Sammanställning över klimatmål Kommun

advertisement
Klimatkommunerna
Sammanställning över klimatmål
Kommun
Borås
Botkyrka
Boxholm
Eskilstuna
Falköping
Finspång
Göteborg
Utsläppsminskning
Absoluta tal
/inv
60 % till 2020
Minskat kraftigt till
2050
40 % till 2020
Enhet
(CO2)
Basår
1990
(CO2-ekv)
(CO2)
Minskade utsläpp
till 2 ton(CO2-ekv) /
capita till 2050
Kommentar
Länk till klimatstrategi/plan
Från energianvändning
Fossilbränslefri kommunal
organisation senast år 2015
Fossilbränslefritt Botkyrka senast
år 2030. Klimatneutral kommunal
organisation senast år 2020.
Klimatneutralt Botkyrka senast år
2040.
Klimatstrategi Antaget 2015
Klimatstrategi för Botkyrka
Antagen 2009
Finns mer specifika mål över
transporter, mat osv.
Klimatplan Antagen 2012
Målet avser konsumtionsbaserade
utsläpp. Delmål för både
produktion och konsumtion till år
2035.
Klimatstrategiskt program
Antaget 2014
1990
(CO2-ekv)
Helsingborg
85 % till 2050
(CO2-ekv)
2005
Hässleholm
20 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
Jönköping
40 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
Karlstad
25 % till 2020
(CO2-ekv)
2008
Kristianstad
40 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
Livskvalitetsprogram
Antaget 2016
Arbetar med skarpare
utsläppsmål
Gäller klimatpåverkan från energitransportsektorn
1
Program för hållbar utveckling –
miljö
Antaget 2015
Miljö- och klimatstrategi
Uppdaterad 2013
Klimatstrategi och energiplan
Antagen 2011
Klimatkommunerna
Lidköping
40 % till 2020
(CO2)
1990
Inga nettoutsläpp 2050
Linköping
CO2 neutralt till 2025
(CO2)
2009
Lomma
30 % till 2020
Gäller kommunen som geografiskt
område
Gäller kommunen som geografiskt
område
Lund
50 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
Lycksele
40 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
Malmö
40 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
(CO2-ekv)
1990
Mölndal
1990
50 % till 2022
Nynäshamn
40 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
Olofström
Region Skåne
50 % till 2020
100 % till 2020
(CO2-ekv)
(CO2-ekv)
1990
1990
Sandviken
Skellefteå
8 % till 2012
(CO2-ekv)
1990
Sollentuna
Stockholm
Stad
Nära noll till 2050
Högst 2,9 ton (CO2-ekv) /invånare
och år till 2022 (*kan även vara 46
% beroende om befolkningsmål
uppfylls)
Alt. 25 % till 2020 (basår 2006)
Fossilbränslefritt 2020 avseende
organisationens
energianvändning och
transporter; klimatneutralt 2020
avseende hela organisationen
Utsläppen ska minska på bred
front till 2025
Nettoutsläppen av växthusgaser behöver reduceras och minska till noll i en takt som innebär att den
globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius.
Minskade utsläpp
till 2,3 ton (CO2-
(CO2-ekv)
Fossilfri kommunorganisation till
2030 samt att staden ska vara
2
Plan för energi och klimat
Antagen 2013
Energi- och klimatplan för Lomma
kommun 2015-2020
Antagen 2015
Program för ekologiskt hållbar
utveckling
Antaget 2014
Energi- och klimatstrategi
Antagen 2011
Miljöprogram
Antaget 2009
Energi- och klimatplan
Klimatstrategi och energiplan
Antagen 2012
Strategiskt program för Region
Skånes klimatarbete
Antaget 2009
Miljöprogram
Antaget 2006
Mål och handlingsplan för miljöoch klimatarbetet
Antaget 2016
Miljöprogram
Antaget 2016
Klimatkommunerna
ekv) /capita till
2020
Säffle
Södertälje
fossilbränslefri till 2040.
65 % till 2020
75 % till 2030
(CO2-ekv)
1990
Upplands
Väsby
Uppsala
50 % till 2020
(CO2-ekv)
1990
30 % till 2020
90 % till 2040
100 % till 2050
110 % till 2070
(CO2-ekv)
1990
Vellinge
Värmdö
20 % till 2020
19 % till 2020 (med ETS)
30 % till 2050 (utan ETS)
(CO2-ekv)
(CO2-ekv)
2010
2005
60 % till 2020
90 % till 2050
65 % till 2020 &
100 % till 2030
(CO2-ekv)
1990
(CO2)
1993
40 % till 2020
(CO2-ekv)
2000
(CO2-ekv)
(CO2)
1990
Västerås
Växjö
Åmål
Örebro
Östersund
60 % till 2020
100 % till 2030
3
För kommunen som geografiskt
område. Ytterligare mål:
Fossilbränslefri
1) kommunal organisation
till 2020
2) kommun till 2030
För kommunen som geografiskt
område
Utsläppen av växthusgaser från
energianvändning, transporter
och arbetsmaskiner inom Uppsala
kommungeografi ska senast år
2030 vara nära noll samt baseras
på förnybara energikällor.
