Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Ansökan om stämning
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Linköping
Kammaråklagare Britt-Louise Viklund
2017-03-24
1(4)
205
AM-66368-16
203A-11
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:2
Linköpings tingsrätt
Linköpings tr , Målgrupp 1:2
Box 365
581 03 LINKÖPING
ÅKLAGARBUNDET
INKOM: 2017-03-24
MÅLNR: B 1729-16
AKTBIL: 28
TR mål: B 1729-16
Handl.: VÅLD
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Telefon
Tolkbehov
1 Yitayu, Nahom Mengistu
Personnr
Medborgare i
20001231-7954
Etiopien
Amhariska
Adress
Kråkrisvägen 15 B Lgh 1202 591 54 MOTALA
Offentlig försvarare/ombud
Orrenius, Ylva, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Hospitalstorget 1, 582 27
LINKÖPING
Frihetsberövande m.m.
Anhållen 2016-05-31, Anhållande hävt 2016-06-02.
Delgivningsuppgifter
Ansvarsyrkanden m.m.
1. VÅLDTÄKT MOT BARN och FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL
(5000-K573892-16)
Målsägande
Målsägande, se bilaga.
Målsägandebiträde: Elisabeth Massi Fritz, c/o Advokatbyrån Elisabeth Fritz
AB, Box 19579, 104 32 STOCKHOLM
Underrättad genom målsägandebiträdet.
Gärning
Nahom Mengistu Yitayu har under tiden 1 februari – 30 april 2016 vid
upprepade tillfällen genomfört samlag med målsäganden A, född i september
2001. Flera samlag har varit vaginala och i vart fall två samlag har varit orala
då målsäganden A sugit på Nahom Mengistu Yitayus könsorgan. De orala
samlagen har varit oskyddade.
Nahom Mengistu Yitayu, som hade vetskap om att han var smittad med HIVvirus, har under tidsperioden misskött sin medicinering vilket lett till att han
kunnat överföra virus till andra. Han har genom att genomföra oskyddade orala
samlag med målsäganden A uppsåtligen utsatt henne för risk att smittas av en
kronisk och livshotande sjukdom. Fara för brottets fullbordan har förelegat.
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 367
58103 LINKÖPING
Brigadgatan 13
010-562 58 00
[email protected]
Telefax
010-562 58 42
Ansökan om stämning
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Linköping
Kammaråklagare Britt-Louise Viklund
2017-03-24
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
2(4)
205
AM-66368-16
203A-11
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
3 kap 6 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
2. VÅLDTÄKT MOT BARN och FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL
(5000-K574059-16)
Målsägande
Målsägande, se bilaga.
Målsägandebiträde: Elisabeth Massi Fritz, c/o Advokatbyrån Elisabeth Fritz
AB, Box 19579, 104 32 STOCKHOLM
Underrättad genom målsägandebiträdet.
Gärning
Nahom Mengistu Yitayu har vid ett tillfälle någon gång under tiden 1 februari
– 25 mars 2016 genomfört oralt samlag med målsäganden B, född i juli 2002,
genom att hon sugit på hans könsorgan. Samlaget har varit oskyddat.
Nahom Mengistu Yitayu, som hade vetskap om att han var smittad med HIVvirus, har under tidsperioden misskött sin medicinering vilket lett till att han
kunnat överföra virus till andra. Han har genom att genomföra oskyddat oralt
samlag med målsäganden B uppsåtligen utsatt henne för risk att smittas av en
kronisk och livshotande sjukdom. Fara för brottets fullbordan har förelegat.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
3 kap 6 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
Bevisning
Nahom Mengistu Yitayus egna uppgifter (medger sexuella kontakter med
målsäganden A, förnekar brott). Tolk på amhariska.
Målsägandeförhör med målsäganden A till styrkande av de sexuella
kontakterna och omständigheterna kring dessa samt att hon inte fått någon
information från Nahom Mengistu Yitayu om hans smitta.
Förhör med målsäganden B till styrkande av den sexuella kontakten och
omständigheterna kring denna samt att hon inte fått någon information från
Ansökan om stämning
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Linköping
Kammaråklagare Britt-Louise Viklund
2017-03-24
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
3(4)
205
AM-66368-16
203A-11
Nahom Mengistu Yitayu om hans smitta. Med hänsyn till målsägandens ålder
åberopas uppspelning av inspelat polisförhör (ca 35 minuter).
Vittnesförhör med Tindra Arbring om hennes kontakter med Nahom Mengistu
Yitayu och målsägandena till styrkande av omständigheterna när Nahom
Mengistu Yitayus smitta uppdagades, att han kände till målsägandenas ålder
samt att han haft sexuell kontakt med målsäganden B.
Vittnesförhör med vittne C (se bilaga) om hennes egen sexuella kontakt med
Nahom Mengistu Yitayu samt vad målsäganden B berättat för henne om sin
kontakt, till styrkande av att Nahom Mengistu Yitayu varit likgiltig inför om
hans sexuella partner varit minderårig, att han varit sexuellt påstridig och
beredd att genomföra oskyddade sexuella handlingar mot partnerns vilja samt
att han haft en sexuell kontakt med målsäganden B. Med hänsyn till
målsägandens ålder åberopas uppspelning av inspelat polisförhör (ca 30
minuter).
Vittnesförhör med Meja Persson om hennes kontakter med målsäganden B till
styrkande av att Nahom Mengistu Yitayu haft en sexuell kontakt med
målsäganden B samt av tidpunkten för denna händelse. Med hänsyn till
målsägandens ålder åberopas uppspelning av inspelat polisförhör (ca 30
minuter).
Vittnesförhör med Emil Strömberg om hans kontakter med Nahom Mengistu
Yitayu till styrkande av att han känt till målsägandenas ålder.
Vittnesförhör med Steven Ambelin om hans kontakter med Nahom Mengistu
Yitayu till styrkande av omständigheterna när dennes smitta uppdagades samt
att Nahom Mengistu Yitayu haft en sexuell kontakt med målsäganden B.
Vittnesförhör med Maria Nilsson (socialtjänsten) om hennes kontakter med
Nahom Mengistu Yitayu till styrkande av att han kände till sin smitta samt att
han inte fick ha oskyddat sex.
Utdrag ur socialtjänstens journal (sid 125-129 i förundersökningsprotokoll) till
styrkande av att Nahom Mengistu Yitayu under våren 2016 inte medicinerade
enligt ordination.
Utdrag ur sjukvårdsjournal (sid 131-140 i förundersökningsprotokoll) till
styrkande av att Nahom Mengistu Yitayu under våren 2016 inte medicinerade
enligt ordination, att han hade förhöjda värden HIV-kopior i blodet samt att
han fått information om konsekvenserna av att inte medicinera och sin
informationsplikt vid sexuella kontakter.
Ansökan om stämning
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Linköping
Kammaråklagare Britt-Louise Viklund
2017-03-24
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
4(4)
205
AM-66368-16
203A-11
Skrivelse från överläkaren Catrin Furuhjelm (sid 145 i
förundersökningsprotokoll) till styrkande av att Nahom Mengistu Yitayu under
tiden februari – maj 2016 kunnat smitta andra med HIV samt att han kände till
risken för smitta.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 dagar med hänsyn till behovet av
tolk.
Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen ovan.