Arbetsplan Sandvik,Skutan och Lövö 8

Arbetsplan för förskolorna
Sandvik, Skutan och Lövö
2012/2013
Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013:
En skola för alla där barns och ungdomars rätt:
- att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda bekräftas
- till stimulerande och kreativa lärandemiljöer tillgodoses
- till lärande och kunskap uppfylls
Verksamhetsplanen för Holmsund-Obbolas Kommundel 2011-2013
Strategier:
- Jämställdhet ska, på ett konkret sätt, finnas med och tillämpas i alla verksamheter och i alla led av
beslutsprocesser.
- Tydligt ledarskap hos de vuxna i barn-/elevgrupper för att stärka varje barn-/elevs sociala
kompetens.
- Stödja föräldrarna i deras föräldraskap
- Öka elevernas delaktighet och inflytande
- Livskunskap/Social och emotionell träning
- Prioritera likabehandlingsarbetet
- Vuxna bidrar till att utveckla kreativa, lustfyllda och utmanande lärmiljöer utifrån ett genusperspektiv
och olika lärstilar.
- Utveckla estetiska lärprocesser i det ordinarie arbetet i för- och grundskola. -erbjuda barn/elever
möjlighet att påverka lärmiljön
Aktiviteter:
- Likabehandlingsplanen förankras bland barn/elever, föräldrar och personal
- Utveckla den pedagogiska lärmiljön så att barn/elever får lust att experimentera och lära.
- Kritiskt granska och analysera barnen/elevernas arbetsmiljö.
- Utveckla varierande och ämnesövergripande arbetssätt.
- Genomföra och utveckla barn/elevsamtalen
- Genom föräldramöten, lokala förskoleråd/skolråd, utvecklingssamtal, informationsbrev och webbplats
möjliggöra dialog mellan hem och skola.
- Inom förskola och skola bildas "nätverk" som regelbundet träffas i grupp tillsammans med
specialpedagog (elevhälsan) för att utbyta erfarenheter och få ny kunskap om språkstimulerande
aktiviteter.
- Förankra handlingsplanen i "Läs och skrivutveckling" för att följa barns & elevers tal/språk, läs- och
skrivutveckling i ett 1-16 års perspektiv.
- En extra satsning med stöd från staten i syfte att genomföra en kompetenshöjande insats genom ett
aktivt nätverk, matteinspiratörer som finns på varje enhet.
- Kompetensutveckla personal inom IT-området.
- Implementera Umeå kommuns IT-strategi.
- Vid nyrekrytering eftersträvas adekvat utbildning och kompetens.
- Pedagogiska nätverk som ett medel för kompetensutveckling och samsyn för all personal inom
förskolan och grundskolan.
Barnens arbetsmiljö
Mål: barnen ska känna sig trygga: respekterade och bekräftade av såväl barn som
vuxna i den dagliga verksamheten.
Åtgärder/förbättringsområden: vi ska lyssna, se och bemöta varje barn utifrån
deras förutsättningar och behov.
Detta gör vi med hjälp av IUP, barnsamtal, dokumentationer av barn och arbetsmiljö
och genom fortlöpande diskussioner i arbetslaget. Vi stärker barnens självkänsla och
sociala kompetens, bl.a. genom att bekräfta barnens känslor.
Mål: vi ska kontinuerligt förändra miljön inne och ute, och tillföra barnen stimulerande
material. Vid varje förändring ska vi utgå ifrån barnens intressen, behov, ålder och
mognad utifrån ett genusperspektiv.
Åtgärder/förbättringsområden: Ha fortlöpande inventeringar, observationer,
dokumentationer och genustänkande för att se barnens behov och intressen. Skapa
en miljö där barnen har inflytande och kan göra egna aktiva val och använda
skogen/naturen och närmiljön utanför förskolan.
Vi ska arbeta tillsammans med barnen med att förändra miljön utifrån barnens
intresse och behov. Vi ska använda oss av skogen som en könsneutral plats som en
del i arbetet för att stärka barnens självkänsla och identitet. Vi strävar också efter att
erbjuda ett jämställt bemötande av alla barn, oavsett kön samt att tillgodose såväl en
inomhus-och utomhusmiljö där barnen har lika möjligheter att utveckla förmågor och
intressen.
Mål: vi ska söka inspiration för att få nya infallsvinklar för utveckling
Åtgärder/ förbättringsområden: Ha utbyte av andra aktörer, exempelvis
biblioteket,Idean,litteratur,pedagogiskt café samt fortbildning.
I vårt arbete samarbetar vi med utomstående aktörer och delger varandra nya
kunskaper och infallsvinklar.
Barnens lärande
Mål: att medvetet arbeta för språkstimulering i vardagen
Åtgärder/förbättringsområden: Vi ska stimulera barns språkutveckling för att ge
barnen ett rikt och nyanserat språk som främjar kommunikation och socialt samspel..
Detta gör vi genom att skapa medvetna mötesplatser och arbeta med språket i
projekt och i vardagen. Vi benämner, sätter ord på det barnen gör, lyssnar och låter
barnen prata färdigt. Utifrån barnens intressen och utvecklingsnivåer erbjuder vi
anpassat material (sagor, rim, ramsor, sånger, ordbilder mm.)
Vi uppmärksammar varje barn där de får vara delaktiga och bestämma innehållet tex.
I samlingen där de skapar tillit till sin egen förmåga. De andra barnen får då utveckla
sin förmåga att lyssna och reflektera.
Mål: att arbeta så att barnens förståelse och intresse för matematik ökar.
Åtgärder/förbättringsområden: Pedagogerna ska synliggöra matematiken som
finns i barnens vardag för att använda korrekta matematiska begrepp ( färger
,former,storlek,tid och lägesord) i det dagliga mötet med barnen. Vi ska fortsätta
arbeta med projekt och mötesplatser utifrån barnens intressen, där vi tillhandahåller
material som utvecklar barnens förmåga att lösa matematiska problemställningar. Vi
förstärker de matematiska begrepp som finns runt omkring oss tex. vid samling,
matsituation och av-och påklädning.
Mål: att varje pedagog söker efter mer information om hur man kan lära sig mer om
matematik.
Åtgärder/förbättringsområden: varje pedagog ansvarar för att ta del av PriMas
hemsida, litteratur, föreläsningar och erfarenhetsutbyten för att få inspiration och
information, som ska komma barnen till del.
Mål: arbeta för att barnen ska utveckla intresse för och förståelse för natur och miljö,
samt öka deras förståelse av vår delaktighet i naturens kretslopp.
Åtgärder/förbättringsområden: vi ska vistas i naturen så ofta det är möjligt.
Utforska och upptäcka årstidsväxlingar, växter, djur och väderfenomen. Vi ska
utmana, göra enkla experiment och arbeta i projekt för att få barnen att förstå olika
sammanhang och tekniker.
Vi ska använda oss av naturmaterial för att skapa, bygga och konstruera och
därigenom få utveckla förståelse för kretslopp och hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra.
Barnens personliga och sociala utveckling
Mål: barnen ska känna sig betydelsefulla och utveckla god självkänsla.
Åtgärder/förbättringsområden: vi ska se till att ge mer tid till barnen att prova
och lösa problem och uppgifter. Detta för att stärka barnens självkänsla och att de
ska känna delaktighet och ha inflytande.
Det ska vi göra genom att varje dag dela in barnen i mindre grupper och ge barnen
tillräckligt med tid ex. vid påklädning. Varje barn ska bli bekräftad och respekterad för
den man är. Varje barn ska bli lyssnat på då de vill berätta något och vi ska också se
till att barnen lyssnar på varandra. Barnen får vara delaktiga och göra egna val ,i de
aktiviteter vi erbjuder utifrån barnens egna intressen och mognad. Vi ska också
utmana barnen att prova själv och att hjälpa varandra med olika saker under dagen.
Mål: varje barn ska få möjlighet till vila och reflektion utifrån behov.
Åtgärder/förbättringsområden: vi ska arbeta för att ljudnivån sänks ytterligare
inomhus och även se till att få lugna ”rum”, utomhus. Vi ska erbjuda många olika
aktiviteter/mötesplatser för barnen både inne och ute, då får vi till en naturlig
uppdelning där barnen finns i mindre grupper. Dessa aktiviteter och mötesplatser
förändrar vi kontinuerligt för att svara på barnens upptäckarlust.
Vi kommer att anpassa miljön så att barnen erbjuds lugnare platser för vila och
reflektion över hela dagen vid behov både inne och ute.
Mål: varje barn ska ges möjlighet till utomhusvistelse där det ges tillfälle att lära sig
om natur och miljö.
