MSD - Cision

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm 2010-06-29
Ny fertilitetsbehandling - En injektion lika effektiv som sju
Ny data visar att behandling med det nya fertilitetsläkemedlet ELONVA
(korifollitropin alfa) är lika effektiv och säker som traditionell behandling. ELONVA är
ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon vilket betyder att det stimulerar
äggmognaden under sju dagar. En enda injektion av den rekommenderade dosen av
ELONVA ersätter de första sju injektionerna av rekombinant follikelstimulerande
hormon i en behandlingscykel. Behandlingsresultaten visar att andelen födda barn
inte skiljer sig mellan de två typerna av behandling.
Mellan 10 och 15 procent av svenska par är ofrivilligt barnlöst eller har stora problem med att
få barn på naturlig väg. Allt fler väljer i dag att genomgå provrörsbefruktning, så kallad IVFbehandling.
Nya studiedata, som ytterligare talar för det nya fertilitetsläkemedlet ELONVA som ett
effektivt, säkert och framför allt patientvänligt behandlingsalternativ, presenterades i dag vid
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) i Rom, Italien.
Resultaten kommer från den största dubbelblinda läkemedelsstudien inom fertilitetsområdet
som någonsin genomförts - ENGAGE. Sammanlagt 1 506 patienter behandlades med
antingen ELONVA som är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon, som stimulerar
follikeltillväxten i sju dagar, eller rekombinant follikelstimulerande hormon (rFSH), vilket
injiceras varje dag under de första sju dagarnas behandling.
Data från undersökningen visar att behandlingsresultaten vad gäller andelen födda barn inte
skiljer sig mellan de två typerna av behandling. Födslar registrerades för 35,6 procent av de
patienter som behandlats med ELONVA och 34,4 procent av dem som fått rFSH-behandling.
– Detta är en väldigt välgjord studie som presenterar goda resultat. Att ELONVA visar
samma effekt och säkerhet som andra preparat innebär att det nu finns ett läkemedel där
patienten slipper ta många av de sprutor som annars är nödvändiga. Det är också första
gången någonsin som det tagits fram ett originalpreparat speciellt för IVF-behandling, säger
Torbjörn Hillensjö, docent och gynekolog vid Fertilitetscentrum Carlanderska i Göteborg.
Ytterligare undersökningsresultat, där även resultat från en annan studie ingår, ENSURE,
visar att behandlingarna inte heller skiljer sig avseende andelen för tidigt födda barn eller
barn med missbildningar vid födseln. Sammanlagt 424 födslar som följde på behandling med
ELONVA jämfördes med 370 födslar efter behandling med rFSH.
En stor europeisk patientundersökning som även den presenterades vid ESHRE visar att
många kvinnor som ännu ej genomgått behandling drar sig för att starta en behandling. Detta
av oro för att behandlingen ska vara besvärlig. Nästan fyra av tio kvinnor (39 procent) med
problem att bli gravida men som inte fertilitetsbehandlats uppgav att de skulle överväga att
påbörja behandling tidigare om det fanns behandlingsalternativ som krävde färre injektioner.
2
Behandling med ELONVA har utvecklats i behandlingsregim tillsammans med GnRHantagonister, det så kallade korta behandlingsprotokollet. ELONVA är godkänt inom EU och
kommer troligtvis att finnas tillgängligt i Sverige under hösten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne-Lie Öberg
Informationschef/Public Affairs Manager, Schering-Plough, en del av MSD
Tfn: +46 (0)8-522 21 558
Mobil: +46 (0)704-66 35 94
E-post: [email protected]
Tryggve Ljung
Medicinsk Direktör, Schering-Plough, en del av MSD
Tfn: +46 (0)8-522 21 637
Mobil: +46 (0)705-45 28 66
E-post: [email protected]
Torbjörn Hillensjö
Docent, läkare, Fertilitetscentrum Carlanderska
Mobil: +46 (0)734-01 98 84
Om ELONVA
ELONVA (korifollitropin alfa) är ett nytt långtidsverkande gonadotropin (follikelstimulerande
hormon). Hormonet har samma farmakodynamiska profil som rFSH men har en avsevärt
längre varaktighet av FSH-aktiviteten. Tack vare förmågan att initiera och upprätthålla tillväxt
av flera folliklar i en hel vecka, kan en enda subkutan injektion av den rekommenderade
dosen av korifollitropin alfa ersätta de första sju injektionerna av rFSH i en behandlingscykel.
I kliniska prövningar har de vanligaste rapporterade biverkningarna varit OHSS (Ovariellt
Hyperstimuleringssyndrom), buksmärtor och allmänt obehag, huvudvärk, illamående, trötthet
och ömmande bröst. Incidensen var mellan 1 och 6 procent.
OM ENGAGE
Fas III-studien ENGAGE som föregick godkännandet är den största dubbelblinda
fertilitetsstudien som någonsin genomförts. Graviditetsfrekvensen i studien var likvärdig för
gruppen som fick 150 µg ELONVA och gruppen som fick en daglig dos om 200 IE rFSH
(follitropin beta) i sju dagar (38,9 procent respektive 38,1 procent per påbörjad cykel). De nya
data som nu presenteras visar att även frekvensen av födda barn var jämförbar mellan de
två grupperna, 35,6 procent respektive 34,4 procent.
MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för
många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt
veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.
MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför
läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden:
kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer,
dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se
Download