Omvårdnad och vård - Studentlitteratur

advertisement
Omvårdnad och vård
Nytt för din litteraturlista VT 2014
emplar
provex
ll
ä
t
s
e
B
ratur.se
entlitte
d
u
t
s
å
p
Omarbetad
och uppdaterad
Första läroboken
enligt DSM-5-kriterierna
CLARKE, D – KETCHELL, A
Att vårda
akut sjuka vuxna
Prioriteringar vid bedömning
och omhändertagande
Akutsjukvård
WOOD, I – GARNER, M (RED.)
Inledande omhändertagande av
akut sjuka personer
Alla sjuksköterskor som är verksamma i
kliniska sammanhang vet att det är
viktigt att känna igen och hantera situationer där patientens tillstånd riskerar
att försämras. Denna bok ger ingående
kunskap om vanliga symtom och
tecken på försämring vid allvarlig sjukdom. Innehållet kombinerar teoretiska
kunskaper och praktiska färdigheter
som krävs för att möjliggöra ett snabbt
ingripande när patienten visar tecken
på akut försämring. Att vårda akut sjuka
vuxna vänder sig främst till studenter i
grundutbildning till sjuksköterska,
men kan även läsas med behållning av
yrkesverksamma.
Översättare: Inger Lindelöf
304 s | 2014 | Art.nr 37125 | ISBN 9789144086132
Hej!
Årets första nyheter är äntligen här och vi hoppas
– en bok för sjuksköterskor
att du som undervisar ska hitta lämplig littera-
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer är en
bok som fokuserar på bedömning och omhändertagande av personer som drabbats av akuta medicinska
tillstånd. Boken vänder sig till sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård, inom såväl sjukhusavdelningar
som akutmottagningar. Alla studenter som är intresserade av akutsjukvård kommer att ha glädje av den här
boken. Den ger en introduktion till varför man måste
kunna övervaka sjuka personer, hur man rapporterar
och förklarar vikten av att kontinuerligt följa upp de
patienter man är ansvarig för. Läsaren introduceras
till de ”track and trigger”-system som används i vården. Den presenterar på ett strukturerat sätt de vanligaste och allvarligaste akuta tillstånden hos personer
som drabbats och hur de ska övervakas.
Boken ger mycket tips om fördjupad läsning. De
aktuella referenserna tillsammans med författarnas
gedigna kunskap inom området gör det här till en värdefull och aktuell bok för alla som är intresserade av
akutsjukvård.
tur för just dina kurser. Saknar du något inom ditt
417 s | 2013 | Art.nr 37408 | ISBN 9789144090368
område eller har du ett utgivningsförslag? Hör av dig!
Hej
Kanske just din bokidé kan vara med och tävla om
xxxxxxxxxxxxxxxx
Kurslitteraturpriset, vår årliga och prestigefyllda utmärkelse med prispott på sammanlagt 250 000 kronor?
Läs mer på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset
Som alltid är du välkommen att höra av dig med
synpunkter eller idéer om nya kursböcker.
Trevlig läsning!
Peter Stoltz
Förläggare Omvårdnad och
Vårdvetenskap
Leg. sjuksköterska; dr.med.vet
046-31 21 39
[email protected]
Alexandra Ellervik
Förläggare Vård och Biomedicin
dr.med.vet och magister i molekylärbiologi
046-31 22 03
[email protected]
SHERWOOD, G – BARNSTEINER, J (RED.)
Kvalitet och säkerhet
inom omvårdnad
– sex grundläggande
kärnkompetenser
Boken redogör för det amerikanska
ursprungsprojektet och definierar var
och en av de sex kärnkompetenserna.
Läsaren ges instruktioner om hur de
färdigheter som krävs för att uppnå var
och en av kompetenserna kan förvärvas och implementeras. Avslutningen
beskriver ytterligare strategier för
implementering och övergången från
studier till arbete och klinisk vardag.
Översättare: Göran Grip
353 s | 2013 | Art.nr 37412 | ISBN 9789144090627
JOHANSSON, ÅSA
Att möta döden
Omvårdnad vid livets slut
I Att möta döden intervjuas vårdpersonal om hanteringen av den döda kroppen, vad som händer med kroppen då
vi dör och hur exempelvis en obduktion kan se ut. Forskare och erfaren
personal går även in på hur ett så kallat
brytpunktssamtal kan gå till och vad
som kan vara bra att tänka på då man
ska närma sig närstående barn.
304 s | 214 | Art.nr 36068 | ISBN 9789144081434
DONNERDAL, LISA
Vätskebalans genom
omvårdnadsplan
Vätskebalans genom omvårdnadsplan
fokuserar på grundutbildade sjuksköterskors ansvars­område vad gäller
vuxna patienters vätske- och elektrolytbalans. Kroppens funktioner tillåter
endast små variationer i kroppsvätskornas sammansättning, volym och fördelning. Vätskor och salter gör skillnad
mellan liv och död.
211 s | 2013 | Art.nr 36383 | ISBN 9789144082950
JEVON, P – EWENS, B
Att övervaka patienter
med livshotande
sjukdom
Vårdtiderna är korta, intensiva och de
patienter som vårdas vid akutsjukvårdens vårdavdelningar är idag svårt
sjuka. Innehållet i boken är kärnfullt
och lättillgängligt utformat så att läsaren snabbt hittar information. Det är
en heltäckande sammanställning av
viktiga observationer och vårdåtgärder.
Översättare Inger Lindelöf
320 s | 2014 | Art.nr 37322 | ISBN 9789144088747
Vitala funktioner
SMITH, J – ROBERTS, R
Vitalparametrar
i sjuksköterskans perspektiv
En introduktion till kliniska observationer
En förutsättning för att kunna ge patienter omvårdnad
av god kvalitet är att övervaka, observera och dokumentera patienternas vitalparametrar. Denna viktiga
och praktiska bok hjälper dig att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper om vuxna patienter
som vårdas på sjukhus, privata vårdinrättningar eller
inom hemsjukvården. Förutom bedömning och övervakning av patienter omfattar boken även:
•
•
•
•
•
infektionskontroll
smärthantering
kommunikation
nutrition
reflekterande verksamhet.
Till din hjälp för att inhämta ny kunskap i ämnet
finns kunskapsmål, fallstudier, viktiga termer,
övningar och flervalsfrågor.
Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv är ett måste
för sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar inom vårdens olika områden.
Översättare: Margareta Brandin Berndtsson
228 s | 2013 | Art.nr 36392 | ISBN 9789144083582
JOYCE SMITH är universitetslektor vid School of Nursing
and Midwifery, Universitetet i Salford.
RACHEL ROBERTS är klinikföreståndare vid geriatriska
kliniken vid Calderdale and Huddersfield NHS
Foundation Trust.
Bok + digital produkt
Ny upplaga
BRUNT, D – HANSSON, L
Att leva med psykiska
funktionshinder
Trots omfattande reformer, erfar fortfarande personer med psykiska funktionshinder diskriminering, stigmatisering samt ekonomisk, social och
politisk marginalisering och maktlöshet. Detta är den andra reviderade upplagan och här redovisas rehabiliteringsinsatser och andra interventioner som
visar att det finns effektiva sätt att
medverka till att situationen i samhället blir annorlunda för dessa personer.
Andra upplagan
304 s | 2014 | Art.nr 31577 | ISBN 9789144083872
WIKJ, HELLE (RED.)
Vårdmiljöns betydelse
Första läroboken
enligt DSM-5kriterierna
Denna bok gör något så ovanligt som
att omfatta bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön. Den
röda tråden genom boken är att se
vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om
det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska
slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda
boenden.
368 s | 214 | Art.nr 35942 | ISBN 9789144078113
ERIKSSON, HENRIK (RED.)
ALLGULANDER, CHRISTER
Klinisk psykiatri
Genom denna nya omarbetade upplaga blir Klinisk
psykiatri först i världen med att bygga på de senaste
DSM-5 kriterierna samt de kommande ICD-11
koderna. Boken vilar på över 1 200 gedigna referenser
inom området.
Här finns de viktigaste grundläggande kliniska kunskaperna om psykisk ohälsa och substanssyndrom.
