Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
14315
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-04-15
RUTIN
Transplantation, Postoperativ intensivvård av hjärtlungtransplanterad och lungtransplanterad patient
Version
5
Innehållsansvarig: Ann-Christine Erlandsson, Ivasjuksköterska, Thoraxintensivavdelning (anner63); Susanne Bylock,
Ivasjuksköterska, Thoraxintensivavdelning (susby1)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Thoraxintensivavdelning
FÖRBEREDELSER
Iordningställ rum med sluss om möjligt och kontrollera att den
apparatur som behövs finns på plats.
BAKGRUND
Den postoperativa vården av hjärtlung- och lungtransplanterad
patient är i det stora hela likartad den för hjärttransplanterad
patient. Vissa punkter skiljer dock och endast det som avviker tas
upp här.
RESPIRATION
Ventilatorinställningar: undvikande av inspirationstryck >30 cm H2
O, FiO2 >0,6 samt PEEP >5 cm H2O.
Dränslangar ansluts till –10 – 20 cmH2O-tryck, om inget annat
ordineras. Dränagen är kvar extra länge, upp till en vecka, eftersom
pleuravätska och lymfvätska behöver dräneras.
Extubation så tidigt som möjligt och därefter behandling efter
patientens tillstånd. Det är vanligt med ett förhöjt PCO2 under den
tidiga postoperativa perioden.
Pepmask och/eller CPAP-behandling enligt ordination. Intensiv
kontinuerlig CPAP-behandling krävs om patienten har
reinplantations-lungödem, större atelektaser eller en låg
syremättnad.
Vid behov ges inhalationer med slemlösande och
bronkodilaterande medel. Sjukgymnastik och övrig rehabilitering.
Lungröntgen tas direkt postoperativt och sen 1 gång/dag tills
annat ordineras. Eventuell eftermiddagsröntgen endast på
ordination.
REINPLANTATIONSLUNGÖDEM
De första postoperativa dagarna är risken för reinplantationslungödem som störst. Detta kan uppstå av olika orsaker:
 En kapillärskada som är hjärndödsrelaterad från donatorn
orsakad av katekolamin-påslag (autonom storm).
 Försämrat lymfdränage (avskuret lymfsystem). Detta är
reversibelt, återbildas efter 3-4 veckor.
 Preservationsvätska. Den vätska som lungorna sköljs igenom
med preoperativt.
 En reperfusionsskada. Kärlväggens innersta lager är inte
längre intakt, det är skadat av syrebrist. Därför aktiveras
inflamma-toriska reaktioner och läckage sker också ut i
kärlväggen.
 Vid singellungtransplantation kan det bli större blodflöde till
den transplanterade lungan som har lägre kärlresistans än den
icke transplanterade lungan.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
14315
Giltigt fr.o.m
2016-04-15
Version
5
RUTIN
Transplantation, Postoperativ intensivvård av hjärtlungtransplanterad och lungtransplanterad patient
Behandling av reinplantationslungödem:
CPAP
Diuretika
Vätskerestriktion
Kolloider (undvikande av kristalloid-tillförsel)
Vid sidoläge läggs patienten i första hand med den
transplanterade lungan upp (vid singellungtransplantation).
CIRKULATION
Hjärtlung-transplanterad:
Hjärtat är denerverat och frekvensen är initialt mycket långsam.
Hjärtfrekvensen bör vara snabb, mellan 110-120 slag/minut för att
uppnå en bra hjärtminutvolym, eftersom dessa patienter har en
begränsad förmåga att reglera sin slagvolym. Som frekvenshöjare
används Isoprenalindropp alternativt pacemaker, med hög
frekvens. Tänk på att denna patientgrupp kan vara mycket
känsliga vid byte av Isoprenalindroppet och risken för asystoli kan
inte uteslutas.
Pacemakern ska alltid vara kopplad till både kammar- och
förmakselektroder även om pacemakern är avstängd.
EKG tas operationsdygnet och första postoperativa dygnet.
