NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan

advertisement
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
1(18)
SCBFS 2015:25
Bilaga 2
Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen
om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. De
begärda uppgifterna är så långt det är möjligt definierade enligt
kommunernas och landstingens rekommenderade kontoplan, KommunBas13 respektive L-Bas 2013.
Uppgifter till blankettens avsnitt om finansiella tillgångar
Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Efterfrågade
variabler följer den kommunala redovisningslagens uppställning i
kontonummerordning där så är möjligt.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Variabel
Beskrivning
Svenska börsnoterade
aktier
Här redovisas det bokförda värdet av de svenska
börsnoterade aktier som stadigvarande innehas
vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av övriga
aktier, andelar och bostadsrätter som
stadigvarande innehas vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av aktier i
kommun/landstingsägda företag som
stadigvarande innehas vid periodens utgång.
Övriga svenska aktier,
andelar och bostadsrätter
Därav aktier i
kommun/landstingsägda
företag
Utländska aktier och
andelar
Värdereglering aktier,
andelar och bostadsrätter
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper, staten
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper,
kommuner/landsting
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper, banker
Bilaga 2 (3)
Här redovisas det bokförda värdet av de utländska
aktier och andelar som stadigvarande innehas vid
periodens utgång.
Här redovisas eventuell justering av det bokförda
värdet avseende aktier, andelar och bostadsrätter
som gjorts.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har staten som motpart och stadigvarande
innehas vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har kommuner/landsting som motpart och
stadigvarande innehas vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har banker som motpart och stadigvarande
innehas vid periodens utgång.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper, bostadsinstitut
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper, övriga
finansiella företag
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper, ickefinansiella företag
Obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper, företag och
institutioner i utlandet
Värdereglering
obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra
värdepapper
Långfristiga fordringar på
kommuner/landsting
Långfristiga fordringar på
hushåll
Långfristiga fordringar på
kommun/landstingsägda
bostadsföretag
Långfristiga fordringar på
övriga
kommun/landstingsägda
företag
Långfristiga fordringar på
finansiella företag
Långfristiga fordringar på
övriga icke-finansiella
företag
Värdereglering långfristiga
fordringar
Grundfondskapital, (gäller
kommunblanketten)
Bidrag till infrastruktur
Kundfordringar
Värdereglering
Bilaga 2 (3)
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har bostadsinstitut som motpart och
stadigvarande innehas vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har övriga finansiella företag som motpart
och stadigvarande innehas vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har icke-finansiella företag som motpart och
stadigvarande innehas vid periodens utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer,
förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper
vilka har företag och institutioner i utlandet som
motpart och stadigvarande innehas vid periodens
utgång.
Här redovisas eventuell justering av det bokförda
värdet avseende obligationer, förlagsbevis,
certifikat och andra värdepapper som gjorts.
Här redovisas det bokförda värdet av fordringar
på kommuner/landsting med längre
amorteringstid än ett år som redovisas vid
kvartalets utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av fordringar
på hushåll med längre amorteringstid än ett år
som redovisas vid kvartalets utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av fordringar
på kommun/landstingsägda bostadsföretag med
längre amorteringstid än ett år som redovisas vid
kvartalets utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av fordringar
på övriga kommun/landstingsägda företag med
längre amorteringstid än ett år som redovisas vid
kvartalets utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av fordringar
på finansiella företag med längre amorteringstid
än ett år som redovisas vid kvartalets utgång.
Här redovisas det bokförda värdet av fordringar
på övriga icke-finansiella företag med längre
amorteringstid än ett år som redovisas vid
kvartalets utgång.
Här redovisas eventuell justering av det bokförda
värdet avseende långfristiga fordringar som
gjorts.
Här redovisas det kapital som stiftaren tillskjutit.
Här redovisas aktivering av bidrag till
infrastruktur enligt lag om kommunal
redovisning.
Här redovisas kundfordringar som i första hand
grundar sig på utställda fakturor.
Här redovisas nedskrivning av fakturor som inte
2(18)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
kundfordringar
Fordringar hos anställda
anses helt säkra och därför kräver speciell
bevakning.
