Instuderingsfrågor: Från folkhem till dagens utmaningar

advertisement
Instuderingsfrågor: Från folkhem till dagens utmaningar
(1) Vad heter de ekonomer vars teorier följdes i hela den industrialiserade
västvärlden efter andra världskriget och vad kallas denna ekonomiska
teori? (sid. 1 och 9)
(2) Vad gick den ekonomiska teori ut på som användes i hela den
industrialiserade västvärlden fram till slutet av 1970-talet? (sid. 1)
(3) Redogör för Saltsjöbadsavtalet. Varför ledde detta till att Sverige fick
minst strejker i världen? (sid. 1)
(4) Hur resonerade Socialdemokraterna när de ville bygga upp ett
välfärdssamhälle? (sid. 2)
(5) Redogör för vad som menas med Harpsunddemokrati. (sid. 2)
(6) Redogör för Socialdemokraternas syn på statligt ägande. (sid. 2)
(7) Vad innebar den så kallade solidariska lönepolitiken? (sid. 3)
(8) När folkhemmet byggdes upp talade man om ”social ingenjörskonst”.
Vad menas med det? (sid. 3)
(9) Jämför nazitysklands och Sveriges väg för att lösa problemet med den
låga nativiteten. (sid. 3)
(10) Redogör för hur utbyggnaden av en offentlig sektor påverkade
kvinnorna. (sid. 3)
(11)Redogör för den ekonomiska ojämlikhet som fortfarande finns mellan
män och kvinnor. Vad beror den på? (sid. 3)
(12) Redogör för folkhemmets mörkare sidor genom att redogöra för:
a) hur romer och resande behandlades (sid. 4)
b) hur ”oäkta” barn kunde behandlas (sid. 5)
c) vad som menas med ordentlighetsstrecken (sid. 5)
(d) Vad menas med rasbiologi? Hur resonerade de som var tyckte detta var en
bra idé? (sid. 6)
(13) Under mellankrigstiden, och en bit in på 1940-talet, kom lagar om
sterilisering. Vad innebar dessa lagar? (sid.6)
(14) Redogör för den kris som drabbade Sverige under 1970-talet (orsaker och
konsekvenser). (sid. 6)
(15) Vilka företag klarade sig bäst? Varför? (sid.6)
(16) Varför innebär det inte att framgångsrika svenska storföretag
automatiskt minskar arbetslösheten i Sverige? (sid.6 och 7)
(17) Varför ökade arbetslösheten så kraftigt under början av 1990-talet? (sid.
6 och 7)
(18) Vilka effekter av arbetslöshetskrisen finns kvar idag. (sid.7)
(19) Vad menas med ”kunskapsintensiva” företag? (sid.7)
(20) Redogör för hur antalet industriarbetare, tjänstemän och företagare
varierat under perioden (folkhemsperioden till idag alltså). (sid. 7)
(21) Redogör för hur den ekonomiska ojämlikheten ökat. (sid. 7)
(22) Redogör för hur invandringen till Sverige förändrats från 1960-talet till
idag. (sid. 7 och 8)
(23) Förklara begreppen: integration, segregation, gentrifiering, filtrering och
etnosocial segregering. (sid. 8)
(24) Vad innebär den ekonomiska teorin nyliberalism och vad hette mannen
som förespråkade den? (sid. 8)
(25) Vilka tre länder började följa denna ekonomiska teori runt 1980-talet och
vad fick den för effekter i Margaret Thatchers land? (sid. 8)
(26) Varför blev Sverige ett högskatteland under 1970-talet? (sid. 8 och 9)
(27) Hur hanterade de borgerliga partierna den ekonomiska krisen när de kom
till makten 1976? (sid. 9)
(28) När infördes det s.k. systemskiftet i Sverige och varför? (sid. 9)
(29) Vad önskade de som ville ha ett systemskifte? (sid. 9)
(30) Vad ledde den ekonomiska krisen i början på 1990-talet till? Vilka
effekter av krisen finns kvar än idag? (sid. 9)
(31) Vad finns det för problem med att kommunerna får ”en påse” pengar de
ska fördela i stället för att staten styr olika verksamheter och går in och lägger
skattepengar på till exempel skolan? (sid. 10)
(32) Vad innebär New Public Management – filosofin? (sid. 10)
(33) Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med valfrihetsreformen?
(sid. 10)
(34) Ibland talar man om att Sverige gjort ett så kraftigt systemskifte att det
gamla välfärdssamhället är borta. Stämmer det? (sid. 9 och 10)
(35) Vilka risker finns det med att sänka ersättningsnivåerna för mycket? (sid.
10 och 11)
(36) Redogör för hur Socialdemokraterna förändrats från folkhemstiden till
idag. Vad kan det finnas för anledningar till att Socialdemokraterna inte längre
vinner alla riksdagsval? Hur försöker Socialdemokraterna vinna röster?(sid. 11)
(37) Redogör för hur Moderaterna förändrats. Hur försöker Moderaterna
vinna röster? (sid. 11)
(38) Redogör för Sverigedemokraternas historia. Hur försöker
Sverigedemokraterna vinna röster? (sid. 12)
(39) Vad innebär Romfördraget?
(40) Varför blev det aktuellt med en folkomröstning om vi skulle gå med i EU
under första hälften av 1990-talet? (sid. 13)
(41) Vad har EU medlemskapet inneburit för Sverige? (sid. 13)
Tips! Börja med att lära dig frågorna som räcker för kunskapskraven för betyget
E. Det är de frågor jag gjort extra svarta ovan.
Download