Ostasien, Metaller, Emerging markets obligationer och valuta

advertisement
Februari 2011
HÖG SPÄNNING,
LÅG RISK
Prova en
kapitalskyddad
placering.
NYTT FRÅN JOHAN
”Slutet gott, läget gott.
Tillväxtprognoserna har
skruvats upp något.”
DENNA MÅNAD
Ostasien, Metaller,
Emerging markets
obligationer och valuta
KÖP SE
N
25 februAST
ari
Fyra intressanta inriktningar:
Ostasien, Metaller, Emerging markets obligationer
och Emerging markets valuta
En kapitalskyddad placering ger dig möjlighet till bra avkastning i kombination med obligationens
trygghet. Du kan ta del av eventuella uppgångar på marknaden samtidigt som du har ett skydd mot
nedgångar. En kapitalskyddad placering kräver nästan ingen bevakning och du kan sälja den under
löptiden till aktuell dagskurs. Placeringar i finansiella instrument är dock alltid förenade med vissa
risker. Läs mer om dem på sidan 3 i broschyren.
Slutet gott, läget gott
Förra året slutade som det började, med positivt marknads­
klimat och stigande börser. Där emellan hann vi dock
genomleva europeiska kreditkriser, global konjunkturoro
och tidvis stor oro på marknaderna. 2010 ska nog läggas till
handlingarna som ett mellanår. Ett år mellan återhämtningen
2009 (efter kraschen 2008) och den lite längre period av
god tillväxt som världsekonomin sannolikt står inför.
Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men den
tudelning som präglat tillväxten en tid består. Vi ser en
fortsatt stark utveckling i tillväxtmarknaderna, och ett
antal exportorienterade länder i Europa, däribland
Tyskland och Sverige. Kinas tillväxt är så pass stark att
centralbanken såg sig föranledd att strama åt penning­
politiken. Tillväxtprognoserna har skruvats upp något
för tillväxtländerna generellt.
Däremot haltar utvecklingen i södra och västra Europa
och skuldproblematiken i de så kallade PIGS-länderna
består. Nu utesluts det heller inte att en del länder kan
komma att behöva skriva ned sina skulder, EU kommer
att göra sitt yttersta för att undvika detta scenario, vår
bedömning är att de lyckas.
Från USA kommer blandade signaler, dock med positiv
underton. Tillväxtutsikterna är något bättre än tidigare,
men det finns orosmoln. Ekonomin brottas fortfarande
med stora obalanser. Den totalt sett ljusnande bilden
bekräftas också av stigande priser för flera råvaror,
inte minst bland metallerna.
Den tröga utvecklingen i Väst kommer att fortsätta
tvinga kvar räntorna på låga nivåer. Här hemma kommer
2
Riksbanken fortsätta att höja räntan, men nivåerna förblir
låga ur ett historiskt perspektiv.
God tillväxt i kombination med låga räntor bör även
framöver gynna mer riskfyllda tillgångar som aktier, råvaror
och private equity. Inom aktiedelen fortsätter vi att föredra
tillväxtländerna, så kallade emerging markets. Dessa har
starkare tillväxtutsikter, lägre börsvärdering och generellt
stabilare ekonomier än de flesta länderna i västvärlden.
Den goda tillväxten, allra högst i Asien, bör gynna aktiemarknaderna på sikt. Men även valutor och obligationer i
emerging markets bör gynnas i detta scenario. Tillväxten
kommer också att leda till stigande efterfrågan på flera
olika råvaror, inte minst metallpriserna
bör ha utrymme att stiga under de
närmaste åren.
Johan Hagbarth
Placeringsstrateg
Hur fungerar en kapital­
skyddad placering?
Med en kapitalskyddad placering menas
en placering där det nominella beloppet
återbetalas av SEB på återbetalningsdagen.
Om den underliggande marknaden, som
obligationen är kopplad till, stiger fram till
åter­betalningsdagen kan den ge en avkastning i form av tilläggsersättning. Uppgången
beräknas som skillnaden mellan startvärdet
och slutvärdet. Slut­värdet fastställs ofta
som ett genomsnitt under sista året, för att
minska effekterna av en eventuell nedgång
då. För närmare information om hur slutvärdet fastställs för de aktuella inriktningarna,
se Fakta­sidan i slutet av broschyren. Om
kurserna på den underliggande marknaden
stiger får du en avkastning som relateras
till uppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, återbetalas det
nominella beloppet (10 000 kronor per post)
på återbetalningsdagen, och du blir utan
avkastning.
Vad menas med
Deltagandegrad?
Deltagandegraden är det tal som visar hur
stor del av marknadens uppgång du får ta
del av (hävstångseffekt). Deltagandegraden
multipliceras med uppgången. Skulle deltagandegraden vara större än 100 procent
kan du få en högre avkastning än den
under­liggande marknadens verkliga uppgång. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära och de fastställs på
betal­nings­dagen. Därefter är de oförändrade. Det som påverkar deltagandegraderna
är bland annat räntenivån i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarknaderna.
Information om vilken lägsta nivå som kan
bli aktuell hittar du i slutet av broschyren
under avsnittet Förbehåll. De definitiva
deltagandegraderna meddelas dels under
Slutliga Villkor på www.seb.se/kapitalskydd,
dels i ett brev som informerar om köpet.
Överkurs – möjlighet till
högre avkastning men
med ökad risk.
Vissa inriktningar erbjuds till olika priser,
till exempel 10 000 kronor eller 11 000
kronor. Ju högre pris du betalar vid köp­
tillfället för en kapitalskyddad placering,
desto högre blir deltagandegraden och
därmed den möjliga framtida avkastningen.
Väljer du en kapitalskyddad placering för
11 000 kronor tar du en ökad risk på 1 000
kronor. Om marknaden går upp kan du dock
få en högre avkastning. Om marknaderna
däremot sjunker eller är oförändrade på åter­
betalningsdagen får du tillbaka det nominella
beloppet (10 000 kronor) och gör en förlust
motsvarande överkurs och kurtage.
Möjlighet att sälja i förtid.
Grundtanken med en kapitalskyddad placering är att du behåller den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst
det nominella beloppet tillbaka. Du har
ändå möjlighet att sälja under pågående
löptid, till exempel om placeringen har stigit
i värde och du vill göra en vinstsäkring.
Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär
att priserna kan ligga både över och under
placeringens nominella belopp, bland annat
beroende på hur den underliggande marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. Om den underliggande marknaden
stiger i värde kommer värdet på placeringen
också stiga, men inte lika fort och du bör i
början av obligationens löptid inte ha samma
förväntan på att en kapitalskyddad placering
ökar i värde i samma takt som den under­
liggande marknaden. Detta gäller i synnerhet de kapitalskyddade placeringar där
det finns en begränsning i avkastningsmöjligheten, t ex att du bara får tillgodoräkna dig avkastning upp till en viss,
förutbestämd nivå.
Möjlig
avkastning
11000 kr
Option
Option
Nominellt
belopp
10000 kr
Obligation
Återbetalning
nominellt belopp
Betalningsdag
Återbetalningsdag
Obligationen som köps till underkurs växer till nominellt
belopp på återbetalningsdagen. Mellanskillnaden
placeras mot den marknad som placeringen är kopplad
till. Stiger marknaden under löptiden fram till åter­
betalning ger den en möjlig avkastning.
En trygg placering,
men viss risk finns.
En kapitalskyddad placering är trygg, eftersom den kombinerar den under­liggande
marknadens möjlighet till avkastning med
obligationens trygghet. Det finns dock alltid
vissa risker förknippade med en kapitalskyddad placering. En sammanfattning av
dessa hittar du här:
Kreditrisk: Utgivare (emittent) av kapitalskyddade placeringar är SEB. Det betyder
att du som innehavare av en kapitalskyddad
placering har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell
avkastning förutsätter att SEB kan fullgöra
dessa åtaganden på återbetalningsdagen.
En investering i en kapitalskyddad placering
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk/kursrisk: Kapitalskyddet,
d v s återbetalning till nominellt belopp,
gäller endast på återbetalningsdagen. Det
innebär att marknadspriset kan vara lägre
än det nominella beloppet vid försäljning
under lånets löptid. Kursen på andrahandsmarknaden under lånets löptid kan vara
högre eller lägre än lånets nominella belopp
beroende på värdering. Kursen bestäms
bland annat utifrån återstående löptid,
underliggande marknadsutveckling och
kursrörlighet (volatilitet) i marknaden.
Valutarisk: En kapitalskyddad placering
ger möjlighet att placera på de globala
marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker
i svenska kronor. Detta gäller ej produkter
vars avkastning är kopplad till valutakursförändringar.
Övrig risk: Med en kapitalskyddad placering till teckningskurs 11 000 kronor tar
du en risk genom att betala en överkurs på
1 000 kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en möjlighet
till högre avkastning. Om den underliggande
marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella
beloppet. Du tar då en risk motsvarande
den ränta du hade kunnat få om pengarna
istället hade placerats i rena ränte­bärande
placeringar. En investering i en kapital­
skyddad placering kan ge en annan
avkastning än en direktinvestering i den
under­liggande marknaden. Olika aktörers
kapital­skyddade placeringar, kopplade till
samma marknad, är ofta konstruerade på
olika sätt och kan därför vara svåra att
jämföra.
Information om hur denna kapital­skyddade
placering är konstruerad hittar du här i
broschyren. Du kan hitta mer information
om riskerna i SEB:s svenska MTN-program
som är publi­cerade på SEB:s hemsida.
Regler om beskattning.
Uppgifter om skatter är baserade på de regler
som gäller idag. Se närmare på Fakta­sidan,
Skatteregler för fysiska personer och Kapitalförsäkring. Skatteregler kan dock ändras över
tiden. Den som är osäker på hur en kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra
med en skatte­rådgivare. Vad skattereglerna
får för konse­kvenser för just dig beror på dina
individuella förutsättningar.
3
Ostasien, Metaller,
Emerging markets
obligationer och
Emerging markets valuta
Köp sen
a
25 febru st
ari!
SEB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.
4
1102A
Aktieobligation Ostasien
1102A/1102B
Avkastningen är kopplad till en korg av fyra aktiemarknader från Kina, Hong Kong, Sydkorea och
Taiwan där vikterna initialt är cirka 25 procent vardera. Dessa länder är en del av de så kallade
tillväxtmarknaderna. Det totala antalet aktier som ingår i korgen är cirka 400 stycken. Exempel
på de största bolagen hittar du längst ned på sidan. De fyra marknadernas andel i korgen kommer
under löptiden att ändras i takt med aktiemarknadernas upp- och nedgångar. Om någon aktiemarknads andel, till exempel på grund av kraftigt stigande aktiemarknader under löptiden, skulle
utgöra mer än halva korgen så kommer överskjutande del omfördelas till de övriga aktiemarknaderna.