Här redovisas fordringar på anställda.
Fordringar hos leverantörer
Här redovisas fordringar på leverantörer.
Därav
kommun/landstingsägda
företag
Kortfristig del av
långfristiga fordringar
Därav
kommun/landstingsägda
företag
Fordringar hos staten
Här redovisas fordringar på leverantörer som är
kommun/landstingsägda företag.
Övriga kortfristiga
fordringar
Därav
kommun/landstingsägda
företag
Ingående mervärdesskatt
och fordran mervärdesskatt
Värdereglering diverse
kortfristiga fordringar
Upplupna ränteintäkter för
aktier, andelar och
bostadsrätter
Upplupna ränteintäkter för
obligationer och andra
värdepapper
Upplupna ränteintäkter för
certifikat
Upplupna ränteintäkter för
långfristiga fordringar
Upplupna ränteintäkter för
kundfordringar
Upplupna ränteintäkter för
övriga kortfristiga
fordringar
Upplupna skatteintäkter
Övriga förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter
Svenska börsnoterade
aktier
Bilaga 2 (3)
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Här redovisas kortfristig del av långfristiga
fordringar som faller till betalning inom ett år.
Här redovisas kortfristig del av långfristiga
fordringar på kommun/landstingsägda företag
som faller till betalning inom ett år.
Här redovisas fordringar hos staten avseende
statsbidragsfordringar samt särskild
momsersättning inom kommunmomsen vid köp
av ej skattepliktig verksamhet.
Här redovisas kortfristiga fordringar som inte
specificerats på annan rad, vilka förfaller till
betalning inom ett år.
Här redovisas kortfristiga fordringar mot
kommun/landstingsägda företag som inte
specificerats på annan rad, vilka förfaller till
betalning inom ett år.
Här redovisas avdragsgill ingående
mervärdesskatt som framgår av inköpsfaktura
eller liknande samt då kommunen/landstinget
redovisar högre ingående än utgående moms.
Här redovisas nedskrivning av fordringar som
anses som osäkra.
Här redovisas periodisering av ränteintäkter
avseende aktier, andelar och bostadsrätter
Här redovisas periodisering av ränteintäkter,
obligationer och andra värdepapper
Här redovisas periodisering av ränteintäkter för
certifikat
Här redovisas periodisering av ränteintäkter för
långfristiga fordringar
Här redovisas periodisering av ränteintäkter för
kundfordringar
Här redovisas periodisering av ränteintäkter för
övriga kortfristiga fordringar
Här redovisas periodisering av skatteintäkter.
Här redovisas andra förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter som inte fångats på övriga
rader.
Här redovisas det bokförda värdet av de svenska
börsnoterade aktier som avses att försäljas inom
ett år.
3(18)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
Övriga svenska aktier,
andelar och bostadsrätter
Därav aktier i
kommun/landstingsägda
företag
Utländska aktier och
andelar
Certifikat, staten
Certifikat,
kommuner/landsting
Certifikat, banker
Certifikat, bostadsinstitut
Certifikat, övriga
finanseilla företag
Certifikat, icke-finansiella
företag
Certifikat, företag och
institutioner i utlandet
Obligationer och andra
värdepapper, staten
Obligationer och andra
värdepapper,
kommuner/landsting
Obligationer och andra
värdepapper, banker
Obligationer och andra
värdepapper, bostadsinstitut
Obligationer och andra
Bilaga 2 (3)
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Här redovisas det bokförda värdet av övriga
aktier, andelar och bostadsrätter som avses att
försäljas inom ett år.
Här redovisas det bokförda värdet av aktier i
kommun/landstingsägda företag som avses att
försäljas inom ett år.
Här redovisas det bokförda värdet av de utländska
aktier som avses att försäljas inom ett år.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har staten som motpart och innehas vid
periodens utgång för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har kommuner/landsting som motpart och
innehas vid periodens utgång för kortfristig
placering.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har banker som motpart och innehas vid
periodens utgång för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har bostadsinstitut som motpart och innehas
vid periodens utgång för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har övriga finansiella företag som motpart
och innehas vid periodens för kortfristig
placering.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har icke-finansiella företag som motpart och
innehas vid periodens utgång för kortfristig
placering.
Här redovisas det bokförda värdet för certifikat
vilka har företag och institutioner i utlandet som
motpart och innehas vid periodens för kortfristig
placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
och andra värdepapper vilka har motpart staten
som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig
placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
och andra värdepapper vilka har motpart
kommuner/landsting som innehas vid kvartalets
utgång för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
och andra värdepapper vilka har motpart banker
som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig
placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
och andra värdepapper vilka har motpart
bostadsinstitut som innehas vid kvartalets utgång
för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
4(18)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
värdepapper, övriga
finansiella företag
Obligationer och andra
värdepapper, ickefinansiella företag
Obligationer och andra
värdepapper, företag och
institutioner i utlandet
Värdereglering kortfristiga
placeringar
Kassa
Bank
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
5(18)
och andra värdepapper vilka har motpart övriga
finansiella företag som innehas vid kvartalets
utgång för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
och andra värdepapper vilka har motpart ickefinansiella företag som innehas vid kvartalets
utgång för kortfristig placering.
Här redovisas det bokförda värdet av obligationer
och andra värdepapper vilka har motpart företag
och institutioner i utlandet som innehas vid
kvartalets utgång för kortfristig placering.
Här redovisas eventuell justering av det bokförda
värdet avseende kortfristiga placeringar som
gjorts.
Här redovisas kassabehållningar.
Här redovisas bankbehållningar och spärrade
bankmedel.
Uppgifter till blankettens avsnitt om specifikation av finansiella
tillgångar
Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Endast de
frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras,
detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Variabel
Beskrivning
Svenska börsnoterade aktier
Köp inkl. nyteckning
Här redovisas eventuella köp av svenska
börsnoterade aktier under perioden.
Svenska börsnoterade aktier
Försäljning inkl. lösen
Svenska börsnoterade aktier
Nedskrivningar
Här redovisas eventuella nedskrivningar av
svenska börsnoterade aktier under perioden.
Svenska börsnoterade aktier
Återföring av nedskrivningar
Här redovisas eventuell återföring av
nedskrivningar av svenska börsnoterade aktier
under perioden.
Svenska börsnoterade aktier
Omklassificeringar +
Svenska börsnoterade aktier
Omklassificeringar -
Bilaga 2 (3)
Här redovisas eventuell försäljning av svenska
börsnoterade aktier under perioden.
Här redovisas eventuella positiva
omklassificeringar av svenska börsnoterade
aktier under perioden.
Här redovisas eventuella negativa
omklassificeringar av svenska börsnoterade
aktier under perioden.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Svenska börsnoterade aktier
Övriga förändringar +
Här redovisas eventuella övriga positiva
förändringar av svenska börsnoterade aktier
under perioden.
Svenska börsnoterade aktier
Övriga förändringar -
Här redovisas eventuella övriga negativa
förändringar av svenska börsnoterade aktier
under perioden.
Svenska börsnoterade aktier
Reavinster
Här redovisas eventuella realisationsvinster som
uppstått vid försäljning av svenska börsnoterade
aktier under perioden.
Svenska börsnoterade aktier
Reaförluster
Här redovisas eventuella realisationsförluster
som uppstått vid försäljning av svenska
börsnoterade aktier under perioden.
6(18)
Uppgifter till blankettens avsnitt om aktier i
kommun/landstingsägda företag
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en
kolumn som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda
kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade
uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Köp inkl. nyteckning
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Försäljningspris inkl. lösen
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Reavinster
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Reaförluster
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Nedskrivningar
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Återföring av nedskrivningar
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Övriga förändringar +
Aktier i kommun/landstingsägda företag
Övriga förändringar Totala värdet av de långfristiga fordringar
som är osäkra
Bilaga 2 (3)
Här redovisas eventuella köp av aktier i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas eventuell försäljning av aktier
i kommun/landstingsägda företag under
året.
