1_Utökat_samrÃ¥d__underlag_Ledningsflytt_BjÃ

advertisement
Utökat Samråd, förnyad koncession för linje
avseende sträckan Gran – Lillkågeträsk
(kompletterande handlingar avseende
ledningsflytt Björkdal)
UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4§ OM NÄTKONECESSION FÖR LINJE
36 kV MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN
2016-05-02
Innehåll
Inledning .................................................................................................................................................. 2
Bakgrund ................................................................................................................................................. 3
Lokalisering .............................................................................................................................................. 3
Alternativ, utformning och utförande ..................................................................................................... 5
Luftledning........................................................................................................................................... 5
Markkabelalternativ ............................................................................................................................ 5
Nollalternativ ....................................................................................................................................... 5
Områdesbeskrivning................................................................................................................................ 5
Rennäring ............................................................................................................................................ 6
Våtmarksområden ............................................................................................................................... 6
Förutsedd miljöpåverkan ........................................................................................................................ 7
Landskap .............................................................................................................................................. 7
Natur- och kulturmiljövärden .............................................................................................................. 7
Rennäring och markanvändning ......................................................................................................... 7
Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet .................................................................................... 7
Rekreation och friluftsliv ..................................................................................................................... 7
Våtmarker ............................................................................................................................................ 8
Fortsatt arbete ........................................................................................................................................ 8
Tidplan ..................................................................................................................................................... 8
Synpunkter och frågor ............................................................................................................................. 8
Bilagor...................................................................................................................................................... 9
1
Inledning
Skellefteå kraft Elnät AB (nedan kallat Skellefteå kraft) har under april 2016 gått ut med ett
samrådsunderlag avseende en planerad flytt av en kraftledning som idag passerar Björkdalsgruvans
område. Kraftledningen som ska flyttas utgör en del av en sträcka av en 36 kV ledning som går mellan
byarna Gran och Lillkågeträsk, ca 2 mil väster om Kåge i Skellefteå kommun. Detta utskick utgör ett
utökat samrådsunderlag där avsikten är att av administrativa skäl även inkludera den del av
ledningen för vilken inga åtgärder planeras. För denna del har Skellefteå kraft endast för avsikt att
söka så kallad omkoncession.
Detta utskick rör därför endast den del som rör ansökan om omkoncession (eller förlängning av
befintligt tillstånd). För tydlighetens skulle bifogas dock underlaget (det som rörde flytten av
kraftledningen) som skickades ut under april som en bilaga.
2
Bakgrund
Skellefteå kraft har idag linjekoncession (tillstånd) att driva en kraftledning som går mellan byarna
Gran och Lill-Kågeträsk i Skellefteå kommun. Ledningen har koncessionsnummer 412 JR enligt beslut
från Energimyndigheten1 den 1998-01-27 och gäller till och med 19 december 2017. Tidigare sattes
alltid en tidgräns för hur länge en elkoncession för linje skulle gälla (normalt 40 år) men i och med att
en ny Lag (2013:207) om ändring i Ellagen antogs den 25 april 2013 så gäller numer ett tillstånd för
nätkoncession tills vidare2. Lagen gäller alla nya nätkoncessioner samt nätkoncessioner som var
gällande då lagen trädde i kraft. Dock finns ett undertag vilket gäller linjekoncessioner för vilken den
senast bestämda koncessionstiden var satt till mindre än 25 år. För linjen ovan var giltighetstiden satt
till knappt 20 år vilket innebär att omkoncession måste sökas innan giltighetstiden går ut.
Ledningen passerar idag rakt igenom Björkdalsgruvans gruvområde och hindrar idag en utökning av
gruvans sandmagasin vilket därmed hämmar produktionen. Skellefteå kraft planerar därför att flytta
ledningen till att istället gå runt gruvan och har därför för avsikt att söka om ny linjekoncession för
denna åtgärd. Processen kring detta har påbörjats och ett samrådsunderlag har skickats ut till
berörda fastighetsägare, fastighetsägare med särskild inom området, ett antal
intresseorganisationer, Skellefteå kommun samt länsstyrelsen. I samrådsunderlaget anges ett
utredningsområde inom vilket en ny linjesträckning utreds. Samrådsunderlaget för flytten bifogas
som bilaga A.
Om/när koncession beviljas för den nya ledningssträckningen så innebär detta att den gamla
koncessionen att upphöra för den delen ledningen som flyttas och att denna istället kommer få en ny
koncession för linje med en giltighetstid som gäller tills vidare. Dock är det så att för den del som inte
kommer att beröras av omdragningen (Sträckan norr om Björkdalsgruvan fram till Lillkågeträsk samt
en liten bit vid byn Gran, se figur 1) så kommer den gamla giltighetstiden fortfarande att gälla. Det
innebär att giltighetstiden för denna sträcka kommer att upphöra i slutet av 2017 om inte
omkoncessions söks för denna del. Görs en ansökan om omkoncession parallellt med ansökan om
nydragning så kommer det förekomma två ärenden på i princip samma sträcka.
Under samrådsprocessen kring projektet med flytt av ledning har nu därför Skellefteå kraft beslutat
sig för att av administrativa skäl inkludera ansökan om omkoncession till befintlig ansökningsprocess
som rör flytten runt gruvområdet. På så vis kan det begränsas till en ansökan för hela
koncessionsområdet istället för två parallella ärenden.
I praktiken innebär detta inte någon skillnad gentemot det samrådunderlag som redan har skickats ut
till särskilt berörda, myndigheter och övriga sakägare. Detta eftersom ingå återgärder kommer att
vidtas i det område för vilket Skellefteå kraft endast söker omkoncession.
Lokalisering
Kraftledningen är lokaliserad mellan byarna Gran och Lillkågeträsk, ca 2 mil väster om Kåge,
Skellefteå kommun. Den del av kraftledningen där avsikten är att ansöka om omkoncession är
framförallt belägen norr om gruvan och sträcker sig i nordost mot Lillkågeträsk. En liten bit finns även
1
2
Nuvarande Energimarknadsinspektionen
2 kap 14§, Ellagen (1997:857)
3
belägen sydväst om gruvan. Det område för vilken omkoncession söks finns utritat i figur 1 (blå
sträckning).
Figur 1 – Sträckning för kraftledning från Gran till Lillkågeträsk. Skellefteå kraft har för avsikt att söka omkoncession för den
blåmarkerade biten av ledningen. Den rosamarkerade sträckningen kommer att raseras och flyttas till en lokalisering inom
den blåsträckade utredningskorridoren. För mer info om ledningsflytten se bilaga A
4
Alternativ, utformning och utförande
Luftledning
Ledningen består av en enkelstolpig luftledning i trämaterial. Ledningsgatan består av skogsgata samt
sidoområden. Skogsgatan hålls fri från träd och i sidoområdet kapas med jämna mellanrum farliga
träd som riskerar falla över kraftledningen.
Figur 2. Principskiss som visar vad som avses med skogsgata respektive ledningsgata. Ledningsgatan för aktuell ledning blir
ca 30-35 meter.
Markkabelalternativ
Som ett alternativ till luftledning kan ledningen istället bytas ut till markförlagd kabel. Vid utläggning
av en sådan sker avverkning innan grävarbeten startar. Markkabeln förläggs huvudsakligen i öppet
schakt, på ett djup av ca 1-1,2 meter. Under byggtiden krävs ett arbetsområde om totalt ca 15-20
meter inklusive det befintliga vägområdet för maskiner och uppläggning av material m.m.
Förläggning av kabel sker kontinuerligt så att avsnitt för avsnitt grävs upp och återfylls.
Eftersom det rör sig om en befintlig ledning där inga åtgärder planeras så är det i detta fall inte
aktuellt att ersätta ledningen med en markkabel.
Nollalternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska även innehålla en beskrivning av det så kallade nollalternativet
vilket i det här fallet innebär att omkoncession för ledningen inte beviljas. Det innebär i så fall att
ledningen måste raseras. Skulle den befintliga kraftledningen tas bort innebär detta att
strömförsörjningen till byarna Fällfors och Lillkågeträsk måste lösas på annat sätt.
Områdesbeskrivning
Det område som berörs av den föreslagna kraftledningen är dominerat av barrskog som till stor del
består av produktionsskog, med inslag av myrmark. I den norra delen av ledningen är omgivningen
präglad av en del bebyggelse. Området är tillgängligt för bland annat jakt, skoteråkning, bär- och
svampplockning och som strövområden. En skoterled passerar ledningen i höjd med Storkågeträsk
och går därefter parallellt med kraftledningen upp till Lillkågeträsk.
5
Rennäring
Kraftledningen ligger inom Svaipa samebys område. Inget område av riksintresse för rennäringen ser
dock ut att beröras. En beskrivning av hur samebyn nyttjar området kommer att fogas till MKBn för
ansökan.
Våtmarksområden
Ledningen passerar en våtmark med vissa naturvärden (klass 4). Inga ledningar med högre
naturvärden berörs av kraftledningen. En förnyad koncession bedöms inte ge någon ytterligare
påverkan på området jämfört med den nuvarande situationen.
Figur 2, Beskrivning av våtmarker i området samt kulturhistoriska lämningar
6
Förutsedd miljöpåverkan
För den del som rör ledningsflytten så finns så finns en kortare beskrivning av föreutsedd
miljöpåverkan avseende dessa åtgärder (se bilaga A). I detta fall då det gäller sträckningen för vilken
omkoncession söks så är miljöpåverkan begränsad till den eventuella påverkan som kan ske i
samband med underhåll av ledningen och röjning av ledningsgatan.
Landskap
Eftersom ledningen redan finns på plats och dessutom funnit i området under en längre tid så
innebär en ny omkoncession ingen förändring i landskapsbilden.
