Kristendomen Anna-Ppt 2.ppt [Skrivskyddad]

advertisement
Kristendomen
Den största
världsreligionen
Kristendomen som judisk
förgrening eller uppfyllelse…
• De första kristna var
judar, även Jesus.
• Det var först efter Jesu
död och uppståndelse
som man började tala
om en egen inriktning.
• I Tanak/GT finns en
profetia om Messias.
Den efterlängtade Messias?
Synen på Gud
Monoteism
Treenigheten
• Gud är EN.
• Den kristne guden är
allsmäktig, allvetande,
god, kärleksfull, en
skapare, en domare
samt närvarande i
historien genom att
han uppenbarar sig
och svarar på böner.
• Så långt lika som inom
judendomen…
• Gud agerar och visar
sig på tre olika sätt.
• Fadern, Sonen och
den Helige Ande.
• Varför? Jo, för att nå ut
och bli hörd av så
många som möjligt.
Kristen moral
Hur man skall leva som kristen grundar sig främst på två saker:
De tio budorden
• Levnadsregler
hämtade från gamla
testamentet.
• T.ex. du skall icke
ljuga, icke döda, icke
vara avundsjuk etc.
Jesu dubbla kärleksbudskap
• Älska din nästa. Förlåt
din nästa, ha empati…
"Din nästa" = dina
medmänniskor.
• Gud älskar dig. Det
finns alltid tid att byta
väg, be om förlåtelse,
ändra sig.
Jesus – både gud och
människa
Jesus är 100% gud.
Gud tar mänsklig
gestalt och låter sig
födas som Jesus.
Omtalas ofta som
Guds son.
Jesus är 100%
människa.
Lever och lider som en
människa, vilket är ett
måste för att kunna
utföra den uppgift han
har på jorden.
Försoningsläran
• I Edens lustgård levde Adam och Eva bekymmerslöst.
De hade fått ett enda förbud av Gud – att inte äta av ett
visst träd.
• Adam och Eva frestas och väljer att bryta mot förbudet,
de äter av äpplet.
• Gud blir rasande, kör ut dem ur Eden och hädanefter är
relationen mellan Gud och människa lite trasig.
• Från och med detta föds alla människor med arvsynd. En
möjlighet, benägenhet att synda.
• Försoning behövs. Den enda som kan ge detta är den
enda syndfria människan på jorden – Jesus.
• Genom att offra sig på korset tar Jesus på sig alla
människors synder och erbjuder en väg, en
frälsningsväg, för dem som tror på honom.
Kännetecken
Inga speciella
matregler.
Inga speciella
klädregler.
• Bönen
• Kyrkobyggnaden
• Bibeln = helig skrift.
(GT+NT)
• Moralregler för hur
man skall vara.
• Kristna högtider
• Korset, krusifixet
Synd 
Synd är att välja fel väg,
att inte följa Guds regler
Synd är att inte vilja leva
rätt, att medvetet bryta
mot Guds förbud och
regler.
 Arvsynd
Arvssynd är något
annat. Den har man
med sig bara för att man
är människa. Arvsynden
är ett arv från Adam och
Eva.
Kristna inriktningar
Det finns tre
huvudsakliga inriktningar
inom kristendomen:
•Katolska kyrkan
•Ortodoxa kyrkor
•Protestantiska kyrkor
.
De tre grenarna skiljer sig
åt gällande:
•ledarskap och organisation
•vissa traditioner, riter
•antal sakrament
•gudstjänsten
•helgon och ikoner
… men är lika gällande
skriften och
huvudbudskapet.
1500-talets reformation
Martin Luther var en tysk
präst inom katolska
kyrkan som ville
förändra, d.v.s.
reformera.
Istället för förändring
blev det en delning
mellan katolska och
protestantiska kyrkor.
Svenska kyrkan är
protestantisk och har det
sedan 1500-talet.
• Tillbaka till Bibeln. Ta bort
traditioner som har
tillkommit.
• Allmänt prästadöme. Alla
människor kan läsa och
förstå skriften.
• Gudstjänsten på
folkspråket och
översättningar av Bibeln.
• Bort med avlatshandeln.
Man skall inte kunna köpa
syndernas förlåtelse.
• Bort med helgondyrkan.
• Behöll bara två
sakrament: dopet och
nattvarden
Bibeln = helig skrift
• Gamla
Testamentet
= det gamla förbundet
mellan Gud och det
judiska folket.
Innehåller de fem
Moseböckerna med
skapelsen, budorden,
profetian om Messias
samt många andra
böcker.
• Nya Testamentet
= det nya förbundet
mellan Gud och alla
människor som väljer
att följa Jesus.
Innehåller de fyra
evangelierna, apostlagärningarna, Paulus
brev och
uppenbarelseboken.
Download