Kurator - 130211.indd

advertisement
Kurator
En kurator arbetar med att vara en vägledare
och ett stöd för människor i livets olika
situationer. Genom samtal försöker man
tillsammans med klienterna komma fram till
lösningar på problem. Arbetet ger mycket
kontakter med människor och varierande arbetsuppgifter. Det kan vara mycket givande
och engagerande men också krävande.
Som kurator kan man ha många skiftande
arbetsuppgifter. En stor del av arbetstiden
möter man människor som behöver råd,
stöd och hjälp. Det kan vara både enskilt
eller i grupper. Genom samtal försöker
kuratorn fånga in problemet, och sedan
tillsammans med klienten komma fram till
den bästa lösningen. En viktig del av arbetet
är att förmedla information om samhällets
olika möjligheter att ge hjälp och stöd.
Skolan och sjukvården är några av de
vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.
En sjukhuskurator ger ekonomisk och
social rådgivning till patienter. Exempel på
arbetsuppgifter kan vara att ha krisbearbetning och stödsamtal med patienter och med
deras anhöriga. Man arbetar också med att
göra utredningar kring patienters situation.
Det kan till exempel gälla rehabilitering men
också framtida boende eller behov av assistens från kommunen när patienten skrivs
ut. I arbetet har man mycket kontakt med
anhöriga till patienterna, vårdpersonal på
sjukhuset och socialtjänsten i kommunen.
Inom primärvården, till exempel vårdcentralen, arbetar kuratorer med patienterna
och deras anhöriga. Om man arbetar som
kurator på en barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning, BUP, har man även nära kontakter med föräldrarna. Man arbetar också
med förebyggande arbete för att försöka
minska psykisk och fysisk ohälsa bland
ungdomar. Ofta ingår man då i ett arbetslag
tillsammans med läkare, psykologer eller
annan vårdpersonal. I arbetet samverkar
kuratorn ofta med andra myndigheter, till
exempel försäkringskassa och kommunens
socialsekreterare. Kuratorer kan även tjänstgöra inom kriminalvården.
I en kurators arbete står mötet med
människor i fokus. I stort är målet att hjälpa
människor som befinner sig i svåra situa-
tioner i livet att åstadkomma en förändring.
En stor del av arbetet handlar om att vara
ett samtalsstöd för att hitta lösningar på
problem. Arbetet kan upplevas som mycket
engagerande och positivt, men man måste
också ha förmågan att hålla distans till det
man upplever. Som kurator är det viktigt
att man är intresserad av människor och har
förmåga att sätta dig in i andras livssituation.
I arbetet råder sekretess, vilket innebär
att man inte får föra vidare det man får veta
under samtalen.
Arbetstiderna för kuratorer är oftast
kontorstid.
Att tänka på
• Ett intresse för människor är viktigt i
jobbet.
• Arbetet kan vara psykiskt påfrestande.
• Tålamod och lyhördhet är en tillgång i
jobbet.
• Som kurator har man tystnadsplikt.
Utbildning
Kuratorer har ofta en socionomexamen med
en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom
socialpedagogik kan vara en ingång till yrket.
Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på
ett flertal orter och utbildningens inriktning
varierar.
Det finns också mastersutbildningar inom
Socionomprogrammet. Dessa ger fördjupade
ämneskunskaper och kan vara forskningsförberedande. I vissa fall krävs yrkeserfarenhet
för att bli antagen till dessa utbildningar.
Många kuratorer har också utbildning i
psykoterapi. Utbildning i grundläggande
psykoterapi kan till exempel finnas vid vissa
landsting.
Framtid
Denna yrkesinformation samt
information om ytterligare yrken
inom landstinget finner du på
www.lvn.se/Jobb--utbildning/Unga/
Plugga-vidare/
Under det kommande året väntas det bli
balans mellan tillgång och efterfrågan på
kuratorer. Det är lättare att hitta arbete för
dem som har erfarenhet inom yrket. Även
på fem till tio års sikt väntas arbetsmarknaden bli medelgod.
www.lvn.se
Foto: Håkan Nordström. Text hämtad från www.arbesformedlingen.se [130211]
Arbetsbeskrivning
Download