Ögonlocksoperation - information och förberedelser

ÖGONLOCKSOPERATION
-INFORMATIONOCHFÖRBEREDELSER
OPERATIONEN
Denvanligasteindikationenförattgöraenögonlocksoperationärtungaövreögonlockellerpåsarunder
ögonen.Oftabidrardettillattmansertröttut,trotsattmanärutvilad.
Vidingreppettarmanbortöverskottshud,fettkuddarocheventuellunderliggandemuskulatur.Bådaögon
opererasvidsammatillfälle,nedreochövreögonlockkanopererassamtidigt.
Operationenärsmärtfridengörsunderlokalbedövningochtarcirka30-60min.
KONSULTATIONOCHÖNSKEMÅL
Allaoperativaingreppföregåsavenkonsultation,dåtittarvipåvilkaförutsättningardusompatientharför
attgenomföraenögonlocksplastik.Detärviktigtattduredanvidundersökningstillfälletberättarom
eventuellaönskemålduharkringoperationen,tillexempelomduönskarattstartamedövreellernedre
ögonlocket.
Vidkonsultationengårdetbraatttamedettsällskapomduönskar.Konsultationenbörgörasminsttvå
dagarinnanoperationen,dåkommerduocksåattfåskrivapåettsamtyckeomattduvillgenomföra
ögonlocksoperationen.
ATTTÄNKAPÅ7DAGARINNANOPERATIONEN
Förattminimerablödningsriskunderoperation,rekommenderarviattduundvikerläkemedeleller
naturpreparatsominnehålleracetylsalicylsyra,tillexempelAlbyl,Magnecyl,Treo,GinkgoBiloba,vitlökspiller
ellerpreparatinnehållandefiskolja.
AnvändiställetPamol,PanodilellerAlvedonförsmärtlindring.
PÅOPERATIONSDAGEN
Dufårgärnaätaochdricka,dockintealkohol.Undvikatthapådigmake-up,crème,kontaktlinser,hårspray
ochsmycken.
PÅKLINIKEN
Närdukommerintilloperationsrummetfårduläggadigpåenbrits.Lokalbedövningkommerattdroppasi
ögonen,dettahjälpertillattminimeraeventuellsvedasomuppstårnärmansedandesinficerarögonenoch
områdetruntomkring.
Därefterinjiceraslokalbedövningihudenpåögonlocken.Undertidensombedövningenverkartäcksansiktet
medensteriloperationsduk.
AdelEstetik
+46(0)708-102010
adelestetik.se
OPERATIONEN
Ingreppetärsmärtfrittochtarca30-60min.
EFTEROPERATIONEN
Näroperationenärslutfördkommerduattfåenantibiotiskögonsalvasomläggspåsjälvastygnen.Salvan
förebyggerinfektionochtillförsamtidigtfukt.Synenkanbligrumligmendettaärsnabbtövergående.
Efteroperationenkanduåkahemdirekt,menvirekommenderarattduintesjälvkörbildetförstadygnet.
Tänkpåattgärnahållahuvudethögtnärduliggerned.Användgärnaflerkuddarnärdusovereftersom
svullnadpåsåvisminimeras.
EVENTUELLAKOMPLIKATIONER
Vätskaochblodkansipprautfrånsåret.Läggenrenkompressmotsåret,tryckvarsamti20minuter.
Envisssvedakanocksåförekommadirektefteroperationendåbedövningensläpper.
ATTTÄNKAPÅDAGARNAEFTEROPERATIONEN
•
•
•
•
•
•
Undvikattgnuggaochgnidaögonen/påsåret.
Undvikfysisktansträngandeaktivitetersomgörattdusvettasdeförsta5dagarna.
Undvikattgörarentögonenmedvanligrengöring.
Antibiotisksalvaskasmörjaspåstygnen,varjemorgonochkväll.Setillattfingretärrentnärdu
applicerarsalvan.
Dufårgärnaduschamendetärviktigtattundvikaförvarmtvattenpåsåretdetförstadygnet.
Detärviktigtattduliggerhögtmedhuvudetdeförsta2-3nätterna.
KONTROLLEFTEROPERATIONEN
Enveckaefteroperationenfårduentidförkontroll.Dindoktorkommerdåtittahursårenharläktochta
bortstygnenruntögat.Dettaärsmärtfritt.
SOLNING
Närstygnettagitsbortärdetviktigtattduundvikerattsoladeförsta5-6veckorna.Användsolskyddsfaktor
40ellermerförattförebyggapigmentförändringpåsjälvasåret.
RESULTAT
Ögonlocksoperationenkommerbidratillettöppnareögasomgörattdinblickblir”piggare”.Tyngdkänslan
överochunderögatförsvinner.
FinalinjerochrynkorRUNTögonenfinnsoftastkvarefterenögonlocksoperation.Föratttabortdessa
rekommenderarvilaserbehandlingoch/ellerBotox.
AdelEstetik
+46(0)708-102010
adelestetik.se
EVENTUELLAKOMPLIKATIONEROCHBIVERKNINGAR
Ögonlocksplastikärenmycketsäkerprocedursomsällanmedförkomplikationer.
Förstatimmarnaefteroperationenkansvedauppstå.Iblandfårmanocksåhematom(blåmärken)mendessa
försvinnerinom2veckor.
Någradagarinnanstygnentasbortärdetvanligtattdetkliar,detberorpåattläkningsprocessenärifull
gång.
Sommedallaoperationerfinnsenriskförattinfektionuppstår(förebyggsmedantibiotisksalva)ochatt
stygnensprickerupp.Omstygnensprickerärdetsannoliktorsakatavförstorfysiskansträngning.Omdu
misstänkerinfektionellerattdinastygnspricker,kontaktakliniken.
FÖRVÄNTAD”HÅLLBARHET”AVOPERATIONSRESULTATET
Detärmycketsvårtattangeenexakttidförhurlängeresultatetavenögonlocksoperationvarar.Detär
beroendeavmångafaktorer,såsomtillexempel,genetisktarv,solning,kön,rökningetc.Imycketsällsynta
fallkanenre-operationvaraaktuellefter5-10år.
Duäralltidvälkommenattkontaktadindoktoromduharnågrafrågor
ellerfunderingar.
AdelEstetik
+46(0)708-102010
adelestetik.se