DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE
Kommissionen tillåter Spanien att tillfälligt begränsa
den fria rörligheten för arbetstagare från Rumänien
Bryssel den 11 augusti 2011 – EU-kommissionen har godkänt Spaniens begäran
av den 28 juli 2011 om att få begränsa tillträdet till sin arbetsmarknad för
arbetstagare från Rumänien till och med den 31 december 2012 på grund av
allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Spanien har drabbats mycket hårt av
krisen. En aldrig tidigare skådad nedgång i BNP (-3,9 % mellan 2008 och 2010) har
lett till den högsta arbetslösheten i EU, över 20 % sedan maj 2010. Den ständiga
ökningen i antalet rumäner som bor i Spanien och den höga arbetslösheten bland
dem har påverkat Spaniens förmåga att ta emot nya arbetstagare.
– Detta beslut har fattats på grund av den mycket specifika sysselsättningssituationen i Spanien, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning,
socialpolitik och inkludering. I regel är jag övertygad om att en begränsning av den
fria rörligheten för europeiska arbetstagare inte är svaret på hög arbetslöshet. Vi
bör snarare sträva efter att skapa nya arbetstillfällen. Från första början har
Spanien fört en mycket öppen politik gentemot arbetstagare från andra länder,
inbegripet de nya EU-länderna, vilket kommissionen alltid välkomnat.
Kommissionen förstår dock varför de spanska myndigheterna vid denna tidpunkt –
på grund av den dramatiska sysselsättningssituationen och det ytterst komplexa
finansiella läget – vill göra avsteg från den fullständigt fria rörligheten. Spaniens
begäran är väl underbyggd, och anslutningsfördraget medger att tillfälliga
begränsningar återinförs i sådana fall. Även efter genomförandet av dessa
förändringar skulle Spanien förbli mer öppet för arbetstagare från de nya EUländerna än många andra EU-länder är. Vi hoppas dock att denna åtgärd kommer
att tillämpas under så kort tid som möjligt och att en allmänt positiv inställning till fri
rörlighet inom EU kommer att fortsätta att råda. Jag fortsätter att uppmuntra
Spanien att reformera sin arbetsmarknad och förbättra möjligheterna till
sysselsättning för unga människor, och jag uppmanar också till kraftfullare insatser
för att öka möjligheterna till sysselsättning i Rumänien. Båda länderna behöver
utnyttja EU:s strukturfonder på ett bättre sätt för att skapa jobb på ett hållbarare
sätt. Det är vad som krävs för att göra en långsiktig skillnad i sysselsättningssituationen.
Genom dagens beslut tillåter kommissionen Spanien att begränsa rumäners
tillträde till den spanska arbetsmarknaden till och med den 31 december 2012.
Begränsningarna kommer att gälla i alla branscher och regioner. Rumänska
medborgare som redan är aktiva på den spanska arbetsmarknaden påverkas dock
inte.
IP/11/960
Kommissionen godkänner dessa tillfälliga begränsningar på grund av den rådande
ekonomiska situationen i Spanien. Landet är drabbat av allvarliga störningar på
arbetsmarknaden, som kännetecknas av den högsta arbetslösheten i EU (21 % i
juni 2011, jämfört med 9,4 % i genomsnitt i EU och 9,9 % i euroområdet) och en
långsam ekonomisk återhämtning (en BNP-tillväxt på endast 0,3 % under första
kvartalet 2011 i förhållande till det föregående kvartalet, jämfört med 0,8 % i EU och
euroområdet).
Kommissionens analys visar också att arbetslösheten bland rumänska medborgare
som bor i Spanien är så hög som 30 %. Under första kvartalet 2011 var 191 400
rumänska medborgare som bodde i Spanien arbetslösa, vilket är det näst högsta
antalet efter spanska medborgare. Tre år tidigare var de endast 80 100 personer.
Under samma tid sjönk antalet anställda rumäner med nästan 24 %. Antalet
rumänska medborgare som kommer till Spanien för att arbeta har visserligen sjunkit
de senaste åren, antagligen på grund av den ekonomiska nedgången, men det är
fortfarande många som kommer. Antalet rumänska medborgare som är
stadigvarande bosatta i Spanien ökade från 388 000 den 1 januari 2006 till 823 000
den 1 januari 2010.
Eftersom Spanien redan öppnat upp sin arbetsmarknad för alla EU-medborgare
utgör en begränsning av den fria rörligheten för arbetstagare ett undantag och får
endast vara tillfällig. Kommissionen kommer att noggrant övervaka situationen i
Spanien och kan ändra eller upphäva beslutet när den bedömer att det är lämpligt.
I allmänhet har den fria rörligheten för arbetstagare haft positiva ekonomiska
effekter på EU-nivå och skapat ekonomisk tillväxt i de mottagande länderna. Färska
beräkningar tyder på att de långsiktiga effekterna av migrationsströmmarna mellan
2004 och 2009 på BNP i de femton gamla EU-länderna var ett plus på 0,9 %.
Vad händer nu?
Kommissionen kommer nu att underrätta rådet om sitt beslut, och EU-länderna kan
inom två veckor begära att rådet ändrar eller annullerar kommissionens beslut om
att upphäva tillämpningen av EU-lagstiftningen.
Bakgrund
I anslutningsakten för Rumänien till EU från 2005 fastställs övergångsbestämmelser för den fria rörligheten för personer. Detta innebär att den fria
rörligheten för arbetstagare kan skjutas upp under högst sju år (till och med den
31 december 2013). Perioden är indelad i tre olika faser (”två plus tre plus två” år).
Den nuvarande, andra fasen började den 1 januari 2009 och löper ut den
31 december 2011.
Spanien avreglerade tillträdet till sin arbetsmarknad för rumänska arbetstagare och
deras familjer från och med början av den andra fasen den 1 januari 2009. Spanien
kan därför endast begränsa tillträdet för arbetstagare från Rumänien genom att
åberopa den så kallade skyddsklausulen. Skyddsklausulen ger ett EU-land
möjlighet att återinföra begränsningar av det fria tillträdet till arbetsmarknaden om
landet genomgår eller förutser allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Spanien
åberopade skyddsklausulen i ett brev till kommissionen av den 28 juli 2011. Detta
är första gången som skyddsklausulen åberopats i fråga om fri rörlighet för
arbetstagare.
2
Mer information
MEMO/11/554
Mer information om den fria rörligheten för arbetstagare:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sv
Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning,
socialpolitik och lika möjligheter: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
Kontaktpersoner:
Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)
Maria Javorova (+32 2 299 89 03)
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards