Mall för kursrapporter

advertisement
Mall för kursrapporter vid Fakulteten för Hälsa och samhälle
Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar vid Malmö högskola.
Strukturen för detta kvalitetsarbete beskrivs i Kvalitetsbygge: Struktur för kursutvärdering
(http://www.mah.se/PageFiles/18242/struktur%20f%c3%b6r%20kursutv%c3%a4rdering.pdf?epslangu
age=sv)
Enligt fakultetens kursplaner skall samtliga kursvärderingar återkopplas muntligt dels till de studenter
som genomfört värderingen och dels till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande
kurstillfälle. Att återkoppling görs är avgörande både för kursutvecklingen och för studenternas vilja att
bistå med sina synpunkter. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation, en sammanställning av
studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärder. Sammanställningen skall vara på högst 200
ord. När kursrapporten är klar (inom 2 veckor) skickas den till enhetschefen som därefter skickar den
för publicering (inom 1 vecka).
Bakgrundsinformation
Kursens/delkursens namn:
Omvårdnad II
Termin:
3
Ladokkod:
OV311A
Kursansvarig:
Petri Gudmundsson / Kyriakos Theodoridis
Antal registrerade studenter: 100
Antal (och procentuell fördelning) studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 47 (47%)
Genomförande (ansvar)
Datum
Tidig dialog/nytt program (enhetschef)
Temperaturtagning (kursansvarig)
Summativ kursvärdering (kursansvarig)
Studentdiskussioner
kring kursens
innehåll och
studenternas
lärandesituation
genomfördes i
fortlöpande i
anslutning till
undervisning.
2010-03-22
Skriftlig återkoppling i enkätsammanställningen
(kursansvarig)
2010-04-13
Muntlig återkoppling/diskussion (kursansvarig)
2010-04-13
Eventuella kommentarer
2(2)
Sammanfattning av studenternas synpunkter
I frågor kring uppfyllande av kursens lärandemål tycker studenterna att detta har uppnåtts väl (median
5 överlag). Kommentarer om förbättringar är blandade med övervikt åt positivt kring arbetsformerna.
I frågor kring arbetsmaterial är medianen övervägande 4 frånsett annat arbetsmaterial (median 5).
Återkoppling från andra gav median 4 medan bemötande från kurens lärare/annan personal
uppfattades bättre (6 resp. 5).
Kursen uppfattas som mycket forskningsanknuten (6) och strax över medel kring framtida yrke (4).
Sammanlagt ansågs kursen vara mycket krävande vilket även speglades i nedlagda timmar. Kursen
som helhet uppfattades som mycket bra med en median på skalan 5 av 6.
Slutliga kommentarer belyser att kursen varit bra, bättre än förväntat, studenterna upplevde att de
hade bra dialog med varandra och lärare och stämningen upplevdes positivt. Man tyckte sig få en
ökad förståelse för koppling mellan forskning och yrke, men med viss kritik kring genusperspektiv,
information kring skrivande och önskan om individuell handledning.
Analys
Kursen har i stor utsträckning kunnat ge studenterna den förväntade kunskapen och färdigheterna
som uttryckts i lärandemålen, till stor del tack vara god kommunikation, dialog och bemötande mellan
såväl studenter och lärare och en positiv hantering av lärandeledarskap i kombination med god
kunskap och pedagogik.
Studenterna uppfattas tycka det är svårt att skriva vetenskapliga arbeten och att mer handledning
samt tydligare information kring detta skulle ha underlättat detta. De uppskattar dock den kunskapen
och träningen de har fått i vetenskaplig metod inför kommande arbeten.
Åtgärder
Fortsatt öppet, ärligt, ödmjukt och förstående förhållningssätt i samtliga delmoment mellan både lärare
och studenter värnas om genom att påminna och uppmuntra varandra.
Nytt delmoment kring handledning införs till nästa termin då arbetena kommer att diskuteras före
examination i mindre grupper med återkommande tillgång till lärare.
Kursrapporten mejlas (i Wordformat) till den person på området/enheten/institutionen som är ansvarig
för att publicera kursrapporter: [email protected] och [email protected]
Download