Europeiska kommissionen föresprnkar att en bättre samordning sker

advertisement
,3
Bryssel den 2 juli 2002
(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ I|UHVSUnNDU DWW HQ ElWWUH
VDPRUGQLQJVNHUNULQJLQIRUPDWLRQRFKI|UNODULQJDY
JHPHQVNDSHQV SROLWLN RFK DWW GLDORJHQ PHG
PHGERUJDUQDLQRP(XURSHLVNDXQLRQHQI|UElWWUDV
3nEHJlUDQDY(XURSHLVNDUnGHWRFK(XURSDSDUODPHQWHWNRPNRPPLVVLRQHQ
LGDJ |YHUHQV RP HWW Q\WW WLOOYlJDJnQJVVlWW YDG JlOOHU LQIRUPDWLRQ RFK
NRPPXQLNDWLRQ 0DQ XQGHUVWU\NHU YLNWHQ DY HWW QlUPDUH VDPDUEHWH PHG
PLQLVWHUUnGHW RFK (XURSDSDUODPHQWHW L HWW lNWD SDUWQHUVNDS PHG
PHGOHPVVWDWHUQD I|U DWW ElWWUH LQIRUPHUD PHGERUJDUQD RP IUnJRU VRP lU
DNWXHOODLQRPXQLRQHQRFKJ|UDGHWP|MOLJWI|UGHPDWWGHOWDLGHEDWWHQLQRP
XQLRQHQ )|U I|UVWD JnQJHQ NRPPHU EHVOXWVIDWWDUQD Sn HXURSHLVN QDWLRQHOO
RFK UHJLRQDO QLYn DWW DUEHWD WLOOVDPPDQV I|U DWW |YHUEU\JJD
LQIRUPDWLRQVNO\IWDQLQRPXQLRQHQ
Ordförande Romano Prodi betonade hur viktigt det är med en samordning av
information som rör de viktigaste frågorna inom unionen på europeisk, nationell och
lokal nivå.
³(QQ\LQIRUPDWLRQVSROLWLNHQlU\WWHUVWYLNWLJGHOLYnUVWUDWHJLDWWPRGHUQLVHUDKXU(8
IXQJHUDU´IUDPK|OOKDQ´,OMXVHWDYIUDPWLGDXWPDQLQJDUVRPXWYLGJQLQJHQNRPPHU
YLNWHQDYGHQQDQ\DLQIRUPDWLRQVRFKNRPPXQLNDWLRQVSROLWLNDWW|ND´
António Vitorino, kommissionsledamot med ansvar för information tillade: ´'HWWDQ\D
WLOOYlJDJnQJVVlWW QlU GHW JlOOHU LQIRUPDWLRQ RFK NRPPXQLNDWLRQ EHK|YV I|U DWW
PRWDUEHWD RNXQQLJKHW RFK RLQWUHVVH QlU GHW JlOOHU (XURSHLVND XQLRQHQ RFK I|U DWW
HQJDJHUDPHGERUJDUQDLGHEDWWHQRPDNWXHOODIUnJRULQRPXQLRQHQ´
Han fortsatte: ´'HW lU XSSHQEDUW DWW (8V LQVWLWXWLRQHU LQWH HQVDPPD NDQ
NRPPXQLFHUD PHG GH PLOMRQHUQD PHGERUJDUH L XQLRQHQ RFK QlU GH EOLU PLOMRQHU HIWHU XWYLGJQLQJHQ EOLU GHW lQQX VYnUDUH 0HGOHPVVWDWHUQD PnVWH GHOWD L
XSSJLIWHQ DWW JH LQIRUPDWLRQ XSSHUlWWKnOOD HQ GLDORJ PHG PHGERUJDUQD RFK VNDIID
GHUDVJRGNlQQDQGHI|UDUEHWHW-DJJOlGVnWDWWYLQXKDUHQSROLWLVNYLOMDDWWDUEHWDL
SDUWQHUVNDS'HQ\DDUEHWVVlWWHQYLKDUEHVOXWDWRPLGDJNRPPHUDWWI|UElWWUDYnUW
VlWW DWW I|UNODUD GHQ YLNWLJDVWH HXURSHLVND SROLWLNHQ RFK |ND PHGYHWHQKHWHQ RP
XQLRQHQ*HQRPDWWYLDUEHWDUQlUPDUHPHGYnUDSDUWQHUNDQYLInHQElWWUHNRQWDNW
PHGDOOPlQKHWHQLQRPXQLRQHQ´
'HWQ\DWLOOYlJDJnQJVVlWWHW
Kommissionen föreslår ett tudelat tillvägagångssätt som är realistiskt och genomförs
stegvis:
En förbättrad samordning mellan institutionerna och medlemsstaterna på nationell,
regional och lokal nivå så att information och utformning och spridning av
meddelanden om prioriterade frågor blir mer sammanhållet och inriktat på de som är
mottagarna av budskapet, nämligen allmänheten inom unionen.
