Hållbar utveckling i hemmet och närsamhället (8 sp)

advertisement
Hållbar utveckling i hemmet och närsamhället (8 sp)
641003.3
Målsättning: Efter genomgången kurs skall deltagarna
-
ha kunskaper om hushållets miljöbelastning
kunna beakta principerna för hållbar utveckling i de vardagliga sysslorna i hemmiljön
känna till hur olika kretslopp och lokalsamhälle fungerar
ha beredskap i hur man kan påverka sin närmiljö gällande miljöfrågor
ha färdigheter i att analysera sin egen och samhällets konsumtion
Innehåll:




Kretsloppstänkande; Kretslopp i naturen, hemmet och samhället
Hushållets / samhällets miljöbelastning:
o Energianvändning
o Vattenförbrukning
o Konsumtion av livsmedel och varor
o Avfallssortering, -hantering, -återvinning och återanvändning.
o Kompostering.
o Transport & kommunikation
Produktion av livsmedel:
o Ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling inom livsmedelsproduktionen
o Konsumenternas syn på livsmedelskvalitet och pris samt hälso- och miljöaspekter
o Livsmedelsförpackningar (historia, utveckling och framtid)
Meningsfulla studiebesök och miljöpedagogiska metoder
Målgrupp: Alla lärarstuderande och övriga intresserade. Kursen är öppen även för lärare och övrig
personal (som har behov av en grundläggande kurs i hållbar utveckling).
Övrigt: Föreläsningar, övningar, grupparbete och individuellt arbete, studiebesök och exkursioner.
Kursen bedöms i skalan A-E/i
Tidpunkt: Start 13.1.2009 kl. 14:15 i D506
Arbetsformer: Föreläsningar/övningar med handledning (uppgifter lämnas in), exkursion
studiebesök
Examination: Portfolio med inlärningsdagbok och utprövade övningsuppgifter.
Download