Barn och ungas rätt till kultur

advertisement
Samordningsforum
(myndighetschefer)
Reklam och
Informationssäkerhet
Ekonomisk
utsatthet
Digitalt lärarstöd
Om IT-säkerhet
Skola
Barn och
ungas rätt
till kultur
Skyddad
identitet
HBTperspektiv
Privatekonomi
i skolan
Immigration
Ungas
studiebidrag
Omyndigas
skulder
Unga och
arbetslöshet
Beredningsgrupp
marknadsföring
Ungas
boendefrågor
Nationell
webbplats
Placerade
Rätt till
modersmål
Funktionsnedsättning
Socioekonomiskt
segregerade
områden
Beredningsgrupp
Beredningsgruppen kan ses som samordningsforumets arbetsutskott. Här
förbereds möten i samordningsforumet, och hit kanaliseras tankar och åsikter
från arbetsgrupperna via sekretariatet, för vidare behandling i
samordningsforumet.
Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Konsumentverket,
Skolverket, Ungdomsstyrelsen.
Samordningsforum
Till möten med samordningsforumet kallas de deltagande myndigheternas
generaldirektörer eller motsvarande. Sammanträden arrangeras tre gånger
per år. Här tas övergripande beslut kring frågor av mer principiell karaktär.
Deltagande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen,
Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Datainspektionen,
Diskrimineringsombudsmannen, Finansinspektionen, Folkhälsoinstitutet,
Handisam, Konsumentverket, Kronofogden, Kulturrådet, Livsmedelsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisen, Post- och
Telestyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens
medieråd, Statistiska centralbyrån.
Barn och ungas
rätt till kultur
Arbetsgruppen för barns rätt till kultur träffas fyra gånger per år. Fokus ligger på
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De medverkande myndigheterna delar med sig till
varandra av aktuella rapporter och nyheter med anknytning till barn- och
ungdomskultur. Gruppen lyfter också frågor av gemensamt intresse, t.ex. behovet av
återkommande kulturvaneundersökning för barn och unga. Samarbete mellan
myndigheterna pågår även mellan mötena, genom seminarier, medverkan i
referensgrupper med mera.
Deltagande myndigheter: Statens kulturråd, Ungdomsstyrelsen, Skolverket,
Myndigheten för kulturanalys, Riksutställningar, Statens filminstitut,
Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Allmänna arvsfonden,
Riksteatern.
Ekonomisk
utsatthet
Arbetet i gruppen fokuserar för närvarande på följande områden: boendefrågor,
skadeståndsskulder, framtagande av vardagsekonomiskt utbildningsmaterial för
gymnasieskolan och vräkningsförebyggande arbete som berör barn. Det finns
undergrupper för fyra av områdena: boendefrågor, skadeståndsskulder,
utbildningsmaterial och Omyndigas skuldsättning. Den senaste undergruppen har
till syfte att minimera barns skuldsättning 0 – 17 år.
Deltagande myndigheter: Kronofogden, Finansinspektionen, Konsumentverket,
Boverket, CSN, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Datainspektionen.
Informationssäkerhet
Gruppens arbete handlar i nuläget främst om informationsutbyte kring
gemensamma frågor. Syftet med gruppen är att underlätta samverkan och
att hålla varandra uppdaterade.
Deltagande myndigheter: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Post- och
telestyrelsen, Skolverket, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Statens
medieråd, Rikspolisstyrelsen
Ungdomsarbetslöshet
Gruppens syfte är att mildra konsekvenserna av ungdomsarbetslöshet och
minska ungdomars ekonomiska utsatthet. Detta sker genom att samordna
de olika myndigheternas insatser. För närvarande pågår en diskussion i
gruppen om val av fokusområde och eventuella undergrupper.
Deltagande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Folkhälsoinstitutet,
Försäkringskassan, Handisam, Kronofogden, SCB, SKL, Skolverket,
Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen
Skola
Gruppen arbetar för närvarande med fokus på rätten till utbildning.
Verksamheten bedrivs inom ramen för sju projektgrupper.
Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Skolverket,
Skolinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Kronofogden,
Diskrimineringsombudsmannen, MSB, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Ungdomsstyrelsen, CSN.
Download