färre bekymmer ger mer rum för glädje

810771/408r - 11/2012
AKTIA BARNFÖRSÄKRING
1.1-31.12.2013
“Skydda din
ögonsten i tid!”
FÄRRE BEKYMMER GER
MER RUM FÖR GLÄDJE
Det är alltid lite lättare att vara förälder, när
bekymren om barnets hälsa smidigt och snabbt
kan delas med hälsovårds proffs och när Aktia
Barnförsäkring kommer emot i kostnaderna. Du
kan teckna försäkringen innan barnet föds eller
när barnet har fyllt två månader. Den gäller till
försäkringens årsdag det år barnet fyller 20 år.
Försäkring för ofött barn
Du kan teckna Aktia Barnförsäkring innan barnet föds. Då
pratar vi om en försäkringsreservering. Barnet är då försäkrat direkt från födseln. Om barnet konstateras ha någon
sjukdom eller skada efter födseln ersätts vårdkostnaderna
enligt försäkringsvillkoren.
Försäkringsreservering
Du kan göra en reservering för ett ofött barn genast efter
det första rådgivningsbesöket, men senast tre månader före
beräknad tid dvs. senast graviditetsvecka 27. Mamman
förutsätts vara fullt frisk och under 40 år vid den beräknade
tiden. Dessutom förutsätts att graviditeten samt eventuella
tidigare graviditeter har förlöpt helt normalt.
Försäkring för barn som fötts
Du kan ansöka om en försäkring för ett barn som fötts från
det att barnet är 2 månader gammalt fram till slutet av det
år barnet fyller 14 år. Då beviljas försäkringen på basis av
barnets hälsouppgifter.
Försäkringen har självrisk
Barnförsäkringen har en självrisk på 10 %, dock minst
160 euro per ansökningsgång.
Försäkringspremien
Försäkringspremien för det ofödda barnet kan betalas i antingen en eller två rater innan barnet föds, men dock senast
på förfallodagen. Vi uppbär ingen skild reserveringsavgift.
Prislista
Självrisk 10 %, dock minst 160 euro per ansökningsgång
Barnets ålder 31.12.2013
Årspremie
Reservering–6 år
469 euro
Försäkringens ikraftträdande
2 mån.–6 år 469 euro
En försäkringsreservering som tagits före barnets födelse
träder i kraft utan klausuler genast då barnet föds om Aktia
Livförsäkring har godkänt försäkringsreserveringen och
premien har betalats i tid.
6 år–20 år 267 euro
Aktia Livförsäkring Ab • PB 800 • 20101 Åbo
(besöksadress: Lemminkäinengatan 14 A)
Tfn 010 247 8300 • Fax 010 247 8400 • FO-nummer 0937006-7
HRnr 562.616 • Hemort Åbo, Finland • www.aktia.fi
Ser en människa i varje kund.
Vad ersätter försäkringen?
Annat viktigt
Försäkringen ersätter sjukvårdskostnader som uppstår
om barnet insjuknar eller skadar sig, till exempel
Engångsersättning på grund av bestående invaliditet
I försäkringen ingår en engångsersättning på 56 100 euro
för bestående invaliditet från och med försäkringens årsdag
det år barnet fyller 4 år. Den utbetalas till barnet förutsatt
att invaliditetsgraden uppgår till minst 60 % och att skadan
har uppstått eller sjukdomen har börjat efter ovannämnda
årsdag under försäkringens giltighetstid.
• läkararvoden och av läkare ordinerade mediciner
som godkänts av Säkerhets- och utvecklingscentret
för läkemedelsområdet Fimea
• kostnader för nödvändiga undersökningar
• vårddagsavgifter på sjukhus eller inhemsk
vårdinrättning
• kostnader för talterapi
• kostnader för psykoterapi med vissa begränsningar
• kostnader för behandling av skador eller sjukdomar
som uppstått till följd av tävlingsidrott eller träning
för sådan.
Det sammanlagda beloppet för kostnader som ersätts under
försäkringstiden är 36 000 euro. Vårddagsavgifter ersätts till
högst 36 euro/dag. Kostnaderna ersätts till den del de inte
ersätts med stöd av någon lag.
Ansökan av ersättning
Ersättning för sjukvårdskostnader betalas i första hand
enligt sjukförsäkringslagen. Detta betyder att du först ska
ansöka om ersättning från Folkpensionsanstalten och
efter det från Aktia Livförsäkring.
Livförsäkring
Då barnet fyllt två månader ingår också en dödsfallssumma
på 5 610 euro i försäkringen. Dödsfallssumman betalas till
förmånstagaren om den försäkrade avlider efter ovannämnda ålder under försäkringens giltighetstid.
Åtgärdsavgift
Om försäkringstagaren säger upp försäkringen innan den
varit i kraft ett år debiteras en åtgärdsavgift på 112 euro för
behandling av uppsägningen.
Inflationsskydd
Indexvillkoret skyddar försäkringen mot inflation. Försäkringsskyddet, självrisken och premien justeras årligen med
index.
Produktfakta samt försäkringsvillkor
Bekanta dig noggrant med försäkringens produktfakta och
försäkringsvillkor. Av dem framgår försäkringsskyddets
specifika innehåll.
Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab.
Info!
Konsumentskydd
I Barnförsäkringen betalar du självrisken per ansökningsgång. Försäkringen ersätter sjukvårdskostnader
enligt villkoren till den del de överstiger självrisken
per ansökningsgång. Varje ersättningsansökan med
tillhörande verifikat och kvitton som lämnas in till
Aktia Livförsäkring utgör en ansökningsgång. Du kan
alltså söka ersättning för kostnader som du betalat
gällande flera sjukdomar eller olycksfall på en och
samma gång.
Exempel:
Barnet besöker läkare flera gånger under våren på
grund av återkommande öroninflammationer och
på hösten är barnet med om en olycka som också
kräver läkarvård. Det lönar sig att skicka in alla
verifikat och kvitton som gäller dessa vårdkostnader på en och samma gång, eftersom du då
endast betalar en självrisk.
Försäkrings- och finansrådgivningen, www. fine.fi
Försäkringsnämnden, www.fine.fi
Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajavirasto.fi
Övervakande myndighet
Finansinspektionen
Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon 010 831 51, fax 010 831 5328
www.finansinspektionen.fi