Boken är i första hand skriven för utbildning av svensk
hälso- och sjukvårdspersonal i såväl offentlig som privat verksamhet. Boken bör läsas av alla som genom sin
yrkesutövning kommer i kontakt med personer med
psykisk ohälsa som t.ex. arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socialsekreterare, socialpedagoger,
kontaktpersoner, personliga ombud, god man, kriminalvårdare, boendestödjare, biståndshandläggare, präster, diakoner, jurister, nämndemän och poliser. I boken
beskrivs de vanligaste psykiatriska diagnoserna, deras
symtom, prognos, orsaksfaktorer och behandlingsmetoder med vetenskapligt stöd. Vikten av noggrann diagnostik och bedömning av funktionsbegränsning samt
kulturella och etniska faktorer betonas också.
Tredje upplagan
386 s | 2014 | Art.nr 31767 | ISBN 9789144083285
CHRISTER ALLGULANDER är docent och
universitetslektor i psykiatri vid Karolinska
Institutet.
Vårdvetenskap
och postmodernitet
– en introduktion
Den postmoderna analysen i boken
belyser hur omvårdnad ofrånkomligt är
kopplat till det komplexa och föränderliga samhälle vi lever i. Omvårdnad och
vårdvetenskap rör sig oupphörligen mot
ett nytt centrum där det moderna projektets skarpa gränser mellan natur-kultur, man-kvinna, människa-maskin succesivt luckras upp. Kort sagt, helt nya
sätt att tänka och helt ny kunskap.
208 s | 2014 | Art.nr 33667 | ISBN 9789144059099
BÖKBERG, CHRISTINA (RED.)
Omvårdnad
i primärvården
Primärvården är första linjens sjukvård
och utgör en stor del av Sveriges sjukvård. I Omvårdnad i primärvården skildras primärvårdens utveckling fram till
det nya århundradets system med
familjeläkare i nära samverkan med
yrkeskompetent personal av olika slag.
288 s | 2013 | Art.nr 35869 | ISBN 9789144076881
Ny upplaga
Bok + digital produkt
Prisbelönt
Ny upplaga
Omvårdnad – på en ny nivå
Omvårdnadens grunder
Omvårdnadens grunder är uppdaterad med nya kapitel i
samtliga delar för att ännu bättre kunna möta kraven
i framtidens vård. Aktuell lagstiftning, ny forskning och
andra förändringar inom hälso- och sjukvården är också
inarbetade i denna nyutgåva. De digitala verktyg som tillhör verket är helt omarbetade med nya övningsmaterial
och andra praktiska verktyg som stöd för såväl lärare
som studenter.
EDBERG, A-K – WIJK, H (RED.)
Hälsa och ohälsa
Andra upplagan
912 s | 2014 | Art.nr 33007 | ISBN 9789144083551
EHRENBERG, A – WALLIN, L (RED.)
Ansvar och utveckling
Andra upplagan
512 s | 2014 | Art.nr 33008 | ISBN 9789144083544
FRIBERG, F – ÖHLÉN, J (RED.)
Perspektiv och förhållningssätt
Andra upplagan
511 s | 2014 | Art.nr 33009 | ISBN 9789144083537
EDBERG, ANNA-KARIN M.FL.
Omvårdnad på
avancerad nivå
Bok + digital produkt
– kärnkompetenser inom
sjuksköterskans specialistområden
Detta är det första bokverket i Sverige som beskriver huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå. Utgångspunkten är
de sex kärnkompetenser som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården och som Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar bör utgöra en röd tråd med progression genom utbildningarnas nivåer.
Den tryckta bokdel och digitala webbdelen är helt unika i
sitt slag. Merparten av materialet är digitalt och tillsammans
bildar de ett gemensamt och mångfacetterat innehåll för
specialistsjuksköterskeutbildningen.
264 s | 2013 | Art.nr 34281 | ISBN 9789144071459
Bok + digital produkt
BRAMHAGEN, A-C – CARLSSON, A (RED.)
Hälsofrämjande arbete
för barn och ungdomar
Ett framgångsrikt hälsofrämjande
arbete för barn och ungdomar kräver att
flera olika professioner samverkar. Detta
arbete måste ständigt utvecklas och
följa förändringarna i samhället samt
utgå ifrån barns och ungdomars olika
livsvillkor. Boken beskriver hälsofrämjande insatser utifrån olika professioners ansvarsområden och bidrar därigenom till en ökad förståelse av behovet
av samarbete.
262 s | 2013 | Art.nr 35895 | ISBN 9789144077628
HOLM, FREDRIK
Vad är ett miljöproblem?
