Mobbning kränkning och Mobbning, kränkning och

advertisement
Mobbning, kränkning och
Mobbning
diskriminering
-Vad säger lagen?
Johanna Schiratzki
Tema Barn Linköpings universitet
Stockholms universitet
Rätt till undervisning =
• Barnkonventionen artikel 29
• Fördraget om Europeiska Unionens
f kti
funktionssätt,
ätt artikel
tik l 165
• Europeiska
u ope s a konventionen
o e to e o
om sskydd
ydd för
ö de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna 1 TP artikel 2
• Regeringsformen 2 kap. 21§
CRC General Comment No. 1:
The Aims of Education
…. The aims of education that [article 29] sets out,
which have been agreed to by all States parties
parties,
promote, support and protect the core value of
the Convention:
the human dignity
g y innate in everyy child and his
or her equal and inalienable rights.
Rätt till undervisning =
• Barnkonventionen artikel 29
• Fördraget om Europeiska Unionens
funktionssätt, artikel 165
• Europeiska
E
i k konventionen
k
ti
om skydd
k dd för
fö
de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna 1 TP artikel 2
• Regeringsformen 2 kap
kap. 21§
= skolplikt
7 kap
kap. 2 § Barn som är bosatta i S
Sverige
erige har
skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.
Skollagen 2010:800
Skollagen (2010:800) och denna lag träder i kraft den
1 augusti 2010
2010. Lagarna ska tillämpas på utbildning
och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011,
om inte annat följer av denna lag. (1 § SFS 2010:801)
Vårdnadshavaren ansvarar
7k
kap. 20 § Den
D som h
har vårdnaden
å d d om ett
tt
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt.
7 kap. 23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin
skolgång och detta beror på att elevens
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är
skyldig att göra för att så ska ske
ske, får
hemkommunen förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. …
Ett föreläggande enligt första stycket får förenas
med vite.
Mobbning ...
…
b t inte
bryter
i t skolplikten
k l likt
Definieras på “juridiska”
juridiska som
– kränkande behandling: ett uppträdande
som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker
ett barns eller en elevs värdighet.
6 kap. 3 § skollagen
Diskrimineringslagen
g g 4§
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas
sämre än någon annan behandlas
behandlas, har behandlats eller skulle ha
behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
f kti
funktionshinder,
hi d
sexuell
ll läggning
lä
i
eller
ll ålder,
åld
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning
av en bestämmelse,
bestämmelse ett kriterium eller ett förfaringssätt som
framstår som neutralt men som kan komma att särskilt
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande
y
viss etnisk tillhörighet,
g
viss religion
g
eller
identitet eller uttryck,
annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
syftet
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder,
… får inte ske i skola ..
Den som bedriver verksamhet som avses i
skollagen eller annan utbildningsverksamhet
((utbildningsanordnare)
g
) får inte diskriminera
något barn eller någon elev, student eller
studerande som deltar i eller söker till
verksamheten.
5 § 1 st. diskrimineringslagen
Mobbning ≠ diskriminering
t.ex.
– verbal i form av elaka ord,, spridande
p
av
rykten, obehagliga mail och sms
– fysisk
y
i form av knuffar,, slag,
g, förstörda
kläder och saker
– psy
psykisk
s i form
o a
av ut
utfrysning
ys g ((någon
ågo får
å
inte vara med), miner, suckar, fniss och
skratt.
(BRIS)
Lagstiftning mot mobbning
– lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och
elever
Fö oförändrad
Förs
fö ä d d iin i …
– kapitel 14 a skollagen (1985:1100 - 2008:571)
Förs så gott som oförändrad in i …
– kapitel
k it l 6 Åt
Åtgärder
ä d mott kkränkande
ä k d b
behandling
h dli
den nya skollagen (2010:800)
Nollvision
Huvudmannen eller personalen får inte
utsätta
t ätt ett
tt barn
b
eller
ll en elev
l fö
för kkränkande
ä k d
behandling.
6 kap.
p 9 § skollagen
g ((2010:800))
Nästan nollvision
Om huvudmannen
O
h
d
eller
ll personalen
l få
får
kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten,
är huvudmannen skyldig att utreda
omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall
g
som skäligen
g kan
vidta de åtgärder
krävas för att förhindra kränkande
g i framtiden.
6 kap.
p 10 §
behandling
Rättsliga krafttag – för det första
Skadestånd 12 §
Om huvudmannen eller personalen
åsidosätter sina skyldigheter (…) ska
huvudmannen dels betala skadestånd till
barnet eller eleven för den kränkning som
detta innebär,
ä dels ersätta
ä annan skada
som har orsakats av åsidosättandet.
Rättsliga krafttag – för det andra
Bevisbörda 14 §
g ha blivit
Om ett barn eller en elev som anser sig
utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller
repressalier enligt
g 11 §
§, visar omständigheter
g
som ger anledning att anta att han eller hon har
blivit utsatt för sådan behandling, är det
huvudmannen för verksamheten som ska
visa att kränkande behandling eller
repressalier inte har förekommit.
Rättsliga krafttag – för det tredje
Rätt att föra talan 15 §
I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel
får Statens skolinspektion som part föra
talan för ett barn eller en elev som medger
det ((…)) För barn under 16 år krävs
det.
vårdnadshavares medgivande.
Tidigare rättsläge – BEVISA
försummelse vid myndighetsutövning
NJA 2001:755
3 kap. 2 § skadeståndslagen - dvs. skadestånd om
1. mobbningen skett i samband med
myndighetsutövning
2 kommunen förfarit oaktsamt
2.
3 Bevisbörda på den utsatta
3.
Money talks
talks…
“Sedan BEO bildades har vi fattat 81 beslut
om skadestånd.
k d tå d D
Dett hittill
hittills hö
högsta
t kkravett
är 432 500 kronor. Skolinspektionen kan
också rikta kritik mot skolor som inte gjort
tillräckligt för att stoppa kränkningar. År
2009 fattades 199 sådana kritikbeslut
kritikbeslut.“
www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-statistik-och-beslut.
… men med vem?
stat <-> kommun/skola
ejj elev <-> elev (kap. 5 skollagen 2010:800)
mamma <-> pappa
15 §. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares
medgivande (Skollagen 2010:800)
medgivande.
16 §. För barn under 18 år som inte har ingått äktenskap krävs
vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas medgivande. (Skollagen
1985:1100))
… och till vilket pris?
“A right in its fundamental sense, is power held by
th powerless”
the
l
”
(Kathrine Hunt Federle 1994)
Rights, in fact,
Rights
fact could be understood as simply the
articulation of legal consequences for particular
patterns of human and institutional relationships”
relationships
(Martha Minow 1987)
Download