Språkinriktad undervisning i alla ämnen elev

advertisement
Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, Pauliskolan
Språkinriktad undervisning i alla ämnen
Språket i ämnet - språket bär kunskap
Pauliskolans elevdokument
Definition
På Pauliskolan innebär språkinriktad ämnesundervisning att du som elev får många tillfällen,
omfattande och sammanhängande, att samtala, skriva och läsa om ämnesinnehållet. Målet är
att du ska bli allt mer medveten om språket som ett redskap för lärande och att du ska bli allt
skickligare på att använda språket för att utveckla dina ämneskunskaper - i alla ämnen.
Grundläggande riktlinjer
1. Vi arbetar med språkinriktad ämnesundervisning i samtliga ämnen (lyssna, samtala,
läsa och skriva).
2. Vi skapar ett klassrumsklimat som stärker din vilja och ditt mod att aktivt delta
språkligt.
Beskrivning
Språkinriktad ämnesundervisning på Pauliskolan utmärks av att du som elev:
 möter tydliga språkliga krav och stöttas med förebilder, modeller och exempel
 tränas i att använda ett akademiskt språk i tal och skrift
 lär dig språkliga strategier för att lyssna, samtala, läsa och skriva
 möter stor variation av språkliga arbetssätt med tydliga samtalsregler
 ser en tydlig koppling mellan språkliga aktiviteter och ämnesinnehållet
 lär dig utvärdera och förstå ditt lärande
 tränas i att muntligt och skriftligt föra resonemang på sådant sätt att ämneskunskapen
framställs som sammanhängande
Varför?
1. Språket ska användas som ett medvetet verktyg för att du i högre grad ska kunna
utveckla dina ämneskunskaper
2. Språkliga förmågor som att resonera, formulera frågor, diskutera och att förklara får
stort utrymme i examensmålen och ämnesplanerna
3. Ett välutvecklat språk ger dig förståelse och möjligheter att möta andras erfarenheter.
Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, Pauliskolan
Hur?
Tabellen visar ett exempel på hur vi kan arbeta språkinriktat i kemi.
Kunskap
och
förmåga
(Kemi 1)
Exempel Kunskap
om kemins
begrepp.
Språk-inriktning
Redskap
Undervisningsaktivitet
Exempel
Samtala - Skriva
Modeller
och
förebilder.
Begreppskarta
Materiens
klassificering
Ämnesspråk
Resonemang som
kräver ord och
uttryck som skapar
sammanhang och
djup.
Gruppövning
Ordförråd
och
begrepp.
Samtalsregler
för samtal i
mindre
grupp.
Dokumentet är sammanställt av Per Andersson, Michael Boberg, Robert Elg, Linda Ellinore
Lindberg, Anna Löfgren på Pauliskolan och Maria Kouns, MAH.
Download