En introduktion med
flera perspektiv
Heltäckande
etikbok för
vårdande yrken
SANDMAN, L – KJELLSTRÖM, S
Etikboken
Etik för vårdande yrken
Detta är en heltäckande etikbok för studenter inom
hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Du kommer att
få ta del av :
•
•
•
•
•
•
Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.
Hur en etisk analys utförs.
Konkreta fall från vårdens vardag.
Ett analysinstrument för att hantera etiska problem.
Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel.
Etiska dilemman från olika professioners perspektiv.
Vad är ett miljöproblem? är en översikt
och en introduktion till det brokiga
området miljövetenskap. Inom ramen
för fyra teman behandlar boken en lång
rad infallsvinklar på våra dominerande
miljöproblem, men också på det arbete
som görs – eller inte görs, eller borde
göras – för att minska problemen.
Andra upplagan
186 s | 2013 | Art.nr 32759 | ISBN 9789144093680
ROSENGREN, KRISTINA
Vårdledarskap
Att utveckla och förbättra
framtidens vård och omsorg
Vårdledarskapets betydelse beskrivs och
analyseras utifrån aspekter som vårdorganisation och delat ledarskap, där till
exempel teamarbete och samverkan
lyfts fram. Vårdledarskapet blir allt viktigare i en komplex och föränderlig vård
som kräver kompetenta medarbetare
och ledningsstrukturer som arbetar
med ständiga förbättringar för att hushålla med begränsade resurser.
344 s | 2013 | Art.nr 38183 | ISBN 9789144094557
408 s | 2013 | Art.nr 33700 | ISBN 9789144059334
RÖSSNER, STEPHAN M.FL.
Levnadsvanor
En klinisk handbok
Avsikten med boken, som också ska ses
som en praktisk handbok, är att på
vetenskapligt underlag redogöra för
vilka hälsofrämjande åtgärder vi med
enkla medel kan vidta för att öka chanserna att må bra under hela livet.
Översättare: Anders Schærström
352 s | 2014 | Art.nr 36370 | ISBN 9789144082486
Ny upplaga
Bok + digital produkt
BJÖRKMAN, E – HAGBERG, M
Läkemedelsräkning
för sjuksköterskor
Ny upplaga
Bok + digital
produkt
Läkemedelsräkning för sjuksköterskor
innehåller både en bok och en väl
genomarbetad webbplats. Den lämpar
sig i hög grad för undervisning och
kan anpassas till individuella förkunskaper och utbildningsnivå. I såväl bok
som på webbplats ges studenten möjlighet att arbeta med mer än 600
övningsuppgifter i läkemedelsräkning i
sin egen takt.
Femte upplagan
112 s | 2014 | Art.nr 2738 | ISBN 9789144090238
JORFELDT, L – PAHLM, O (RED.)
Kliniska arbetsprov
– metoder för diagnos och
prognos
Kliniska arbetsprov är en vidareutveckling av en serie kompendier och böcker
om arbetsprov med första utgåvan
1987. Titeländringen från Det kliniska
arbetsprovet till den nya markerar att
fältet breddats.
500 s | 2013 | Art.nr 36410 | ISBN 9789144083834
AXELSSON, R – BIHARI AXELSSON, S (RED.)
Om samverkan
– för utveckling av hälsa och
välfärd
Boken behandlar samverkan mellan
olika professioner och organisationer
inom hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, vård och omsorg för äldre, psykiatri och miss­bruksvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd till utsatta barn
och ungdomar samt samverkan på
olycksplatser.
370 s | 2013 | Art.nr 37159 | ISBN 9789144085227
SCHÄFER-ELINDER, L – KWAK, L
Evidensbaserat
folkhälsoarbete
I denna bok presenteras processen från
utvecklingen av ett folkhälsoprogram
på vetenskaplig grund till spridningen
i samhället. Metoder för utvärdering
diskuteras avseende process, utfall och
ekonomi. Implementeringsforskningens
ursprung, teorier och modeller presenteras med aktuella exempel från Sverige.
208 s | 2014 | Art.nr 37307 | ISBN 9789144088792
Medicinsk
vetenskap
Medicinsk vetenskap är ett flexibelt kunskapspaket i fem delar
framtaget för lärare och studenter på sjuksköterskeutbildningen. Varje del består av bok och en interaktiv, kliniskt
inriktad och examinationsorienterad webbplats.
