Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

advertisement
Samrådsunderlag
Ledningsflytt Björkdal
UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4§ OM
NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kV MELLAN GRAN OCH
LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN
2016-04-14
Innehåll
1 Inledning ............................................................................................................................................... 2
1.1 Bakgrund och syfte ........................................................................................................................ 2
1.2 Koncessionsansökan ...................................................................................................................... 2
2 Lokalisering ........................................................................................................................................... 2
3 Alternativ, utformning och utförande .................................................................................................. 3
3.1 Luftledningsalternativ ................................................................................................................... 3
3.2 Markkabelalternativ ...................................................................................................................... 4
3.3 Nollalternativ ................................................................................................................................. 4
4 Områdesbeskrivning............................................................................................................................. 4
4.1 Landskap ........................................................................................................................................ 4
4.2 Markanvändning............................................................................................................................ 5
4.3 Rennäring ...................................................................................................................................... 5
4.4 Bebyggelse ..................................................................................................................................... 5
4.5 Våtmarksområden ......................................................................................................................... 5
5 Förutsedd miljöpåverkan...................................................................................................................... 6
5.1 Landskap ........................................................................................................................................ 6
5.2 Natur- och kulturmiljövärden ........................................................................................................ 6
5.3 Rennäring och markanvändning.................................................................................................... 6
5.4 Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet .............................................................................. 6
5.5 Rekreation och friluftsliv ............................................................................................................... 7
5.6 Våtmarker ...................................................................................................................................... 7
6 Fortsatt arbete...................................................................................................................................... 7
7 Tidplan .................................................................................................................................................. 8
8 Synpunkter och frågor .......................................................................................................................... 8
Bilagor...................................................................................................................................................... 8
1
1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Skellefteå Kraft) planerar att flytta en befintlig 36 kV
ledning som idag passerar sandmagasinet för Björkdalsgruvan, Skellefteå kommun. Flytten är av
yttersta vikt för Björkdalsgruvans fortsatta expansion eftersom dagens placering av ledningen
innebär att företaget hindras ifrån att utöka sandmagasinet och därmed hämmas produktionen på
sikt. Gruvbolaget har därför påtalat vikten av en ny ledningssträckning för rubricerad ledning samt
att det bör utföras skyndsamt för att undvika en begränsning av gruvans verksamhet. Genom att
flytta 36 kV-ledningen till att istället gå runt Björkdalsgruvområde kan den fortsatta driften vid
gruvan säkerställas.
1.2 Koncessionsansökan
För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt
Ellagen. Koncessionsansökan lämnas till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och
efter remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning,
fastighetsägarförteckning, Miljökonsekvensbeskrivning(MKB) och karta. Som en del i den
ansökningsprocessen behöver samråd utföras i enlighet med 6 kap 4§ i miljöbalken. Samråd ska
utföras med berörda fastighetsägare, ägare med särskild rätt, övriga sakägare (t.ex. samebyar) och
med myndigheter. Syftet med samrådet är informera om projektet samt ge sakägare möjlighet att
ställa frågor och lämna synpunkter. Detta dokument utgör ett samrådsunderlag för denna process.
Ett koncessionsbeslut ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk. Skellefteå Kraft
strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare.
Koncessionsbeslutet kommer att ligga till grund för den ledningsrätt som Skellefteå Kraft vill ansöka
om hos Lantmäteriet.
I figur 1 ges en översiktskarta med nuvarande linjesträckning samt utredningskorridoren för den nya
sträckningen väster om gruvområdet.
2 Lokalisering
Björkdalsgruvan är belägen ca 2 mil väster om Kåge, Skellefteå kommun. Den befintliga ledningen
som idag går över magasinet kommer att tas bort och ersättas med en ledning som istället går väster
om magasinet. Den nya planerade 36 kV-ledningen blir mellan 3,5 till 6 km lång beroende på val av
stäckning. Ledningen kommer att gå i obruten terräng samt eventuellt till viss del parallellt med en
befintlig 24 kV-ledning, beroende på vilken ledningssträckning som väljs.
Utbredningsområdet för kraftledningen berör Skellefteå kommun i Västerbottens län. I figur 1 visas
utredningsområdet för den nya kraftledningen samt tre möjliga ledningssträckningar. Notera att
sträckningarna endast är förslag och den slutgiltiga sträckningen kan komma att ändras något ifrån
dessa förslag. Kraftledningen kommer dock oavsett vad hamna inom det angivna utredningsområdet.
2
Figur 1 – Utredningsstråk med tre förslag på sträckningar samt sträckning för befintlig kraftledning. Delar av sträckningen
för linjealternativ 1 och linjealternativ 2 går parallellt med befintlig 24 KV-kraftledning som passerar väster om gruvområdet
3 Alternativ, utformning och utförande
3.1 Luftledningsalternativ
Ledningen planeras att bestå av en enkelstolpig luftledning av trä-, stål- eller komposit eller med en
kombination av ovanstående.
Ledningsgatan för aktuell ledning i ny sträckning blir cirka 30-35 meter bred, det vill säga cirka 15-17
meter på ömse sidor av ledningen mitt. Kraftledningsgatan för den idag befintliga ledningen kan
komma breddas ytterligare med upp till cirka 15-20 meter för sträckningen vid parallellgång.
Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred
att inga träd intill kraftledningen ska kunna falla på kraftledningen. Utöver den avverkning som sker
inom den inlösta skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd med jämna
mellanrum avverkas i sidoområdena, se Figur 2.
3
Figur 2. Principskiss som visar vad som avses med skogsgata respektive ledningsgata. Ledningsgatan för aktuell ledning blir
ca 30-35 meter.
3.2 Markkabelalternativ
Som ett alternativ till luftledning kan ledningen istället bestå av en markförlagd kabel. Vid utläggning
av en sådan sker avverkning innan grävarbeten startar. Markkabeln förläggs huvudsakligen i öppet
schakt, på ett djup av ca 1-1,2 meter. Under byggtiden krävs ett arbetsområde om totalt ca 15-20
meter inklusive det befintliga vägområdet för maskiner och uppläggning av material m.m.
Förläggning av kabel sker kontinuerligt så att avsnitt för avsnitt grävs upp och återfylls.
Detta alternativ ger pga. topografin och markförhållanden omfattande markarbeten vid nedgrävning
av markkabeln, sprängningsarbeten där ytligt berg eller berg i dagen förekommer samt utdikning av
våtmarker. Eftersom markkabeln i alla alternativ inte följer befintlig väg krävs också att ny väg byggs
för att komma fram med de maskiner som krävs vid markarbetet.
3.3 Nollalternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska även innehålla en beskrivning av det så kallade nollalternativet
vilket i det här fallet innebär att 36 kV ledningen inte flyttas. Nollalternativet i detta fall innebär
därför att Björkdalsgruvan inte kan expandera enligt plan genom att den befintliga
ledningsdragningen begränsar möjligheten att utöka sandmagasinets kapacitet och därmed
produktionen vilket får stora konsekvenser för gruvföretaget. I fall ledningsflytten uteblir medför
detta att arbetstillfällen går förlorade i och med att gruvverksamhetens utvecklig uteblir eller kraftigt
begränsas. Skulle den befintliga kraftledningen tas bort utan att ersättas skulle detta innebär att
byarna Fällfors och Lill-kågeträsk med omnejd blir strömlösa.
4 Områdesbeskrivning
4.1 Landskap
Det område som berörs av den föreslagna kraftledningen är dominerat av barrskog som till stor del
består av produktionsskog, med inslag av myrmark. I en översiktlig skala har landskapet en
nordvästlig – sydostlig struktur, men lokalt är denna struktur inte tydlig. Förutom gruvområdet så
saknar landskapet tydliga landmärken. Inga områden av riksintresse för t.ex. kulturmiljövården,
naturvård eller friluftsliv berörs. Inte heller några områden som är särskilt utpekande av
4
skogvårdstyrelen (t.ex. nyckelbiotoper, sumpskogar m.m.) kommer att påverkas av den nya
ledningen. I direkt anslutning till den västra delen av utredningsområdet finns det dock angivet två
kulturhistoriska lämningar i form av en kalkugn och en hyttlämning (se figur 2).
4.2 Markanvändning
Skogsbruket dominerar markanvändningen i området. Området är tillgängligt för bland annat jakt,
skoteråkning, bär- och svampplockning och som strövområden. En skoterled passerar genom
utredningsområdet på gruvans västra sida.
4.3 Rennäring
Utredningsområdet för den planerade sträckningen ligger inom Svaipa samebys område. Inget
område av riksintresse för rennäringen ser dock ut att beröras. En beskrivning av hur samebyn nyttjar
området kommer att fogas till MKBn för ansökan.
4.4 Bebyggelse
Området är präglat av gruvdriften. De fastigheter som berörs att projektet utgörs främst av
skogfastigheter, samt ett mindre antal permanentboenden och fritidshus. En karta och lista på
berörda fastigheter finns i bilaga 3. Här finns också en sändlista på vilka som fått ta del av detta
samrådsunderlag.
