Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

PROJEKTNAMN
UTGÅVA
DATUM
DIARIENR
Delprojektplan
Vårdplanering med
hjälp av tekniska
lösningar
Syfte:
Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid
vårdplaneringar mellan sjukhus, vårdcentraler, öppenvård och kommunal vård och
omsorg.
Signeras:
Signeras:
Ort och datum
Ort och datum
Uppdragsgivare
Projektledare
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 1(7)
Ändringshistorik
Utgåva
Datum
Orsak till ändring
Ändring
Utfärdare
UPPDRAGSGIVARE .................................................................................................. 3
PROJEKTETS OMFATTNING .................................................................................... 3
BAKGRUND ............................................................................................................... 3
MÅLBESKRIVNING .................................................................................................... 5
Effektmål ..................................................................................................................... 5
Huvudmål.................................................................................................................... 5
DELPROJEKTORGANISATION ................................................................................. 5
VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................. 6
Intressenter ................................................................................................................. 6
TIDSPLAN Tid, datum för leverans och avslut ............................................................ 6
Kostnad....................................................................................................................... 6
BILAGOR ”Tidplan delprojekt- Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar. ................. 7
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 2(7)
UPPDRAGSGIVARE
Styrgrupp projektet Närvård i västra Sörmland
PROJEKTETS OMFATTNING
Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar
mellan sjukhus, vårdcentraler, öppenvård och kommunal vård och omsorg. Genom att prova
olika tekniska lösningar hitta ett koncept som i samverkan kan införas i hela Sörmland 2016 med
samtliga vårdgivare.
Aktuella enheter i försöket
Flens kommun- bistånd, hemsjukvård och socialpsykiatri
Katrineholms kommun, bistånd
Vingåkers kommun- bistånd, hemsjukvård och socialpsykiatri
Kullbergska sjukhuset- vårdplatsenheten och SSIH
Nyköpings lasarett- allvårdsenheten psykiatriska kliniken
Psykiatriska öppenvårdsmottagningarna Flen och Katrineholm, omvårdnadteamet och akuta
jourteamet
BAKGRUND
En attsatserna i syftet för projektet Närvården i västra Sörmland är att ”Hitta former för hur vi
kan utveckla befintlig kommunikations och informationssystem samt utveckla nya möjligheter
med hjälp av tekniska lösningar.”
Under flera år har det framkommit synpunkter och avvikelser som visar på brister i samarbete,
rutiner och tidsbrist när det gäller vårdplanering på sjukhus. Några exempel är





samtliga yrkeskategorier som är viktiga för planeringen inte deltar av olika själ.
det har inte alltid varit aktuellt med vårdplanering när biståndshandläggare kommit till
sjukhuset.
hemsjukvården har inte kunnat delta i den utsträckning de önskar då det inte finns tid att åka
till sjukhusen för att fysiskt närvara vid planeringen.
anhöriga har ibland svårt att delta på plats på grund av långa avstånd eller möjlighet att vara
ledig längre stund dagtid.
det tar mycket tid för bl.a biståndshandläggarna att ta sig till olika vårdplaneringar på länets
olika sjukhus.
När det gäller vårdplanering i hemmet och upprättande av samordnade individuella planer- SIP är
det sen flera år en prioriterad fråga både inom psykiatrin och vården av de multisjuka äldre. I dag
sker många vårdplaneringar utan att patienten ges möjlighet att delta eller med bara delar av det
aktuella teamet närvarande. Det är också olika i olika kommunerna huruvida man planerar både
hälso- och sjukvård samt omsorg vid samma tillfälle.
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 3(7)
Varje år görs det många vårdplaneringar av olika karaktär. Nedan redovisas en sammanställning av
de vårdplaneringar som kommunerna kallats till av vårdplatsenheterna på respektive sjukhus samt
av allvårdsenheten psykiatrin Nyköping. Siffrorna är hämtade ur PRATOR.
Kallelser till vårdplaneirng på sjukhus
800
600
400
200
0
Flen
Katrineholm
Allvårdsenheten NLN
KSK
Vingåker
MSE
NLN
Ovanstående tabell i siffror plus det vårdplaneringar som Allvårdsenheten NLN kallat till via
PRATOR
Verksamhet
Allvårdsenheten
KSK
MSE
NLN
Totalt
Flens kommun
186
151
15
6
358
Katrineholms kommun
384
350
17
4
755
Vingåkers kommun
83
76
0
4
163
Frågor gällande effektivare vårdplaneringar och vikten av ökad delaktighet har vid flera tillfällen
tagits upp på olika nivåer inom landstinget och i samverkansforum som te. x. AVÄ och AVP.
Önskemål har framkommit att hitta tekniska lösningar, några försök pågår i länet men i liten skala
och med liten spridning av erfarenheter.
I hälso- och sjukvårdslagen definieras krav på hälso- och sjukvården att den ska bedrivas så att
den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bl. att vården ska vara lätt tillgänglig, bygga
på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan
patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, tillgodose patientens behov av kontinuitet och
säkerhet i vården. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Att kunna genomföra vårdplaneringar på distans borde vara ett komplement som både ökar
möjligheten för patienter och anhöriga att delta i diskussion och planering. Större möjlighet för alla
kompetenser som behövs för att ge en personcentreradvård kan delta. Vi sparar arbetstid och miljö
då vi minskar tiden på vägarna.
