Åtgärdsplan 2006-2008 för sjukskrivnings

advertisement
LANDSTINGET I VÄRMLAND
ÅTGÄRDSPLAN 2006-2008
FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN
I VÄRMLAND
2006-05-30
LK/050552
Anm.
Åtgärdsplan 2006-2008 för fortlöpande omprövning och underlag för projektplan
Nuläge/problem
Strukturella och konkreta åtgärder
Landstingets och hälsooch sjukvårdens ledningsansvar och prioritering av sjukskrivningsfrågorna.
(1.) Projektorganisation bildad med bitr. landstingsdirektören som
projektägare med rapportering till landstingsstyrelsen, landstingets
ledningsgrupp m.fl.
(2.) Beredningsgrupp för planering och uppföljning av samverkan
mellan landstinget – LiV- och försäkringskassan – FK - och gemensam sjukskrivningskommitté, förstärks strategiskt och utgör styrgrupp respektive projektgrupp.
(3.) Beslut om beaktande av sjukskrivningsprocessen – SP – i verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning landstingsinternt och i
uppdrag till externa landstingsfinansierade vårdgivare.
(4) Utarbetande av ledningssystem (SOSFS 2005:12) för sjukskrivningsprocessen dvs. system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten, sätta upp mål och följa upp och utvärdera
dessa mål. Arbetet innefattar bl. a. organisatorisk struktur, ansvar
för vårdgivaren, verksamhetschefen och hälso- och sjukvårdspersonalen, dokumenterade riktlinjer och rutiner, identifierade processer,
implementeringsrutiner samt rutiner för uppföljning.
(5.) Processmodellering av SP i syfte att identifiera krav/ansvar.
Gemensam (LiV/HS och
FK) ledning och styrning
av sjukskrivningsprocessen t.ex. uppföljning av
sjukskrivningsmönster.
(6.) I samarbete med FK genomföra ny studie av sjukskrivningsmönster och sjukfallsflöde bland sjukfall som pågått minst 60 dagar
(jfr. den s.k. LINT-studien).
(7.) Uppföljning av sjukskrivningsmönster.
(8.) Undersöka samarbete med Karlstads Universitet.
Avsaknad av enhetliga
riktlinjer och prioriteringar, otillräcklig journaldokumentation i samband med sjukskrivning,
uppföljning av långtidssjukskrivna samt rutiner
för upprepad sjukskrivning. Kvalitetssäkring av
sjukskrivningsprocessen
i sin helhet.
(9.) Processmodellering i syfte att identifiera behov av riktlinjer och
kvalitetssäkring av SP.
(10.) Följa befintliga och planerade nationella och lokala riktlinjer,
beslutsstöd, ”guidelines”, sjukskrivningsmanualer och dokumentationskrav.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2006-05-30
LK/050552
Nuläge/problem
Strukturella och konkreta åtgärder
Ofullständigt medicinskt
underlag (sjukintyg) från
sjukskrivande läkare
samt tidsgränser för inlämnande av intyget till
FK. Väntetid och flöden
mellan FK i samband
med sjukskrivande läkares ställningstagande till
sjukskrivning alternativt
FK: s behov av intyg/underlag från läkaren.
(11.) Processmodellering i syfte att identifiera intyg, förfrågningar
och övrigt skriftligt underlag i flödet mellan sjukskrivande läkare
och FK i båda riktningarna.
(12.) Beslut om standard/krav på medicinska underlag.
(13.) Gemensamma kommunikationsrutiner och tidsgränser för att
tillhandahålla underlag och besvara förfrågningar per brev, telefon,
fax etc.
Bristande tillgång till assisterande och konsultativ expertis vid bedömning om sjukskrivningsoch rehabiliteringsbehov
(intern och extern samverkan).
(14.) Utreda sjukskrivande läkares behov av konsultativ expertis.
Processmodellering övervägs.
(15.) Kartlägga nuvarande resurser avseende bedömning och effekterna av genomförda konsultationer.
(16.) Förbättra flödet mellan sjukskrivande läkare och bedömningsteam samt kunskapsspridning avseende utfallet av konsultation.
(17.) Omstrukturering/utveckling av kugghjulsmötet till resursteam
utan tilldelning av nya budgetmedel efter projektfinansiering.
(18.) Kompetensutveckling med tvärfacklig profil för sjukskrivande
läkare.
(19.) Gemensam kompetensutveckling/fördjupad samverkan.
Väntetid och flöden till
andra medicinska och
psykosociala insatser
jämte rehabilitering än
de sjukskrivande läkare
förfogar över.
(20.) Utreda sjukskrivande/primärt behandlingsansvarig läkares behov av remittering till annan medicinsk behandling och rehabilitering. Processmodellering övervägs.
(21.) Överenskommelser och flödesschema mellan primärt behandlingsansvarig läkares enhet och aktuell klinik avseende sjukskrivning mm.(jfr allmänmedicins överenskommelse med ort. klin m.fl.).
(22.) Gemensam kompetensutveckling/fördjupad samverkan
2
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2006-05-30
LK/050552
Nuläge/problem
Strukturella och konkreta åtgärder
Otillräcklig besökstid för
patienter med komplicerad besvärsbild t.ex. effekter av produktivitetsinriktade ersättningssystem.
(23.) Tydliggöra och tillvarata landstingets övriga utrednings- behandlings- och rehabiliteringsresurser i ett tidigt skede och därmed
ge läkare bättre underlag för sjukskrivningsuppdraget.
(24.) Översyn av nuvarande ersättningssystem i syfte att skapa erforderlig besökstid för patienter med sammansatta behov.
Avsaknad av strategi för
kompetensutveckling om
vanliga sjukskrivningsdiagnoser (psykiska besvär och besvär från rörelseorganen) samt specifikt kvinnors ohälsa med avseende på diagnossättning, behandling, rehabilitering och
sjukskrivningstid/omfattning.
(26.) Processmodellering i syfte att identifiera krav och därmed
fortbildningsbehov.
(27.) Kartlägga fortbildningsbehov hos hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i SP.
(28.) Försäkringsmedicinsk utbildning i samarbete med FK
(29.) Diagnos- eller symtomspecifik utbildning inom rörelseorganen, psykisk ohälsa, kvinnors ohälsa m.m. i syfte att öka kunskapen om sjukskrivningens goda och dåliga konsekvenser --- att
kunna ”dosera” även sjukskrivning rätt, likaväl som annan medicinsk behandling.
Bemötande och konflikthantering i samband med
krav på sjukskrivning
som inte är medicinskt
och arbetsrelaterat motiverad.
(30.) Utbildning och handledning, t.ex. motiverande intervjuteknik
– MIT.
Kunskap om reglerna
inom socialförsäkringsområdet.
(31.) Försäkringsmedicinsk utbildning
(25.) Översyn av nuvarande ersättningssystem samt extern finansiering i syfte att i ökad utsträckning delta vid avstämningsmöte med
försäkringskassan, patienten m.fl. om patientens situation och erforderlig planering.
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards