FL 1008

advertisement
MR: Finns likabehandlingsplaner (för samtliga
7 diskrimineringsgrunder) inom förvaltningens
samtliga områden? Om inte, varför?
Förslag till arbetsmodell för att möte MR-målet samt bidra till
måluppfyllelse också beträffande mål för Mångfald, Integration och
Jämställdhet.
Utgångspunkter:
• Förvaltningen har ingen likabehandlingsplan med ett brukarperspektiv.
• Värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt, men här eftersträvas en
utveckling av praktik och tillämpning.
• Förvaltningen inleder arbetet med att fokusera på
antidiskrimineringsarbete, vilket berör flera budgetmål.
• FL har det övergripande ansvaret för att förvaltningen som sådan inte
har strukturer, informationsmaterial, eller förvaltningsövergripande
aktiviteter som är diskriminerande.
• De risker för diskriminering som finns i mötet med brukare kan endast
identifieras i och av verksamheten och brukarna
Arbetsmodell:
• På lämplig nivå (verksamhets- eller enhetsnivå) utses
nyckelpersoner som ska bidra till ökad kunskap och
uppmärksamhet kring dessa risker.
• Dessa personer samordnas och kompetensförsörjs av
Social utveckling med stöd av SLK.
• Aktiviteter, förändringar och utveckling på enhetsnivå
registreras av sammankallande på Social utveckling i
samband med återkommande kompetensutvecklingstillfällen för denna grupp.
• Ytterligare diskussioner och finslipning av detta förslag
sker på V5-möte.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards