arena där flickor inte behöver känna att de konkurrerar med pojkar

Sundbyberg 2015-11-02
Till:
Kultur och Frtitdsförvaltningen
172 92 Sundbyberg
Från:
Duvbo IK
Idrottsplatsen
172 33 Sundbyberg
Sundbybergs Unga Örnar
Rissne Fritidsgård ”Gluggen”
Box 1157
172 23 Sundbyberg
Ansökan om Verksamhetsbidrag
Duvbo IK och Sundbybergs Unga Örnar ansöker härmed om 123 000:i verksamhetsbidrag för 2016 års Kvällsbasket.
Verksamheten
Duvbo IK i samarbete med Unga Örnar önskar fortsätta kvällsbasket för tjejer och är beroende av ert stöd för att
kunna driva denna verksamhet. Verksamheten riktar sig till tjejer i Sundbyberg i åldrarna 13-18 år.
Basketen kommer vara en huvudaktivitet under kvällarna men nytt för i år är att vi även kommer planera in
temakvällar som ett komplement till basketen. Exempel på temakvällar kan vara dans, filmkväll, bakning m.m.
Detta görs möjligt med hjälp av fritidsgårdens personal. All verksamhet kommer fortsatt vara gratis för
deltagarna.
Vi nyttjar den kompetens Duvbo IK har inom basket då vi använder ledare därifrån på kvällarna.
Vi ser att intresset för verksamheten ökar och behovet av en renodlad tjejaktivitet och spontanidrott finns. En
arena där flickor inte behöver känna att de konkurrerar med pojkar då de ofta har en förmåga att ”ta över” i
gemensamma aktiviteter
Ett steg mellan fritidsgård och idrottsaktivitet där möjligheten för ungdomar som inte kommit i kontakt med
idrotten tidigare kanske hittar ett nytt intresse.
Vi har för avsikt att nyttja ”Rosa Pantern” när vädret tillåter.
Duvbo Idrottsklubb
Idrottsplatsen
172 33 Sundbyberg
Tfn. 08-28 44 74
E-mail. [email protected]
Sundbyberg 2015-11-02
Mål och syfte






Denna verksamhet kommer att vara en drogfri och alkoholfri, trygg och givande sysselsättning under
helgkvällar för tjejer.
En kostnadsfri social verksamhet som är ett komplement till övriga fritidsaktiviteter i Sundbyberg.
Att skapa en naturlig övergång för ungdomar som inte har idrottslig bakgrund in i idrotten.
Idrottsföreningen lockar traditionellt barn in i verksamheten. Detta ger en ingång för ungdomar som inte
sysslat med idrott tidigare.
Vi vill med denna verksamhet ge ungdomar ett attraktivt alternativ att träffa kompisar och utöva
idrotter.
Alla oavsett förmåga att idrotta ska kunna delta i verksamheten.
Att få tjejer i tonåren att växa som personer och lära sig umgås och samarbeta med andra tjejer.
Delmål
 Att fostra ungdomarna i demokratisk anda, moral och etik, lära sig umgås i grupp, lära dem ta vinster
och förluster, att utbilda dem i olika idrotter och kulturella sammanhang.






Att få ungdomarna att tycka det är roligt att röra på sig.
Att skapa en positiv attityd till samhället, fritidsgården, föreningarna och oss vuxna. Att ungdomarna
och föräldrarna ser att vi är en del för dem, att vi bryr oss om deras behov.
Att ge tjejer i Sundbyberg en alternativ trygg sysselsättning under helgerna.
Skapa förutsättningar för spontanidrott som i dagens samhälle börjar försvinna trots att det finns behov
hos framförallt icke föreningsaktiva ungdomar.
Ungdomarna ska själva få vara med att utforma verksamhetens innehåll.
Att förstärka samarbetet mellan Duvbo IK och Unga Örnar.
Duvbo Idrottsklubb
Idrottsplatsen
172 33 Sundbyberg
Tfn. 08-28 44 74
E-mail. [email protected]
Sundbyberg 2015-11-02
Målgrupp
Vi vänder oss till flickor i åldrarna 13-18 år som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att hitta
aktiviteter som är givande.
Vi vänder oss även till ungdomar som inte har någon idrottslig tillhörighet utan vill vara med och leka idrott.
Innehåll och genomförande
PLANERING
Vi har ett stort uppstartsmöte innan varje termin startar. Efter det har vi kontinuerliga möten för att följa upp
verksamheten och se vad som kan utvecklas.
Genomförande
Under våren beräknas vi starta vecka 6 till och med vecka 20 fredagskvällar klockan 18.00 - 22.00 i
Rissnehallen. Detta blir totalt 14 fredagar.
Under hösten börjar verksamheten vecka 38 till och med vecka 50 fredagskvällar klockan 18.00 - 22.00 i
Rissnehallen. Detta blir totalt 13 fredagar.
Vi kommer ha två vuxna ledare på plats (en från unga Örnar och en från Duvbo IK) under varje tillfälle.
Basketen kommer vara huvudaktivitet och det är viktigt att kvällsbasketens besökare själva får styra utbudet
under kvällarna. Tjejerna har kommit med förslag på olika teman de vill genomföra och som vi kommer planera
in. Aktiviteter som kommit som förslag hittills är dans och filmkvällar.
Kvällsbasket kommer att vara en ”Drop-in” verksamhet där alla tjejer är hjärtligt välkomna.
Marknadsföring
Vi delar ut information i Rissnes hushåll en gång per termin samt att vi gör ett utskick till samtliga hushåll i den
berörda målgruppen i Sundbyberg. Utöver detta marknadsför vi kontinuerligt via sociala medier.
Uppföljning och utvärdering
Utvärderingar kommer ske veckovis under verksamhetens gång. Även deltagarna kommer kunna påverka vad
kvällsbasketen ska innehålla. Efter avslutad höst- respektive vårtermin kommer en större utvärdering äga rum.
.
Duvbo Idrottsklubb
Idrottsplatsen
172 33 Sundbyberg
Tfn. 08-28 44 74
E-mail. [email protected]
Sundbyberg 2015-11-02
Kostnader per år
Ledare
Arbetstid
2 ledare x 150:- x 27 tillfällen x 4 timmar
OB-ersättning (45 kr/timme)
Sociala avgifter 43%
Förberedelse/Planering ledare
2 ledare x 150:- x 2 timmar x 27 tillfällen
OB-ersättning (45 kr/timme)
Sociala avgifter 43%
Planering/Inköp/Utvärdering DIK & UÖ
2 ledare x 157:- x 28 timmar
Sociala avgifter 43%
Material
Marknadsförning/Utskick
Administrativa omkostnader 5%
32 400:9 720:18 112:60 232:16 200:4 860:9 056:30 116:8 792:3 780 :12 572 :5 000:10 000:5 146:-
Totalt
123 066:-
TOTALT
123 066 :-
Vi hoppas att den här ansökan kommer att vara er och oss till belåtenhet.
Mvh
Martin Hjelm
Idrottskonsulent/Duvbo IK
Fredrik Sköld
Rissne Fritidsgården ”Gluggen”
Duvbo Idrottsklubb
Idrottsplatsen
172 33 Sundbyberg
Tfn. 08-28 44 74
E-mail. [email protected]