Ämnesplanering NO 9F syror baser v50

advertisement
Syror och baser
Arbetshäfte
Namn: ………………………………………………………………………………………………………
Klass:
9F
1
Syror och baser
Syftet med undervisningen är att du ska träna din förmåga att:



använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning
i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband
genomföra systematiska undersökningar i kemi
Centralt innehåll:









Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar
genom kemiska reaktioner.
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar
och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter
och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället samt hur de påverkar hälsan.
Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
Systematiska undersökningar.
Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Analysmetoder såsom identifikation av ämnen.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Skolverkets definition av en naturvetenskaplig undersökning:
En naturvetenskaplig undersökning går ut på att få svar på en fråga eller bevisa
ett påstående. För att göra detta genomförs mätningar och observationer.
Det kan finnas faktorer som kan påverka undersökningens mätningar.
De kallas för felkällor. För att få ett så korrekt resultat som möjligt bör felkällor
undvikas.
Om felkällor undvikits och undersökningen i övrigt är tillräckligt bra utformad
så ska det vara möjligt för någon annan att göra undersökningen och då få liknande
resultat.
2
Syror och baser
Tidsplanering:
9F
Teori
Praktiskt
Praktiska saker s.11+14
Labb: s.17-18
Arbetshäfte s.5+6
Arbeta med frågor s.5+6
Genomgång: pH
Arbeta med frågor s.7+8
Labb: s.15-16
”Surt, neutralt eller basiskt?”
Arbetshäfte s.7+8
Rapport
Labb: s.19-22
”Syror – lekheter och skillnader?”
”Sur nederbörd?”
Labb: s.23-24
”Är socker en bas?”
Läxförhör s.5+6
Arbetshäfte s.9
Rapport
Arbetshäfte s.10
Rapport
Labb: s.25-28
”Kan tandkräm neutralisera syror?”
”Blanda en syra och en bas”
Läxförhör s.7-9
Rapport
Må 8/12 Säkerhet, material, rapporter ”Socker eller salt?”
(130 min) Genomgång: atomer och joner
Ti 9/12
(190 min)
Färdigt
Genomgång: syror
On 10/12
Arbeta med frågor s.8+9
(210 min)
Genomgång: baser
To 11/12
Arbeta med frågor s.9-10
(140 min)
Genomgång: neutralisation
Fr 12/12 Test – sant eller falskt
(170 min)
LUCIA Hemklassrum 12.45
Teoretiskt prov 60 min
Ti 16/12
På frågor + genomgångar
(60 min)
Prov
To 18/12 ”Fixainförjulfintdag”
(40 min) med mentor
To 8/1 Repetition 
(40 min)
Undervisning:


Teori – genomgångar och arbeta med frågor
Praktiskt – laborationer
Källor:

Kemi spektrum (svart bok):
- Atomen s.342-355
- Syror och baser har olika pH s.104-107
- Syror lämnar ifrån sig vätejoner s.108-111
- Baser tar upp vätejoner s.112-116
- Salter s.126
- Sammanfattning s.119+135+360+361
3
Syror och baser
Kunskapskrav:
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och
skiljer då fakta från värderingar och
formulerar ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och
skiljer då fakta från värderingar och
formulerar ställningstaganden med utvecklade
motiveringar samt beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och
skiljer då fakta från värderingar och
formulerar ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar samt beskriver
några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån
givna planeringar och även bidra till att
formulera enkla frågeställningar och
planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån
givna planeringar och även formulera enkla
frågeställningar och planeringar som det efter
någon bearbetning går att arbeta
systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån
givna planeringar och även formulera enkla
frågeställningar och planeringar som det går
att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och i huvudsak
fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och ändamålsenligt
sätt.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och
effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då enkla
slutsatser med viss koppling till kemiska
modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då utvecklade
slutsatser med relativt god koppling till
kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då välutvecklade
slutsatser med god koppling till kemiska
modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring
resultatens rimlighet och bidrar till att ge
förslag på hur undersökningarna kan
förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring
resultatens rimlighet och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring
resultatens rimlighet i relation till möjliga
felkällor och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras och visar på
nya tänkbara frågeställningar att
undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer
av undersökningarna med tabeller, diagram,
bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade
dokumentationer av undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade
dokumentationer av undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om
materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang
och visar det genom att ge exempel och
beskriva dessa med viss användning av kemins
begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens
uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
och andra kemiska sammanhang och visar det
genom att förklara och visa på samband inom
dessa med relativt god användning av kemins
begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om
materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang
och visar det genom att förklara och visa på
samband inom dessa och något generellt
drag med god användning av kemins begrepp,
modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del
underbyggda resonemang om kemiska
processer i levande organismer, mark, luft
och vatten och visar då på enkelt
identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om kemiska
processer i levande organismer, mark, luft och
vatten och visar då på förhållandevis
komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om kemiska
processer i levande organismer, mark, luft och
vatten och visar då på komplexa kemiska
samband i naturen.
Eleven kan beskriva och ge exempel på
några centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband
mellan några centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring
några centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
4
Syror och baser
Ordningsregler
Arbeta lugnt
 Tänk igenom vad du ska göra och vad du behöver innan du börjar.
 Ta alltid på dig skyddsglasögon och skyddsförkläde när du ska laborera.
 Flytta undan väskor och jackor från din laborationsplats.
Ytterkläder och väskor får inte hänga på stolarna på grund av brandrisken
och väskor får inte vara i vägen på golvet av säkerhetsskäl.
Var försiktig med kemikalier
 Läs noga på etiketten.
 Torka upp med detsamma om du spiller eller om det blir rester över.
 Smaka aldrig på någon kemikalie.
 Töm miljöfarliga rester i avfallskärl.
 Undvik helst kontaktlinser vid laborationer (se text 1).
 Ta inte kemikalier direkt med händerna, använd sked (se text 2).
 Tvätta händerna innan du lämnar laboratoriet.
Var försiktig med brännaren
 Sätt upp ditt hår om det är långt.
 Öppna alltid huvudgaskranen helt när du ska tända brännaren.
 Luta dig aldrig över en brännare – lågan kan vara svår att se.
 Lämna aldrig en gasbrännare som brinner.
 Stå upp när du laborerar - du kan snabbare hoppa undan om något händer.
Var försiktig vid uppvärmning
 Värm aldrig glas med tjocka väggar, de spricker.
 Rikta aldrig ett provrör som du värmer mot dig själv eller någon annan.
 Flytta alltid undan flaskor och burkar med brännbara ämnen.
 Ta inte i brännaren, nätet eller trefoten direkt efter det du släckt lågan.
Vänta en stund.
Var försiktig med el
 Det innebär livsfara att stoppa in labbsladdar eller annat i 230V–uttagen!
I uttagen får endast sladd med stickpropp avsedd för 230V anslutas.
1. Linser är ett riskmoment, vatten tränger inte in tillräckligt snabbt mellan lins och öga vid
spolning i ögondusch. Linsen måste därför tas ut innan man spolar, vilket kan vara svårt och
ta tid.
2. Kemikalier kan vara giftiga, frätande, irriterande, brandfarliga och explosiva. Om du av
misstag fått kemikalier på händerna, undvik att röra vid ögon och mun. Tvätta av dig med
tvål och vatten. När du sköljer bort kemikalier från händer eller annan hud,
tvätta först med kallt vatten, sen med varmare.
5
6
Download