4.5 Våtmarksområden
Inom en mindre del av utredningsområdet ligger ett våtmarksområde (Mörttjärnsmyran) med klass
2. Utredningsområdets nordöstra del angränsar till ett våtmarksområde med klass 4.
Figur 2, Beskrivning av våtmarker i området samt kulturhistoriska lämningar
5
5 Förutsedd miljöpåverkan
Generellt har utredningsstråken planerats för att begränsa intrång och störningar på berörda
intressen så långt möjligt. Detta görs utifrån uppgifter i nationella databaser, egna inventeringar samt
utifrån den information som framkommer vid samrådet. I den MKB som kommer att bifogas ansökan
kommer kraftledningens miljökonsekvenser att utredas och beskrivas mer utförligt för vald
ledningssträckning, liksom motivering av val av utredningsstråk.
5.1 Landskap
Byggandet av en ny kraftledning ger alltid viss påverkan på landskapet. En luftledning påverkar
landskapet genom stolpar och trädfria skogsgator. Bredden på skogsgatan och stolparnas höjd har
betydelse för ledningens påverkan. I alternativet med markkabel blir påverkan på landskapet något
mindre än med stolpalternativet. Påverkan på marken blir dock större.
5.2 Natur- och kulturmiljövärden
Utredningsstråken har så långt möjligt planerats för att minimera intrånget i kända
naturmiljöintressen som Natura 2000-områden, eller liknande. Markarbetet blir mer omfattande i
kabelalternativet jämfört med luftledning, vilket medför större risk för påverkan på exempelvis
våtmarker och vattendrag som måste korsas, samt vid eventuell sprängning av berg.
I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökan om nätkoncession kommer
kraftledningens miljökonsekvenser att utredas och beskrivas mer utförligt.
Utredningsstråken berör i huvudsak produktionsskog, där påverkan på naturmiljön bedöms bli liten.
5.3 Rennäring och markanvändning
Lokaliseringen av ledningen är den viktigaste skadeförebyggande åtgärden när det gäller
rennäringen. Synpunkter från samrådet med samebyn hanteras i MKB.
Ny ledningsgata- eller markkabelgata innebär ett intrång i framförallt skogsmark som måste hållas
trädfri, men bedöms inte försvåra det pågående skogsbruket i området. Intrång kommer att ersättas.
5.4 Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet
Kraftledningar som uppförs orsakar elektromagnetiska fält som kan påverka omgivningen.
Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält finns nästan
överallt i vår miljö, runt alla elektriska ledningar och elektriska apparater. Elektromagnetiska fält
mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten som i sin
tur är beroende på variationerna i elförbrukning över tiden. Ju mer ström som flödar i ledningen
desto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från
ledningen (dubbla avståndet ger en fjärdedel av det elektromagensetiska fältet). Några gränsvärden
för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar (utöver skyddsavstånd med hänsyn till
eltekniska aspekter) finns inte framtagna av svenska myndigheter, då de inte anser att det
vetenskapliga underlaget är tillräckligt gediget. Däremot har ansvariga svenska myndigheter
gemensamt formulerat en försiktighetsprincip för lågfrekventa magnetiska fält. Principen innebär, att
man bör eftersträva att reducera magnetiska fält som starkt avviker från vad som kan anses vara
normalt i bostäder och på arbetsplatser, om detta kan ske till rimliga kostnader och utan andra starkt
negativa konsekvenser.
6
För fastigheter som kan komma att påverkas kommer därför aktuella magnetfältsnivåer att utredas
under det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.
5.5 Rekreation och friluftsliv
En trädfri korridor, med eller utan luftledning, i landskapet kan upplevas som störande vilket
påverkar upplevelsen av området. Känslan av orördhet kan minska. Vid parallellgång med befintlig
ledning tillkommer ingen påverkan i orörda delar av utbredningsområdet, däremot ökar
ledningsgatans bredd. Ledning i nysträckning, även med ett markkabelalternativ, tillför en ny struktur
i tidigare delar av området. Känslan av orördhet torde dessutom redan vara påverkad av närheten till
Björkdalsgruvan samt tillhörande industriområde och sandmagasin.
Områdets värde för fritidsfiske, jakt, skoteråkning eller allmänt friluftsliv bedöms inte att påverkas i
någon omfattning av betydelse för något av alternativen. Under byggtiden kommer området tillfälligt
att bli mindre tillgängligt och störas av anläggningstrafik.
5.6 Våtmarker
Anläggande av markkabel innebär ett mindre markanspråk i driftskede jämfört med luftledning, men
det medför mer omfattande markarbeten längs hela sträckningen, jämfört med
luftledningsalternativet. Dels utifrån att det innebär ett direkt och större ingrepp i våtmarkerna i och
med markförläggningen. Korsande av ett antal bäckar med markkabel innebära också en stor risk för
påverkan på vattenmiljön i förläggningsskedet. Därtill kommer det att krävas sprängningsarbeten där
ytligt berg eller berg i dagen förekommer, vilket skulle kunna ge skador som inte går att återkalla.