Pris 1102A: 10 000 kr per post • •
Pris 1102B: 11 000 kr per post •
Deltagandegrad 1102A: 70 %*
Deltagandegrad 1102B: 110 %*
Löptid: 5 år, 7 mars 2011 – 4 mars 2016
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Risk
Potential
1102B
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Risk
Potential
Historisk kursutveckling
Ostasien
Varför investera i Ostasien?
Världen
•
•Förväntan om god vinstutveckling för företagen i
dessa marknader.
•Kina sticker fortfarande ut som motor i den globala
tillväxten.
225
200
175
150
•Asien står sig starkt efter de senaste årens finanskris.
•
125
100
•Minskad riskvilja kan leda till minskat intresse för
investeringar i Asien.
•Utvecklingen för Kina är en mycket viktig faktor
för regionen.
75
50
Jan -06
Jan -07
Jan -08
Jan -09
Jan -10
Jan -11
•Du tar en ökad risk om 1 000 kr i alternativet 1102B.
Läs gärna mer under Fakta i slutet av broschyren. För mer information
om risker, se sidan 3. *För lägsta möjliga deltagandegrad, läs rubriken
Förbehåll.
Exempel på de största bolagen
i de fyra aktiemarknaderna
Land
Källa: Reuters
Grafen visar utvecklingen för de fyra aktiemarknaderna de senaste fem åren. Historisk
kurs­utveckling är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra det enklare för
dig att bedöma risken och avkastnings­potentialen. Världen, MSCI World är ett globalt
aktieindex.
Se exempel på återbetalningsbelopp i slutet av broschyren.
Bolagsfakta
Bank of China
Kina
Tillhandahåller ett komplett sortiment av bank- och finansiella tjänster
China Construction Bank
Kina
Tillhandahåller ett komplett sortiment av bank- och finansiella tjänster
China Life Insurance Ltd
Kina
Försäkringsbolag
China Mobile
Hong Kong
Telekom
Hon Hai Precision Industry
Taiwan
Tillhandahåller service och utrustning för datorer
HSBC Holdings
Hong Kong
Tillhandahåller ett komplett sortiment av bank- och finansiella tjänster
Industrial and Commercial Bank of China Ltd
Kina
Tillhandahåller ett komplett sortiment av bank- och finansiella tjänster
KB Financial Group
Sydkorea
Tillhandahåller ett komplett sortiment av bank- och finansiella tjänster
Mediatek
Taiwan
Tillverkar CD ROM och DVD samt annan datalagring
POSCO
Sydkorea
Tillverkar stål
Samsung Electronics
Sydkorea
Tillverkar elektronisk utrustning
Taiwan Semiconductor Manufactoring Company
Taiwan
Tillverkar och marknadsför IC-kretsar
5
1102O
7
7
Ränteobligation Emerging markets
obligationer 1102O/1102P
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
I det här alternativet är avkastningen knuten till en fond (JPMorgan Funds – Emerging Markets Local
Currency Debt Fund) som investerar i statsobligationer i lokal valuta från tillväxtländer (emerging
markets). Exempel på de största länderna som för närvarande ingår är Brasilien, Sydafrika, Mexiko,
Ungern och Indonesien. Utsikterna till starkare Emerging markets valutor på sikt gör tillgångsslaget
Emerging markets debt extra intressant. Tillväxtekonomierna har fortsatt att utvecklas starkt vilket
bidrar till inflöde i bland annat tillväxtekonomiernas skuldpapper. Att placera i obligationer i lokal
valuta har flera fördelar. Till exempel har de ofta högre ränta än obligationer i dollar eller euro och
dessutom så har de generellt en lägre kreditrisk. Fonden fokuserar på att hitta stabila ”mogna”
tillväxtländer som har likvida och starka statsskuldpapper med låg risk.
1
1
Risk
Potential
Pris 1102O: 10 000 kr per post •
Pris 1102P: 11 000 kr per post •
Deltagandegrad 1102O: 75 %*
Deltagandegrad 1102P: 150 %*
Löptid: 3 år, 7 mars 2011 – 7 mars 2014
Varför investera i Emerging markets obligationer?
•
•Högre räntor inom Emerging markets tack vare den
ekonomiska tillväxten.
• Valutorna inom Emerging markets kommer att stärkas.
•
•Minskad riskvilja kan leda till minskat intresse för
investeringar i tillväxtländer.
1102P
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Risk
Potential
Historisk kursutveckling
Emerging markets Debt
140
130
120
110
100
90
80
jan -08
jan -09
jan -10
jan -11
•Du tar en ökad risk om 1 000 kronor i alternativet
1102P.
Läs gärna mer under Fakta i slutet av broschyren. För mer information
om risker, se sidan 3. *För lägsta möjliga deltagandegrad, läs rubriken
Förbehåll.
6
Källa: Reuters
Grafen visar utvecklingen för den underliggande fonden sedan den startade den 24 januari
2008. Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra
det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen.
Se exempel på återbetalningsbelopp i slutet av broschyren.
1102R
Råvaruobligation Metaller
1102R/1102S
I det här alternativet är avkastningen knuten till de fyra industrimetallerna aluminium, bly, koppar
och nickel. Medan västvärldens återhämtning efter finanskrisen varit kantad av bekymmer har
situationen i tillväxtmarknaderna varit en helt annan. BNP-tillväxten har kommit tillbaka till
imponerande nivåer. En förutsättning för en fortsatt stark utveckling i dessa länder är att infrastruktur och industri byggs ut i en tillräckligt hög takt. Detta kräver stora mängder industrimetaller.
Med ekonomisk utveckling kommer även urbanisering vilket även det är industrimetallintensivt.
Under 2000-talet har konsumtionen av industrimetaller ökat explosivt samtidigt som metall­
produktionen haft svårt att hänga med på grund av för låg investeringstakt under flera decennier.
Många existerande gruvor närmar sig nu slutet på sin livslängd och ledtiden för att starta upp nya
gruvor är mycket lång – flera år. Nya gruvor måste dessutom i ökande grad läggas i avsides och
politiskt instabila regioner. Fortsätter den starka utvecklingen i tillväxtekonomierna kan situationen
snabbt bli ansträngd. Den naturliga utvecklingen är då att priserna stiger, producenternas intäkter
ökar och större investeringar i ny kapacitet kan genomföras. Koppar och nickel är två metaller med
nära koppling till urbanisering och infrastrukturbyggande. Bly och aluminium används även i stor
utsträckning i de färdmedel som sedan trafikerar denna infrastruktur.
Pris 1102R: 10 000 kr per post • •
Pris 1102S: 11 000 kr per post •
Deltagandegrad 1102R: 65 %*
Deltagandegrad 1102S: 100 %*
Löptid: 5 år, 7 mars 2011 – 4 mars 2016
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Risk
Potential
1102S
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Risk
Potential
Historisk kursutveckling
Råvarukorgen
Varför investera i Metaller?
Världen
•
•Återhämtning i världskonjunkturen ökar efterfrågan
på råvaror.
•Stimulanspaket med fokus på infrastruktur ökar
225
200
175
behovet av råvaror.
150
•Ett successivt förändrat konsumtionsmönster i
125
emerging markets ökar behovet av råvaror.
100
•
• Råvarupriserna har stigit kraftigt det senaste året.
•Råvarumarknaden är från tid till annan utsatt för
spekulation vilket påverkar priserna.
75
50
jan -06
jan -07
jan -08
jan -09
jan -10
jan -11
•Du tar en ökad risk om 1 000 kr i alternativet 1102S.
Läs gärna mer under Fakta i slutet av broschyren. För mer information
om risker, se sidan 3. *För lägsta möjliga deltagandegrad, läs rubriken
Förbehåll.
Källa: Reuters
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för råvarukorgen. Historisk kursutveckling
är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra det enklare för dig att bedöma
risken och avkastnings­potentialen. Världen, MSCI World är ett globalt aktieindex.
Se exempel exempel på återbetalningsbelopp i slutet av broschyren.
Räkneexempel
Om du till exempel köpt Råvaruobligation Metaller
för 11 000 kronor, där deltagandegraden är
100 procent och slutvärdet 40 procent högre
än startvärdet, beräknar du återbetalnings­­­
beloppet så här:
SEK 10 000 nominellt belopp
+ (10 000 x 40 % x 100 %)
Nominellt belopp
+ (nominellt belopp x uppgång x deltagandegrad)
= SEK 14 000
= Återbetalningsbelopp
Återbetalningsbeloppet motsvarar en årlig avkastning på 4,5 % inklusive kurtage.
7
1102V
7
7
Valutaobligation Emerging
markets valuta 1102V/1102X
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
Valutaobligation Emerging markets valuta tar del av en eventuell kommande förstärkning av sex
utvalda emerging marketsvalutor: brasilianska real, indonesiska rupiah, sydkoreanska won, mexikanska
peso, polska zloty och turkiska lira mot en valutakorg som består av US dollar, euro och japanska yen,
G3-valutor. SEB tror att de valda emerging marketsvalutorna kommer att stärkas mot G3-valutakorgen
de kommande två åren. Skulle emerging marketsvalutorna stärkas erhåller du i de två alternativen
125 procent respektive 260 procent av denna förstärkning. Läs mer nedan.
1
1
Risk
Potential
Pris 1102V: 10 000 kr per post • •
1102X
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Risk
Potential
Historisk kursutveckling
Pris 1102X: 10 500 kr per post •
Deltagandegrad 1102V: 125 %*
Deltagandegrad 1102X: 260 %*
Löptid: 2 år, 7 mars 2011 – 7 mars 2013
Emerging markets valutor mot dollar, euro och yen
Varför investera i Emerging markets valutor?
•
110
100
•Asiens tillväxtekonomier leder den gradvisa
uppgången i världsekonomin.
•Utnyttjandet av räntedifferenser kan stärka valutorna i
emerging markets.
•God riskaptit gynnar emerging markets valutor.
•
•Anses av många investerare fortfarande som hög-
90
80
70
60
Jan -06
Jan -07
Jan -08
Jan -09
Jan -10
Jan -11
riskmarknader och vid osäkerhet tenderar kapital
att flytta till andra marknader.
•Du tar en ökad risk om 500 kronor i alternativet 1102X.
Läs gärna mer under Fakta i slutet av broschyren. För mer information
om risker, se sidan 3. *För lägsta möjliga deltagandegrad, läs rubriken
Förbehåll.
Källa: Reuters
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för valutakorgen. Historisk kursutveckling
är ingen garanti för framtida utveckling men det kan göra det enklare för dig att bedöma
risken och avkastningspotentialen.
Se exempel på återbetalningsbelopp i slutet av broschyren.
Valutakorg 1
Valuta
Andel
Land
Förkortning
Valutakorg 2
Valuta
Andel
Land
Förkortning
Real
1/6
Brasilien
BRL
Dollar
1/3
USA
USD
Rupiah
1/6
Indonesien
IDR
Euro
1/3
Europa
EUR
Won
1/6
Sydkorea
KRW
Yen
1/3
Japan
JPY
Peso
1/6
Mexiko
MXN
Zloty
1/6
Polen
PLN
Lira
1/6
Turkiet
TRY
Varför förstärkning av emerging markets-valutor mot euron, dollarn och yenen?
