Sjukfrånvaro och psykisk hälsa

advertisement
SAHLGRENSKA AKADEMIN
PSYKISK HÄLSA OCH KÖN
GUNNEL HENSING, PROFESSOR I SOCIALMEDICIN
NEW WAYS
– A RESEARCH PROGRAM ON
MENTAL HEALTH AT WORK
SAHLGRENSKA AKADEMIN
SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI
Vad orsakar psykisk sjukdom?
Exponering
Livsstil
Biologiska
intermediära
faktorer
SAHLGRENSKA AKADEMIN
GUNNEL HENSING, SOCIALMEDICIN OCH
EPIDEMIOLOGI
Föreställningar om psykiska sjukdomar
• Religiösa
– Demoner, andar
• Sociobiologiska
• Driva ut andarna med bön och
besvärjelser
• Spärra in, sterilisera
– Låg intelligens, svagsint
• Mentalpsykiatriska
• Tvångsvård, fysisk behandling
• Psykiatriska
• Läkemedel
• Psykologiska
• Psykoterapi, samtal
• Socialpsykiatriska
• Sociala stödformer
• Sociologiska
• Utveckla, förändra samhället
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Modeller för hur vi förstår (psykisk) sjukdom
- och hur de styr vård och behandling
Symtom:
Viktnedgång
Symtom:
Symtom:
nedstämdhet
Sömnstörning
Underliggande
orsak/sjukdom
Nedstämdhet
Viktnedgång
Sömnstörning
SAHLGRENSKA AKADEMIN
SAHLGRENSKA AKADEMIN
GUNNEL HENSING, SOCIALMEDICIN OCH
EPIDEMIOLOGI
Psykiatrisk diagnos - kriteriebaserad
• Egentlig depression
–
–
–
–
–
–
–
–
Nedstämdhet
Minskat intresse för aktiviteter som man tidigare känt glädje inför
Viktnedgång
Sömnstörning
Rastlös eller trög psykomotorik
Svaghetskänsla, energibrist
Känslor av värdelöshet
Koncentrationssvårigheter, svårt att fatta beslut
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Fyra referenspunkter
mot vilka kriterierna kan prövas
• Statistisk norm
– Normalfördelning av vissa symtom och beteenden
• Social norm
– Kulturellt eller juridiskt
• Ideal norm
– Frihet från olika symtom
• Autopsykisk norm
– Individen avviker från sin egen norm
Ottosson, 2000
SAHLGRENSKA AKADEMIN
GUNNEL HENSING, SOCIALMEDICIN OCH
EPIDEMIOLOGI
Normalitet – vad är normalt?
• Normer
– Rättesnören för vad som är ”normalt” eller godtagbart beteende
 vanligt/ovanligt
 accepterat/ej accepterat
 Socialt önskvärda beteende, högt värde i gruppen som delar normen
• Avvikande beteende
– Stämmer inte överens med normerna i en viss grupp eller kultur
– Stämmer inte överens med föreställningar om vad som är ”normalt”,
 nya, ovanliga, främmande beteenden
– Stör den etablerade ordningen
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Män som norm för hjärtsjukdom!
Men är…..
………………..kvinnor norm för depression?
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Sucidprevention Gotland i slutet av 1980-talet
Wolfgang Rutz
Färre självmord bland kvinnor men inte bland män………
Andra symtom hos män…….kvinnor som norm för depression?
Irritabilitet, aggressivitet, rastlöshet, antisocialt beteende……..
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Tysk journalstudie 1980-1995
• Inga skillnader mellan kvinnor och män i depressiva symtom
– Men man fann att i journalerna rapporterades oftare om
 Känslor av utbrändhet och tomhet
 Alkohol och droger
 Missnöje
Möller Leimkuhler et al 2004
SAHLGRENSKA AKADEMIN
GUNNEL HENSING,
PROFESSOR, SOCIAL
MEDICINE, UNIVERSITY OF
GOTHENBURG, SWEDEN
Ny tysk studie
• Male depression in females?
