6. Läroplansmål – Skola och hem

advertisement
Verksamhetsplan 2012/2013
Askers skola inkl fritidshem
Östernärkes
områdesnämnd
Innehållsförteckning
................................................................................................................................................................... 2
1. Inledning................................................................................................................................................... 3
2. Förutsättningar ......................................................................................................................................... 4
3. Läroplansmål – Normer och värden ......................................................................................................... 5
4. Läroplansmål - Kunskaper ....................................................................................................................... 6
5. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande ..................................................................................... 9
6. Läroplansmål – Skola och hem .............................................................................................................. 11
7. Läroplansmål – Övergång och samverkan ............................................................................................. 12
10. De tre utvecklingsområden som skolan fokuserar på för att öka ........................................................ 16
måluppfyllelsen enligt projekt ”Ökad måluppfyllelse” ............................................................................ 16
2
1. Inledning
Askers skola ligger vackert belägen på en höjd tre mil öster om Örebro.
Närheten till skog och mark innebär stora möjligheter till uteaktiviteter.
Vi ger barnen utrymme för leken som en viktig del i barns lärande.
Elevers inflytande och delaktighet är en naturlig del i vårt arbete.
Vi främjar detta genom att lyssna in barnens tankar, ideér samt ge dem valmöjligheter.
Med uppmuntran och möjlighet att pröva sina ideér vill vi öka barnens självtillit.
Vi arbetar med värdegrundsarbete inlagt på schemat.
Askers skola är en F-4 skola med tillhörande fritidshem.Förskolan finns tillsammans med
oss i Askers skola.
Skolan har elevråd, miljöråd och skolråd. I elevrådet och miljörådet finns representanter
från klasserna 1 – 4.
Vi arbetar för att de yngre eleverna ska känna trygghet i gemenskap med de
äldre eleverna.
Kamratstödjare väljs bland eleverna i åren tre och fyra. De har ett särskilt förtroende
bland sina kamrater och får handledning av de vuxna som ingår i skolans trygghetsteam.
Askers skola är diplomerad i Grön Flagg.
Trygghet och inflytande i en god lärmiljö är viktiga grundstenar för Askers skola.
Vi tar fasta på läroplanens, Lgr 11, inledande del av värdegrund och uppdrag.
Här tydliggörs de värden som vi i skolan har till uppgift att förmedla och hos eleven förankra:
” Människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan
ska gestalta och förmedla.”
Våra värdegrundsord är
TRYGGHET GLÄDJE LUST RESPEKT FÖRSTÅELSE ANSVAR MOD
Eleverna får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Metoderna är flexibla för att kunna passa ämnet och varje elev.
Eleverna skapar ”nycklar” till det livslånga lärandet
genom lust, personlig utveckling och vår omtanke.
Vår webbadress är www.orebro.se/askersskola
2. Förutsättningar
Askers skola ingår i ett rektorsområde tillsammans med två andra F-4 skolor.
I Askers skola går 62 elever. I det ”lilla” elevarbetslaget Grankottarna F-2 finns
39 elever samt i det ”stora” elevarbetslaget Pilen finns 23 elever år 3-4.
Ett flertal av skolans elever åker skolskjuts till och från skolan.
På fritidshemmet Fröet finns för närvarande 43 barn inskrivna.
Där är gruppen åldersblandad F-4. Fritidshemmet erbjuder olika eftermiddagsaktiviteter
där barnen ges möjlighet till inflytande. I den fria leken tar vi vara på skolgården och den
fina naturen runt Askers skola. Under fritidstid vill vi stödja och fånga upp barnens kreativa
ideér, hjälpa barnen i konflikthantering och i att ta ett eget ansvar. Barnen får möjlighet att
träna och utveckla sin sociala kompetens. Vi arbetar för en god vardaglig kontakt med våra
föräldrar.
I Askers skola arbetar 10 personal, bestående av förskollärare, fritidspedagog, barnskötare,
grundskollärare, idrottslärare, elevassistenter samt måltidspersonal.
De arbetar i ett arbetslag med en arbetslagsledare. Idrottsläraren är gemensam för alla tre
skolorna. Läraren i textil och träslöjd kommer till skolan en förmiddag i veckan.
Askers skola är knuten till Elevhälsoteamet i Östernärke.
Kontaktpolitiker är kopplade till skolan.
I övrigt finns klassombud bland föräldrarna. Skolan har elevråd, miljöråd (kostrådet
ingår i miljörådet). Kamratstödjarna väljs bland elever år 3 och 4.
Läsåret är indelat i 6 perioder. Uppföljning och utvärdering äger rum efter varje period.
Våra egna styrdokument är verksamhetsplanen, årlig plan för likabehandling, trygghetsplan,
hälsoplan samt en plan för nyanlända elever, vilken kommer att upprättas under läsåret.
I skolans inriktning arbetar vi med:
BARNENS GODA LIVSMILJÖ
skolan en plats att längta till
vilket innebär miljöarbeten utifrån olika perspektiv. Detta arbete innefattar bl.a. ett
fortlöpande arbete kring våra värdegrundsord. Vi vill skapa förståelse och respekt hos
barnen för det som lever och växer. Enkel ekologi kombinerad med upptäckarglädje.
Vi hittar äventyret i vår närmiljö.
3. Läroplansmål – Normer och värden
Programnämndsmål: Barn och unga, flickor och pojkar, måste få vara trygga och fria från
kränkande behandling. Alla elever ska kunna känna sig trygga och uppskattade. Alla skolor ska ha
fungerande trygghetsplaner för att uppmärksamma och hantera kränkande behandling bland elever
och personal.
Driftnämndsmål: Högsta prioritet är trygghet och att alla enheter har en väl fungerande
trygghetsplan.
Skolplanemål: Likabehandlingsplaner ska grundas på väl beprövade och utvärderade metoder.
Nolltolerans mot kränkande behandling ska råda. Vetenskapligt grundade arbetsformer mot mobbning
ska användas.
I alla grundskolor ska utbildning i värdegrundsfrågor erbjudas personal, föräldrar och elever.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Alla enheter arbetar med
likabehandlingsplaner där elever, personal samt föräldrar aktivt deltar i arbetet och är överens
om de värderingar som är grunden i trygghetsarbetet. (Budget 2010)
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. (Budget 2010)
I budgethandlingarna för 2011 för driftnämnderna i sydost, sydväst och Östernärke finns
politiska skrivningar som rör ” Ökad måluppfyllelse” och ”Diskriminering och kränkande
behandling”.
Verksamhetens egna mål:
20131031 har eleverna svarat på i vår trygghetsenkät
och en sammanställning är gjord.
20131231 har samtliga föräldrar fått möjlighet att vara delaktiga i
utarbetandet av skolans trygghetsplan genom en enkät.
20131220 upplever våra elever F-4 att tryggheten har ökat
sedan föregående läsår.
Processen
* En enkät angående trygghet/trygghetsplanen har skickats till alla hem.
Synpunkter används som förbättringsområden i trygghetsplanen. Ansvariga rektor/trygghetsteam.
* Alla elevgrupper har utifrån ålder samtalat om och kommit med förslag till delen
kring elevens ansvar i trygghetsplanen. Ansvariga klasslärarna.
* Höstterminens trygghetsenkäten genomförs och sammanställs under oktober månad.
Trygghetsteamet sammanställer enkäten och följer upp resultatet tillsammans med arbetslaget
under arbetsplatsträffen i november.
Trygghetsteamet går igenom resultatet i elevgrupperna.
Vi samtalar även i elevgrupper, vid kamratstödjarträffar samt i elevrådet vilka eventuella insatser
som behöver göras. Ansvariga arbetslaget.
*Förbättringsområden diskuteras och personalen arbetar för att åtgärda ev. brister. Ansvariga arbetslaget.
* Enkäten blir en del av underlaget för nästa likabehandlingsplan. Ansvarig rektor.
* Under vårterminen återkommer vi med en enkät som följs upp och arbetas med på ett liknande
sätt som den föregående. Ansvariga trygghetsteamet.
*Kamratstödjarna träffas regelbundet tillsammans med sina vuxenhandledare. Ansvariga
trygghetsteamet.
* Förebyggande arbete med värdegrundsarbete finns inlagt på schemat F-4. Ansvariga klasslärarna.
* Arbete för att flertalet elever ska uppleva att arbetsro finns. Ansvariga arbetslaget.
Arbetet dokumenteras i en enkät och vår likabehandlingsplan, utvärderingar som sparas
till ev. förbättringsområden.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Avstämningar sker i elevgrupperna inför varje periods slut. Dessa tas upp vid den utvärdering
personalen gör efter varje period
Bedömning
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
___________________x___________________________________________________
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
_________________________________x_____________________________________
4. Läroplansmål - Kunskaper
Programnämndsmål: Läsförmåga är en nyckel i skolarbetet. Varje grundskoleelev ska kunna läsa
när de lämnar skolår 1.
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara minst godkända resultat i skolan. Särskilt
ska pojkars möjlighet att nå målen beaktas då behörigheten för pojkar jämfört med flickor var sju
procentenheter lägre till gymnasieutbildningarna 2011.
Varje skola har ansvar för att behoven av läxhjälp tillgodoses, i egen regi eller i samverkan med
andra aktörer.
Kommunens riktlinjer för mottagning, introduktion och utbildning av flerspråkiga barn och elever:
Förskolan och skola ska i sin kvalitetsredovisning följa upp och utvärdera sina insatser för
flerspråkiga barn/elever.
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. Alla elever ska nå minst
godkänt i alla ämnen och ha en skoldag präglad av trygghet.
Skolplanemål: I förskoleklassen ska olika slags arbetsformer från skola och förskola kombineras. Alla
elever ska i skolår 3 kunna läsa, skriva och räkna. I de fall som tillräckliga kunskaper inte erhållits ska
eleven vara garanterad att adekvata åtgärder sätts in. Alla elever ska ges möjlighet
att uppnå målen i skolans alla ämnen i skolår 5 och 9.
Kunskapen om hållbar utveckling ska förstärkas och finnas med i vardagsarbetet i samtliga skolformer.
Inslagen av ekologisk mat ska öka.
Särskolan ska stärka arbetet för att höja elevernas teoretiska och praktiska kunskaper, samt arbeta för
att elevernas självbild stärks. Eleverna i särskolan ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar delta
i grundskolans undervisning.
Antalet lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i ska öka.
Programnämndsmål: Andelen elever som lämnar grundskolan med kunskaper som ger behörighet till
gymnasiestudier på nationella program ska öka.
All omsorg och utbildning ska utformas så att varje barns och elevs förutsättningar att växa, lära och
utvecklas ska tillgodoses. Örebro kommuns elever ska erbjudas en skolutbildning där alla får
grundläggande färdigheter och kunskaper att klara sig i samhället. Kunskapsuppdraget ska vara i
centrum i allt arbete för att alla elever ska uppnå skolans mål. (Budget 2010)
Kommunens riktlinjer för mottagning, introduktion och utbildning av flerspråkiga barn och
elever: Förskolan och skola ska i sin kvalitetsredovisning följa upp och utvärdera sina
insatser för flerspråkiga barn/elever. (2009)
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. (Budget 2010)
I budgethandlingarna för 2011 för driftnämnderna i sydost, sydväst och Östernärke finns
politiska skrivningar som rör ” Ökad måluppfyllelse” och ”Diskriminering och kränkande
behandling”.
Verksamhetens egna mål:
20131231 finns en handlingsplan för hur vi tar emot nyanlända, flerspråkiga
elever.
0130531 har alla elevgrupper F-4 använt arbetsätt vilka ger en ökad förståelse
för grunderna i matematik.
20130531 har alla elever utvecklat sitt matematiska ordförråd.
20130531 har alla elevgrupper F-4 fått en mer medveten träning i läsförståelse.
20130531 har alla elever år 3 nått kunskapskraven.
20130531 har vi tagit vara på personalens olika kompetenser.
Servicegaranti
Skolan ger stöd till elev som ej uppnått kraven för att läsa-skriva-räkna i år 3.
Processen
* Under läsårets gång utarbetas en plan för nyanlända elever utifrån samtal, arbetssätt
samt material som finns tillgängligt.
Huvudansvarig är rektor samt personal som har arbetet med nyanlända elever.
* Vi arbetar mer med matematiska ord för att eleverna ska få begrepp som de behöver
för att lättare förstå t.ex. problemlösning i matematik. Barnen arbetar laborativt, målar och
gör egna bilder och berättar. Huvudansvariga lärare i matematik F-4.
*Matematik.
Vi kopplar matematikundervisningen till forskning. Elever år F-4 arbetar mer
med laborativt arbete inför nya moment. Vi arbetar utifrån fyra faser vilka är:
- laborativ fas
- representativ fas
- abstrakt fas
- befästa, återkoppla samt skapa samband för fortsatt lärande.
Litteratur ”Räknesvårigheter och lässvårigheter
under de första skolåren – hur hänger de ihop?
* Läsförståelse.
Vi samtalar om texter som är gemensamma läsupplevelser.
De yngst barnen målar bilder.
Elever år 1-2 utökar sin ”Bokhylla” ,vilken blir deras läshistoria med en bild, ord eller
några meningar vad boken handlar om.
Elever år 3- 4 skriver bokrecensioner. Läser i grupper och samtalar.
Vi besöker biblioteket i Odensbacken för inspiration.
Personal som undervisar i svenska fortbildar sig i arbetslaget genom att läsa och arbeta utifrån
boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund. Boken ger en översikt
av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att
utveckla en djup läsförståelse. Huvudansvariga lärare i svenska F-4/arbetslaget.
