Tre liberala syn på Globalisering
1. Neoliberal internationalism
Kant-”Perpetual Peace”: liberala stater krigar inte mot liberala stater.
Doyle: ‘separat fredsutrymme’: liberala staterna fredliga mot varandra
(men inte mot icke liberala stater). men varför?
-för att de är rika och förlorar med krig
-vänskaps relationer med varandra (men också: vänskap
mellan icke liberala stater)
-liberala stater: stabila och överlägsna andra stater-->Fukuyama: End of
History: verktyg för att sprida liberalism:
-humanitarisk intervention: ex: Yugoslavien. men: det kan leda till
mer kaos.
-institutionella förhandligar: ex: med Ryssland/Östeuropa:
makroekonomiska anpassningsstrategier
-”Conditionality”: att ställa villkor för bistånd/handel: privatisering.
respekt för mänskliga rättigheter, osv.
--------->> Problem: relativism av vissa principer i en mångkulturell
värld, underminering av 3Världens regeringars legitimitet., det finns inte
så många liberala demokr. i världen, det finns andra typer av demokratier
som inte är liberala: ex: socialdemokratier.
2.Neo-idealism
-Interdependence, fred måste byggas, kommer inte automatiskt
-kritik mot de ‘mörka sidor’ av globaliseringen: ‘Blade Runner’
fenomen:post-modern teknologi +moralisk förfall. Sociala klyftor och
klyftorna mellan staterna ökar: den rikaste milliard av befolkn. i världen:
60 gger större inkomst än den fattigaste milliard av befolkn
-Internationella institutionerna måste demokratiseras: globala sociala
rörelser-->till besluttfattande positioner-->gå förbi staternas
hierarkin:’kosmopolitan modell’ av demokratin: grassrötternas
parlament, mänskl. rättigheters konventioner, internationella domstolar
osv.
3. Neoliberal institutionalism
-Gamla ‘pluralister’ fr 60-70 talet ex: Keohane, Nye- kommer tillbaka till
statencentrerade analyser
-4 principer:
-aktör: staten. legitim representant av samhället. alla andra aktörer
underordnade inom staterna
-struktur: internat. system: anarki som misnkas genom ‘regimer’,
internationella institutioner.
-process: regionala processer av integration
-motivation-intresse att samarbeta -->det ger absoluta vinster
-teoretiker: Axelrod: Keohane, Oye
-neoliberala internationalister--> idealiserar fri.handels möjligherter att
skapa fred
-institutioner reglerar intresser men inte förvandlar identiteter
Kritik:
-de är närmare Realism
-Staten kan inte vara huvudaktör
.
Slutsats
-kris i liberaltänkande, speciellt efter de senaste krig-ex Bosnien
-liberalismen.för splittrade, principer motsätter sig varandra: suveranitet,
självbetämmande-mänskliga rättigheter
-de nya nationalismer. etniska, relig. identiteter ifrågasätter västliga
liberala värderingarna
-Kan liberalismen fövandlas till en icke universalistisk, icke västerländsk
politisk ideologi?
-Kan det återskapa solidaritet utan att negligera kulturell mångfald