Metahandledning Skolan Halmstad 2017-03-16

Metahandledning Skolan
Halmstad
2017-03-16
[email protected]
www.igniteresearch.org
Blir du lönsam lille vän?
Peter Tillberg
Jag kommer reflektera över…
Frågornas betydelse för lärandet
När använda vilka frågor?
Hur man ställer generativa frågor
Med eleverna
I handledningen
Eftertänksam dialog som redskap i
handledningen
Rollen som handledare kontra andra roller
Pedagogiska utgångspunkter –praxisteorier
Samtal har olika intentioner…
Knyta och hålla kontakter (plocka pälsen)
Debattera (framstå som segrare)
Dialog (utforska och lära)
Dialogen
Är grundläggande i demokratifostran
Oumbärlig vid formativ bedömning
Har avgörande betydelse för elevernas
inflytande och delaktighet och för lärandet
Fyra pedagogiska dialoger
Konversation
Debatt
Instruktion
Undersökning
Frågorna är avgörande
Faktafrågor är sällan användbara
Svaret på raderna
Analysfrågor uppmanar eleverna att
kritiskt granska och tolka texten
Svaret mellan raderna
Värderingsfrågor uppmanar eleven att
skatta, värdera och ta ställning
Svaret bortanför raderna
I skolan används frågor för
många saker…
Disciplinera
Fokusera måendet (motivera)
Kontrollera kunskaper / förståelse
Höja det kognitiva innehållet
Instruktion
Faktafråga
Tydlig utvärdering!
Metakognitiv fråga
Tidigare
erfarenheter
Förebilder
Planera
Under
processen
Metakognitiva
frågor
Liknar det något du stött på tidigare?
Är detta en av de där…?
Vilka goda förebilder finns på området?
Varifrån kan du hämta idéer?
Hur ska du genomföra uppgiften?
Vilket angreppssätt är det bästa här?
Vad förstår du så här långt?
Behöver du ställa någon fråga?
Är du på rätt spår/ fortfarande på spåret?
Hur gjorde du/gick du tillväga?
Utvärdera
Vilka metoder och strategier använde du?
Gick det som du planerat?
Hur har ditt tänkande utvecklats?
Utveckling
Vad tänkte du i början? Varför?
Vad tänker du nu?
Vad lärde du dig?
Jämföra
Hur är din tanke lik/skiljer sig från någon
annans? Varför?
Vad/vem har påverkat ditt tänkande? Varför?
Förbättra
Kan du lära från något misstag?
Kan du göra något bättre nästa gång?
Undersökning
Analysfråga
Värderingsfråga
Vad menar du?
Förtydliga
Undersök
antaganden
Undersök skäl
bevis, orsak
Analysoch tolkningsfrågor
Vad är huvudpoängen?
Vad antar du/det undersökta?
Vad kan vi anta istället?
Vilket antagande ligger bakom?
Vilka är dina skäl för att säga så?
Har du några bevis?
Vad ledde fram till detta?
Undersök
synvinklar
Varför valdes den ståndpunkten?
Kan någon annan se det på ett annat sätt?
På vilket sätt är … lika/olika…?
Vilken är skillnaden mellan… och…?
Undersök
förutsättningar
Vad är underförstått?
Vilka konsekvenser skulle det få?
Vad händer om förutsättningar försvinner?
Ifrågasätt
Tolka
Hur kan vi veta/ta reda på…?
Hur kan vi utvärdera detta?
Hur kan vi tolka…?
Vad menas med…?
Vad betyder….?
Hur/vad/vem skulle du välja…?
Välja
Om det var du, hur/vad/vem skulle du göra…?
Välj den del/mening…. som du anser viktigast?
Värdera
Hur skulle du döpa om texten/bilden/låten/…?
Vad skulle du vara beredd att göra för att…?
Under vilka förutsättningar skulle du…?
Värderingsfrågor
Vem/vilka av alternativen skulle du vilja…?
Vilka anser du är mest lika/olika//sanna/osanna?
Jämföra
Håller du med om…?
Skulle det göra skillnad om…?
Vad är/vem har mest rätt/fel av…?
Har du själv varit med om något liknande?
Uppleva
Vilken känsla är starkast här?
Vad skulle du tycka/känna om…?
Gissa och
önska
Vad tror du/skulle du vilja händer…?
Vad skulle du helst vilja undvika?
Eftertänksam dialog
Fokus på samtalskultur OCH intellektuellt
utforskande
Det mänskliga samtalet genom tiderna
Texten, författaren och karaktärerna som
samtalspartners om de allmänmänskliga
idéerna
KUNSKAPER
FÄRDIGHETER
i språk, konst,
naturvetenskap,
samhällsvetenskap
matematik,
historia, mm.
i läsa, skriva, räkna,
problemlösning,
mäta, tala,
observera,
bedöma, analysera,
skapa, slöjda mm.
Lärarroll: Didakt
Lärarroll: Coach
UTFORSKANDE/
SKAPANDE
genom Sokratiskt
utforskande och
genom skapande
aktiviteter.
Lärarroll: Kunnig
medmänniska
Mänsklighetens idéer
Arbete
Aristokrati
Artighet
Astronomi
Definition
Demokrati
Dialektik
Djur
Dom
Dygd & last
Dröm & verklighet
Eftertänksamhet
Element
En & många
Erfarenhet
Evighet
Evolution
Familj
Filosofi
Form
Framsteg
Frihet
Fysik
Förnuft
Förändring
Gott & ont
Gud
Historia
Hypotes
Idé
Jämlikhet
Konst
Konstitution
Krig & fred
Kultur
Kunskap
Kvalitet
Kvantitet
Känsla
Kärlek
Lag
Lek
Lika & olika
Liv & död
Logik
Lycka
Makt
Matematik
Materia
Medborgare
Medicin
Medkänsla
Medvetande
Mekanik
Metafysik
Minne & fantasi
Mod
Monarki
Motstånd
Måttlighet
Människa
Natur
Njutning & smärta
Nödvändighet & tänkbarhet
Odödlighet
Oligarki
Orsak
Oändlighet
Plikt
Poesi
Princip
Profetia
Proportion
Påverkan
Regering&styre
Relation
Religion
Renhet
Resonemang
Respekt
Retorik
Revolution
Rymd
Rättvisa
Sanning
Skönhet
Sedvänja & konvention
Själ
Slaveri
Slump
Slutledning
Språk
Stat
Straff
Styrka
Synd
Tal
Tecken & symbol
Teologi
Tid
Tro
Tyranni & despotism
Universell & särskild
Uppskattning
Utbildning & lärande
Uthållighet
Vana
Varande
Vetenskap
Vilja
Vishet
Välstånd
Vänskap
Värld
Åsikt
Åtrå
Ängel
Ära
Öde
Mortimer J. Adlers six great
ideas
Truth
Goodness
Beauty
Liberty
Equality
Justice
Sanning
Godhet
Skönhet
Frihet
Jämlikhet
Rättvisa
”Samtalsregler”
• Ett gemensamt utforskande genom
eftertänksam dialog
• Flera möjliga svar
• Lyssna
• Var beredd att ompröva och kanske ändra din
åsikt
Möjligheten att nynna
Dikt av Molævi Rumi
En
man
som står på två stockar i floden
kan lyckas flyta med strömmen
medan han nynnar i
nuet.
Men
om man är bunden vid en kamel
som är på väg söderut längs
flodbanken – i samma takt –
kan allt fortfarande vara bra
med
världen
om inte kamelen
tror han har glömt någonting
och
plötsligt vänder uppströms
för då
åh-oh.
De flesta själar
lever inte i nuet
och kan hålla sig till en rimlig
plan; de flesta själar
vänder plötsligt
och undergräver
möjligheten
att
nynna.
Sokratiska samtalets uppbyggnad
• FÖRSEMINARIUM
– Individuellt mål och gruppmål
• SOKRATISKT SEMINARIUM:
– Inledande fråga som alla kan svara på
– Analys
– ”Sokratisk fråga” (värderingsfråga)
• POSTSEMINARIUM
– Utvärdering av seminariet, nåddes målet?
– Frågor som återstår?
Leda samtalet
Avstå från att kontrollera innehållet, idéer
eller värderingar
Värna om att samtalsreglerna följs
Koncentrera dig på hur deltagarnas
tänkande och idéer kan fördjupas
Ställ i stort sett endast frågor
Anpassa din ledning efter gruppens
kompetens
Planera Sokratiskt seminarium
Studera underlaget noga och
Kontrollera antalet idéer i underlaget
Hitta möjliga tolkningsfrågor för analys
Hitta den inledande frågan
Försök hitta några möjliga
värderingsfrågor
På min avdelning finns det sex personer
som är rädda för mig och en liten
sekreterare som är rädd för oss allihop.
Jag har ytterligare en person som arbetar
under mig och som inte är rädd för någon,
inte ens för mig, och skulle gärna ge
honom sparken direkt men jag är rädd för
honom.
Utdrag ur ”Någonting har hänt”
av Joseph Heller
Filosofi för alla
Filosofisk praxis/P4C PwC
Underlag/ intresseväckare
Tankepaus – formulera egen fråga
Samla frågorna på tavlan
Välj frågeställning
Eftertänksam dialog
Tankepaus
Metadialog
Leonard Nelsons metod
1. Enas om ett begrepp som ni vill utreda
2. Hitta varsitt praktiskt exempel (eller ett
negativt och ett positivt)
3. Analysera vilka egenskaper hos
begreppet som exemplet pekar på
4. Sortera i ”nödvändiga” och ”möjliga”
5. Metadialog
Forskningsresultat med barn och
ungdomar
Språk
Kritiskt tänkande, analys, logik
Social kompetens
Karaktär, självuppfattning
Forskningsresultat med
vuxengrupper
Seminariet stödjer bildandet av professionella arbetslag
Relationer mellan medarbetare
Trygg diskussionsmiljö
Flerstämmighet
Interaktion i hela gruppen
Tillhandahålla möjligheter för brainstorming och
förståelseskapande
I handledning av ledare och/eller arbetslag:
Seminarierna ökar diskussionsrepertoaren och ämnesområden
som diskuteras
Idéer diskuterade i seminariet ger hållbar kunskap
Försök med samtal för exempelvis sjuksköterskor på hospis
och samtal med äldre
Alf Ahlbergs goda råd
Vilja få ämnet utrett
Strävan efter att hålla sig strängt till sak
Strävan efter logisk reda
Tillräcklig förberedelse
Tillträde förbjudet för:
Rena pratmakare
Alla som INTE vill ha frågan utredd
Historieberättare
Fanatiker och dogmatiker
Alla som blir förolämpade, när de hör en annan mening än sin
egen
Ordryttare och sofister
Filmtips
https://www.youtube.com/watch?v=iYVWtUAIdus:
Det glada lejonet
www.ur.se: Jakten på det demokratiska samtalet –
Freinetskolan Mimer
Läs- och skrivportalen, Skolverket,
Grundskolan Samtal om text – Eftertänksam dialog,
https://lasochskrivportalen.skolverket.se
Förskolan - högläsning
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/1Forskola/019_lasa-o-skriva-i-forskolan/del_02/
Förskolan – samtala om texter https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/1Forskola/019_lasa-o-skriva-i-forskolan/del_03/
Diskutera
Mina styrkor/svagheter som samtalsledare
Hur kan jag utveckla styrkorna och
minimera effekterna av svagheterna?
Praxisteori
Situerad, kroppslig, ”tacit knowledge”,
implicit kunskap, förtrogenhetskunskap
Ofta omedveten
Ibland annorlunda än den teori man tror
sig eller vill omfatta
Pedagogiska trädet
Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber.
Lpfö 98
Lgr 11
Lgy 11
Lpo 94
Diskutera
Var i det pedagogiska trädet hör du själv
vanligtvis hemma?
Var uppfattar du att den/de grupper som
du kommer att leda vanligtvis finns?
Styrsystem och stödsystem
NÄMND
Förvaltningschef
Rektor
Förskolechef
Språk-, läsoch skrivutvecklaren
Personal
Lärledaren
Besvärliga lägen undviks eller underlättas av en
tydlig överenskommelse
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/handledare/0
2_utan-statsbidrag/sls/se-aven/diskussionsunderlag-rektorer.pdf
Vad vill rektor ska ha hänt när arbetet är
klart?
Vilket innehåll/vilka processer är viktiga att få
med?
Vilken återkoppling önskar rektor?
Vilka krav ställer du på rektors deltagande för att
lyckas med uppdraget? På tid?
Vad vill gruppen ska ha hänt när arbetet är
klart?
Vilket innehåll/vilka processer är viktiga att få
med?
Vilka krav ställer gruppdeltagarna på varandra –
etiska ledstjärnor?
Etiska ledstjärnor
Diskuteras och skrivs ned i gruppen
Finns framme när gruppen möts
Innehåller överenskommelser som:
Vi ska komma i tid
Vi ska vara förberedda
Alla ska få talutrymme
….
Diskutera och kom också överens om vad
som ska hända om överenskommelserna inte
följs
Balansakten…
Uppdraget
Personalgruppens
förtroende
Utvärdering läslyftet
Störst effekt på insikter och engagemang i
språkutveckling och kollegialt lärande
Hälften anser att de blivit mer kompetenta
Ännu osäkra resultat i barngruppen
Bidragit till att stärka fortbildningsmodellen
Positiva deltagare menar att handledaren
Skapar struktur och planerar samtalen
Skapar ett tryggs samtalsklimat
Bidrar till förståelse av modulerna
Dialogcafé, välj:
Diskutera vilka ytterligare
överenskommelser du kommer att behöva
göra och med vem
Egna fallbeskrivningar
Ett begrepp som ni utreder med Nelsons
metod
Filosofi för alla: Rösta fram en fråga som
väckts under dagen
Metoder
Nelsons metod
1.
2.
3.
4.
5.
Enas om ett begrepp som
ni vill utreda
Hitta varsitt praktiskt
exempel (eller ett negativt
och ett positivt)
Analysera vilka
egenskaper hos begreppet
som exemplet pekar på
Sortera i ”nödvändiga” och
”möjliga”
Metadialog
Filosofi för alla
Underlag/
intresseväckare
Tankepaus – formulera
egen fråga
Samla frågorna på tavlan
Välj frågeställning
Eftertänksam dialog
Tankepaus
Metadialog