Natur- och kulturmiljövärden
Eftersom det rör sig om en befintlig ledning så görs bedömningen av det inte blir någon förändring
påverkan på natur och kulturmiljövärlden.
Rennäring och markanvändning
Lokaliseringen av ledningen är den viktigaste skadeförebyggande åtgärden när det gäller
rennäringen. Synpunkter från samrådet med samebyn hanteras i MKB.
Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet
Kraftledningar som uppförs orsakar elektromagnetiska fält som kan påverka omgivningen.
Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält finns nästan
överallt i vår miljö, runt alla elektriska ledningar och elektriska apparater. Elektromagnetiska fält
mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten som i sin
tur är beroende på variationerna i elförbrukning över tiden. Ju mer ström som flödar i ledningen
desto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från
ledningen (dubbla avståndet ger en fjärdedel av det elektromagensetiska fältet). Några gränsvärden
för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar (utöver skyddsavstånd med hänsyn till
eltekniska aspekter) finns inte framtagna av svenska myndigheter, då de inte anser att det
vetenskapliga underlaget är tillräckligt gediget. Däremot har ansvariga svenska myndigheter
gemensamt formulerat en försiktighetsprincip för lågfrekventa magnetiska fält. Principen innebär, att
man bör eftersträva att reducera magnetiska fält som starkt avviker från vad som kan anses vara
normalt i bostäder och på arbetsplatser, om detta kan ske till rimliga kostnader och utan andra starkt
negativa konsekvenser.
För fastigheter som kan komma att påverkas kommer därför aktuella magnetfältsnivåer att utredas
under det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.
Rekreation och friluftsliv
En trädfri korridor, med eller utan luftledning, i landskapet kan upplevas som störande vilket
påverkar upplevelsen av området. Känslan av orördhet kan minska.
Områdets värde för fritidsfiske, jakt, skoteråkning eller allmänt friluftsliv bedöms inte att påverkas i
någon omfattning av betydelse i och med omkoncessionen. Under tiden för röjning och underhåll
kan området tillfälligt att bli mindre tillgängligt och störas av anläggningstrafik.
7
Våtmarker
Ledningen passerar ett våtmarksområde (Klass 4). En förnyad koncession bedöms inte ge någon
ytterligare påverkan på området jämför med den nuvarande situationen. Skulle kraftledningen
ersättas med markkabelalternativ innebär detta en hel grävarbeten vilket får påverkan för
våtmarksområdet.
Fortsatt arbete
Synpunkterna från detta samråd kommer att vägas samma med synpunkter som rör flytten av
ledningen runt Björkdalsgruvan. Därefter kommer en gemensam MKB att arbetas fram med hänsyn
till de eventuella nya synpunkter som kommit in i de två ärendena. MKBn kommer att behandla
konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för ledningsdragningen. De viktigaste frågorna i
MKBn är direkta och indirekta konsekvenser för landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, naturoch kulturmiljö, infrastruktur samt rennäring. Konsekvenser för såväl anläggningsskedet som driftstid
kommer att beskrivas. Se bilaga A där en preliminär innehållsförteckning till MKBn finns inkluderad.
Tidplan
Ansökan om koncession för linje är planerad att lämnas in innan sommaren 2016. Byggnation är
tänkt att påbörjas så snart koncession och andra tillstånd erhållits, dock tidigast under sommaren
2017.
Synpunkter och frågor
Det är av stor vikt för Skellefteå Kraft AB att få in synpunkter på denna ansökan så snart som möjligt.
I detta läge önkar vi framförallt få in uppgifter om sträckningen som rör omkoncession men ni önskar
lämna synpunkter eller information i ärendet som rör ledninsgflytt är det givetvis också möjligt.
Dessa samrådshandlingar skickas ut till berörda fastighetsägare, ägare med särskild rätt, ett antal
lokala intresseorganisationer, Svaipa sameby, Skellefteå kommun samt länsstyrelsen i Västerbottens
län (se bilaga B för fullständig sändlista). Övrig allmänhet kommer att informeras via annons i
tidningen Norran. Underlaget kommer dessutom finnas tillgängligt via Skellefteå Krafts hemsida. Vi
tar gärna emot information om andra personer, organisationer som bör få ta del om informationen
kring detta projekt.
För frågor och synpunkter kring projektet, kontakta Erik Spinnel, Miljösamordnare,Skellefteå Kraft Elnät. Vi ser gärna att eventuella synpunkter inkommer senast den 31 maj, 2016.
Kontaktuppgifter
Erik Spinnel
Skellefteå Kraft
Kanalgatan 71
93180 Skellefteå
Tel: 0910-772765, Mob: 070-2187266
Email: [email protected]
8
Bilagor
Bilaga A – Samrådsunderlag, Ledningsflytt Björkdalsgruvan
Bilaga B – Utskickslista samrådsunderlag
Bilaga C – Fastighetskarta med fastighetsbeteckningar
9
Download