Här redovisas eventuella realisationsvinster
som uppstått vid försäljning av aktier i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas eventuella
realisationsförluster som uppstått vid
försäljning av aktier i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas eventuella nedskrivningar av
aktier i kommun/landstingsägda företag
under året.
Här redovisas eventuell återföring av
nedskrivningar av aktier i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas eventuella övriga positiva
förändringar av aktier i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas eventuella övriga negativa
förändringar av aktier i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas det totala värdet av de långfristiga fordringar som till viss eller hel del
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Totala värdet av de kortfristiga fordringar
som är osäkra
Finns det osäkra icke värdereglerade
fordringar där betalning inte skett de senaste
90 dagarna eller mer?
Ange belopp för osäkra icke värdereglerade
fordringar.
7(18)
anses osäkra, inte bara den del som bokats
som osäker.
Här redovisas det totala värdet av de kortfristiga fordringar som till viss eller hel del
anses osäkra, inte bara den del som bokats
som osäker.
Här redovisas om kommunen/landstinget
har fordringar som inte värdereglerats men
där ingen betalning skett senaste 90 dagarna
eller mer.
Här redovisas värdet av de fordringar som
är osäkra men som inte värdereglerats.
Uppgifter till blankettens avsnitt om långfristiga fordringar
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller vissa
frågor där ett svar ska skrivas samt en kolumn som ska fyllas i med belopp.
Endast de frågor som är aktuella för den enskillda kommunen/landstinget ska
besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Bilaga 2 (3)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Långfristiga fordringar Nyutlåning
Långfristiga fordringar Amortering
Långfristiga fordringar Nedskrivningar
Långfristiga fordringar Återföring av
nedskrivningar
Långfristiga fordringar omklassificeringar +
Långfristiga fordringar omklassificeringar -
Långfristiga fordringar Efterskänkning av
fordringar
Långfristiga fordringar Övriga förändringar
+
Långfristiga fordringar Övriga förändringar
Efterskänkning av fordringar, Namn på
företag
Efterskänkning av fordringar, Efterskänkt
belopp
8(18)
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
nyutlåning.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
amortering.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
nedskrivningar.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
återföring av nedskrivningar.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
positiva omklassificeringar.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
negativa omklassificeringar.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
efterskänkning av fordringar.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
övriga positiva förändringar.
Här redovisas de förändringar av
långfristiga fordringar som härrör sig till
övriga negativa förändringar.
Här redovisas det/de företag som fått
fordringar efterskänkta av
kommunen/landstinget under året.
Här redovisas beloppen för det/de företag
som fått fordringar efterskänkta av
kommunen/landstinget under året.
Uppgifter till blankettens avsnitt om kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en
kolumn som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda
kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade
uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Bilaga 2 (3)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag, Nyutlåning
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag,
Amortering
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag,
Nedskrivningar
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag, Återföring
av nedskrivningar
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag,
Omklassificeringar +
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag,
Omklassificeringar Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag,
Efterskänkning av fordringar
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag, Övriga
förändringar +
Kortfristiga fordringar till
kommun/landstingsägda företag, Övriga
förändringar -
9(18)
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till nyutlåning.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till amortering.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till nedskrivningar.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till återföring av
nedskrivningar.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till positiva
omklassificeringar.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till negativa
omklassificeringar.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till efterskänkning av
fordringar.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till övriga positiva
förändringar.
Här redovisas de förändringar av kortfristiga
fordringar till kommun/landstingsägda
företag som härrör sig till övriga negativa
förändringar.
Uppgifter till blankettens avsnitt om kapitaltillskott till
kommun/landstingsägda företag
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller vissa
frågor där svar markeras med så kallad radioknapp eller där ett svar ska
skrivas in. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda
kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade
uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Bilaga 2 (3)
Variabel
Beskrivning
Köp av aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Namn på
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget köpt aktier i under året.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
kommun/landstingsägt
företag
Köp av aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Belopp
Om
kommunen/landstinget
erlagt kapitaltillskott till
ett
kommunägt/landstingsägt
företag inom koncernen
utan att få aktier
i utbyte, ska detta
redovisas nedan. Namn
på företag
Erlagt belopp
Har något
kommun/landstingsägt
företag sålt
ut/privatiserats under det
senaste året?
Namn på
kommun/landstingsägt
företag
Försäljningspris
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
10(18)
Här redovisas beloppet som
kommunen/landstinget köpt aktier för i
kommun/landstingsägda företag under året.
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget eventuellt erlagt något
kapitaltillskott till under året.
Här redovisas beloppet som
kommunen/landstinget erlagt som kapitaltillskott
till kommunägt/landstingsägt företag inom
koncernen utan att få aktier i utbyte.
Här redovisas om kommunen/landstinget
privatiserat/sålt ut ett kommun/landstingsägt
företag under året.
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget eventuellt privatiserat/sålt
av under året.
Här redovisas försäljningspriset på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget eventuellt privatiserat/sålt
av under året.
Uppgifter till blankettens avsnitt om efterskänkning av fordringar
till kommun/landstingsägda företag
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller vissa
frågor där svar ska skrivas in. Endast de frågor som är aktuella för den
enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare
lämnade uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Bilaga 2 (3)
Variabel
Beskrivning
Efterskänkning av
fordringar. Namn på
kommun/landstingsägt
företag
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget efterskänkt fordringar till
under året.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
Efterskänkt belopp
Övriga förändringar av
aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Namn på
kommun/landstingsägt
företag
Övriga förändringar av
aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Ökat marknadsvärde
Övriga förändringar av
aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Vad avser övriga
förändringar?
Övriga förändringar av
aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Namn på
kommun/landstingsägt
företag
Övriga förändringar av
aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Minskat
marknadsvärde
Övriga förändringar av
aktier i
kommun/landstingsägt
företag, Vad avser övriga
förändringar?
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
11(18)
Här redovisas beloppet som
kommunen/landstinget efterskänkt fordringar
motsvarande till kommun/landstingsägda företag
under året.
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga
förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i
ökat marknadsvärde under året.
Här redovisas värdeförändringen på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga
förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i
ökat marknadsvärde under året.
Här redovisas anledningen till att
kommunen/landstinget omvärderat
aktieinnehavet p.g.a. övriga förändringar, vilket
resulterat i ökat marknadsvärde, under året för
det kommun/landstingsägda företaget.
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga
förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i
minskat marknadsvärde under året.
Här redovisas värdeförändringen på det/de
kommun/landstingsägda företag som
kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga
förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i
minskat marknadsvärde under året.
Här redovisas anledningen till att
kommunen/landstinget omvärderat
aktieinnehavet p.g.a. övriga förändringar, vilket
resulterat i minskat marknadsvärde, under året
för det kommun/landstingsägda företaget.
Uppgifter till blankettens avsnitt om skulder
Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Efterfrågade
variabler följer den kommunala redovisningslagens uppställning i
kontonummerordning där så är möjligt.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Bilaga 2 (3)
Variabel
Beskrivning
Kommun/landstingscertifikat
med ursprunglig löptid
längre än 1 år
Här redovisas utställda
kommun/landstingscertifikat där den
ursprungliga löptiden överstiger ett år.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
Bilaga 2 (3)
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
12(18)
Obligationslån emitterade i
Sverige
Här redovisas utstående obligationslån, exklusive
uppköpta egna som emitterats i Sverige,
överstigande ett år.
Obligationslån emitterade i
utlandet
Här redovisas utstående obligationslån, exklusive
uppköpta egna som emitterats i utlandet,
överstigande ett år.
Långfristiga lån fån svenska
långivare, staten
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
staten.
Långfristiga lån fån svenska
långivare, socialförsäkringen
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
socialförsäkringen.
Långfristiga lån fån svenska
långivare,
kommuner/landsting
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
kommuner/landsting.
Långfristiga lån fån svenska
långivare,
kommun/landstingsägda
företag
Långfristiga lån fån svenska
långivare, banker
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
kommun/landstingsägda företag.
Långfristiga lån fån svenska
långivare, övriga finansiella
företag
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
övriga finansiella företag.