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 4(7)
MÅLBESKRIVNING
Effektmål
 De vårdplaneringar på sjukhus som är möjliga att genomföra med hjälp av tekniken
genomförs på distans.
 Vårdplaneringar som sker i kommunal hemsjukvård kan ske i hemmet med patienten som
en självklar deltagare tillsammans med andra aktörer på distans.
 Hitta mötesstruktur som bidrar till delaktighet för både patienter, anhöriga och de
medarbetare som ingår i teamet.
Huvudmål
Vårdplanering på sjukhus
1/3 av vårdplaneringarna som vårdplatsenheten KSK och allvårdsenheten kallar till under 2015
sker med en eller flera deltagare på distans.-Mäts via PRATOR
Öka antalet vårdplaneringar där samtliga kompetenser som krävs deltar.- Mäts via jämförelser
tidsstudie december 2014 och oktober 2015
Antalet patienters som känner sig delaktiga i planeringen i samband med utskrivning från
sjukhus -Mäts via Ringaren och Webbkollen på vårdplatsenheten och via telefonsamtal med
hjälp av fasta frågor till ett antal patienter som varit inskrivna på allvårdsenheten
Vårdplanering i hemmet
Öka antalet vårdplaneringar där samtliga kompetenser som krävs deltar.- Mäts via jämförelser
tidsstudie december 2014 och oktober 2015
Öka antalet vårdplaneringar med patienten närvarande vid upprättandet av SIP
DELPROJEKTORGANISATION
Delprojektet ägs av projektet Närvård i västra Sörmland. Det är projektgruppen som ansvarar för
att följa och driva processen så att ett nytt arbetssätt utvecklas. Projektledaren rapporterar till
styrgruppen och det är styrgruppen som fattar beslut om finnanseringen av delprojektet. Mindre
arbetsgrupper bildas för olika frågor som ska lösas, Regelbunden uppföljning sker med
användare och enhetscheferna på testenheterna för dessa ansvarar projektledare och
teknikansvarig på It- enheten. Vem som vidare ansvarar för vad redovisas i ”Tidplan delprojektVårdplanering med hjälp av tekniska lösningar.
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 5(7)
VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Intressenter
För att skapa trygga patienter och en smidig resa genom vården krävs samverkan och
gemensam planering för väldigt många av de patienter som ryms i målgruppen för
närvård i Sörmland. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt
sätt Kravet på upprättandet av samordnade individuella planer, SIP gäller samtliga
verksamheter när behov finns. Således kommer verksamheter både inom slutenvård,
öppenvård, vårdcentraler samt kommunernas verksamheter inom myndighetsutövning
och hemsjukvård att beröras. Detta gäller verksamheter inom och mellan såväl
somatisk- som psykiatrisk vård. Tekniken är dock en möjlighet för alla former av
vårdplanering oavsett om den sker inom en och samma huvudman eller mellan flera
huvudmän.
TIDSPLAN
Tid, datum för leverans och avslut
Se ”Tidplan delprojekt- Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar.
Kostnad
Landstinget Sörmland står för kostnaden under 2015 via projekt Närvård i västra Sörmland
utifrån nedanstående kostnadsförslag.
Verksamhet Vingåker
Hemsjukvård
Bistånd
Socialpsykiatrin
Vårdcentralen
Summa
Utrustning
Bärbardator
Bärbardator
Bärbardator
Mobil videokonf
Kostnad/ månad
899:-/mån
899:-/mån
899:-/mån
1900:-/mån
4597:-/mån
Verksamhet Katrineholm
Bistånd
Summa
Utrustning
Bärbardator
Kostnad/ månad
899:-/mån
899:-/mån
Verksamhet Flen
Hemsjukvård
Bistånd
Socialpsykiatrin
Vårdcentralen X3
Summa
Utrustning
Bärbardator
Bärbardator
Bärbardator
Mobil videokonf
Kostnad/ månad
899:-/mån
899:-/mån
899:-/mån
1900:-/mån X 3= 5700:8397:-/ mån
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 6(7)
Verksamhet landstinget
Vårdplaneringsteamet
SSIH
Omvårdnadsteamet &
Jourteamet
Öppenvårdsteamet Flen
Summa
Utrustning
Mobil videokonf
Bärbardator
Bärbardator
Kostnad/ månad
1900:-/mån
899:-/mån
899:-/mån
Bärbardator
899:-/mån
4597:-/mån
Sammanfattning
ovanstående
Vingåker
Flen
KSK
Katrineholm
Summa
Exkl Konferensbrygga
Utrustning
Kostnad/ månad
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan
4597:-/mån
8397:-/ mån
4597:-/mån
899:-/mån
18490:-/mån
OBS! Det kan vara så att respektive kommun har tillgång till datorer som vi kan komplettera
med vissa delar.
BILAGOR
”Tidplan delprojekt- Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar.
ORG NR 232100-0032 · J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\Delprojektplan vårdplanering teknik.docx · Utskriftsdatum: 2014-11-24 16:34
SID 7(7)