1971-01-12 Carlssons kvartett från Flen

advertisement
Flensfamiljen med musiken i blodet
Började som duo
J
D Carlssons kvartett är ett välkänt begrepp i Flensbygden. Bakom bildandet ligger ett stycke unik historia.
Det här är familjen med musiken i blodet.
Vi ska här berätta den märkliga
historien om Carlssons kvartett, en
musicerande Flensfamilj som är ett
mycket välkänt begrepp i Flensbygden. Kvartetten består i sin helhet av två vuxna och två ungdomar. Ett rent och solitt familjeföretag som lagt det kommersiella
intresset i musiklivet åt sidan. De
spelar för att det är roligt.
Varje julafton i inte mindre än
20 år har Carlsson gästat läkarstationer och vårdhem för att höja
stämningen bland patienterna. En
tradition som de helt enkelt inte
kan vara utan.
Hur det hela började?
Jo, det var 33 år sedan. Bertil
Carlsson spelade fiol och makan
Gunn spelade piano i orkesterföreningen. Makarna. fick engagemang
från olika håll.
Gunn drömde om en kantorstjänst.
Bertil var utbildad slöjdlärare, men
musiken upptog en stor del av hans
liv. Det var förresten Bertil Carlsson
som startade skolmusiken i
Flen,
året var 1946.
Tillsamman med Axel Nilsson bildade makarna Carlsson en trio, vars
repertoar i första hand bestod av
klassisk musik. Men om situationen
påbjöd kunde man också presentera
sprittande toner i f orm av både vals f
och polska.
Men trion dog efter en tid. Axel!
Nilsson lämnade spelandet medan
makarna Carlsson fortsatte som förut.
Dottern Marie-Louise kom till världen och givetvis var det ett musikaliskt barn. Hon blev sångerska och
spelade fiol. Duon blev en trio igen.
Marie-Louise är nu 21 år och läser teologi i Uppsala med siktet inställt på att bli församlingsassistent.
Under dessa 21 år har mycket hänt.
Ytterligare en dotter, Gun-Britt, har
införlivats i familjeorkestern, och
kvartetten var ett faktum.
Gun-Britt var tre år när hon började spela blockflöjt. Debuten skedde på den första offentliga Luciasoarén som hölls i Flen. Att det blev
en klar succé behöver knappast talas om.
Nu har man gått in för en blockflöjtskvartett. Tre av medlemmarna
spelar blockflöjt medan fru Gunn
fortfarande ägnar sig åt pianospel.
Vid framträdanden i kyrklig regi
brukar kvartetten utökas med komminister Per-Olov Persson som också spelar flöjt.
— Det är givet att den mesta fritiden går åt till träning och t ill
framträdanden vid olika sammankomster, säger Gunn Carlsson.
— Men vi älskar att hålla på och
har väl musiken i blodet. Vi spelar
för att det är roligt. Vi har alltid
haft musiken, som en hobby. Kan
man få ihop till strängar och noter
så är det bra...
— Vi skall väl försöka att hålla
igång så länge vi kan, menar
fru
Carlsson.
En trivsam kvartett som säkert ännu har mycket ogjort inom musikens
område och som vidmakthåller en
gammal
tradition
genom att ge
Flensborna tillfälle att avnjuta klassiska tongångar i denna popålderns
tidevarv.
ROLF MALMBERGH
Flensfamiljen med musiken i blodet
Började K-GJbr,
som /^L_,
duo—slutade
som
kvartett
12. • l • / <? -H.
J
D Carlssons kvartett är ett välkänt begrepp i Flensbygden. Bakom bildandet ligger ett stycke unik historia.
Det här är familjrti med musi- sprittande toner i form av både vals]
ken i blodet.
och polska.
Vi ska här berätta den märkliga
Men trion dog efter en tid. Axel
historien om Carlssons kvartett, en Nilsson lämnade spelandet medan [
musicerande Flensfamil j som är ett makarna Carlsson fortsatte som för-1
mycket välkänt begrepp i Flens- ut.
bygden. Kvartetten består i sin helDottern Marie-Louise kom till vari- j
het av två vuxna och två ungdo- den och givetvis var det ett musikamar. Ett rent och solitt familjefö- liskt barn. Hon blev sångerska och
retag som lagt det kommersiella spelade fiol. Duon blev en trio igen.
intresset i musiklivet åt sidan. De
Marie-Louise är nu 21 år och lä-1
spelar för att det är roligt.
ser teologi i Uppsala med siktet in- i
Varje julafton i inte mindre än ställt på att bli församlingsassistent.
20 år har Carlsson gästat läkarstaUnder dessa 21 år har mycket hänt.
tioner och vårdhem för att höja Ytterligare en dotter, Gun-Britt, har
stämningen bland patienterna. En införlivats i familjeorkestern, och f
tradition som de helt enkelt inte kvartetten var ett faktum.
kan vara utan.
Gun-Britt var tre år när hon bör- j
Hur det hela började?
jade spela blockflöjt. Debuten skedJo, det var 33 år sedan. Bertil de på den första offentliga Luciasoa- [
Carlsson spelade fiol och makan ren som hölls i Flen. Att det blev l
Gunn spelade piano i orkesterför- en klar succé behöver knappast ta-|
eningen. Makarna. fick engagemang las om.
Nu har man gått in för en block-1
från olika håll.
Gunn drömde om en kantorstjänst. flöjtskvartett. Tre av medlemmarna
Gunn
Bertil var utbildad slöjdlärare, men spelar blockflöjt medan fru
musiken upptog en stor del av hans fortfarande ägnar sig åt pianospel.
liv. Det var förresten Bertil Carlsson Vid framträdanden i kyrklig regi
som startade skolmusiken i
Flen, brukar kvartetten utökas med komminister Per-Olov Persson som ock-1
året var 1946.
Tillsamman med Axel Nilsson bil- så spelar flöjt.
dade makarna Carlsson en trio, vars — Det är givet att den mesta fri- l
repertoar i första hand bestod av tiden går åt till träning och t ill
klassisk musik. Men om situationen framträdanden vid olika samman- j
påbjöd kunde man också presentera komster, säger Gunn Carlsson.
— Men vi älskar att hålla på och l
har väl musiken i blodet. Vi spelar
för att det är roligt. Vi har alltid
haft musiken, som en hobby. Kan
man få ihop till strängar och noter |
så är det bra...
— Vi skall väl försöka att hålla l
igång så länge vi kan, menar fru |
Carlsson.
En trivsam kvartett som säkert än-1
nu har mycket ogjort inom musikens
område och som vidmakthåller en
gammal
tradition
genom att ge
Flensborna tillfälle att avnjuta klassiska tongångar i denna popålderns |
tidevarv.
ROLF MALMBERGH
Download