Vanliga kemikalier på en arbetsplats

advertisement
Rengöringsmedel
Starkt basiska och frätande
T ex tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöring, såpa,
toalettrengöring, köksrengöring
•
•
•
•
Förvaras utom räckhåll för små barn
Skölj minst 5 min i ljummet vatten om du får i ögat
Använd skyddshandskar
Om någon äter rengöringsmedlet, mata med smör, grädde eller
matolja och kontakta sjukvården
• Om någon är medvetslös, ring 112
Sårtvätt och desinficeringsmedel
Bakteriedödande, uttorkande
T ex isopropanol, alsolsprit, desivon, jodopax, klorin
• Förvaras utom räckhåll för små barn
• Skölj med ljummet vatten om det kommer i ögat, minst 5 min
• Ge grädde eller matolja till någon som råkar få i sig detta och kontakta
sjukvården omedelbart
• Släpp inte ut i avlopp eftersom ämnena har en mycket dålig påverkan på
vattnets ekosystem.
• Om någon är medvetslös, ring 112
Oljor och lösningsmedel
Giftiga (påverkar nervsystemet, orsakar cancer
samt stör i alla ekosystem)
Bensin, diesel, terpentin, lacknafta, smörjoljor, maskinoljor, oljebaserad färg,
lösningsmedelsbaserade lim, m m
• Förvaras i låsta utrymmen med god ventilation
• Sörj för god ventilation vid arbete med lösningsmedel och oljeämnen som
luktar
• Undvik hudkontakt
• Framkalla kräkning omedelbart om någon fått ämnet i sig och kontakta
sjukvården
• Om någon är medvetslös, ring 112
• Samlas in i särskilda behållare (får ALDRIG komma ut i avloppet)
Uppgift
Avcheckning sker på måndag 11/11 2013
-
Visa då att du för de tre kemikaliegrupperna; rengöringsmedel,
desificeringsmedel, lösningsmedel kan redogöra för;
Användning
Exempel på typ av ämne (tex tvättmedel, lacknafta etc.)
Faror
Förvaring
Avfallshantering
Vad man gör om någon får i sig ämnet
Argumentera för varför förvaringen av ämnena är viktig att hantera rätt
Argumentera för varför avfallshanteringen av ämnena är viktig att göra rätt
Download