språkhistoria pp

advertisement
FRAMTIDENS SPRÅK?
och dåtidens
VARFÖR?
Språk är vår kontakt med omvärlden.
Språk är också vår kontakt med oss själva.
Är språket en bur? Är vi vårt språk?
Oavsett: Språkhistoria är historien om vilka vi var, är
och vilka vi kommer att bli. Det är också en historia
om makt, inflytande och kultur.
SKRIFTSPRÅKETS FÖDELSE
• Det äldsta vi vet är från
3500 f.kr.
• Sumererna (dagens Irak):
kilskrift
• Egyptierna: hieroglyfer
Sumerisk kilskrift
Spanska: padre, madre
Grekiska: pateras, mitera
Persiska: pedar, mader
AFRIKANSKA SPRÅK
Afrikas språkfamiljer.
Ex: Swahili, Zulu, Yoruba.
Olika klassificeringar finns.
Få drag förenar alla språken.
Implosivor vanliga i flera språk.
AFROASIATISKA SPRÅK
Ex: Arabiska, Hebreiska, Tigrinska
Ursprunget okänt. Etiopien?
VSO-ordföljd är standard.
CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=386954
UPPGIFT: BESLÄKTADE ORD
Arbeta i par eller i små grupper.
Ta fram mobilerna och Google Translate (eller annan
översättningstjänst)
Kan ni hitta andra ord som är snarlika på svenska,
engelska, tyska, franska och spanska?
Hur många kan ni hitta på 10 minuter?
Tips: grundläggande ord från familj, jordbruk, råvaror,
mat etc. är enklast att hitta. Varför då, tror ni?
URGERMANSKA
• 2000 år sedan
• Skandinavien,
Tyskland, England,
Holland - gemensamt
• Idag: Germany
• Betoning på första
stavelsen i orden
• Tall och ost är egna
för norden
URNORDISKA (200-800)
Eget språk utvecklas i de nordiska länderna
J-ljud och W-ljud togs bort ur många ord:
Svenska
År
Ung
Ord
Engelska
Year
Young
Word
Tyska
Jahre
Jung
Wort
Den urnordiska runraden kallar vi för futharken:
RUNSVENSKA (800-1225)
Förvirrande! Var egentligen danska.
Danmark och Sverige = östnordiska
Norge, Island, Färöarna = västnordiska
Ny runrad! 16 tecken. Enklare att hugga
i sten.
Diftongerna börjar försvinna:
Stein  Sten
Diftonger fortfarande i talspråket:
Piteå, Gotland etc.
KRISTENDOMENS INFLYTANDE
800-talet:
missionärer,
latinska alfabetet,
ny gud – ny kultur
Tog så sakteliga över:
utbildning, folkliv,
böcker, religiositet etc.
Nya ord:
döpa, kristen, alfabet, kyrka,
präst, skola, skriva, brev, djävul
ÄLDRE VÄSTGÖTALAGEN
Lagbok, 1225. En av de första svenska texterna skriven med det latinska alfabetet.
Sva æ i laghum talt, at Þrir æru
Þiuvær.
En ær Þæ, ær stial ok takar. Annær
raÞær i hændar Þiufi. ÞriÞi takar viÞr.
Þer æru allir ena lund sakir.
Så är sagt i lagen, att tre äro tjuvar.
En är den som stjäl och tager. En
annan råder det tjuven i händer.
Den tredje tager emot. De äro alla
på samma sätt skyldiga.
§ 1. Þrær æru Þiufs vitulösor.
En, æn i handi takar. Annur, æn or husi
dragher. ÞriÞiæ, æn leÞes til garz ok
grindær. Gitær hvargin sik orÞiufæ
giort
§ 1. Tre äro de fall då tjuven är
utan vitsord. Ett, om man tager det
i hans händer. Det andra, om man
drager fram det ur hans hus. Det
tredje, om det ledes till hans gård
och grind. Ingen av dem kan göra
sig oskyldig.
UPPGIFT: MEDELTIDA JURISTER
Arbeta enskilt eller i små grupper.
Vad säger denna lag (Äldre Västgötalagen) om det medeltida samhället?
Dräper någon svensk man eller småländsk, en man från
konungariket, men ej västgötsk, böte därför åtta örtugar och
tretton marker men ingen ättebot. Nio marker äger konungen av
mandråp och likaså alla män.
Dräper kvinna man, då skall man föra talan mot närskyldigaste
man. Han skall svara för böter eller fly fredlös.
Dräper någon dansk man eller norsk, böte nio marker.
[.…]
Dräper någon utländsk präst, böte lika mycket för honom som för
inhemsk man. Präst skall vara i bondelag.
