Intoeing hos barn

advertisement
Doknr. i Barium
26275
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Intoeing hos barn
Giltigt fr o m
2016-02-26
Version
1
Innehållsansvarig: Ann-Charlott Söderpalm, Överläkare, Läkare ortopedi (annso24)
Godkänd av: Magnus Karlsson, Verksamhetschef, Verksamhetsgemensamt (magka2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Ortopedi
Syfte
Att beskriva handläggning av intoeing hos barn.
Vilka berörs
Läkare inom barnteamet.
Ansvar
Se ovan.
Bakgrund
Definition: Orsak till intoeing hos barn kan identifieras på olika nivåer i nedre extremiteterna
och kan vara av strukturell natur (femur, tibia, fot), men kan också uppträda i samband med
neurologisk åkomma, t.ex. CP. Handläggning av det sistnämnda behandlas inte i detta
dokument.
Ett bens rotation bestäms av vinkeln mellan en referensaxel mellan proximal och distal ända
av benet. För femur bestäms denna vinkel mellan lårbenshals och distala femurkondylerna.
Om denna vinkel är positiv, så är collum anteverterad. Omvänt om vinkeln är negativ, så är
collum retroverterad. För tibia mäts vinkeln mellan den bikondylära axeln i proximala tibia
och den transmalleolära axeln distalt.
Det är viktigt att veta att extremitetsanlagen ända från det att de anläggs i omkring 5:e
graviditetsveckan och framgent under tillväxten kommer att ändras både i form, storlek och
rotation p.g.a. både genetiskt styrd signalering och mekaniska faktorer.
Anteversion av collum femoris (inåtrotation av femur) - vanligaste orsaken till intoeing
efter 3 års ålder
Vid födseln föreligger i allmänhet ca 30º - 40º anteversion av collum femoris, vilken minskar
till ca 10º - 15º fram till tonåren. P.g.a. det nyfödda barnets relativa kontraktur i höftens
utåtrotatorer så märks inte den kraftiga anteversionen så tydligt tidigt. När utåtrotatorerna blir
”mjukare” framträder dock anteversionen tydligare och man kan uppfatta en ”intoeing” hos
barnet.
Inåt torsion av tibia - vanligaste orsaken till intoeing vid omkring 2 års ålder
Hos ett nyfött barn noteras ofta en inåtvridning av tibia. Efter födseln kommer tibia att rotera
utåt och vid skelettmognad föreligger ca. 15º utåtrotation.
Adduktion av mellanfot/framfot - vanligaste orsaken till intoeing vid 0-1 års ålder
Metatarsus adduktus är vanligt förekommande i nyföddhetsperioden. Hela framfoten är
adducerad i tarsometatarsalnivå, men bakfoten är i normal position. Skilj mellan flexibel och
rigid fot.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
26275
Giltigt fr.o.m
2016-02-26
Version
1
RUTIN
Intoeing hos barn
Orsakerna till intoeing angivna ovan kan också förekomma i kombination och orsakar då en
tydligare intoeing.
ANAMNES
Efterhör orsak till att man söker: Föräldrar enbart oroliga p.g.a. avvikande
gångmönster/utseende? Annan sjukdom, tidigare fraktur? Efterhör familjeanamnes samt
utvecklingsanamnes. Har barnet gångproblem och hur ter det sig i så fall? Föredrar barnet
att sitta på golvet i s.k. W-position?
UNDERSÖKNING
1. Inspektera framifrån – hur riktas fötter och knän?
2. Be barnet gå mot dig – bedöm fot-progressions-vinkeln (fotens vinkel i förhållande till
rörelsens riktning) Medel +10 º( variation mellan -3º och +20º)
3. Finns muskelsvaghet, hälta, oliklånga ben?
4. Undersök höfterna dels flekterade, dels extenderade t. ex med barnet liggande på
mage med sträckta höfter och knäna böjda 90º. Höfterna får från detta läge ”falla” i
max inåt- respektive utåt-rotation. Normalt är dessa ungefär lika. Mer än 70º
inåtrotation bedöms som ökad anteversion av collum femoris: Mild om 70-80º inåt
och 10-20º utåt, Moderat om 80-90º inåt och 0-10º utåt, Svår om >90º inåt och 0º
utåt.
5. Tibia-rotationen bedöms bäst genom den sk lår-fot-vinkeln (barnet liggande på mage
med sträckta höfter och knäna böjda 90º). Titta i detta läge på fotens positionering i
förhållande till låret. Om tibia är inåtvriden fås ett negativt värde, om utåtvriden ett
positivt värde. Under barndomen är denna vinkel ca + 10º (variation mellan -3º och
+30º). Om framfoten är deformerad kan denna vinkel inte användas = använd den
transmalleolära axeln istället.
6. Titta på fotens form – hälens förlängning skall peka mot Tårna 2-3. Laterala
fotranden skall vara rak.
7. Känn på fotens rörlighet – om metatarsus adduktus – är felställningen mjuk, flexibel?
8. Grovneurologisk kontroll.
ÅTGÄRDER
UTREDNING
Klinisk undersökning ger tillräcklig information för diagnos och beslut om fortsatt
handläggning.
Endast i de fall där operativ åtgärd av lår eller underben bedöms indicerad, ska eventuellt
röntgen trepunktsfrontal och/eller rotationsbestämning med CT utföras.
Om foten är rigid metatarsus adduktus blir det aktuellt med röntgen först när operation
övervägs = Fötter bilat (inkluderande stående frontal).
BEHANDLING
I de allra flesta fall är intoeing normalfysiologiskt hos ett i övrigt friskt barn. Tillståndet
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
26275
Giltigt fr.o.m
2016-02-26
Version
1
RUTIN
Intoeing hos barn
kommer att korrigeras under uppväxten och kräver således ingen behandling eller
uppföljning. Endast rigid metatarsus adduktus kräver behandling/gipsning. I få och specifika
fall kan operativ åtgärd krävas. V.g. se Flödesschema (bilaga)
Uppföljning och utvärdering
Teamchef barn senast efter två år.
Granskning
Granskat av: Barnteamets läkare.
Bilagor
Flödesschema för bedömning och åtgärd av intoeing hos barn.
Referenser
Torsional abnormalities in children’s lower extremities; Kumar et al; Orthop Clin North Am
1982:13, no 3, 629-39.
Lower extremity abnormalities in children; Sass et al; Am Fam Phys, 2003: 68, no 3, 461-8.
Intoeing gait in children; Li et al; HKMJ, 1999: 5, no 4, 360-6.
Non-surgical management of a pediatric “intoed” gait pattern – a systematic review of the
current best evidence; Uden et al;J Multidisiplinary Healthcare, 2012:5, 27-35.
Godkänt av Magnus Karlsson, verksamhetschef
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
26275
Giltigt fr.o.m
2016-02-26
Version
1
RUTIN
Intoeing hos barn
Bilaga – Flödesschema
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards