Policy för kränkande särbehandling trakasserier

advertisement
Diarienummer: Ks2015/0409.020
Policy
för kränkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering.
Gäller från:
Gäller för:
Fastställd av:
Utarbetad av:
Revideras senast:
Version:
Dokumentansvarig förvaltning:
2016-01-01
Ljungby kommun
Kommunfullmäktige 2016-01-25 § 26
Personalavdelningen
2019-12-31
1
Personalavdelningen
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.
Policy
Kränkande handlingar på arbetsplatsen kan kallas för mobbning, psykiskt våld och social
utstötning. I denna policy används begreppen kränkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering. Det kan vara både arbetsgivare och arbetstagare som utsätter eller blir utsatta
för dessa kränkningar.
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) som
”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till
ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Kränkande särbehandling
förutsätter en viss systematik där behandlingen återkommer mot den utsatte.
Trakasserier är handlingar som kränker enskilda personer eller grupper utifrån
diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna är förbjudna enligt Diskrimineringslagen och
behöver bara inträffa vid ett tillfälle för att bli kallade trakasserier.
Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte p.g.a. meriter eller
kriterier, utan p.g.a. egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen (SFS 2008:567)
skiljer man på sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Lagen
kräver förebyggande arbete mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet
och religion eller annan trosuppfattning.
Ljungby kommuns förebyggande arbete mot kränkningar, trakasserier och diskriminering sker
oavsett motiv och inriktar sig därför mot alla sju diskrimineringsgrunderna. Ljungby
kommuns verksamhetsplan beskriver det förebyggande arbetet. Genom ett bra förebyggande
arbete ska Ljungby kommun vara en arbetsplats där medarbetare, chefer och förtroendevalda
värnar om respekt och trygghet för varje person. Ett övergripande mål är att kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare. I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans vilket
innebär att alla inkluderas i att utveckla vårt arbete och vår service till medborgarnas nytta.
Policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering gäller i första hand
anställda, arbetssökande, praktikanter samt inhyrd eller inlånad arbetskraft i Ljungby
kommun. I tillämpliga delar skall den dock även gälla förtroendevalda och frivilligarbetare.
Varje medarbetare, chef och politiker har ansvar för det förebyggande arbetet mot kränkande
särbehandling, trakasserier och diskriminering. Chefer har även ansvar för att sprida kunskap
kring policyn och verksamhetsplanen, genomföra utredning och besluta om åtgärder.
Till grund för denna policy och verksamhetsplanen ligger bland annat Diskrimineringslagen,
(SFS 2008:567), Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och kränkande särbehandling i
arbetslivet (AFS 1993:17).
2 av 2
Download