Två tolkningar av den sovjetiska kollektiviseringen

E
Två tolkningar av den sovjetiska kollektiviseringen
C
A
Referens
Du ska nu arbeta med en uppgift där du ska söka, granska och tolka ett
historiskt källmaterial. Källorna behandlar kollektiviseringen av det
sovjetiska jordbruket. ”Kollektivisering” betyder att de sovjetiska
myndigheterna ville överföra jordbruken till kollektivt eller statligt ägande.
Källor
Användning
Begrepp
Uppgift 1: Du ska motivera vilka styrkor och svagheter källorna 1 och 2 har för att besvara
följande frågeställning: Vilka konsekvenser fick den sovjetiska kollektiviseringen?
Tänk på att:
-
Använd lämpliga källkritiska kriterier när du värderar källorna.
Hänvisa till källorna i ditt svar.
Uppgift 2: I pratbubblorna finns två tolkningar av kollektiviseringens konsekvenser.
I vilken utsträckning anser du att dessa två tolkningar (A och B) av kollektiviseringen har stöd i
källorna? Du kan nu använda alla källor (1-4).
Tänk på att:
-
-
Underbygga ditt svar med hänvisningar till källorna.
Underbygga ditt svar med exempel från historien
A. Kollektiviseringen
innebar att jordbruket
i Sovjetunionen blev
effektivare.
B. Kollektiviseringen
innebar ett stort lidande för
landsbygdsbefolkningen i
Sovjetunionen.
Så här bedöms ditt svar
E
C
A
Du använder något källkritiskt
kriterium för att visa om källorna
är användbara i relation till
frågeställningen
(uppgift 1).
Du kopplar uttryckligen källorna
till frågeställning och använder
dig då av flera källkritiska
kriterier för att visa på källornas
styrkor eller svagheter (uppgift
1).
Du kopplar uttryckligen källorna till
frågeställningen och använder dig då
av flera källkritiska kriterier för att
visa på källornas styrkor och
svagheter (uppgift 1).
Du underbygger ditt resonemang
om rimligheten i ett av
påståendena med hjälp av någon
källa och något exempel från
historien (uppgift 2).
Du underbygger ditt resonemang
om rimligheten i båda
påståendena med hjälp av någon
källa och något exempel från
historien. I svaret framgår också
att två källor tillsammans kan
förstärka ett resonemang
(uppgift 2).
Du jämför de båda påståendenas
grad av rimlighet. Du underbygger
ditt resonemang om rimligheten i
båda påståendena med hjälp av flera
källor och exempel från historien. I
svaret framgår också att två källor
tillsammans kan förstärka ett
resonemang (uppgift 2).