Checklista för kontaktmannaskap

advertisement
Checklista del 1 – grunder för mitt kontaktmannaskap
GRUNDER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Ja
Nej
Vet ej
Inte
aktuellt
Värdegrund
Vi har en värdegrund
Jag känner till vad värdegrunden innebär
Jag tillämpar värdegrunden i mitt arbete
Arbetssätt/Arbetsrutiner
Jag känner till vilka arbetssätt vi använder
Jag känner till vilka arbetsrutiner vi använder
Jag följer arbetssätten i mitt arbete
Jag följer arbetsrutinerna i mitt arbete
Förutsättningar för mitt kontaktmannaskap
Vi har en arbetsbeskrivning för kontaktmannaskap
Mitt ansvar som kontaktman är tydligt beskrivet
Arbetslagets ansvar är tydligt beskrivet
Chefens ansvar är tydligt beskrivet
Mina befogenheter som kontaktman är tydligt beskrivna
Mitt ansvar som kontaktman överensstämmer med mina
befogenheter
Vad som ingår i kontaktmannaskapet är känt av andra
yrkesgrupper i kommunen
Vi lämnar skriftlig information om vad kontaktmannens
uppdrag innebär till den äldre
Jag har kunskaper om den äldre och dennes livssituation
Jag har tillräckligt med tid avsatt för att arbeta
relationsorienterat
Jag planerar och organiserar arbetet tillsammans med den äldre
Jag har regelbunden handledning/tid för reflektion
Jag har tillgång till administrativa och tekniska hjälpmedel
Rutiner/checklistor finns för:
Kontaktmannaskap
Det första mötet
Välkomstsamtal
Uppföljningssamtal
Avslutningssamtal
Att skriva och använda livsberättelser
Att upprätta genomförandeplaner
Dokumentation
Information
När kontaktmannen inte är i tjänst
När kontaktmannaskapet avslutas
Detta är en bilaga till boken Kontaktmannaskap (Norman, Birge Rönnerfält, Wennberg) utgiven av Gothia
Förlag 2008. Finns att ladda ner på förlagets webbplats www.gothiaforlag.se
Checklista del 2 – arbetsuppgifter i mitt kontaktmannaskap
ARBETSUPPGIFTER
Fungerar
mycket bra
Fungerar
bra
Fungerar
mindre bra
Inte aktuellt
Första mötet
Att planera inför första mötet
Att genomföra välkomstsamtal
Att informera om livsberättelsen
Dokumentation
Att upprätta genomförandeplanen
Att dokumentera hjälpen fortlöpande
Att dokumentera avvikelser
Att följa upp genomförandeplanen
Att avsluta dokumentationen när
kontaktmannaskapet upphör
Att planera stödet och hjälpen
Att planera hjälpen tillsammans med den äldre
Att planera och fördela arbetet tillsammans med
arbetslaget
Att utföra huvuddelen av hjälpen och stödet
Att genomföra uppföljningssamtal om stödet och
hjälpen
Relation
Relationen med den äldre
Relationen med närstående
Information
Att informera den äldre och/eller närstående
Att informera arbetslaget om den äldre
Att informera chefen
Att informera andra yrkesgrupper om den äldre
Att informera vid förändringar i hjälpbehovet
Kommunikation
Kommunikationen med den äldre
Kommunikationen med närstående
Kommunikationen med arbetslaget
Kommunikationen med chefen
Kommunikationen med andra yrkesgrupper
Närstående
Att samarbeta med närstående
Avsluta kontaktmannaskapet
Avslutningssamtal med den äldre
Avslutningssamtal med närstående
Detta är en bilaga till boken Kontaktmannaskap (Norman, Birge Rönnerfält, Wennberg) utgiven av Gothia
Förlag 2008. Finns att ladda ner på förlagets webbplats www.gothiaforlag.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards