Olika sårtyper – en översikt

advertisement
18 oktober 2016
Bensår är ingen diagnos bara
ett symtom.
Åsa Boström dermatolog,docent
Problem i vardagen
•Ingen diagnos
•Överbehandling av antibiotika
•Inga kompressionslindor
•Ej tillräckligt sår revision
•Ej adekvata förband
SBU-rapport 2014
• Vetenskapliga underlaget
begränsat av prevention och
beh
• Svensk praxis saknas
• Op av åderbråck minskar återfall
• Kompression effektiv beh
• De flesta förband saknar
hållbara vetenskapliga belägg
för läkningseffekter
Ju tidigare diagnos och behandling av orsak till
ben/fotsår desto större möjlighet till permanent
sårläkning
Ben-/fotsår diagnoser
venös
arteriell
multifaktoriell
diabetes
övrigt
Orsaker till ben/fotsår
•
•
•
•
Cirkulatoriskt
Venöst
Arteriellt
Hypertensivt sår
• Metaboliskt
• Diabetes sår
•
•
•
•
Immunologiska
Vasculit
Pyoderma gangraenosum
Reumatiska sår
•
•
•
•
•
•
•
•
Övriga
Multifaktoriella blandsår
Trauma
Trycksår
Hydrostatiskt sår
Tumörsår
Infektion
Brännskador
Kontrollera cirkulationen på alla kroniska
ben/fotsår!
Pulsstatus och ABI=ankelbrakialindex
Hypertensivt sår
• Orsak: hypertension. Arterioscleros ger sämre blodflöde i
medelstora kärl och arteriole . total okluderat kärl ger nekros i
huden och sår som följd.
• Oproportionerligt smärtsamt
• Biopsi i randzon
• Specialistfall !!
• Beh: Antihypertensiv behandling
transplantation kan påskynda läkningen
Vasculitsår
• Orsak: Kollagenoser ( tex.SLE,polyarteritis nodosa, RA ,mm)
Malign sjukdom ffa blodsjd
Infektion , bakterier eller virus
Läkemedel
Idiopatisk
• Normala pulsar och ABI
• Biopsi i kanter
• Behandlingen: riktas mot grundsjd. Systemisk vasculit
tex. steroider, cytostatika
• Ödembehandling, vila
• Specialistfall!
Pyoderma gangrenosum
• Inflammatoriskkärlskada? Vasculitliknande sår
• Orsak:Inflammatorisk tarmsjd (UC,Mb Chron)
•
RA
•
Blodmalignitet
•
Idiopatiskt
• Kan debutera efter trauma eller kirurgi
• Normal cirkulation
• Behehandling: Bakomliggande sjd, tex p.os steroider,
biologiska läkemeder, cytostatika
• Specialistfall!
Orsak till trycksåret?
• Kontrollera skor
• Glöm ej att kontrollera
kärlstatus.
Hydrostatiskt sår
Orsak:Uppkommer efter
trauma, ingen arteriell
eller venös insufficiens
Benödem
Sårödem
Beh:Ödembeh,
kompression
Erosive pustular pustulos of the leg
Behandling:
Lokala steroider på sårytan
grupp 3 steroid tex
Betnovatkräm 1-2 ggr per
vecka
Cancer sår?
• Skivepitelcancer
• Basalcellscancer
• Maignt melanom
• Övriga caner
Oklar diagnos cancer?
• Komplettera med Biopsi från sårytan!!!
Alarmerande fynd
Kraftigt överförskrivning av
antibiotika till patienter med bensår.
Andel som behandlats
med antibiotika för
bensår i södra
Stockholm
Ja
91%
Nej
9%
Kritisk
kolonisation
Lokal
sårinfektion
Kolonisation
Kontamination
Infektion i
omgivande
vävnad
Kritisk kolonisation/lokal
sårinfektion
• Ej antibiotika
• Ingen sårodling
• Ökad/förändrad
sekretion,lättblödande,
mörkröd
granulationsvävnad,ökad
lukt, ökad smärta, lokal
svullnad kring såret
Sår med infektion i omgivande
hud
• Antibiotika
behandling
• Sårodla före antibiotika
insättningen
• Ökad sekretion, smärta, ökad
lukt
• Lokal svullnad av såret
• Såret sämre, nya sår utanför
sårkanterna
• Rodnad som går över
kanterna, värmeökad
• Lymfangit
• Sjukdomskänsla
• Osteit
Vem ska sköta bensårspatienter?
• Primärvård allmänläkare
•
•
•
•
•
•
•
Kärlkirurg
Klinisk fysiolog
Dermatolog
Ortoped
Endokrinolog
Infektionsläkare
Plastikkirurg
• Dsk
Sårssk
• Fotterapeut
• Diabetes-ssk
• Ortopedtekniker
• Tidig diagnos
• Rätt behandling
• Ingen onödig antibiotika
• Bra livskvalitet
• ÄR KOSTNADSEFFEKTIVT
Download