Budgetering

advertisement
Budgetering
Vision
Verksamhetsidé
Mål
Nyckeltal
Nyckeltal
• Konkreta mål kan uttryckas i form av
nyckeltal
Tex. antal personal per boende
Varför nyckeltal
• Att kunna mäta de mål man har
• Att kritiskt granska måluppfyllelsen
Verksamhetsstyrning
• Kartläggning av allmänna och speciella
förutsättningar
• Redovisning av nuläge och problem inom
verksamhetsområdet
• Bedömning av utvecklingstendenser
• Fastställande av mål och program
• Redovisning av resursanspråk
Verksamhetsplan
• Som underlag för den ekonomiska planeringen
på lång och kort sikt
Ekonomisk planering på kortsikt – budget
Ekonomisk planering på långsikt – flerårsplan
T ex
- Investeringsplan
- Driftplan
- Finansieringsplan
Vad är en budget?
• Plan över förväntade inkomster och
utgifter under en begränsad period
(mer eller mindre kvalificerad gissning om
den ekonomiska framtiden)
Tre viktiga funktioner
• Prioriteringsinstrument
(vad man vill satsa på)
• Styrinstrument
(har man pengar kvar att satsa på)
• Kontrollinstrument
(om planer och utfall stämmer överens)
Budgeten bör..
• Vara så detaljerad att kan överblicka
prioriteringars konsekvenser
• Inte vara så detaljerad att man tappar
överblicken
• Kunna kopplas lätt ihop med
långtidsplaner
• Ha överensstämmelse med
redovisningssystemet
• Ha överensstämmelse med kontoplan
Budgetens olika delar
• Inkomst- och utgiftsbudget
• Resultatbudget
• Likviditetsbudget
Budget underlag
• Föregående årets utfall
• Aktuella prioriteringar
• Beräknade och/eller uppskattade
förändringar i verksamheten
Kostnadsställe och kostnadsbärare
• Kostnadsställe tex. telefon växel
• Kostnadsbärare tex. avd 1, avd 2, avd 3
M a o kostnader uppstår på ett ställe men
ska belasta flera (resultat)enheter
Indirekta kostnader
• T ex telefonkostnader, löner, material som
fördelas av flera av kostnadsbärarna
kallas ofta indirekta kostnader
• Intäkter fördelas på motsvarande sätt
Redovisning och uppföljning
• Skall ge svar på
- vilka kostnader och intäkter för driften har
vi/kommer att ha?
- Vad kostar planerade/genomförda
investeringar?
- Vilket är/blir periodens resultat?
- Har vi/kommer vi att ha tillräckligt med likvida
medel?
- Hur är/blir vår finansiella ställning i slutet av
perioden?
Download