Följebrev till Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017

advertisement
P2
Handläggare: Styrelsen
Datum: 2016-03-02
Dnr: O412-2/1516
Följebrev till Proposition 2:
SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Inledning
SFS ekonomiska ramar är en uppskattning över vilka intäkter och
kostnader som SFS kommer att ha under kommande verksamhetsår
2016/2017. I följebrevet presenteras först en bakgrund, sedan de
ekonomiska ramarnas storlek. Därefter beskrivs förändringarna av
dispositionen. Avslutningsvis kommenteras intäkterna, kostnaderna och
underskottet.
Bakgrund
Under hösten 2015 har styrelsen tillsatt två arbetsgrupper inom
området ekonomi, som en fortsättning på styrelsens tidigare arbete med
att utveckla SFS ekonomi. Den första arbetsgruppen heter
Ekonomihanteringsgruppen och arbetar med hur ekonomin kan
redovisas och rapporteras bättre på kort sikt. Den andra arbetsgruppen
heter Ekonomiska målbildsgruppen och ska arbeta med uppdraget att
bredda SFS finansiering och ta fram långsiktiga ekonomiska strategier.
I styrelsen finns det en gemensam bild av att SFS behöver bredda sin
finansiering och därmed minska beroendet av statsbidrag. Ekonomiska
målbildsgruppen kommer att arbeta med hur SFS kan bredda sin
finansiering och återkomma med en redovisning av arbetet till SFSFUM
2019. Gruppen har ett treårigt mandat, vilket innebär att de personer
som sitter i den kommer att fortsätta sitt arbete även efter att deras
mandatperiod som styrelseledamöter löpt ut. Gruppen kommer att
återkommande redovisa sitt arbete till styrelsen.
Under verksamhetsåret har kanslichefen bedrivit ett arbete med att
strukturera och utveckla ekonomihanteringen. Arbetet innebär att
utveckla SFS ekonomisystem så att ekonomiska prognoser kan tas fram
och att de externa projekten redovisas korrekt.
Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Dnr: O412-2/1516
1
Ekonomiska ramar för 2016-2017
Styrelsen föreslår att de ekonomiska ramarna för 2016-2017 är i stort
sett samma som för 2015-2016. Den förändring som är gjord är att
dispositionen är förändrad.
Varför en förändrad disposition av de
ekonomiska ramarna?
På fullmäktige 2015 beslutades att kommande förslag till ekonomiska
ramar ska innehålla en flerårsöversikt. Styrelsen har inte möjlighet att
lämna en flerårsöversikt i årets proposition eftersom dispositionen
behövde göras om för att möjliggöra en effektiv ekonomistyrning.
Kansliet har uppmärksammat styrelsen på att det nuvarande
ekonomisystemet inte kan ta fram ekonomiska rapporter, det vill säga
följa upp hur mycket kostnader och intäkter som SFS har förbrukat i
förhållande till de beslutade ekonomiska ramarna.
Kansliet har under hösten, tillsammans med en ekonomibyrå, arbetat
med att utveckla ekonomiska rapporter ur ekonomisystemet. I samband
med det har kansliet sett över dispositionen för att skapa
förutsättningar för en effektiv uppföljning av SFS ekonomi.
Förändringen innebär att kostnaderna och intäkterna kommer att
redovisas i större verksamhetsgrupper. Detta innebär inga ekonomiska
eller verksamhetsmässiga förändringar utan handlar enbart om att få en
så smidig ekonomisk rapportering som möjligt.
Tidigare har SFS gjort manuella uppföljningsrapporter fristående från
ekonomisystemet, vilket innebär en risk för att det blir fel. Kansliet
önskar att minimera risken för fel och vill skapa robusta hållbara
system.
Till nästa verksamhetsår kommer det därmed att bli möjligt att jämföra
de föreslagna ekonomiska ramarna med tidigare år.
Kommentarer till intäkterna
Samtliga verksamhetsintäkter är sorterade under ”verksamhetens
intäkter” och inte under obundna och bundna intäkter, som de varit
tidigare år. Det beror på att intäkterna i princip alltid är bundna till
kostnader. Det finns begränsade möjligheter att påverka hur intäkterna
ska disponeras eftersom de största kostnaderna är personal- och
lokalkostnader.
Det finns en viss osäkerhet på intäktssidan eftersom förhandlingar
pågår kring ett eventuellt sponsringsavtal. Likaså kan det eventuellt
tillkomma intäkter om ett nytt externfinansierat projekt påbörjas. I
nuläget finns det inget på gång.
Kommentarer till kostnaderna
Verksamhetskostnaderna är i princip oförändrade jämfört med förra
verksamhetsåret. De största kostnadsposterna är personal- och
lokalkostnader. För SFS del handlar det om att försöka hålla nere
kostnaderna eftersom vi kan påverka dem i större utsträckning än
Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Dnr: O412-2/1516
2
intäkterna. Det gäller i huvudsak verksamhetskostnader som till
exempel anlitande av konsulttjänster, IT/telefoni med mera.
Kommentarer till underskottet
De uppskattade intäkterna täcker inte de uppskattade kostnaderna.
Styrelsen vill behålla den nuvarande nivån på verksamheten trots
underskottet. Under ett antal år har SFS gjort ett plusresultat vilket
betyder att det finns ett överskott att ta av. Därför anser styrelsen att
det är rimligt att lägga fram ett förslag på ekonomiska ramar som visar
ett minusresultat.
Som ideell organisation får man dessutom inte gå med vinst över längre
perioder (det är dock inte definierat i lag vad en längre period är). Då
kan man klassas som vinstdrivande verksamhet av Skatteverket. Det
kan innebära att organisationen tvingas betala skatt på vinsten.
Under året kommer vi att arbeta med att hålla nere kostnaderna för att
kunna bedriva samma nivå av verksamhet även framöver utan
underskott.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår SFS fullmäktige
att anta proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017.
Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Dnr: O412-2/1516
3
P2
Handläggare: Styrelsen
Datum: 2016-03-02
Dnr: O412-2/1516
1
2
3
4
5
6
Proposition 2:
SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Ekonomiska ramar 2016-2017
Alla siffror är i tusentals kronor.
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
1 262
Statsbidrag
4 217
Bästa festen projektet
SFS intäkter Bästa festen projektet
1 764
236
SFSVUX projektet
250
Jämställd studentvälfärd i Norden
202
Eventuellt sponsringsbidrag
Summa
200
8 131
Verksamhetskostnader
Kansli
-4 392
Medlemsaktiviteter
-224
SFSFUM
-274
Presidiet
-946
Styrelsen
-272
Internationella
-250
Doktorandkommittén
-42
Valberedningen
Bästa festen projektet
-86
-1 764
SFSVUX projektet
-35
United for Student Equality
-38
Summa
TOTALT
-8 323
-192
7
Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Dnr: O412-2/1516
1
1
2
Noter till de ekonomiska ramarna
3
Verksamhetens intäkter
4
Posterna till de ekonomiska ramarna förklaras i notförteckningen.
Medlemsavgiften
1 262 tkr (5 kr x 252 482 helårsstudenter
inom utbildning på grundnivå, avancerad
nivå, doktorand omräknat till
heltidsekvivalent)
Statsbidrag
4 217 tkr (svårt att påverka nivån, SFS
brukar får drygt 4 000 tkr)
Bästa festenprojektet
2 000 tkr varav 236 tkr är intäkter till
SFS i form av ersättning för OHkostnader och del av lokalhyran, (tredje
och avslutande året för projektet –
Allmänna arvsfondsprojekt)
SFSVUX-projektet
250 tkr varav 215 tkr är intäkter till SFS
(andra året för projektet som enligt plan
ska pågå i tre år, nytt beslut fattas varje
år – projekt tillsammans med
Folkbildningsrådet)
United for Student
Equality
202 tkr varav 164 tkr intäkter till SFS
(ettårigt projekt som avslutas i december
– Nordisk projekt med finansiering från
NIKK)
Eventuellt
sponsringsbidrag
200 tkr (förhandlingar pågår)
Verksamhetens kostnader
Kansliets totala kostnader varav
4 392 tkr
Totala lönekostnader
2 874 tkr
Personalutbildning
40 tkr
Friskvårdsbidrag
11 tkr
Övriga personalkostnader (planerings-dagar, julklapp,
fika, frukt, sommar- och julavslutning)
80 tkr
Lokalhyra
526 tkr
Förbrukningsinventarier/kontorsmaterial
100 tkr
Försäkringar
10 tkr
Revisor
25 tkr
Redovisningstjänster (Wint ekonomibyrån)
200 tkr
IT-tjänster (Macsupport)
60 tkr
Posttjänster
30 tkr
Tidningar
55 tkr
Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Dnr: O412-2/1516
2
Föreningsavgift (Arbetsgivaralliansen)
32 tkr
Telekommunikation
67 tkr
Datakommunikation
7 tkr
Påverkansarbete (Fokusfrågan, 2 stycken mingel,
tryckkostnader rapporter, Pride, Almedalen/boende,
resor, traktamente, mingel, aktivitet, Årets
studentstad/resor)
275 tkr
Medlemsaktiviteter totala kostnader (Bootcamp,
Medlemsmöte HT/VT)
224 tkr
SFSFUM totala kostnader (arvode till 16
funktionärer, medlemsavgift Vote-IT,
deltagaravgift/personal, funktionärer,
resekostnader/personal, funktionärer,
boendekostnader/personal, funktionärer)
274 tkr
Presidiets totala kostnader varav
946 tkr
Totala lönekostnader
837 tkr
Representation, pressbilder, visitkort
27 tkr
Resor/kost/logi/SL-kort
62 tkr
Telekommunikation
20 tkr
Styrelsens totala kostnader varav
272 tkr
Resor/kost/logi (styrelsemötena, FUM)
240 tkr
Extern mötesordförande
10 tkr
Deltagaravgift FUM
7 tkr
Profilkläder, övrigt
15 tkr
Internationella totala kostnader varav
250 tkr
Föreningsavgifter (ESU)
146 tkr
Resor/kost/logi (Komit, ESU, NOM-möten, övriga
konferenser samt deltagande på ett styrelsemöte)
104 tkr
Doktorrandkommitténs totala kostnader
(resor/kost/logi)
42 tkr
Valberedningens totala kostnader (resor/kost/logi
till mötena, FUM, streama valberedningens hearing)
86 tkr
Bästa festen-projektets totala kostnader varav
2 000 tkr
Totala lönekostnader
1 080 tkr
Verksamhet
684 tkr
SFS kostnader (OH-kostnader, del av lokalhyran)
236 tkr
SFSVUX-projektets totala kostnader (resor/kost/logi)
35 tkr
United for Student Equality totala kostnader
(resor,kost,logi)
38 tkr
1
Proposition 2: SFS ekonomiska ramar 2016-2017
Dnr: O412-2/1516
3
Download