NICOLAYSEN, G – HOLCK, P (RED.)
Anatomi och fysiologi
320 s | 2014 | Art.nr 38313 | ISBN 9789144097398
NORDENG, H – SPIGSET, O (RED.)
Farmakologi och
farmakologisk omvårdnad
Andra upplagan
464 s | 2014 | Art.nr 33104 | ISBN 9789144090856
ÖRN, STEIN M.FL. (RED.)
Sjukdom och hälsa
629 s | 2012 | Art.nr 35670 | ISBN 9789144074672
DEGRÉ, M – STEEN, M (RED.)
Mikrobiologi
352 s | 2011 | Art.nr 33443 | ISBN 9789144055718
STOKKE, O – HAGVE, T-A (RED.)
Undersökning vi sjukdom
243 s | 2011 | Art.nr 33931 | ISBN 9789144068787
DAHLBORG-LYCKHAGE, ELISABETH (RED.)
ALMERUD-ÖSTERBERG, S – NORDGREN, L
Att bli sjuksköterska
Att bli
specialistsjuksköterska
eller barnmorska
– en introduktion till yrke
och ämne
Ny upplaga
Boken introducerar yrket och det
vetenskapliga ämnet för studenter som
just påbörjat sjuksköterskeutbildningen. Läsaren finner en beskrivning
av yrkets historik, dess etiska och
ämnesmässiga grund samt samhällets
krav på sjuksköterskan. Även sjuksköterskans viktigaste kompetensområden
presenteras. Boken är tänkt att fungera
som en översikt över yrkets innehåll
och att användas tidigt i utbildningen.
– utbildningar för framtiden
Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar ständigt. Här presenteras
tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller
barnmorska. Läsaren ges en inblick i
vad de olika yrkena innebär, karriärvägar och vad ”en vanlig dag på jobbet”
kan innebära.
208 s | 2014 | Art.nr 37144 | ISBN 9789144084497
Andra upplagan
256 s | 2014 | Art.nr 33296 | ISBN 9789144089782
LINDGREN, HELENA M.FL.
BJÖRKMAN, E – KARLSSON, K
Medicinsk teknik
för sjuksköterskor
Ny upplaga
Denna bok tydliggör och lyfter fram,
både teoretiskt och praktiskt, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar,
teknik och utrustning kring vanligt
förekommande arbetsuppgifter belyses.
I denna upplaga har en heltäckande
genomgång gjorts av hela innehållet.
Fjärde upplagan
368 s | 2014 | Art.nr 4885 | ISBN 9789144086255
DINGWALL, LINDSAY
Patientens
personliga hygien
De flesta skulle hålla med om att det
finns en tydlig koppling mellan personlig hygien och hälsa. Denna bok
kombinerar praktik och teori på ett
utmärkt sätt. Evidensbaserade principer för omvårdnaden av patientens
ögon, öron, mun, naglar och hår
beskrivs liksom säkerhetsfrågor, integritet, värdighet, kulturella frågor samt
infektionsprevention.
Översättare: Margareta Brandin
Berndtsson
Barnmorskans
handläggning vid
normal förlossning
Forskning och erfarenhet
Den här boken innehåller samlad kunskap baserad på forskning och klinisk
erfarenhet om den normala förlossningen. Ett kapitel finns om anatomi
och fysiologi med många illustrationer.
Boken innehåller också beskrivningar
av rutiner, behandlingar och åtgärder.
106 s | 2014 | Art.nr 37138 | ISBN 9789144084510
WESTON, DEBBIE
Vårdhygien
för sjuksköterskor
– med bakgrund i mikrobiologi
och infektionssjukdomar
Boken redogör för grundläggande mikrobiologi och virologi, det mikrobiologiska laboratoriets roll samt provtagning för undersökning. Principer och
praxis för smittskydd och vårdhygien i
förhållande till allmänna smittskyddsåtgärder behandlas.
Översättare: Madeleine Midenstrand
350 s | 2013 | Art.nr 35607 | ISBN 9789144072692
304 s | 2014 | Art.nr 36391 | ISBN 9789144083599
Beställ ditt provexemplar
på studentlitteratur.se
Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.
SVERIGE
Porto betalt
117946
B
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards