Karlskrona bygger! sep 2016_A4.indd

advertisement
KÄRNHEM
september 2016
Karlskrona bygger!
Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång.
Här presenteras några av dem.
KÄRNHEM
WHITE
POTTHOLMEN
Utmed Borgmästarekajen föreslås en bred och attraktiv gång- och cykelväg, med trädplanteringar, sittmöjligheter och bryggor. En inbjudande
plats att vistas på.
KARLSKRONAS NYA STADSDEL
Under 2016 påbörjades markarbeten och byggnation inom
Pottholmen etapp 1. I etapp 1 planeras cirka 450 bostäder,
både bostadsrätter, hyreslägenheter och stadsradhus.
Våningshöjden är i huvudsak fyra till sju våningar med ett
högre hus på 14 våningar som tillåts sticka ut och bli ett nytt
landmärke. Inom Pottholmen etapp 1 tillkommer även en
park och ett brett rekreationsstråk för gående och cyklister
utmed Borgmästarefjärden, en större park, platsbildningar
och torg.
Under 2016 påbörjades även planarbetet för Pottholmen
etapp 2. Även denna del av Pottholmen föreslås innehålla
bostäder, handel, kontor och service.
läs mer på www.karlskrona.se/pottholmen
KÄRNHEM
Så nära vattnet som det bara går. Ett stenkast till centrum.
Ett par tramp med cykeln till kommunikationer till resten av
världen. Några strosande steg till allt du behöver. Tack vare
utvecklingen av Pottholmen kan Karlskrona växa. Här blir
det plats för cirka 1 000 nya bostäder, arbetsplatser och
service.
NU BYGGS DET FÖRSTA KVARTERET
I Pottholmens första kvarter, längs med Borgmästerfjärden,
planeras 95 lägenheter. Kvarteret byggs med 5-6 våningar
med olika fasadmaterial. I bottenplan kommer det finnas
lokaler för restaurang/caféverksamhet samt andra
verksamheter. Byggstart sker vid årsskiftet 2016/2017 med
inflyttning under 2019.
STADENS NYA ENTRÈ
Hattholmen
Pottholmen, etapp 1
Pottholmen, etapp 2
Karlskrona stadsmarina
Pottholmen utgör en del i utvecklingen av Karlskronas entré. I samband med Pottholmen etapp 2, på den östra sidan, föreslås att Infartsleden
omgestaltas till en stadsgata som på ett bättre sätt knyter ihop Pottholmen, Karlskrona stadsmarina och det nya stora utvecklingsområdet
Hattholmen. Kartan är ett utdrag från planprogrammet och utformningen av Pottholmen etapp 2 kan komma att ändras.
KARLSKRONA STADSMARINA
HATTHOLMEN
Utvecklingen av Karlskrona stadsmarina fortsätter. Under
2016 planeras ytterligare byggnation i området. 2015 tillkom en torgbildning, kajpromenad och en byggnad som
innehåller gästhamnsservice och kontor i Karlskrona stadsmarina.
Hattholmen föreslås tillsammans med kvarteret Muddret
omvandlas med en tydligare stadsmässighet. Området
föreslås utvecklas till en funktionsblandad havsnära
stadsdel. Infartsleden omgestaltas till en stadsgata och
trafikplatsen Blå port ersätts med en cirkulationsplats i östvästlig riktning.
NYRÉNS ARKITEKTKONTOR
PLANPROGRAM LYCKEBY CENTRUM
Illustration över föreslagen utveckling av Lyckeby centrum med ny bebyggelse i gult.
PLANPROGRAM LYCKEBY CENTRUM
Ett förslag till utveckling av centrala Lyckeby har arbetats
fram efter en bred medborgardialog hösten 2015. Planprogrammet föreslår kompletterande bebyggelse i Lyckeby
centrum vilket ger cirka 400 nya bostäder, lokaler samt ny
förskola. Ett nytt allaktivitetshus i före detta ÖB:s lokaler planeras för bibliotek, fritidsgård, lokaler för pingis samt dans
och teater. Medborgarhuset förtärks som signaturbyggnad
för Lyckeby med en ny byggnad och ett omgestaltat torg.
serna tillsammans med den nya bebyggelsen är målet
att Lyckeby ska få ett attraktivare och tydligare centrum och en säkrare trafikmiljö. Förbättrande kopplingar för gående och cyklister som bland annat en
ny gång- och cykelbro över Lyckebyån föreslås. Detta för att stärka närheten mellan åmiljön, Lyckåvallen och Lyckåleden till Lyckeby centrum och Ekebacken samtidigt som nya promenadsslingor skapas.
Lyckeby föreslås få en tydligare entré genom en ny cirkulationsplats vid Gjuterivägen och två nya kvarter för
bostäder och parkering som ramar in Stationsvägen.
Genom en omgestalning av trafikmiljön och mötesplat-
Samråd kring planprogrammet sker under september
och oktober 2016.
NYRÉNS ARKITEKTKONTOR
Läs mer på www.karlskrona.se/lyckebycentrum
En ny utformning av korsningen Stationsvägen/Augerumsvägen/Riksvägen ger mer plats för gående, cyklister och folkliv.
CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK
CYKLA I KARLSKRONA
I Karlskrona kommun är målet att öka antalet cykelresor
och att minska risken att cyklister skadas i trafiken.
Karlskrona har en god potential att få fler att cykla.
Infrastrukturen är väl utbyggd och med kompletteringar
ökar förutsättningarna ytterligare. Dessutom är
Karlskrona en av Sveriges soligaste städer, tätorterna är
koncentrerade, naturen är vacker och en stor andel av
bilisterna är intresserade av att prova andra färdsätt.
Under 2016 har en ny gång- och cykelväg färdigställts
utmed Gullbernavägen. Året innan byggdes en gångoch cykelväg längs Oskarsvärnsvägen. Ny cykelväg
byggdes även längs Landbrogatan och i anslutning till
Karlskrona stadsmarina har gång- och cykelvägarna
vidareutvecklats. Vid infartsleden, i entrén till Karlskrona
stadsmarina, står även Karlskronas första cykelräknare.
Att föra statistik är ett viktigt medel för att följa utvecklingen
och fler räknare planeras under följande år. I Karlskrona
finns nu även ett antal cykelpumpar utplacerade.
FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK
läs mer på www.karlskrona.se/cykel
I augusti 2016 genomfördes en stor förändring av
stadsbussarna i Karlskrona. Busstrafiken blev snabbare
och tätare med fler snabbussar, tätare avgångar och
förändringar på en del linjesträckningar.
Med båtförbindelse mellan Trossö och Tjurkö minskas restiden
från ca 60 min med buss till ca 15 min med båt.
ANDREAS BLOMLÖF
Hösten 2015 började en skärgårdspendel med båt att
gå året om mellan Trossö och Sturkö. Detta var ett första
steg att utveckla en mer attraktiv kollektivtrafik på vatten
för snabb arbetspendling. I framtiden önskas även en
utökad tur mellan Trossö-Verkö-Tjurkö-Sturkö i enlighet
med fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Båten Flaggskär som trafikerar straäckan mellan Trossö och Sturkö.
OFFENTLIGA BYGGNADER OCH MILJÖER
MARINMUSEUM
I samverkan mellan Karlskrona kommun, fastighetsägare
och näringsidkare pågår en omvandling av stadsmiljön
för ökad attraktivitet och skapande av nya kommersiella
stråk. Utbyggnaden sker i etapper och sommaren
2016 färdigställdes etappen Ronnebygatan, från Norra
Smedjegatan till Drottninggatan.
En tillbyggnad av Marinmuseum på Stumholmen, öster om
befintlig museibyggnad, invigdes i juni 2014. Den nya delen
av museet innehåller en ubåtshall som inrymmer ubåtarna
Neptun och Hajen.
RISTORGSTRAPPAN
STORTORGET
Låt människorna få mer plats – det är tanken i den pågående
omvandlingen av Stortorget. En trappa med vattenspegel
vid Ristorgsbacken färdigställdes 2011 för att framhäva
det storslagna torget och ge mer utrymme för möten och
stadsliv. Utveckling av Stortorget fortsätter.
Nästa etapp i utvecklingen av Stortorget är att omvandla
platsen runt kung Karl XI. Prydnadsplantering som statyn
står i idag ersätts med ett fundament av granit med trappor.
Den erbjuder fina sociala möjligheter och kan utvecklas
till en träffpunkt. Man kommer också närmare statyn och
fundamenetet ger överblick över torget.
HOGLANDS PARK
BREDGATAN
Hoglands park genomgår en föryngring och uppfräschning,
där parkens unika historia lyfts fram. Sommaren 2015
invigdes en ny lekplats i parken i anslutning till den nya
paviljongen. Lekplatsen Eklövet har formen som ett veckat
eklöv. Omkring parken planeras även för en mer aktiv
centrummiljö med mer handel.
På Bredgatan har den offentliga miljön utvecklats under
2016. Ett 30-tal nya träd har planterats i mitten av gatan
vilket tillsammans med perennplanteringar och nya
belysningsstolpar bidrar till gatans nya utseende.
SWECO
HMXW ARKITEKTER
NYA HANDELSSTRÅK - TROSSÖ
Karlskrona kommun arbetar för att skapa nya attraktiva lägen för att möta
företagens efterfrågan på mark för utbyggnad och nyetablering. Kommunen
arbetar också på att utveckla möjligheterna till effektiva och miljövänliga
KARLSKRONA STADSMARINA
NÄRINGSLIV
NÄRINGSLIV
ALOCO
NEPTUNI TORG
Under 2015 har en ny byggnad med handel och restaurang
byggts i kvarteret Holmdahl i anslutning till Neptuni torg.
Det nya Neptuni torg knyter ihop stråket mellan stationen
och Hoglands park. Platsen har vidareutvecklats med ny
markbeläggning, belysning och sittplatser.
SALTÖ TORG
NÄTTRABY
En fortsatt utveckling med bostäder på södra Saltö
skapar underlag för ett stadsdelscentrum vid Saltö
torg. Gällande detaljplan tillåter byggnation i fyra till
fem våningar med handel och kontor i bottenplan.
I Nättraby har verksamhetsområdet mellan E22 och Idrottsvägen utökats med ett 20-tal tomter för kontor, småindustri,
handel och hantverk. Området har ett eftertraktat läge med
bland annat närhet till kommunikationer. I samband med utökningen av verksamhetsområdet har även en ny genomfartsgata byggts som avlastning till Idrottsvägen.
VERKÖ
ABB
Verkö industri- och hamnområde fortsätter att utvecklas för
att skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter.
I utvecklingsarbetet är väg- och järnvägsfrågor viktiga för att
klara en utökad trafik med färjan mellan Karlskrona - Gdynia.
ABB AB High Voltage Cables (ABB HVC) bidrar till stor
del i utvecklingen av Verkö industri- och hamnområde.
Företagets utökade produktion medför att nya byggnader
behöver uppföras, bland annat ytterligare ett kabeltorn.
Detta kommer att bli ett nytt landmärke för Karlskrona.
TENGBOM
Utvecklingen av Skeppsbrokajen som Karlskrona stadsmarina fortsätter. Under 2015 tillkom torgbildning, kajpromenad och en byggnad som innehåller gästhamnsservice och
kontor färdigställdes. Under 2016 planeras ytterligare en
kontorsbyggnad i höjd med gamla fängelset att uppföras.
BOSTADSPROJEKT
KILSTRÖMSKAJ
TENGBOM
WINGÅRDHS
NORDSTJÄRNAN
I kvarteret Nordstjärnan, Möllebacksgränd på Trossö, pågår
byggnation av centrumnära bebyggelse i åtta våningar för
bostäder och kontor med garage i bottenplan. Planerad
inflyttning är våren 2017.
GARVAREN
KRUTVIKEN
WINGÅRDHS
MÖLLER ARKITEKTER
För Kilströmskaj, området söder om Saltöbron på
Björkholmen, pågår detaljplaneläggning. Inom området
planeras ny bebyggelse i form av bostadshus i tre till sju
våningar som erbjuder ett havs- och centrumnära läge med
närhet till Trossö.
BLÅ PORT
HÄSTKVARNEN
I Blåportsområdet planeras en attraktiv och varierande
stads- och boendemiljö. Här planeras att byggas cirka 200
lägenheter. Inom området planeras även kontor, förskola och
skola. Den första etappen utgörs av 55 lägenheter (Bo Klok)
där planerade inflyttning är första kvartalet 2018. Bilden är
ett exempel från ett annat Bo Klok projekt.
ALOCO
Vid Krutviken, området söder om Wämöparken,
pågår detaljplaneläggning. Inom området planeras ny
bebyggelse i tre till fyra våningar för ca 50 smålägenheter/
studentlägenheter samt en förskola i bottenplan. Området
ligger i ett havs- och centrumnära läge med närhet till
Blekinge Tekniska Högskola, Bergåsa och Wämöparken.
ALOCO
För kvarteret Garvaren på Pantarholmen planeras för
byggnation av tre bostadshus med cirka 100 lägenheter.
Bebyggelsen föreslås vara både hyresrätter och bostadsrätter
i tre till sex våningar. Planerad inflyttning är 2019.
I kvarteret Hästkvarnen 7 vid Kungsbron planeras byggnation
av ett bostadshus med 14 lägenheter. Fastigheten ligger i
en attraktiv miljö, nära havet i Karlskronas centrum i direkt
anslutning till Stumholmskanalen. Planerad inflyttning är
våren 2018.
HEJANS LYCKA
I anslutning till villa Fehr i Nättraby pågar detaljplaneläggning
av bostäder för seniorer. Området ligger centralt i Nättraby
med god tillgång till service och kommunikationer. Syftet
med detaljplanen är även att bevara och utveckla kulturmiljön
kring villa Fehr.
Hejans lycka ligger i västra Nättraby, området norr om Parkvägen och väster om Folkets hus. För området pågar detaljplaneläggning av cirka 20 villatomter och eller parhus/
kedjehus. Tomterna omges av naturmark med vacker lövskog.
VÄSTRA GÄRDE
TRUMMENÄS UDDE
SMÅLANDSVILLAN
VILLA FEHR
I området mellan södra Hässlegården och Palettvägen pågår försäljning av tomter för grupphus. Här planeras enplanshus, 1,5 plan samt 2 planshus med en samordnad
utformning och placering.
På Trummenäs udde pågår utbyggnad av 85 villatomter i en
attraktiv miljö nära natur, bad och golfbana. Området är beläget mellan Kronobryggan och Trummenäs udde. Flera av
tomterna har stora möjligheter till havsutsikt och försäljning
av tomterna pågår.
TRUMMENÄS ENTRÉ
TORSNÄS UDDE
Vi Trummenäs entré pågår arbete med att ta fram en
detaljplan för bostäder. Här planeras för villor, radhus och
mindre flerbostadshus samt förskola och centrumenhet.
På Torsnäs udde
pågår detaljplaneläggning av
bostadsbebyggelse med cirka 20 villatomter i en attraktiv
miljö nära hav och natur. Flera av tomterna har stora
möjligheter till havsutsikt.
ÖVERSIKTSPLAN
ÖVERSIKTSPLAN 2030
Karlskrona växer, fler vill flytta hit, starta företag eller studera i
Karlskrona vilket är positivt. Översiktsplan 2030 är Karlskrona
kommuns vision för den framtida utvecklingen och redovisar
nya bostäder, stadsutveckling, näringsliv med mera. Den
fungerar som en vägledning för kommunen och andra
myndigheter vid beslut i frågor om Karlskrona kommuns
mark- och vattenanvändning. Den visar var och hur ny
bebyggelse, verksamheter med mera kan placeras samt hur
Karlskrona kommun vill utveckla och bevara befintliga miljöer.
Kommunfullmäktige antog i augusti 2010 Översiktsplan 2030
Karlskrona kommun.
Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling är
att hushålla med mark och vatten genom förtätning och
komplettering i befintliga miljöer. Korta avstånd mellan
skola, arbetsplatser, handel och bostäder ger många
vinster och bättre förutsättningar för gående och cyklister.
Funktionsblandning där många viktiga funktioner som
bostäder, arbetsplatser och service blandas ger intressanta
miljöer. Det skapar gaturum som är befolkade under större
delen av dygnet och bidrar till att skapa trygghet och ett rikt
socialt liv.
läs mer på www.karlskrona.se
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
FÖR SKÄRGÅRDEN
Karlskronas skärgård är Sveriges sydligaste skärgård där
öarna med sina örlogshistoriska befästningar ligger som ett
pärlband utanför världsarvsstaden. Skärgården består av
1650 öar, kobbar och skär - från Hasslö i väster till Utlängan
i öster.
Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av
kommunfullmäktige i juni 2014. Planen ligger till grund för
Karlskrona skärgårds utveckling.
Strategin för utvecklingen av Karlskrona skärgård är attraktiva
livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Detta för att
få en levande skärgård. Utvecklingen ska ske långsiktigt och
hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell
identitet.
läs mer på www.karlskrona.se
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR BASTASJÖ
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
FÖR BASTASJÖ
Under 2015 växte Karlskrona kommun med drygt 1 000 invånare vilket betydde en befolkningstillväxt på 1,6
procent. Det betyder att kommunen måste hitta platser
för nya bostäder. Bastasjö har länge setts som ett
utvecklingsområde för Karlskrona stad där målet är att
knyta ihop stadsbygden med Rödeby. Karlskrona kommun
har därför tagit fram ett program för området Bastasjö.
Programmet beskriver kommunens vision för området och
hur det ska utvecklas i framtiden.
Området kring Bastasjön är idag ett av Karlskronas mest
välbesökta rekreationsområde. Friluftsområdet består av
motionsspår och föreningsverksamheter som orientering,
löpning, hundsport, scouting och ridsport. I sydvästra
delen av området finns också industrier och verksamheter.
Programmet visar hur Karlskrona på sikt kan växa ihop med
Rödeby och hur en helt ny stadsdel växer fram. De gröna
och blå miljöerna är centrala värden i den nya stadsdelen
och viktiga att behålla och utveckla. Den nya stadsdelen
ska erbjuda bostäder och verksamheter i samklang med
natur och friluftsliv.
Bastasjö föreslås utvecklas till en modern och hållbar
stadsdel där livkvaliteten och platsens förutsättningar styr
utformningen av området. Boendemiljön ska kännetecknas
av ett naturnära boende med en tillräcklig täthet för att
ge korta avstånd till olika målpunkter och det ska finnas
bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer.
Programmet var på programsamråd under våren 2016 och
nu pågår ett mer omfattande och fördjupat arbete i en så
kallad samrådsversion som beräknas presenteras under
vintern 2016/2017.
läs mer på www.karlskrona.se/bastasjo
www.karlskrona.se
Utdrag från Karlskrona kommuns hemsida
VILL DU VETA MER?
På Karlskrona kommuns hemsida karlskrona.se under bostad & miljö kan du bland
annat:
•
•
•
•
•
söka efter lediga lägenheter och tomter
läsa mer om pågående detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt
hitta information om hur du söker bygglov, marklov, rivningslov, och
strandskydd
få rådgivning kring energifrågor och hitta information om sopsortering
läsa om hur kommunen arbetar med hållbar utveckling.
För frågor kring stadsplanering, bygglov, mark- och
exploatering samt näringsliv, vänligen kontakta:
Hans Juhlin, stadsarkitekt, 0455- 30 32 67
Ola Swärdh, planchef, 0455- 30 35 11
Kristina Stark, bygglovschef, 0455- 30 33 46
Ola Robertsson, mark- & exploateringschef,
0455- 30 35 90
Pia Holgersson, näringslivschef 0455-30 30 45
På Karskrona kommuns hemsida hittar du alla
gällande detaljplaner. Detaljplanen ligger till
grund för beslut om bygglov.
Servicetelefon, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 0455-32 20 01
371 83 KARLSKRONA
Besök: Östra Hamngatan 7B
Telefon: 0455- 30 30 00 vxl
www.karlskrona.se
Download