Blir söderman dräpt eller engelsman, då skall man böta för honom
fyra marker till den som väcker åtal och två marker till kungen
FORNSVENSKA 1225-1526
• Svenskan nämns som ett eget
språk
• Inga stavningsregler, man
gjorde som man ville.
• Bokstaven Ϸ tas bort och
ersätts med ”th”
• I samband med att svenskan
influerades av tyskan och
latinet blev också meningarna
längre och mer komplicerade
till sin struktur.
• Maskulinum och femininum
försvinner
HANSAN – TYSK HANDEL
Hansan var ett handelsförbund av
flera tyska städer.
Börjar att dominera handeln på
1100-talet
Tyska handelsmän och –kvinnor
bosätter sig i Sverige, och blir
maktfaktorer i städerna
Många nya tyska låneord.
Vindöga  fönster
UPPGIFT: ÖVERSÄTT
Arbeta enskilt eller i små grupper. Översätt följande ordspråk från
1400-talet. Vilka används än idag? Vad betyder de?
Mæd lagh skal man land byggia.
Mange bæggia ok sma gøra stora aa.
Bætra ær een fughil ij hænde æn fyre i skoghe.
Skogh hawir øron, ok mark hawir øghon.
Lithin thwua væltir opta Storth las.
GUSTAV VASAS BIBEL (1526)
• Gustav Vasa besegrar den
danske kungen Christian.
• Blir kung och konverterar
Sverige till protestantismen.
• Låter översätta bibeln till
svenska!
• Språklig norm – fler lär sig
läsa.
• Å istället för AA: saag  såg
• Lång vokal = dubbelvokal:
book, saak
Martin Luther spikar upp sina teser
LITE 1500-TALSSVENSKA
Brev från Gustav Vasa, 1526:
”forhandtledhe wij om the swore gell riikit wthij
kommith ær j tyske stædherne för then wndsethningh
skul som the haffua giorth riichena medh skiip bysszor
och werijor och teslikes meedh penninghar ther folket
meed löntthes tha wij toghom oss före ath driffua
konungh wth Cristien…”
Ur Gustav Vasas Bibel:
”lagh lät såsom een Trana och een Swala,
och knullade såsom een Duffna”
Ords betydelser ändras!
STORMAKTSTID OCH NATIONALISM
Sverige en militär stormakt. 1600-talet.
Svenska språkets status växer utomlands.
Stor nationalism och patriotism.
Man hävdade att språket var ”typiskt svenskt” –
och att t.o.m. Adam och Eva talade svenska.
FRANSK KULTUR (1700-tal)
• Frankrike en kulturell
dominant
• Kung Sol: Ludwig XIV
• Trendsättare
• Sje-ljudet blir vanligare
• Nya ord: frisyr, garderob,
kostym, maräng, konsert,
modern, parfym m.fl.
UPPGIFT: FRANSKA LÅNEORD
Arbeta enskilt eller i små grupper.
Hur många franska låneord kan ni komma på?
Ni har fem minuter.
Ur Then Swänska Argus (1732):
”Wårt Söta Modersmål blir dageligen bland oss
så missvårdat, at det är en ömkan: De Swenskas
Ord och Meningar äro nu högdragnare, än at de
munteligen eller skriffteligen kunna uttydas på
Swenska; Derföre äro nu de Swenska så owande
wid Swenskan, at de rättnu inte stapla så mycket
när de tala andra Språk, som när de tala sitt
Eget”
AKADEMIERNA!
Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska
Akademien grundades under 1700-talet.
Språket standardiseras och centraliseras
kring regler.
* Låneord skall anpassas till svensk stavning
och uttal
* Inga onödiga låneord – håll svenskan ren
* Dubbla konsonanter efter kort betonad
vokal: att, ett, brunn, hinna m.fl.
* Stavningen skall vara så lik uttalet som
möjligt
1800-TALETS INDUSTRIALISM
ENGELSKT INFLYTANDE TAR FART
VIKTIGA ÅRTAL FÖR SPRÅKET
• 1830 kommer det första numret av Aftonbladet. Dagstidningarna
föds.
• 1842 införs folkskola. Alla barn skall gå i skolan och lära sig läsa och
skriva på centralsvenska.
• På 1870-talet växer folkhögskolorna fram och även äldre medborgare
kan utbilda sig.
UPPGIFT: KONSTIG CYKELTÄVLING?
Arbeta i par eller i små grupper. Läs och hjälps åt att förstå denna text ur en 1800talstidning. Vad är så konstigt med resultaten? Hur kan det komma sig?
Den af fabrikör Östberg anordnade täflingen i velocipedåkning
egde till en del rum den 18 sept. kl. 5 på Djurgårdsslätten,
ehuru både deltagare och åskådare stördes af ett dugtigt regn,
som började samtidigt med täflingen.
