Ingen bildrubrik

advertisement
Att praktiskt hantera svårläkande sår
Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.
Konsten att ta hand om
svårläkande sår
• Diagnos
• Multidisciplinärt
• Förbandskostnad ej
relevant
• Biobörda/Sårinfektion?
• Antibiotika läker ej alla
sår.
Svårläkande (kroniska) bensår
Sår nedom knä som ej läker
inom 6 v
•50000 patienter ben/fotsår
•5 miljoner såromläggningar/år
•2% av totala sjukvårdbudgeten
Bensårskostnader
• Omläggningsfrekvens
• Tid till sårläkning
• Andel sårrecidiv
• 75% personal
• 10-20% förband
Bensår är bara symtom ingen diagnos
Diagnos krävs för att ge rätt
behandling av underliggande orsak
till såret
• Altför många bensårspatienterna som
remitteras till oss saknar en tidig diagnos.
Ben-/fotsår diagnoser
venös
arteriell
multifaktoriell
diabetes
övrigt
Orsaker till ben/fotsår
• Cirkulatoriskt
• venöst
arteriellt
venöst-arteriellt sår
hypertensivt sår
• Metaboliska
diabetessår
necrobiosis lipoidica
• Immunologiska
vasculitsår
pyoderma gangrenosum
• Övriga
trauma,
trycksår
tumörsår
infektioner
brännskador
Patientfall kvinna 65 år
• Utslitna smärtsamma knäleder,
väntar på operation
• NSAID insatt pga värk
• Sår debut 6 månader sedan
• Omlagd regelbundet via Dsk
• Fått antibiotikakurer x flera
utan effekt
• Operation ej aktuellt innan
såren är läkta
Vasculit
Vasculitsår etiologi
•
•
•
•
•
Systemsjukdom
Malign sjukdom
Virusinfektion
Bakterieinfektion
Läkemedel
Vasculit
Vasculit
Vasculit behandling
•
•
•
•
Riktas mot grundsjukdomen
Vila
Ödembehandling
Systemvasculiter (steroider p.os,
cytostatica, ciclosporin)
85 årig kvinna
• 2007 bensår trauma mot ungslucka .Mtx
beh för RA. Inga aktuella ledsymtom
• Omlagd med Kompressionslindor
85 årig kvinna
Pyoderma gangränosa
• Prednisolon 20 mg insattes i samråd med
Reumatolog,
• Sakta nedtrapping av Prednisolon.
• Salazopyrin beh
• Idag minimal Prednisolondos, bara diskreta
erosioner
Pyoderma gangrenosum etiologi
•
•
•
•
Inflammatorisk tarmsjd (UC, mb Crohn)
RA
Blodmalignitet
Annat?
Pyoderma gangränosa
Pyoderma gangrenosum behandling
• Bakomliggande sjukdom
• Steroider p.os, Salazopyrin, Ciclosporin,
Biologiska läkemedel
Hypertensivt sår
Necrobiosis lipoidica sår
Patientfall kvinna 84 år
• Sedan
minst 1 år tillbaka växande sår
underben
•Gått på regelbundna omläggningar hos
dsk 35 st, ingen kompression.
•Fått 3 Dalacinkurer ej bättre.
•Arm/ankel index u.a.
•Sårstorlek 3.5x4.5cm
Basalcellcancer
Basacellscancer
Skivepitelcancer
Skivepitelcancer
Kvinna
• Multisjuk kvinna
• Minst 1 år haft en tillväxande sår vä
underben, lättblödande.
• Solat mycket under åren.
• 3.5x4.5 cm stor tumor
Leiomyosarkom
• Ställningstagande till amputation
Oklar diagnos
• Komplettera med Biopsi från sårytan!!!
Trycksår
Kvinna
• Slog benet mot träbrygga, hematom sedan
smärtsamt sår.
• Heracillin beh utan effekt
• Sjukskriven
Trauma mot brygga
• Spola rent sår hålan med Nacl, Aquvacel
• Kompressionslindor
• Ortoped konsult för att utesluta främmande
kropp/fistel
• Baktodling
Infektion
Kvinna
• Kortisonbeh pga reumatisk sjd
• Bor i skärgården
• 6 mån tillväxande blåaktig
fluktuerande ömt sår med var
• Haft antibiotikakurer x flera
• Omlagd av dsk.
• Sedvanlig sårodling normal
hudflora.
• Sedvanling sårodling neg.
• Bakterieodling av hudbiopsi visade
Mycobacterium Chelonae
• Läkte på antibiotika Klacid 6 mån
Alarmerande fynd
Andel som behandlats med
antibiotika för bensår i
södra Stockholm 2011
Ja
Nej
91%
9%
• Kraftig överbehandling med
antibiotika till
bensårspatienter
• Borde ligga på ca 25-30%
Bensår är en multidisciplinär
angelägenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
Primärvård allmänläkare •
Kärlkirurg
•
Klinisk fysiolog
Dermatolog
Ortoped
•
Endokrinolog
•
Infektionsläkare
•
Plastikkirurg
Dsk
Sårssk
Fotterapeut
Diabetes-ssk
Ortopedtekniker
• Tidig diagnos
• Rätt behandling
• Ingen onödig
antibiotika
Bensårsteam Hud-SÖS
Tack!
Agneta Bergsten
Sjuksköterska
Hudkliniken
Södersjukhuset Stockholm
Accurate diagnosis and effective
treatment of leg ulcers reduce
prevalence, care time and costs.
Kostnadsbesparing på 7 miljoner kronor
i Blekinge (150.000 inv.)
Oien RF, Ragnarson Tennvall G. J Wound Care. 2006 Jun;15(6):259-62.
© R F Öien 2013
51
•
•
•
•
Bensår är ingen diagnos.
Alla bensårspatienter har rätt till en diagnos
Kärlutredning?, biopsi?,
Tryckavlastning, kompression?
systembehandling?, rätt lokalbehandling?
• Korrekt diagnos och behandling är
kostnadseffektivt och ger minskat lidande
0.00
Sårläkning
0.25 0.50 0.75
1.00
Sårläkning per år
0
100
200
300
400
Dagar
500
600
700
800
Mediantid till läkning år 2009 var 146 dagar jfr med 63 dagar år 2012
2009
2011
© R F Öien 2013
2010
2012
53
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards