens budget för 2002 sidan 19.
Vi har inte blundat för den kritik som skolverket riktat mot kommunen. Vi ser fram mot att
stadskansliet utreder frågan och återkommer med en beskrivning över läget. Därefter får vi återkomma
med eventuella förslag på lämpliga åtgärder.
Min inställning i sakfrågan är att det i alla stadsdelar där det finns en efterfrågan på
skolbarnsomsorg för den aktuella åldersgruppen skall detta erbjudas.
Svaren på fråga blir således.
Då uppdrag för frågan i budgeten för 2002 är givna förutsätter vi att stadskansliet skyndsamt kan
återkomma under 2002 med en redovisning. Därefter kommer vi att ta ställning till eventuella
åtgärder.
Frank Andersson (s)