Tjuguen personer deltogo i första afdelningens åkning (saktaåkning) ehuru 7 af dem hade oturen att »rida omkull» och ej
fingo räknas bland de utvalda.
Af de 14, som fingo deltaga i första täflingen, erhöll handelsbokhållaren Harald Richnau första priset, en velociped, för banans
tillrygga-läggande på 10 min. 21 sek; handelseleven G. Jensen
det andra, en barnvelociped, för 8 min. 4 sek., och guldsmeden
C. P. Mellin tredje, en karolin, för 6 min. 55 sek.
STAVNINGSREFORMEN 1906
• Författare, lärare och folkrörelser drev fram.
• ”Gör svenskan enklare och mer logisk att skriva!”
dt t/tt
rödt  rött
ondt  ont
sagdt  sagt
ehuru  fastän
hv, fv, f v
hvem, hvarför  vem, varför
blifva, öfver  bliva, över
haf, af  hav, av
blott  endast
emedan  eftersom
URBANISERING
ENGELSKA DEN NYA DOMINANTEN
•
•
•
•
Efter 1945
Vetenskap, teknologi, sport, populärkultur, ekonomi
Imperialism och kolonialism i grunden
Ord, meningsbyggnad, stavning, grammatik.
Shit, jag var chockad när
domarn blåste av Asllani
för offside. Jävla fail! Då
fick man fejsa en
cliffhanger inför returen.
Nu blir det upp till mig att
köra speed metal i Iphonen
och ut i cyberspace och
chatta och twittra och
trolla om fucking domarn
all night long! 24/7! 
DU-reformen på slutet av 1960-talet
Vi slutar att tilltala varandra med titlar
Vi säger ”du” istället för ”ni”
60-TALETS ARBETSKRAFTSINVANDRING
VAD ÄR PÅ GÅNG JUST NU?
• Internationalisering,
globalisering och migration.
• Domänförlust till engelskans
favör.
• Intimisering
• Teknifiering
• Kommersialisering
• Språklig kompetens =
situationsanpassning
• Debatt om låneord. Hur böjer
man boots? Avocado?
STÖRSTA SPRÅKEN I SVERIGE?
• Det förs ingen sådan statistik. Invånare registreras ej efter
språktillhörighet. Forskare gör uppskattningar.
• Ex: Östra Turkiet & Norra Irak = svårt att veta.
• 1. Svenska
• 2. Finska
• 3. Serbokroatiska
• 4. Arabiska
• 5. Kurdiska
• 6. Spanska
• 7. Tyska
• 8. Persiska
• 9. Norska
• 10. Danska
TOPP 5: STORA SPRÅK I VÄRLDEN
• 1. Kinesiska (mandarin)
• Som modersmål: 955 miljoner människor
Talas av: 1,2 miljarder människor.
Talas främst i Kina, Singapore, Taiwan och Malaysia.
• 2. Spanska
• Som modersmål: 400 miljoner människor
Talas av: 466 miljoner människor
Talas främst i Spanien, Mexiko, Mellan- och Sydamerika
• 3. Engelska
• Som modersmål: 360 miljoner människor
Talas av: Minst 765 miljoner människor
Talas främst i USA, Kanada, Australien och Storbritannien
• 4. Hindi
• Som modersmål: 310 miljoner människor
Talas av: 380 miljoner människor
Talas främst i Indien
• 5. Arabiska
KÄLLOR:
• Som modersmål: 295 miljoner människor
Nationalencyklopedin
Talas av: 450 miljoner människor
FN:s webbplats
Talas främst i Mellanöstern
Wikipedia
VAD PÅVERKAR ETT SPRÅK?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samhällsutveckling
Ekonomi
Kultur
Politik
Geografi
Klimat
Livsstil
Makt
Handel
etc.
UPPGIFT: FRAMTIDSSVENSKA?
Arbeta enskilt eller i små grupper.
Följande förändringar av språket föreslogs redan 1943 av folkskollärare. De är ännu
inte genomförda.
1.
2.
3.
4.
5.
Ta bort c, x och z:
Stava j-ljudet med j:
Stava sje-ljudet med sj:
Stava långt å-ljud med å:
Dubbelteckna inte m/n i ordslut:
sykel, frakk, byksa, jass
järta, järna, jöra
sjuta, sjärna
dåv, sån, såva
dam, san
Vilka argument för och emot dessa förändringar finns, tycker ni?
Vilka förändringar av språket skulle ni vilja genomföra?
Språk och kultur har alltid förändrats, utvecklats, influerats och reformerats.
Ett språk som inte förändras dör! Se på de döda språken eller dialekterna.
Debatten bör inte behandla om språket skall förändras, utan hur det ska förändras.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards