Noteringar från föräldrar råd - speldosans förskola

advertisement
Noteringar från föräldrar råd - speldosans förskola den 12 nov 2007
Närvarande:
Siw Andresson
Patrik Esperstrand
Cecilia Håkansson
Andreas Ehrenreich
Eva
Sanna Pilhoffer
Nadja Pilpilidou
Åsa Romanowski
Birgitta Vaigur
Majas
Anton
Oscar
Noel
Emilia
Jakob
Villekulla
Villekulla
Villekulla
Villekulla
Junibacken
Snickeboa
Snickeboa
Snickeboa
Förskolerektor
Ordförande samt sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Andreas Ehrenreich
Till mötesordförande valdes Birgitta Vaigur
Dagordning
Ingen dagordning föredrogs
Aktuellt på förskolan
Birgitta informerade att bygget ”förmodligen är klart i mitten av januari”. Förseningar av olika slag har
gjort att arbetet har dragit ut på tiden.
Den 13 november startar ”nypåläggning” av golvmattor. Dessa läggs matta på matta, förutom att det
(förhoppningsvis) blir fint med nya mattor så kommer det att ha en ljuddämpande och isolerande effekt.
Barnen kommer, då arbetet pågår, att vara på andra avdelningar samt i lekhallen.
De pågående projekten (under luppen) kommer att ”ta en paus” inför december månad. Då kommer
barnen istället att ägna sig åt julpyssel bl a.
Ny organisation
Tyresö kommun genomför en omorganisation vilket kommer att medföra att Speldosan och
Teddybjörnen kommer att tillhöra: Hanvikens förskolor och skola´s organisation. Ansvarig kommer att
vara Hanvikens rektor: Anne Bolmgren
Nya ute leksaker till gården
Speldosan har fått lite extra medel att köpa in nya lekställningar till gården. Personalen har bestämt, via
omröstning, att det blir en större lekställning. Den är avsedd för de lite större barnen.
”Vår fixar dagen”
Olika idéer diskuterades, förslag som att använda och göra om en minde båt, bygga en liten
bensinstation diskuterades. Frågan bordlades till nästa möte för att planera vad föräldrar rådet kan göra
mer konkret för att dagen skall utnyttjas optimalt.
Övriga frågor

Synpunkter har kommit angående byggarbetare som röker inne på förskolans område. Detta har
tagits upp med ansvarig arbetsledare, men problemet kvarstår. Fortsatt tryck önskas från
föräldrar rådets sida.

Synpunkter framfördes angående vissa luncher som serverats. Pannkaka med sylt och grädde,
varmkorv. En önskan från föräldrar rådet är att alla luncher skall följa den sk
”tallriksmodellen”, i övrigt är föräldrar rådet nöjda med maten som serveras.

Enligt Birgitta har synpunkter inkommit angående halsfluss. En förälder har önskat provtagning
för att säkerställa att problemet inte ligger inom förskolan. Efter att ha konsulterat en
smittskyddsläkare är rekommendationen att förskolan inte skall testa alla barn. Kostnaden står
inte i proportion till vad man kan få för resultat. Istället bör familjer som är osäkra testa sina
”egna medlemmar” för att utesluta att inte problemet finns där.
Nästa möte
Måndagen den 12 februari 2008
Vid pennan
_____________________________
Andreas Ehrenreich
Justeras
____________________________
Birgitta Vaigur
Under mötet informerades om pneumkocker
Information finns på respektive avdelning (föräldrarinfo).
Vaccination mot pneumokocker
Alla barn som bor i Stockholms län och som är födda 1 juli 2007 eller senare erbjuds kostnadsfri
vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 och 12 månaders ålder på barnavårdscentralen. Vaccinet
skyddar ditt barn mot sällsynta men allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation, blodförgiftning
och lunginflammation orsakade av pneumokocker.
Vad är pneumokocker?
Pneumokocker är bakterier, som orsakar infektioner i luftvägarna. Det finns cirka 90 olika typer av
pneumokocker. Ett tiotal av dessa är vanliga hos små barn. Oftast bär barnen bakterierna i näsan eller
svalget utan att de ger några symtom. Pneumokocker är dock den vanligaste orsaken till
öroninflammation och bihåleinflammation. De kan också spridas med blodet till olika organ och då
orsaka allvarliga s.k. invasiva sjukdomar som hjärnhinneinflammation, allmän blodförgiftning och
lunginflammation.
Hur farlig är en pneumokockinfektion?
Förskolebarn har större risk att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner än äldre barn. Det gäller
speciellt barn under två år. Deras immunsystem klarar inte alltid av att bekämpa bakterierna. År 2006
fick 98 barn under fem år i Sverige invasiv pneumokockinfektion varav fyra barn dog, alla under två
år. Trots att dessa infektioner kan behandlas med antibiotika finns en påtaglig risk för följdsjukdomar
som hörselskador eller annan typ av hjärnskada.
Vilket vaccin ges mot pneumokockinfektion?
Prevenar är ett nytt vaccin för små barn mot invasiv pneumokockinfektion. Det innehåller vaccin mot
sju av de vanliga pneumokocktyperna, som kan ge invasiv infektion.
Vilket skydd ger vaccination med Prevenar?
I stort sett alla vaccinerade barn blir skyddade mot invasiva pneumokockinfektioner orsakade av de sju
pneumokocktyper, som finns i vaccinet. Skyddet mot alla invasiva pneumokockinfektioner blir totalt
sett ca 70 procent, eftersom vaccinet inte skyddar mot andra pneumokocktyper än de som ingår i
vaccinet. Vaccinet skyddar i viss omfattning (omkring sex – sju procent) mot öroninflammation. Även
bland ovaccinerade barn och vuxna sker en minskning av invasiva pneumokockinfektioner p.g.a.
minskad smittspridning.
Vilka biverkningar kan inträffa?
Mycket vanligt (ses hos mer än en av 10 vaccinerade):
Smärta, ömhet, rodnad och svullnad eller förhårdnad vid injektionsstället. Feber 38 grader eller högre,
irritabilitet, dåsighet och orolig sömn. Kräkningar, diarré och minskad aptit.
Dessa reaktioner går i allmänhet över på någon eller några dagar.
Från DN
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=574881&previousRenderType=1
Kontaktlista
Namn
Tel hem
Linda
Esperstrand
Kim
Viklund
Sanna
Pilhoffer
Andreas
Ehrenreich
Cecilia
Håkansson
Nadja
Pilpilidou
Ulf
Westermark
Jenny
Ahlberg
Åsa
Romanowski
Lisa
Englund
Peter &
Carina Borg
Pia
Odell
Birgitta
Vaigur
724 66 55
Mobil
E-mail
Barn
Avdelning
[email protected]
Maja
Villekulla
742 03 10
0708 – 66 89 33
[email protected]
Jonathan
Villekulla
798 74 96
0708 – 71 32 31
[email protected]
Noel
Snickeboa
070 – 77 80 700
[email protected]
Oscar
Villekulla
[email protected]
Anton
Villekulla
[email protected]
Emilia
Snickeboa
[email protected]
Erik
Bullerbyn
798 82 93
27 97 18
070 -309 78 99
[email protected]
Pontus
Saltkråkan
798 56 11
0739 – 35 78 96
[email protected]
Jakob
Snickeboa
745 37 27
0704 - 21 87 80
[email protected]
798 62 23
0739 – 85 85 76
[email protected]
Nora /
Tim
Marcus
Saltkråkan /
Snickeboa
Snickeboa
798 99 35
0708 – 23 44 84
[email protected]
Simon
Bullerbyn
0736 – 88 71 34
[email protected]
Förskolerektor
Download