Åtgärder/förbättringsområden: Vår strävan är att alla barn ska få möjlighet till
utevistelse en gång per dag. Vi ska arbeta för fler utmaningar för de äldre barnen
utomhus och få till fler skuggplatser på gårdsplanen.
Vi strävar efter att lämna förskolegården oftare detta läsår. Då kommer vi att kunna
ge fler tillfällen för utmaningar för de äldre barnen. Vi ska ha nytt lättillgängligt
material för användning utomhus ex. påsar med experimenterande och utmanande
material som mattekort mm.
Mål: skapa en inspirerande miljö och mötesplatser som inbjuder till lek och socialt
samspel.
Åtgärder/förbättringsåtgärder: vi anpassar miljön fortlöpande efter barnens
intressen och behov. Detta gör vi genom ständiga dokumentationer, observationer,
barnsamtal och i samverkan med vårdnadshavare. Vi ska söka inspiration genom att
besöka andra förskolor och genom fortbildning.
Mål: främja goda kostvanor
Åtgärder/förbättringsområden: vi uppmuntrar alltid barnen att smaka av all mat.
På vissa avdelningar kommer det att finnas uppdukade buffébord, där barnen själva
får gå och ta sin mat. Vi ska ge barnen förtroende till sin egen förmåga att bestämma
sin portionsstorlek.
Vi ska förbättra samarbetet med kostenheten för att kunna möta nya behov och
önskningar utifrån olikheter hos varje barn.
Andra prioriterade mål och åtgärder
Hållbar utveckling
Mål: öka barnens medvetenhet om moral och värden i samhället.
Åtgärder/förbättringsområden: alla pedagoger ska arbeta för att vara goda
förebilder genom att värna om djur, natur och miljö samt energisparande för att bidra
till en hållbar utveckling. Barnen ska göras delaktiga i återvinningsarbetet för att öka
deras förståelse för naturens kretslopp samt hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra.
Alla pedagoger ska arbeta för att vara goda förebilder i den dagliga verksamheten
och lyfta värdegrundsfrågor kontinuerligt med barnen samt i sitt arbetslag.
Dagligen ska pedagogerna arbeta för att stödja och uppmuntra barnen i olika
sammanhang där värdegrundsfrågor visar sig. På så sätt stärks barnens självkänsla,
identitet och egenvärde.
Alla arbetslag ska i olika forum ex. avdelningsmöten och arbetsplatsträffar arbeta
med sitt eget förhållningssätt. Lyfta viktiga och relevanta värdegrundsfrågor. Vi ska
hålla dessa frågor levande för att kunna bemöta barnen på ett likvärdigt och
professionellt sätt.
Genus
Mål: lyfta och hålla en levande diskussion som medvetandegör och uppmärksammar
förskolans arbete med genus
Åtgärder/förbättringsområden: arbetslagen ska kontinuerligt använda olika
dokumentationsverktyg t.ex. Plan mot diskriminering och kränkande behandling,
pedagogisk dokumentation, film, foto och anteckningar för att se på verksamheten ur
ett genusperspektiv.
Arbetslagen ska diskutera genus bl.a.-på avdelningsmöten. Genom detta
medvetandegör vi pedagoger varandra och reflekterar över vad vi erbjuder barnen
när det gäller miljö, material samt vilken påverkan vårt förhållningssätt har gällande
att stärka eller motverka traditionella könsroller.
Läroplanen
Mål: implementering av den reviderade läroplanen
Åtgärder/förbättringsområden: läroplanen ska vara en stående punkt på alla
våra gemensamma möten, ex. arbetsplatsträffar, områdesmöte, avdelningsmöten
mm. Genom att kontinuerligt diskutera uppdraget och innehållet i läroplanen
utvecklas pedagogerna och den pedagogiska verksamheten för barnen.
Arbetslagen ska kontinuerligt under året använda olika dokumentationsverktyg ex.
pedagogisk dokumentation, film, foto och anteckningar som synliggör läroplanens
målområden i den praktiska pedagogiska verksamheten. Dessa dokument ska
arbetslagen använda som underlag för att utvärdera och utveckla och kvalitetssäkra
den pedagogiska verksamheten. Detta ska göras under senvåren 2013.
En gång per termin utvärderar vi vårt pedagogiska arbete utifrån vår arbetsplan.
Detta för att kunna se att vi är på rätt väg och kunna planera för det fortsatta
innehållet i verksamheten.Detta gör vi med hjälp av
dokumentationer,observationer,pedagogiska dokumentationer, analyser och
reflektionsunderlag.