Eftersom markkabeln inte följer befintlig väg krävs också att en ny väg byggs för att komma fram med
de maskiner som krävs vid anläggande. Vid dessa anläggningsarbeten blir det en påverkan på
våtmarkerna.
Sammanfattningsvis bedöms markkabelalternativet ge stora skador på utpekade våtmarker i
förhållande till luftledningsalternativet.
6 Fortsatt arbete
Efter det skriftliga samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en kompletterande
samrådsredogörelse. Därefter kommer en MKB att arbetas fram med hänsyn till de eventuella nya
synpunkter som kommit in. MKBn kommer att behandla konsekvenser och lämpliga
försiktighetsåtgärder för ledningsdragningen. De viktigaste frågorna i MKBn är direkta och indirekta
konsekvenser för landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, infrastruktur
samt rennäring. Konsekvenser för såväl anläggningsskedet som driftstid kommer att beskrivas. Se
bilaga 1 som visar en preliminär innehållsförteckning till MKBn.
Inför arbetet med att ta fram den slutliga ledningssträckningen krävs vissa fältarbeten i form av t.ex.
inmätning av sträckningen. Ibland krävs även en enklare form av markundersökning. För att få utföra
dessa arbeten krävs fastighetsägarens tillstånd (staknings- eller förundersökningstillstånd). Skellefteå
Kraft kommer att söka sådana tillstånd från varje berörd fastighetsägare genom skriftligt medgivande
innan arbetena påbörjas.
7
7 Tidplan
Ansökan om koncession för linje är planerad att lämnas in innan sommaren 2016. Byggnation är
tänkt att påbörjas så snart koncession och andra tillstånd erhållits, dock tidigast under sommaren
2017.
8 Synpunkter och frågor
Det är av stor vikt för Skellefteå Kraft AB att få in synpunkter på den föreslagna sträckningen för att
projektet ska kunna utformas på ett så bra sätt som möjligt.
Dessa samrådshandlingar skickas ut till berörda fastighetsägare, ägare med särskild rätt, ett antal
lokala intresseorganisationer, Svaipa sameby, Skellefteå kommun samt länsstyrelsen i Västerbottens
län (se bilaga 2 för fullständig sändlista). Övrig allmänhet kommer att informeras via annons i
tidningen Norran. Underlaget kommer dessutom finnas tillgängligt via Skellefteå Krafts hemsida. Vi
tar gärna emot information om andra personer, organisationer som bör få ta del om informationen
kring detta projekt.
För frågor och synpunkter kring projektet, kontakta Erik Spinnel, Miljösamordnare,Skellefteå Kraft Elnät. Vi ser gärna att eventuella synpunkter inkommer senast den 6 maj, 2016.
Kontaktuppgifter
Erik Spinnel
Skellefteå Kraft
Kanalgatan 71
93180 Skellefteå
Tel: 0910-772765, Mob: 070-2187266
Email: [email protected]
Bilagor
Bilaga 1 - Preliminär innehållsförteckning till MKB
Bilaga 2 – Utskickslista samrådsunderlag
Bilaga 3 – Fastighetskarta med fastighetsbeteckningar
8
Bilaga 1 – Preliminär innehållsförteckning MKB
Icketeknisk sammanfattning
1 BAKGRUND
1.1 Syfte
1.2 Förutsättningar
1.3 Gällande tillstånd
1.4 Gällande lagstiftning
1.5 Skellefteå kraft Elnät AB:s miljöarbete
2 ALTERNATIV
2.1 Nollalternativ
2.2 Alternativa sträckningar
3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE
3.1 Samråd
3.2 Beslut om betydande miljöpåverkan
4 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIVET
4.1 Ledningens sträckning
4.2 Översiktlig landskapsbeskrivning
4.3 Ledningens utförande
4.4 Markbehov
4.5 Framtida underhåll
5 PLANFÖRHÅLLANDEN
6 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER FÖR MILJÖ OCH HÄLSA
4.1 Landskapsbild
4.2 Naturmiljö
4.3 Kulturmiljö
4.4 Friluftsliv
4.5 Bebyggelse
9
4.6 Rennäring
7 HÄLSA OCH SÄKERHET
7.1 Elektriska och magnetiska fält
7.2 Säkerhet
7.3 Material
7.4 Ljudeffekter
8 BYGGSKEDET
9 DRIFT OCH UNDERHÅLL
10 SAMLAD BEDÖMNING
8.1 Sammanfattande konsekvenser
8.2 Jämförelse med nollalternativ
8.3 Jämförelse med miljömål
8.4 Jämförelse med allmänna hänsynsregler
11 LITTERATUR
BILAGOR:
10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards