Mål och investeringsstrategi Risk

advertisement
F
O
N
D
E
R
Basfakta för investerare
Detta faktablad innehåller viktiga fakta om fonden. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det innehåller information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens egenskaper och riskerna förknippade med att investera i fonden. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Värdepappersfonden Delphi Global (ISIN NO0010317282)– Aktiefond (UCITS)
Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget Storebrand Fondene AS, ett företag i Storebrand-koncernen.
Mål och investeringsstrategi
Delphi Global (hädanefter ”fonden”) är en aktiefond som förvaltas från Norge.
Målsättning
Fondens målsättning är att uppnå högsta möjliga riskjusterade
avkastning genom att investera i aktiebolag noterade på den
globala aktiemarknaden. Fonden kommer att vid varje tidpunkt
ha mellan 80 % och 100 % av sina tillgångar investerade i
aktier. Upp till 20 % av fondens tillgångar kan placeras på
bankkonto.
Investeringsstrategi
Förvaltaren försöker att hitta de aktier som kommer att stiga
mest i värde samtidigt som Fonden skall ha en balanserad
sammansättning med hänsyn till land och sektorer.
Förvaltaren använder trendanalys för att identifiera intressanta
aktier. Aktier som har stigit i värde, antingen absolut eller relativt motsvarande aktier inom samma bransch eller marknad de
senaste 3 månaderna, uppfyller detta första investeringskriterium.
Förvaltaren genomför därefter en grundlig analys av företagets verksamhet, ledning, marknadsposition, produkter och
framtidsutsikter innan en eventuell investering genomförs.
Förvaltaren investerar normalt direkt i aktier, men har även
möjlighet att använda hävstångsinstrument, exempelvis
optioner eller terminer, i de fall då detta bedöms som rimligare
eller mer effektivt för fonden.
Jämförelseindex
Förvaltningsbolaget använder jämförelseindexet MSCI World
NTR för att jämföra förvaltarens avkastning med marknadsavkastningen. Fondens sammansättning och avkastning kan
komma att avvika stort i förhållande till Fondens jämförelseindex.
Handel
Fonden prissätts kl 16.00 alla bankdagar i Norge, och kan
köpas och säljas varje dag som den prissätts.
Utdelning
Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras
automatiskt i fonden och utgör därmed en del av andelsvärdet.
Investeringsperiode
Fondens värde kan komma att variera betydligt under vissa
perioder. Fonden passar därför inte investerare som planerar
att ta ut sina pengar inom fem år.
Risk- och avkastningsprofil
påverkar utvecklingen inkluderar politiska förändringar,
ekonomiska nyheter, företagens intäkter och betydande
företagsförändringar.
Lägre risik
Högre risik
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7
Indikatorn ovan är inte ett mått på risken för nedgång utan ett
mått på fondens historiska kurs-svängningar de senaste fem
åren.
Riskkategorin är baserad på historiska data och är ingen
säker indikator för den framtida utvecklingen. Det innebär att
fondens placering på skalan kan komma att ändras över tid.
Den lägsta kategorin, 1, kan inte betraktas som helt riskfri.
Värdet för fondens investeringar påverkas av den dagliga
utvecklingen på aktiemarknaderna. Andra faktorer som
Fonden kommer framförallt att investera i likvida aktier på
globala etablerade börser. Aktier i mindre bolag eller på de
mindre utvecklade marknaderna kan vara mindre likvida och
därmed svårare att köpa eller sälja i tid.
Aktier utanför Norge kommer att vara prissatta i en
annan valuta än norska kronor vilket innebär att även
valutasvängningar kan komma att påverka investeringarnas
värde.
Riskindikatorn tar inte höjd för devalvering, politiska
förändringar och plötsliga, stora svängningar på
aktiemarknaden.
Information om avgifter
Engångsavgifter vid teckning och inlösen
Teckningsavgift
0,2 %
Inlösenavgift
0,2 %
Detta är den maximala avgift som kan tas ut av dig vid köp
eller försäljning av andelar i fonden.
Avgifter som tas ur fonden under året
Årlig förvaltningsavgift
2,0 %
Avkastningsbaserte kostnader
Rörlig förvaltningsavgift
Förvaltningsavgiften består av en
fast del om 2 % och en symmetriskt
varierande del som uppgår till +/- 2
%. Den totala förvaltningsavgiften
kan inte bli högre än 4 % per år. Den
totala förvaltningsavgiften för år 2011
uppgick till 1,07 %.
Tecknings- och inlösenavgifter som framgår av tabellen är
maximala avgifter. Mer detaljerade uppgifter om vilka avgifter
som gäller för dig kan du erhålla av din rådgivare eller
distributör.
Förvaltningsavgiften är betalning för förvaltning av fonden
och inkluderar kostnader i knytna till marknadsföring
och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella
värdeökning.
Fondens transaktionskostnader, som fonden bland annat har
haft i samband med köp och försäljning av värdepapper, är
inte inkluderade i fondens redovisade kostnader.
Den årlig förvaltningsavgift kan ändras / variera från år till år.
För mer information om avgifter och kostnader, se fondens
regelverk som du hittar på www.delphifonder.se
Historisk avkastning
30 % Fonden startades den 23 maj 2006.
24,3% 20 % 13,1% 7,2% 12,5% 10 % 12,5% 0 % -­‐10 % -­‐3,0% -­‐4,9% -­‐11,4% -­‐20 % Staplarna visar fondens årliga avkastning när den årliga
förvaltningsavgiften dragits bort. Hänsyn har inte tagits till
eventuella köp- och säljavgifter. Avkastningen är beräknad i
norska kronor.
-­‐23,5% -­‐30 % -­‐32,7% -­‐40 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Delphi Global 2008 2009 2010 2011 Indeks Historisk avkastning är beräknat i NOK.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader vid
köp och försäljning av andelar i fonden. Avkastningen kan bli
negativ.
Praktisk informasjon
Fondens förvaringsinstitut är JP Morgan Ltd - Oslo
Branch. Skatteregler i fondens hemland, Norge, kan ha betydelse för
dig som andelsägare.
För mer detaljerad information, se Fondens prospekt,
regelverk, finansiella rapporter samt annat material som finns
på www.delphifonder.se. Du kan få dokumenten skickade till
dig kostnadsfritt.
Investerarens skattskyldighet beror på det land där han/hon är
bosatt och/eller är skattepliktig.
Annan praktisk information, inklusive uppdaterade fondkurser,
hittar du också på www.delphifonder.se.
Storebrand Fondene AS kan endast hållas ansvarigt om
innehållet i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller inte
stämmer överens med relevanta delar av fondens prospekt.
Denna fond är godkänd i Norge och står under tillsyn av norska Finanstilsynet.
Förvaltningsbolaget Storebrand Fondene AS har tillstånd i Norge och står under tillsyn av norska Finanstilsynet.
Basfakta om fonden uppdaterades 2012-08-23.
Download