anhållan om rätt att avlägga kurs utan att delta i lektionerna

Helsinge gymnasium
Övitsbölevägen 3
01510 Vanda
ANHÅLLAN OM RÄTT ATT AVLÄGGA KURS UTAN
ATT DELTA I LEKTIONERNA
Jag anhåller om rätt att avlägga kurs nr ............. i .............................................utan att delta i lektionerna.
...................................................................
Studerandes underskrift
...................................................................
Namnet förtydligat
Jag godkänner förfarandet
(Gäller dem som inte fyllt 18 år)
..........................................................
Målsmans underskrift
..........................................................
Namnet förtydligat
Lärarens utlåtande
Förordar
.................................................................
Underskrift
Förordar inte
Rektors beslut
Vanda ____ / ____ 20__
Godkänner ansökan - på villkor att frånvaron från ifrågavarande ämnes lektioner inte påverkar
ditt deltagande i dagens övriga lektioner.
Godkänner inte ansökan
...............................................................
Johanna Blomstedt, rektor