Inrättande av ett frivilligt arbetspartnerskap med medlemsstaterna, som skapar en
äkta synergi mellan deras strukturer och know-how och EU:s verksamhet.
Utmaningen är enorm och medlen begränsade men vi har alla en plikt att informera
medborgarna så att de bättre förstår den union de lever i och också tar större del i
beslutsprocessen inom unionen.
3ULRULWHUDGSROLWLN
Kommissionen välkomnar och betonar behovet av större samarbete med dess
partner inom alla områden som rör information och kommunikation. Den uppmanar
dem särskilt att arbeta med fyra prioriterade politikområden: utvidgningen, rättsliga
och inrikes frågor, Europas framtid och unionens roll på världsscenen.
(WWSURDNWLYDUHRFKSURIHVVLRQHOODUHWLOOYlJDJnQJVVlWW
Kommissionen erkänner att öppenhet och insyn kräver att man utformar en ny
informationspolitik för att möta allmänhetens behov och uppmuntra en upplyst
debatt. Ny mediateknik måste användas fullt ut i detta syfte. Genom att arbeta
närmare tillsammans kan EU:s institutioner och medlemsstaterna se till att
informationen är sammanhängande och motsvarar behoven. Den måste också vara
riktad och anpassad efter verkligheten på gräsrotsnivå så att unionen blir ett påtagligt
begrepp för medborgarna.
%DNJUXQG
Vid Europeiska rådets möte i Helsingfors 1999 uppmanades Europaparlamentet,
rådet och kommissionen att förena sina ansträngningar för att erbjuda en samordnad
allmän information om unionen och utnyttja dess resurser på bästa sätt. Som ett
resultat av detta antog kommissionen i juni 2001 ett meddelande angående en ny
ram för samarbetet inom informations- och kommunikationspolitiken i Europeiska
unionen. I detta uppmanades övriga institutioner och organ inom unionen och
medlemsstaterna att delta i ansträngningarna att se över unionens informations- och
kommunikationspolitik.
Meddelandet godkändes av Europaparlamentet och välkomnades av det spanska
och det belgiska ordförandeskapet. För första gången erkändes medlemsstaternas
viktiga uppgift att sprida EU-information.
Den nya strategi som kommissionen antog den 2 juli utgör en grund för att utforma
en gemensam kommunikationspolitik. Det ligger rätt i tiden eftersom det finns en ny
politisk vilja att få med allmänheten mer i beslutsfattandet inom unionen. För
närvarande är många för dåligt informerade för att kunna delta fullt ut. Okunnigheten
är omfattande, särskilt bland unga, inte bara om vad unionen har uppnått, utan
också om hur den fungerar och påverkar deras liv. Denna brist på information och
förståelse leder till ointresse och ovilja att delta i den allmänna debatten.
För att motarbeta detta och göra det möjligt för alla att delta i de frågor som berör
unionen är förbättrade informationsinsatser från kommissionen, Europaparlamentet,
rådet och medlemsstaterna en absolut nödvändighet.
KOM(2001)354 slutlig.
Resolution av den 14 mars 2001 om Europeiska unionens informations- och kommunikationsstrategi
2
Download