Kan du det här? 1

advertisement
Kan du det här? 1
Moment
Begrepp som du ska kunna
använda och beskriva
Positiva tal
Summa och differens
Du ska ha strategier för att kunna
Produkt och kvot
t skriva stora heltal och tal i decimalform med siffror och bokstäver
Täljare och nämnare
t göra beräkningar med flera räknesätt
Primtal och sammansatt tal
t multiplicera och dividera tal med
tex 100 och 0,01 utan räknare
”Delbart med” och siffersumma
t dela upp ett sammansatt tal i
primtalsfaktorer
t bestämma vilka tal ett positivt heltal
(inte alltför stort) är delbart med.
Negativa tal
Negativa tal
t jämföra negativa tal
t använda räkneregler för negativa tal.
Tal i bråkform
Andel
t skriva och jämföra tal i bråkform
Bråkform
t skriva tal i bråkform på olika sätt
Förlänga och förkorta
t ställa upp ett förhållande
Enklaste form
t beräkna summan, differensen,
produkten och kvoten av tal i
bråkform.
Blandad form
Förhållande
Gemensam nämnare
Inverterat tal
Tal i potensform
Problemlösning
Tiopotens
t tolka och beräkna värdet av ett tal i
potensform
Grundpotensform
t använda potenslagarna
Enhet
t skriva och tolka tal i grundpotensform
Prefix
t omvandla mellan olika enheter
Olika talbaser
t skriva och tolka tal skrivna i
talsystem med andra baser än tio.
Närmevärde
Avrundning
t avrunda tal och göra överslagsberäkningar
Överslagsräkning
t lösa matematiska problem
Potensform, bas och exponent
t utifrån en realistisk situation
använda en matematisk modell.
72
1 ARITMETIK – OM TAL
Download