Långfristiga lån fån svenska
långivare, icke-finansiella
företag
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
icke-finansiella företag.
Långfristiga lån fån svenska
långivare, övriga motparter
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
övriga motparter.
Därav i utländsk valuta
Här redovisas långfristiga lån i utländsk valuta
från svenska långivare.
Därav övertagen skuld från
kommun/landstingsägt
företag
Här redovisas skuld som kommunen/landstinget
övertagit från kommun/landstingsägt företag.
Långfristiga lån från
utländska långivare
Här redovisas långfristiga lån från utländska
långivare.
Långfristig leasingskuld
Här redovisas den långfristiga leasingskuld som
finns på balansdagen.
Skuld för
kostnadsersättningar och
investeringsbidrag
Här redovisas kostnadsersättningar och
investeringsbidrag som avser att täcka
investeringsutgifter av olika slag med olika
nyttjande perioder.
Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från
banker.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
Bilaga 2 (3)
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Kommun/landstingscertifikat
med ursprunglig löptid upp
till 1 år
Här redovisas utställda
kommun/landstingscertifikat där den
ursprungliga löptiden uppgår till max ett år.
Obligationslån emitterade i
Sverige
Här redovisas utstående obligationslån, exklusive
uppköpta egna som emitterats i Sverige, löptid
max ett år.
Obligationslån emitterade i
utlandet
Här redovisas utstående obligationslån, exklusive
uppköpta egna som emitterats i utlandet, löptid
max ett år.
Kortfristiga lån från svenska
långivare, staten
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
staten.
Kortfristiga lån från svenska
långivare, socialförsäkring
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
socialförsäkringen.
Kortfristiga lån från svenska
långivare,
kommuner/landsting
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
kommuner/landsting.
Kortfristiga lån från svenska
långivare,
kommun/landstingsägda
företag
Kortfristiga lån från svenska
långivare, banker
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
kommun/landstingsägda företag.
Kortfristiga lån från svenska
långivare, övriga finansiella
företag
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
övriga finansiella företag.
Kortfristiga lån från svenska
långivare, icke-finansiella
företag
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
icke-finansiella företag.
Kortfristiga lån från svenska
långivare, övriga motparter
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
övriga motparter.
Kortfristig del av långfristig
skuld
Här redovisas kortfristig del av långfristiga
skulder, vilka förfaller inom ett år där
ursprunglig löptid överstiger ett år.
Därav i utländsk valuta
Här redovisas kortfristiga lån i utländsk valuta
från svenska långivare.
Därav övertagen skuld från
kommun/landstingsägt
företag
Här redovisas skuld som kommunen/landstinget
övertagit från kommun/landstingsägt företag.
Kortfristiga lån från
utländska långivare
Här redovisas kortfristiga lån från utländska
långivare.
Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till
banker.
13(18)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
14(18)
Leverantörsskulder
Här redovisas kommunernas/landstingens
samtliga leverantörsskulder som grundar sig på
inköpstransaktioner.
Moms och särskilda
punktskatter
Här redovisas den utgående moms som
kommunen/landstinget är redovisningsskyldig
för.
Personalens skatter, avgifter
och löneavdrag
Här redovisas konton dels för anställdas skatter,
dels för löneavdragskonton.
Övriga kortfristiga skulder
Här redovisas andra kortfristiga skulder än
leverantörsskulder, interimsskulder,
mervärdesskattskulder och personalskatteskulder.
Upplupna räntekostnader,
finansiell leasing
Här redovisas periodisering av diverse
ränteutgifter avseende finansiell leasing.
Upplupna räntekostnader,
obligationer
Här redovisas periodisering av diverse
ränteutgifter avseende obligationer.
Upplupna räntekostnader,
certifikat
Här redovisas periodisering av diverse
ränteutgifter avseende certifikat.
Upplupna räntekostnader,
långfristiga skulder/lån
Här redovisas periodisering av diverse
ränteutgifter avseende långfristiga skulder/lån.
Upplupna räntekostnader,
leverantörsskulder
Här redovisas periodisering av diverse
ränteutgifter avseende leverantörsskulder.
Upplupna räntekostnader,
diverse kortfristiga skulder
Här redovisas periodisering av diverse
ränteutgifter avseende kortfristiga skulder.
Upplupen kostnad för
pensioner, avgiftsbestämd
del
Här redovisas upplupna pensionskostnader för
avgiftbestämd ålderspension, som utbetalas året
efter bokslutsåret.
Förutbetalda skatteintäkter
Här redovisas periodisering av skatteintäkter.
Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Här redovisas andra upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter som inte särredovisats på
annan rad.
Uppgifter till blankettens avsnitt om specifikation av skulder
Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Endast de
frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras,
detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter.
Bilaga 2 (3)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
15(18)
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Variabel
Beskrivning
Nominellt värde av
kommun/landstingscertifi
kat med ursprunglig
löptid längre än 1 år
Nominellt värde av
utstående obligationslån
Här redovisas det nominella värdet, det tryckta
värdet, på de kommun/landstingscertifikat som har
längre löptid än 1 år.
Förutbetalda överkurser
för långfristiga utstående
obligationslån
Nominellt värde av
kommun/landstingscertifi
kat med ursprunglig
löptid upp till 1 år
Här redovisas det totala belopp överkurser som
blivit vid emission av obligationer utgivna i
kommunens/landstingets eget namn avseende
långfristiga obligationslån.
Här redovisas det totala belopp underkurser som
blivit vid emission av obligationer utgivna i
kommunens/landstingets eget namn avseende
långfristiga obligationslån.
H är redovisas det nominella värdet, det
tryckta värdet, på de
kommun/ landstingscertifikat som har löptid
upp till max 1 år.
Nominellt värde av
utstående obligationslån
H är redovisas det nominella värdet, det
tryckta värdet, på utstående obligationslån.
Förutbetalda överkurser
för kortfristiga utstående
obligationslån
Här redovisas det totala belopp överkurser som
blivit vid emission av obligationer utgivna i
kommunens/landstingets eget namn avseende
kortfristiga obligationslån.
H är redovisas det totala belopp underkurser
som blivit vid emission av obligationer
utgivna i kommunens/ landstingets eget
namn avseende kortfristiga obligationslån.
Förutbetalda underkurser
för långfristiga utstående
obligationslån
Förutbetalda underkurser
för kortfristiga utstående
obligationslån
H är redovisas det nominella värdet, det
tryckta värdet, på utstående obligationslån.
Uppgifter till blankettens avsnitt om kort- och långfristiga
obligationslån
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller två
kolumner som ska fyllas i samt frågor som ska besvaras med så kallad
radioknapp. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda
kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade
uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Förändringar obligationslån, upplåning
Bilaga 2 (3)
Här redovisas de förändringar som skett
under året i form av nyupplåning gällande
obligationslån.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
Förändringar obligationslån,
amorterat/uppköpt
Här redovisas de förändringar som skett
under året i form av amortering/uppköp
gällande obligationslån.
Förändringar obligationslån, kursvinster
Här redovisas de förändringar som skett året
i form av kursvinster gällande
obligationslån.
Här redovisas de förändringar som skett
under året i form av kursförluster gällande
obligationslån.
H är redovisas om
kommunen/ landstinget emitterat några
obligationslån under året till över- eller
underkurser.
Förändringar obligationslån, kursförluster
Har kommunen/landstinget emitterat kortoch eller långfristiga obligationslån i
Sverige under det senaste året till överkurser
eller underkurser?
Obligationslån utgivna i Sverige till
överkurs redovisa värdet över nominellt
värde
Obligationslån utgivna i Sverige till
underkurs redovisa värdet under nominellt
värde
Bilaga 2 (3)
16(18)
Här redovisas det totala beloppet överkurs
för obligationer som emitterats under året.
Här redovisas det totala beloppet underkurs
för obligationer som emitterats under året.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
17(18)
Uppgifter till blankettens avsnitt om övertagande av skulder från
kommun/landstingsägt företag
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller två
kolumner som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda
kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade
uppgifter.
Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som
ska lämnas.
Övertagande av skulder från
kommun/landstingsägt företag, Namn på
kommun/landstingsägt företag
Här redovisas namnet på det/de
kommun/landstingsägda företag från
vilket/vilka kommunen/ landstinget
övertagit skulder.
Övertagande av skulder från
kommun/landstingsägt företag, Belopp
Här redovisas beloppet för de skulder som
kommunen/landstinget övertagit från det/de
kommun/ /landstingsägda företaget.
Uppgifter till blankettens avsnitt om derivat
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en
kolumn som ska fyllas i samt frågor som ska besvaras med så kallad
radioknapp. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda
kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade
uppgifter.
Bilaga 2 (3)
Variabel
Beskrivning
Har
kommunen/landstinget
under året haft derivat?
Hade något av
derivatkontrakten ett
positivt
marknadsvärde aktuell
period?
Hur stort var
marknadsvärdet
avseende swappar?
Hur stort var
marknadsvärdet
avseende övriga
derivat?
Tillgångs derivat,
Swappar, Erhållen
ränta
Tillgångs derivat,
Swappar, Erlagd ränta
Tillgångs derivat,
Här redovisas om kommunen/landstinget under året
innehaft derivat samt om det varit swappar eller andra
derivat.
Här redovisas om något av derivatkontrakten hade ett
positivt marknadsvärde vid utgången av året och
därmed klassificeras som tillgångs-derivat.
H är redovisas markandsvärdet på swapparna bland
de positiva derivat-kontrakten vid årets utgång.
H är redovisas marknadsvärdet på övriga derivat
bland de positiva derivat-kontrakten vid årets utgång.
Här redovisas den under året erhållna räntan kopplad
till de swappar som återfinns på tillgångssidan.
Här redovisas den under året erlagda räntan kopplad
till de swappar som återfinns på tillgångssidan.
Här redovisas den under året erhållna betalning
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
NR/OEM
Anita Brandt
Övriga derivat,
Erhållen betalning
Tillgångs derivat,
Övriga derivat, Erlagd
betalning
Hade något av
derivatkontrakten ett
negativt
marknadsvärde aktuell
period?
Hur stort var
marknadsvärdet
avseende swappar?
Hur stort var
marknadsvärdet
avseende övriga
derivat?
Tillgångs derivat,
Swappar, Erhållen
ränta
Tillgångs derivat,
Swappar, Erlagd ränta
Tillgångs derivat,
Övriga derivat,
Erhållen betalning
Tillgångs derivat,
Övriga derivat, Erlagd
betalning
VARIABELFÖRTECKNING
2015-09-29
18(18)
kopplad till de övriga derivat som återfinns på
tillgångssidan.
Här redovisas den under året erlagda betalning
kopplad till de övriga derivat som återfinns på
tillgångssidan.
Här redovisas om något av derivatkontrakten hade ett
negativt marknadsvärde vid utgången av året och
därmed klassificeras som skuld-derivat.
H är redovisas markandsvärdet på swapparna bland
de negativa derivat-kontrakten vid årets utgång.
H är redovisas markandsvärdet på övriga derivat
bland de negativa derivat-kontrakten vid årets utgång.
Här redovisas den under året erhållna räntan kopplad
till de swappar som återfinns på skuldsidan.
Här redovisas den under året erlagda räntan kopplad
till de swappar som återfinns på skuldsidan.
Här redovisas den under året erhållna betalning
kopplad till de övriga derivat som återfinns på
skuldsidan.
Här redovisas den under året erlagda betalning
kopplad till de övriga derivat som återfinns på
skuldsidan.
Uppgifter till blankettens avsnitt om Räntekostnader
Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en
kolumn som ska fyllas i.
Bilaga 2 (3)
Variabel
Beskrivning
Årets totala
räntekostnader
Räntekostnader
inklusive
swappåverkan
Räntekostnader
exklusive
swappåverkan
Här redovisas de räntekostnader som
kommunen/landstinget kostnadsfört under året.
Här redovisas årets totala räntekostnader där
swappkontraktens utfall räknas in.
Här redovisas årets totala räntekostnader där
swappkontraktens utfall räknas bort.
Download