Den historiskt djupa finansiella och ekonomiska krisen har varit ett lackmustest för strukturella reformer i tillväxtekonomierna. Med några få undantag har testet klarats med
glans. Bilden av emerging markets som kroniska ”boom – bustekonomier” har ersatts av att tillväxtekonomierna nu leder världen ut ur krisen. Bättre statsfinanser innebär att
kraven på budgetkonsolidering blir en mindre broms för tillväxten under kommande år. Om tillväxtövertaget består, vilket är SEB:s fasta övertygelse, kommer goda förutsättningar för hög avkastning på investeringar att fortsätta generera kapitalinflöden såväl i form av direktinvesteringar som placeringar i aktier och obligationer. Även om tillväxt­
ekonomiernas valutor återhämtat sig en del sedan krisens botten bedömer vi att nuvarande värderingar lämnar dörren på vid gavel för ytterligare återhämtning för flertalet.
Vi räknar dessutom med att räntedifferensen gentemot mogna ekonomier kommer att vidgas ytterligare vilket är en viktig drivkraft på valutamarknaden. Diskussionen
om globala obalanser och ”valutakrig” innebär att pressen ökar på många tillväxtländer att låta sina valutor stärkas mer för att bättre återspegla ekonomiernas styrka.
De främsta riskerna ligger utanför emerging markets; när den massiva stimulanspolitiken rullas tillbaka och/eller om det blir ett kraftigt bakslag i återhämtningen i västvärlden. En markant kursändring från globalisering till protektionism är också en viktig risk.
Analys: Mats Olausson, chefstrateg Emerging Markets, SEB
8
Fördelarna med en kapitalskyddad placering
•Möjlighet och trygghet i samma placering
•Du kan välja att köpa till överkurs med chans till högre
– du får tillbaka nominellt belopp på förfallodagen.
avkastning.
•Du kan ta del av eventuella uppgångar samtidigt som
du har skydd mot nedgångar.
•Du får en bekväm placering som nästan inte kräver
någon bevakning.
•Du kan sälja i förtid till dagsaktuell kurs.
Snabbguide till rätt inriktning
De här symbolerna ger vägledning om vilken typ av kapitalskyddad placering den aktuella inriktningen har.
Kan jämföras med räntebärande
placeringar t ex bankkonto men
med större möjlighet. Passar när
du har en försiktig placeringsfilosofi.
Kopplade till en eller flera marknader. Kan ge en bra avkastning
om marknaden går upp. Passar
när du har en positiv marknadstro.
Kan ge bra avkastning oberoende
av om den underliggande marknaden utvecklas positivt eller
negativt. Passar när du har en
neutral marknadstro.
Termometrar
Risk
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Potential
• Risk, bedömd marknadsrisk vid emissionstillfället.
•Potential, bedömd marknadspotential vid emissionstillfället.
Placeringsalternativ i februari
Aktieobligation
Ostasien, 1102A
Ostasien, 1102B
••
•
Ränteobligation
Beskrivning
Pris per post
Följer aktiemarknaderna i Kina, Hong Kong, Sydkorea och Taiwan.
10 000 kr
Samma placering som 1102A, men med lite högre risk
och därmed bättre avkastningsmöjligheter.
11 000 kr
Beskrivning
Pris per post
Emerging markets obligationer, 1102O
•
Följer utvecklingen på räntor i tillväxtmarknader
10 000 kr
Emerging markets obligationer, 1102P
•
Samma placering som i 1102O, men med lite högre risk och
därmed bättre avkastningsmöjligheter.
11 000 kr
Beskrivning
Pris per post
Följer utvecklingen i fyra industrimetaller.
10 000 kr
Samma placering som 1102R, men med lite högre risk
och därmed bättre avkastningsmöjligheter.
11 000 kr
Beskrivning
Pris per post
Följer utvecklingen på sex stycken tillväxtmarknaders valutor.
10 000 kr
Samma placering som 1102V, men med lite högre risk
och därmed bättre avkastningsmöjligheter.
10 500 kr
Råvaruobligation
Metaller, 1102R
••
Metaller, 1102S
•
Valutaobligation
Emerging markets valuta, 1102V
••
Emerging markets valuta, 1102X
•
9
Exempel på återbetalningsbelopp och avkastning
Aktieobligation Ostasien
Exempel på återbetalningsbelopp
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102A
Avkastning
inkl kurtage
Exempel på återbetalningsbelopp
Effektiv årlig
avkastning***
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102B
Avkastning
inkl kurtage
Effektiv årlig
avkastning***
- 20 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 0,4 %
- 20 %
11 220 kr
10 000 kr
- 10,9 %
- 2,3 %
0 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 0,4 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
- 10,9 %
- 2,3 %
20 %
10 200 kr
11 400 kr
11,8 %
2,3 %
20 %
11 220 kr
12 200 kr
8,7 %
1,7 %
40 %
10 200 kr
12 800 kr
25,5 %
4,6 %
40 %
11 220 kr
14 400 kr
28,3 %
5,1 %
60 %
10 200 kr
14 200 kr
39,2 %
6,8 %
60 %
11 220 kr
16 600 kr
48,0 %
8,2 %
80 %
10 200 kr
15 600 kr
52,9 %
8,9 %
80 %
11 220 kr
18 800 kr
67,6 %
10,9 %
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
Ränteobligation Emerging markets obligationer
Exempel på återbetalningsbelopp
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102O
Avkastning
inkl kurtage
Exempel på återbetalningsbelopp
Effektiv årlig
avkastning***
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102P
Avkastning
inkl kurtage
Effektiv årlig
avkastning***
- 20 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 0,7 %
- 20 %
11 220 kr
10 000 kr
- 10,9 %
- 3,8 %
0 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 0,7 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
- 10,9 %
- 3,8 %
20 %
10 200 kr
11 500 kr
12,7 %
4,1 %
20 %
11 220 kr
13 000 kr
15,9 %
5,0 %
40 %
10 200 kr
13 000 kr
27,5 %
8,4 %
40 %
11 220 kr
16 000 kr
42,6 %
12,5 %
60 %
10 200 kr
14 500 kr
42,2 %
12,4 %
60 %
11 220 kr
19 000 kr
69,3 %
19,2 %
80 %
10 200 kr
16 000 kr
56,9 %
16,2 %
80 %
11 220 kr
22 000 kr
96,1 %
25,1 %
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
Råvaruobligation Metaller
Exempel på återbetalningsbelopp
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102R
Avkastning
inkl kurtage
Exempel på återbetalningsbelopp
Effektiv årlig
avkastning***
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102S
Avkastning
inkl kurtage
Effektiv årlig
avkastning***
- 20 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 0,4 %
- 20 %
11 220 kr
10 000 kr
- 10,9 %
- 2,3 %
0 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 0,4 %
0 %
11 220 kr
10 000 kr
- 10,9 %
- 2,3 %
20 %
10 200 kr
11 300 kr
10,8 %
2,1 %
20 %
11 220 kr
12 000 kr
7,0 %
1,4 %
40 %
10 200 kr
12 600 kr
23,5 %
4,3 %
40 %
11 220 kr
14 000 kr
24,8 %
4,5 %
60 %
10 200 kr
13 900 kr
36,3 %
6,4 %
60 %
11 220 kr
16 000 kr
42,6 %
7,4 %
80 %
10 200 kr
15 200 kr
49,0 %
8,3 %
80 %
11 220 kr
18 000 kr
60,4 %
9,9 %
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
Valutaobligation Emerging markets valuta
Exempel på återbetalningsbelopp
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102V
Avkastning
inkl kurtage
Effektiv årlig
avkastning***
Index­
utveckling**
Investerat
inkl kurtage
Återbetalnings­
belopp
1102X
Avkastning
inkl kurtage
Effektiv årlig
avkastning***
- 20 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 1,0 %
- 20 %
10 710 kr
10 000 kr
- 6,6 %
- 3,4 %
0 %
10 200 kr
10 000 kr
- 2,0 %
- 1,0 %
0 %
10 710 kr
10 000 kr
- 6,6 %
- 3,4 %
20 %
10 200 kr
12 500 kr
22,5 %
10,7 %
20 %
10 710 kr
15 200 kr
41,9 %
19,1 %
40 %
10 200 kr
15 000 kr
47,1 %
21,2 %
40 %
10 710 kr
20 400 kr
90,5 %
38,0 %
60 %
10 200 kr
17 500 kr
71,6 %
30,9 %
60 %
10 710 kr
25 600 kr
139,0 %
54,5 %
80 %
10 200 kr
20 000 kr
96,1 %
40,0 %
80 %
10 710 kr
30 800 kr
187,6 %
69,5 %
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
10
Exempel på återbetalningsbelopp
**Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
***Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.
Faktasidan
Teckningstid
31 januari 2011 – 25 februari 2011.
Har du digipass kan du teckna dig via telefon
0771-365 365. Har du depå och tillgång till
Internetkontoret kan du även teckna dig där.
Betalningsdag
7 mars 2011.
Löptid
Emerging markets valuta
7 mars 2011 – 7 mars 2013.
Emerging markets obligationer
7 mars 2011 – 7 mars 2014.
Ostasien och Metaller
7 mars 2011 – 4 mars 2016.
Nominellt belopp
10 000 kronor.
Startvärde
Emerging markets valuta och Metaller
Fastställs den 2 mars 2011.
stasien och Emerging markets obligationer
O
Fastställs som ett genomsnitt av stängnings­
värdet den 2, 3 och 4 mars 2011.
Slutvärde
Emerging markets valuta
Fastställs den 19 februari 2013.
E merging markets obligationer
Fastställs som ett genomsnitt av stängnings­
värdet för fonden den 19:e varje månad, fr o m
den 19 februari 2013 t o m den 19 februari 2014.
stasien och Metaller
O
Fastställs som ett genomsnitt av stängnings­
värdet för bolagen och metallerna den 17:e varje
månad, fr o m den 17 februari 2015 t o m den
17 februari 2016.
Priser och Avgifter
Pris per post är 10 000, 10 500 och 11 000 kronor
plus kurtage beroende på valt alternativ. För
täckning av SEB:s kostnader och rörelse­resultat
tar SEB ut kurtage (transak­tions­kostnad) och
arrangörs­arvode (ingår i produktens pris).
På betalnings­dagen är villkoren för pro­dukten
fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas.
Om produkten säljs på andrahandsmarknaden
utgår kurtage.
Kurtage
Kurtage uppgår till 2 procent av likvidbeloppet
per nota. Minimikurtaget för depåkunder är
150 kronor och 200 kronor för service-/VP-­
kontokunder. Transaktionsavgift om 10 kronor
per nota tillkommer för kunder med service-­
/VP-konto eller kunder med depå hos annan
bank/värdepappersbolag.
Arrangörsarvode
Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först
i efterhand men, baserat på historiska värden,
kan det beräknas uppgå till 0,5 – 1,5 procent av
investerat belopp per år. Beräkningen är baserad
på antagandet att produkten behålls till åter­
betalningsdagen. Arrangörsarvodet ska täcka
kostnader för exempelvis produktion, börsregistrering, distribution, licenser och riskhantering.
Risk­hanteringen avser den risk som följer av SEB:s
åtagande att uppfylla villkoren i denna produkt
och den måste hanteras aktivt under produktens
löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för SEB kan vara såväl
positiv som negativ. Arrangörs­arvodet är inkluderat
i produktens pris.
B
etalningssätt
Likvidbeloppet dras från konto i SEB på
och dess värdepapperstjänster” som du hittar på
www.seb.se, Spara & Placera, ”Regler för hantering av värdepapper”.
betalningsdagen, se anmälningssedeln.
F örvaring
Service-/VP-konto eller depå i SEB eller hos
PuL
För information enligt personuppgiftslagen (PuL)
om Bankens behandling av Personuppgifter med
mera, se baksidan av anmälningssedeln.
annan bank/värdepappersbolag (dock ej depå
hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK).
V
alutasäkrad
Kapitalskyddad placering 1102 ger möjlighet
Emittent
S kandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”,
orgnr 502032-9081, har bl a tillstånd att bedriva
värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating ”A”
enligt Standard & Poor’s, och ”A1” enligt Moody’s.
Rating kan emellertid vara föremål för ändring
så det är var och ens skyldighet att inhämta
information om aktuell rating. SEB:s styrelse
har sitt säte i Stockholm.
att placera på de globala marknaderna utan att
valuta­kurs­­förändringar påverkar avkastningen
direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar
sker i svenska kronor. Detta gäller ej produkter vars
avkastning är kopplad till valutakursförändringar.
Börsregistrering
NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan börs.
Andrahandsmarknad
Du kan när som helst sälja din kapitalskyddade
placering då SEB under normala förhållanden
alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre
eller lägre än både det ursprungliga investerade
beloppet och det nominella beloppet beroende
på värderingen. Kursen på andrahandsmark­naden
bestäms utifrån återstående löptid, under­­­liggande
marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) samt ränteläget. Generellt sett kommer
priset för produkter som innehåller begränsningar
i uppgången i underliggande tillgångar att uppvisa
mindre följsamhet med uppgångar i underliggande
tillgångar än vad som annars är fallet. Dessa produkter lämpar sig generellt sett för en investerare
vars placeringshori­sont överensstämmer med
produktens löptid. Kurtage utgår enligt vid var
tid gällande prislista.
Benämning
Information om kapitalskyddade produkters
utveckling får du på avräkningsnotor, årsbesked,
Internet och brev från SEB och Euroclear Sweden
AB (tidigare VPC) samt på NASDAQ OMX Stockholm
AB:s kurslista. Där benämns den kapitalskyddade
placeringen som SEB1102 följt av någon av
bokstäverna A, B, O, P R, S, V och X beroende
på vilken placeringsinriktning som avses.
Isinkoder
SEB1102A SE0003724228
SEB1102B SE0003724236
SEB1102O SE0003724244
SEB1102P SE0003724251
SEB1102R SE0003724269
SEB1102S SE0003724277
SEB1102V SE0003724285
SEB1102X SE0003724293
F ullständiga villkor
För kapitalskyddad placering 1102 gäller villkoren
i SEB:s Grundprospekt för MTN-program per
29 juni 2010 jämte publicerade tilläggsprospekt
tillsammans med Slutliga Villkor, daterad mars
2011. MTN-programmets Grundprospekt är
offentliggjort samt är godkänt av Finans­inspek­
tionen. För erhållande av offentlig­­­gjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till
Telefonbanken i SEB på telefon 0771-365 365
alternativt www.seb.se. Prospektet hålls även
tillgängligt vid Finans­inspektionen. Prospektet
är på svenska och SEB kommer under avtals­
tiden att kommunicera på svenska och engelska.
För villkoren och marknadsföringen gäller svensk
lag och eventuell tvist avgörs i första instans av
Stockholms tingsrätt. För mer information om
SEB och dess tjänster se ”Information om SEB
Skatteregler för fysiska personer
Denna information berör endast fysiska personer
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För
andra fysiska och juridiska personer gäller andra
regler. Uppgifter om skatter är baserade på de
regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock
ändras över tiden. Den som är osäker på hur en
kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Vad skatte­reglerna
får för konsekvenser för just dig beror på dina
individuella förutsättningar.
lacering där underliggande tillgång är P
aktierelaterat värdepapper.
En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper,
en s k delägarrätt. Vid försäljning eller inlösen av
en aktieobligation där avkastningen betalas ut
på slutdagen, ska all värdeförändring beskattas
enligt reglerna om kapitalvinster och kapital­
förluster på aktierelaterade värdepapper. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer
är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier
och andra aktierelaterade värdepapper som är
marknadsnoterade samt mot fem sjättedelar av
kapitalvinster på onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer
får kapitalförluster på aktier och andra aktierelaterade värdepapper som är marknadsnoterade
dras av i sin helhet. Kapitalförluster på onoterade
aktier får dras av till fem sjättedelar. Uppkommer
en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan, är den
avdragsgill till 70 procent mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning.
lacering där underliggande tillgång P
är valuta eller råvara.
En råvaruobligation och valutaobligation är inte
att anse som en delägarrätt utan som en fordringsrätt. Vid försäljning eller inlösen av råvaruobligation och valutaobligation där avkastningen
betalas ut på slutdagen, ska all värdeförändring
beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och
kapitalförluster på fordringsbaserade värdepapper.
Kapitalförluster på marknadsnoterade råvaru­
obligationer och valuta­obligationer får dras av
i sin helhet i inkomstslaget kapital. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade råvaruobligationer
och valuta­obligationer får kapitalförluster på
marknads­noterade aktier och andra aktie­
relaterade värde­papper dras av till 70 procent.
Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av
till fem sjättedelar av 70 procent.
Kapitalförsäkring
Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar
t ex i en kapitaldepå. Då betalar du ingen
11
kapitalvinst­skatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. Istället för kapitalvinstskatt betalar du, oavsett
produkternas värdeutveckling, avkastningsskatt
på värdet av ditt sparande den 1 januari varje år.
Avkastningsskatten beräknas som 27 procent av
föregående års genomsnittliga statslåneränta
(2,76 procent 2010). För 2011 är avkastningsskatten
0,75 procent på kapitalförsäkring. Mer information
om SEB:s kapital­försäkringar finns på www.seb.se,
”Pension & Försäkring ”.
Förbehåll
SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några
placeringsalternativ i kapitalskyddade placeringar
1102 om:
a) Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk
art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan
äventyra en framgångsrik lansering av kapitalskyddade placeringar 1102.
b) Det tecknade beloppet för något av placerings­
alternativen understiger 20 000 000 kronor.
c) Deltagandegraderna inte kan fastställas till lägst:
1102A: 60 %
1102B: 100 %
1102O: 65 %
1102P: 130 %
1102R: 55 %
1102S: 90 %
1102V: 110 %
1102X: 230 %
Produktgrupp
B. Mer information om SEB:s produktgrupper hittar
du på www.seb.se, Spara & Placera, ”Regler för
hantering av värdepapper”.
Ersättningar
SEB kan komma att lämna ersättning till en tredje
part (distributör) som marknadsför eller förmedlar
bankens kapitalskyddade placeringar. Ersättningen
beräknas normalt som en procentsats på det investerade nominella beloppet hänförligt till försäljning
av sådan distributör. Mer information om bankens
ersättningar finns i ”Information om SEB och dess
värdepapperstjänster” som du hittar på www.seb.se,
Spara & Placera, ”Regler för hantering av värde­papper”.
12
Klagomål
Vid eventuella klagomål avseende denna produkt,
bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB
som tillhandahållit produkten. Om klagomålet
därefter kvarstår hänvisas till:
SEB Kundrelationer
106 40 Stockholm
Telefon 0771-62 10 00
Ytterligare information om klagomålshantering och
hur du går vidare med ditt klagomålsärende finns
på SEB:s hemsida, www.seb.se.
Vill du veta mer?
Vid kontakt med SEB, besök närmaste
SEB-kontor, ring 0771-365 365 eller besök
oss på www.seb.se/kapitalskydd.
Allmänt gäller
Denna broschyr kommer från SEB och innehåller
allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella
instrument. Även om innehållet är baserat på källor
som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB
dock inte för fel eller brister i informationen eller
för förluster eller kostnader som kan uppstå med
anledning därav. Om informationen hänvisar till en
investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den
fullständiga analysen och information publicerad
i anslutning därtill eller läsa den information
om specifika bolag som finns tillgänglig på
www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter
kan ändras över tiden och är inte heller anpassade
efter just din specifika situation. För fonder och
andra finansiella instrument är historisk avkastning
ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på
dina fondandelar och andra finansiella instrument
kan både stiga och falla och det är inte säkert att
du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan
förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om
du eller en fond investerar i finansiella instrument
som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar
i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar
själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör
därför alltid ta del av detaljerad information innan
du fattar beslut om en investering. Mer information
t ex faktablad för fonder och informations-/
marknadsförings­broschyrer för fonder och
strukturerade produkter finns på www.seb.se.
Om behov finns kan du även inhämta råd om
placeringar anpassade efter din individuella
situation från din rådgivare i SEB.
•
Köp senast
25 februari!
Fördelarna med en
kapital­skyddad placering
• Möjlighet och trygghet i samma placering
– du får tillbaka nominellt belopp på förfallodagen.
• Du kan ta del av eventuella uppgångar samtidigt
som du har skydd mot nedgångar.
• Du kan sälja i förtid till dagsaktuell kurs.
• Du kan välja att köpa till överkurs med chans till
högre avkastning.
• Du köper en bekväm placering som nästan inte
kräver någon bevakning.
13
Så här köper du
kapital­skyddade
placeringar
• Fyll i och skicka din anmälan till oss.
• Kom in på närmaste SEB-kontor.
• Ring Telefonbanken på 0771 - 365 365 för
personlig service dygnet runt, alla dagar.
Senast 25 februari vill vi ha din anmälan.
Har du depå och tillgång till Internetkontoret
kan du köpa dem där.
Ingår i produktgruppen strukturerade placeringar
Strukturerade placeringar kombinerar olika finansiella instrument där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Den kan vara exempelvis aktieindex, enskilda
aktier eller råvaror, beroende på vilken marknad som vi tycker har bra framtidsutsikter. Strukturerade placeringar består av kapitalskyddade placeringar som vi erbjuder
varje månad och bevis och certifikat som vi ger ut när efterfrågan och marknadsförutsättningar finns.
SE110003 2011.01
Välkommen!
Download