1 (2) Regler för Kulturexpressen Kulturexpressens är ett stipendium

advertisement
Malmö stad
Kulturförvaltningen
Regler för Kulturexpressen
Kulturexpressens är ett stipendium som kan sökas av:
Personer som bor i Malmö.
Personer som är minst 13 år.
Inte professionellt yrkesverksamma inom kulturområdet.
Stipendiet kan sökas för:
Kulturprojekt som är offentliga/publika och som innefattar eget skapande och/eller kreativt
arrangemang.
Kreativa kulturprojekt.
Kulturprojekt som genomförs i Malmö.
Prioriterade kulturprojekt
Kulturprojekt som innefattar eget skapande och de medverkandes delaktighet prioriteras.
Icke prioriterade projekt:
Projekt som avser bok- eller filmproduktion.
Stipendiet kan inte sökas av:
Ideela föreningar, företag, ekonomiska föreningar, stiftelser, offentliga förvaltningar och
myndigheter, församlingar med mera. Personen som söker kan ha koppling till förening, men
avsikten med stödformen är att stimulera något nytt, inte att stödja den verksamhet som
redan finns.
Stipendiet kan inte sökas för:
Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet.
Projekt som ingår som en del av utbildning inom grund- eller gymnasieskola eller studier på
eftergymnasial nivå.
Projekt som är kommersiella eller vinstdrivande.
Etablerad förenings- och kulturverksamhet.
Verksamhet/projekt som har eller kan söka ordinarie förenings- eller kulturstöd från Malmö
stad.
Verksamhet i strid med gällande lagar och regler.
Uppmuntrande attityd till eller innehålla verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld
eller missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller till diskriminering på grund av
kulturell bakgrund, kön, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller
funktionshinder.
Stipendiet får användas till:
Material, lokalkostnader, teknik, artistkostnader, marknadsföring med mera.
Stipendiet får inte användas till:
Ersättning för eget arbete till den person eller grupp som står bakom ansökan.
Inköp av inventarier.
Löpande kostnader för befintliga egna lokaler och dylikt.
Välgörande ändamål som till exempel arrangemang med syfte att samla in pengar till
exempelvis förening eller organisation.
Stipendiebelopp:
Maximalt sökbart belopp är 10 000 kr.
Övrigt
-
-
Ansökning ska vara Malmö kulturförvaltning tillhanda senast en månad innan
arrangemanget är tänkt att genomföras.
Beslut om beviljat stipendium meddelas senast en månad efter det att fullständig ansökan
har inkommit.
Projektet ska redovisas till Malmö kulturförvaltning senast en månad efter det att
arrangemanget genomförts. Redovisningen ska innehålla en fullständig ekonomisk
redovisning (den ekonomiska redovisning och exempel finns på
www.malmo.se/kulturexpressen.
Stipendiet beviljas under förutsättning att projektet genomförs enligt beskrivningen i ansökan.
Den som beviljats stipendium kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av stipendiet
om projektet läggs ner eller om det förändras och stipendiet används på annat sätt än som
beskrivits i ansökan, utan att förändringen godkänts av kulturförvaltningen.
Download