Klimatstrategi och energiplan
Antagen 2012
På lång sikt ska utsläppen av CO2
vara 1 ton/ invånare och år.
Fossilfri kommun senast 2030
60 % per invånare. Utsläppen ska
understiga 1 ton/invånare
Fossilbränslefri kommunkoncern
till 2020
Energi- och klimatpolicy
Inom Örebro organisation gäller
50 % till 2020. Räknar per
invånare
Klimatstrategi
Antagen 2016
Miljö- och klimatprogram
Antaget 2014
Klimatprogram
Antaget 2012
Miljöprogram
Antaget 2014
Klimatkommunerna
Sammanställning av Energieffektviseringsmål
Basår
Kommentar
Energireducering
Kommun
Borås
Botkyrka
Boxholm
Eskilstuna
Falköping
Finspång
Göteborg
Helsingborg
Hässleholm
Jönköping
Karlstad
Kristianstad
Lidköping
Linköping
Lomma
Lund
30 % per invånare till 2020
2020: Oberoende av fossila bränslen och har en effektiv
energianvändning, baserad på förnybara energikällor.
25 % el, 20 % värme, 20 % trafik till 2020
1990
Gäller geografisk energianvändning (enligt SCB) Fastställs
förhoppningsvis den 15 oktober
Gäller för kommunkoncernen
2009
30 % till 2020
20 % till 2020
30 % till 2035
Tidigare mål löpte ut 2014. Det arbetas idag med framtagandet
av nya mål
10 % till 2020
1995
1995
2005
Avser värmeenergianvändningen i bostäder
Avser elanvändningen (exklusive industri och transporter)
1990
25 % till 2020
15 % till 2020
20 % minskning av köpt energi för uppvärmning per invånare
fram till 2020
20 % minskning av elanvändning per invånare fram till 2020
2008
2008
2008
Avser energianvändningen per invånare i kommunen som
geografiskt område
Gäller klimatpåverkan (CO2-ekv) från energisektorn
Avser per invånare i geografiskt område
10 % till 2020
Genomsnittet
för åren 20012005
Avser kommunen som geografisk enhet
30 % till 2020
2009
Avser energianvändningen per areaenhet i kommunens
fastigheter.
Primärenergianvändningen per m2 i Lunds kommuns lokaler ska
minska med till 2020
2013
4
Klimatkommunerna
Lycksele
20 % högre energieffektivitet i kommunkoncernens fastigheter
och transporter till år 2020
Malmö
20 % till 2020 och ytterligare 20 % till 2030
Mölndal
Nynäshamn
Olofström
Region Skåne
Sandviken
Skellefteå
Sollentuna
Stockholm
Stad
Säffle
Södertälje
Upplands
Väsby
Uppsala
Vellinge
Värmdö
2009
Jämfört med
genomsnittlig
anv år 20012005
10 % till 2020
20 % till 2020
Avser kommunens egna fastigheter
2009
Avser kommunens egna fastigheter
Finns inget idag men det arbetas med att ta fram ett till
det reviderade miljöprogrammet
1990
Utsläppen ska minska på bred front till 2025
Energieffektiviteten i kommunen ska öka med syfte att försöka
begränsa behovet av nya energiproduktionsanläggningar
10 % till 2019
1 % per år och invånare.
3 % minskning per m2 och år till 2020
Avser energianvändningen per person
Energieffektiviseringen kommer framförallt genomföras av
stadens fastighetsnämnd och fastighetsbolag
1990
1)
För kommunens egna fastigheter
2000
Gäller elförbrukning inom hushålls- och service sektorn.
Energianvändningen mobilt/stationärt måste vara
fossilbränslefritt senast 2050 för att ge utrymme för utsläpp från
lokal livsmedelsproduktion och vissa internationella kontakter.
10 % till 2020 och 20 % till 2030
(Regionalt mål: /inv
30 % till 2020 & 40 % till 2030)
2005
Västerås
Växjö
20 % till 2020
2008
Åmål
Örebro
Användningen av energi i kommunens verksamheter ska minska
2008
5
Finns inget mål för kommunen (finns för den egna
organisationen) idag men ett nytt planeras till nästa år
Avser energianvändning per invånare
Klimatkommunerna
med 20 procent el och 13 procent värme till år 2020
Östersund
20 % till 2030
2010
6
Download