– Möller-Leimkühler och Yücel
 Journal of Affective Disorders 2010
2016-06-15
SAHLGRENSKA AKADEMIN
GUNNEL HENSING,
PROFESSOR, SOCIAL
MEDICINE, UNIVERSITY OF
GOTHENBURG, SWEDEN
Den första hypotesen
• Manlig depression vanligare bland män
• Bekräftades inte:
– Andelen med manlig depression var signifikant högre bland kvinnor (29%) än
bland män (22%)
 (totalpoäng Gotlandsskalan)
2016-06-15
SAHLGRENSKA AKADEMIN
GUNNEL HENSING,
PROFESSOR, SOCIAL
MEDICINE, UNIVERSITY OF
GOTHENBURG, SWEDEN
Den andra hypotesen
• Kvinnliga studenter med manlig depression har en maskulin
genusidentitet
• Bekräftades inte
– Kvinnor med maskulin genusidentitet hade låg risk för depression
– Kvinnor med låg maskulin genusidentitet hade hög risk för depression
2016-06-15
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Halvtid - slutsatser
• Normer påverkar hälso- och sjukvårdens organisering och utbud
av tjänster
– Förståelsen av psykisk sjukdom
 Orsaker
 Begreppet i sig
• Pröva om normer styr verksamheten
– Kvinnlig norm för depression?
 Manlig norm för hjärt- och kärlsjukdom
– Normer som styr behandling?
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Könsskillnader i förekomst
av psykisk sjukdom
• Nordiska utmaningar
– Hög andel unga med psykiska problem
– Hög sjukfrånvaro för psykiska eller stressrelaterade
problem
– Alkohol- och drogproblem
– Neuropsykiatriska tillstånd
 Ökande andel i arbetslivet
– Vårdkvalitet för personer med svåra psykiska sjukdomar
 Rätten till arbete
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Prevalens psykiska problem i Stockholm, 20-64 år
Paniksymptom
Agorafobi
Social fobi
Tvångsstörning
Depressivitet
4.7
1.6
2.0
6.5
6.6
2.8
1.1
1.5
5.5
4.1
Skadlig alkoholkons.
Narkotika
Ngt av ovan
-”- ej alkohol
3.6
1.8
17.2
13.7
11.8
3.6
20.2
9.7
Dahlberg et al, 2007
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Genusnormer i vården – men vad är GENUS?
• Föränderligt
– Historiskt
– Ålder
• Stabilt
– Sätter ramar för hur kvinnor och män kan leva sina liv
• Gränserna utmanas
• Lättare att identifiera i andra kulturer
– Svårare att identifiera i sin egen kultur
• Hirdman Y. Genus: om det stabilas föränderliga former. Liber
2001
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Genus har tre beståndsdelar (Schippers, 2007)
• En social lokalisering
– Kvinnor och män kan röra sig in och ut ur denna lokalisering genom
social praktik (göranden)
• En uppsättning ”göranden” och karaktäristika vilka uppfattas
som maskulina
 Tolkning, symbolisk nivå
• Kulturella och sociala effekter
2016-06-15
GUNNEL HENSING, PROFESSOR,
SOCIAL MEDICINE, UNIVERSITY OF
Symbolisk
nivå:
Föreställningar om
kvinnligt
Biologiskt
och manligt.
kön
Individuell
nivå:
Social praktik
Sociala strukturer
/institutionell nivå:
Könsuppdelning
av aktiviteter och av
betalt och obetalt
arbete
Identitet
Rationalitet
Beteende
Två sorter?
Identitet
Sexualitet
Etnicitet Social
grupp
Funktionshinder
Ålder
INTERSEKTIONALITET
hur olika former
av diskriminerande
maktordningar
samverkar
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Symtom
Livshändelse
Nyorientering
Vårdkontakt
Stöd och
behandling
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Målbilden
- definition av psykisk hälsa, WHO
• Psykisk hälsa är ett
tillstånd av välbefinnande
i vilket individen har insikt
i sin egen förmåga, kan
hantera normal stress i
livet, kan arbeta
produktivt och fruktbart
och kan bidra till det egna
samhället.
(…och skapa och upprätthålla sociala relationer.)
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Tack för att ni lyssnade!
Download