Läkare gör daglig kontroll av patientens egenrytm vid
pacemakerbehandling. Patienten kan inte känna ischemismärta
och risken för hjärtinfarkt är som störst den första tiden efter
operationen.
Lung-transplanterad:
EKG tas operationsdygnet och första postoperativa dygnet.
BLÖDNING
Det är inte så ovanligt med blödningsproblematik i det tidiga
postoperativa skedet. Vid beställning av blodprodukter, se
PM ”Blodprodukter”.
Hemodynamiska målvärden:
 Hjärtfrekvens 100-120 slag/minut (vid hjärtlungtranspl.)
 MAP > 70 mmHg
 CVP < 15 mmHg
 PCWP 10-20 mmHg
 ”Cardiac index” (CI) >2,5 l/m²
 SvO2 >60 %
TEMPERATUR
Var observant på patientens temperatur!
Dessa patienter har lägre temperatur pga. steroidskydd. Temp >
37, 5º bör följas upp.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
14315
Giltigt fr.o.m
2016-04-15
RUTIN
Transplantation, Postoperativ intensivvård av hjärtlungtransplanterad och lungtransplanterad patient
ELIMINATION
Version
5
Dessa patienter har ofta nedsatt njurfunktion som försämras
ytterligare av operationstrauma samt immunosuppression, framför
allt Sandimmun och Prograf.
Behandling syftar till att:
Öka cardiac index och därigenom njurens genomblödning.
Höja njurens pefusionstryck.
Minska O2-konsumtionen i tubuli-celler med loop-diuretika (ex.
Furosemid®).
Inducera osmotisk diures med bolusdos Mannitol® och ev.
kontinuerlig infusion.
Eventuellt minska dosering av immunosuppression och istället ge
en extrados Thymoglobuline®.
SMÄRTLINDRING
Thorakotomerade patienter har ofta en redan aktiverad TEDA vid
ankomst till TIVA och fortsatt smärtlindring då enligt PM. Denna
form av smärtlindring fortgår till dess samtliga drän är
avvecklade.
VÄNDNINGAR
Hjärtlung- eller dubbellungtransplanterad patient:
När patientens tillstånd tillåter vändes denne varje eller varannan
timma för att undvika ödem i lungan. Syrgasmättnad och
blodtryck kan falla snabbt vid vändningar tidigt i förloppet.
Singellungtransplanterad patient:
Ska ligga på den icke transplanterade sidan så mycket som
möjligt, för att undvika ödem i den transplanterade lungan.
Bukläge enligt ordination av ansvarig läkare.
HUD; SUTURER
VIKT
REGISTRERING/
KONTROLLER
Sternotomisnitt, absorberande fortlöpande suturer.
Thoracotomisnitt, antingen absorberande fortlöpande suturer eller
agraffer. Varannan agraff tas dag 12, resterande dag 14. De yttersta
lämnas till dag 14. OBS! Innan agraffer tas bör en kirurg
kontrollera såret.
Daglig vikt om inte annat ordineras.
Görs enligt följande, om inget annat ordineras:
 var 15: e min de första timmarna och därefter
 var 30: e min de påföljande timmarna för att sen glesas ut till
 varje timma om patienten är stabil
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
14315
Giltigt fr.o.m
2016-04-15
Version
5
RUTIN
Transplantation, Postoperativ intensivvård av hjärtlungtransplanterad och lungtransplanterad patient
PSYKOSOCIALT
De första dygnen efter transplantationen kan patienten känna sig
nedstämd eller pigg. Höga doser kortison kan ge upprymdhet.
Första veckan har patienten fullt upp med sig själv och sin träning.
Det är viktigt att planera dagen så patienten får tid att vila.
Det är inte ovanligt att patienten efter ca 7-14 dagar blir labil i sitt
humör. Under denna tid kommer tankar rörande existentiella
frågor. Viktigt att ge tid för samtal. Ta gärna hjälp av utomstående
resurs, såsom kurator, patientkoordinator och sjukhuspräst.
KÄLLA
Vårdprogram hjärt-lung och lungtransplantation
Transplantationscentrum hemsida
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)
Download