* Vi ser över vid schemaläggning så att vi i möjligaste mån tar vara på personalens olika
kompetenser. Exempelvis ska förskolläraren ges förutsättningar att följa upp elever som behöver
fortsatt språkträning år 1, att läraren år 1-2 ges möjlighet att arbeta med extra
undervisning för elever i behov av stöd i den första läsinlärningen.
Tid för extraundervisning år 1- 4 för elever med behov av mer tid för att nå
sina mål.
Ansvariga rektor skapar möjligheterna och arbetslaget
skapar förutsättningarna.
Arbetet dokumenteras i en handlingsplan, elevarbeten, elevernas läsutveckling i LUS,
Språket lyfter från Skolverket samt nationella prov år 3.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Efter varje period samt vid arbetslagets konferenser där vi kan förändra om
behov finns.
Statistik för måluppfyllelse finns i separat bilaga.
5. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande
Programnämndsmål: Barn och ungdomar ska ges reell delaktighet och inflytande över sin egen
skolgång, i stigande grad beroende på ålder.
Driftnämndsmål: En förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan
är att den enskilda skola är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer.
Skolplanemål: Barn och elever ska ges möjlighet till inflytande i verksamheterna i enlighet med FN:s
barnkonvention.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag - Verksamheten ska ta
initiativ till att öka elevers engagemang och inflytande över sitt eget lärande. Verksamheten
ska utformas så att varje barns och elevs förutsättningar att växa, lära och utvecklas tillgodoses. (Budget
2009)
För att eleverna ska uppleva sin tid i skolan som meningsfylld och motiverande, ska de kunna påverka
och få vara med och ta ansvar för sitt arbete. (Budget 2010)
20130915 har eleverna i skolan/på fritids arbetat fram våra trivselregler.
20130531 har förskoleklassen fått en koppling till arbetet i elevrådet.
20130531 har alla elever utifrån sin egen förmåga hållit i en del/delar
av sitt utvecklingssamtal.
20130531 har eleverna tränat på att ta ansvar för sitt lärande utifrån
ålder/förmågor.
Processen
* Ordförande i elevrådet besöker förskoleklassen informerar och tar med sig deras
frågor till elevrådet.
Ansvarig vuxenhandledaren i elevrådet samt förskolläraren.
* Eleven förbereder tillsammans med läraren den del/ de delar som den känner att
den vill hålla i vid utvecklingssamtalet. I yngre åldrar kan det t.ex. vara att visa
och berätta om några arbeten. Ansvarig klassläraren .
* Eleverna arbetar i smågrupper F-4 och diskuterar vilka trivselregler vi behöver/ska ha.
Ansvariga arbetslaget.
* Eleverna har tränat på/provat på att sätta egna mål samt i samtal utvärderat sitt arbete.
Dokumenteras i protokoll och i förberedelsearbetet inför utvecklingssamtalet, de egna målen i
Veckologgen, samt i våra trivselregler.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Elevrådets ordförande och vuxenhandledaren planerar och stämmer av fortlöpande
under läsåret.
Avstämning tillsammans med eleven efter utvecklingssamtalet.
Bedömning
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
__________________________x____________________________________________
Bedömning
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
__________________________x__________________________________________
6. Läroplansmål – Skola och hem
Programnämndsmål: Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktigt för barns utveckling.
Föräldrar ska få ökad möjlighet till bättre insyn över vad barnen för tillfället arbetar med i skolan
och det egna barnets kunskapsutveckling. Detta för att föräldrarna på ett enklare sätt ska kunna
stötta sitt barn i kunskapsutvecklingen.
Driftnämndsmål: Se programnämndsmål
Skolplanemål: Individuella utvecklingsplaner ska finnas i grundskolan. Genom dessa och
utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i elevens utveckling. Målen i verksamheternat ex
mål som finns i läroplanen, kursplaner och i verksamheternas planer, ska vara kända för
barn, elever och föräldrar.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Verksamheten
ska ta initiativ till att öka föräldrars engagemang. (Budget 2009)
Arbetet med värdegrundsfrågor ska stärkas genom att alla grundskolor erbjuder utbildning och
studiecirklar, där såväl personal som föräldrar och elever deltar. (Budget 2010)
Verksamhetens egna mål:
20131201 har skolan och fritidshemmets personal arbetat för att åtgärda brister som
trygghetsenkäten.
20131231 är elevens veckologgen en fungerande länk mellan skola-hem.
20130531 är Podb ett fungerande arbetsmaterial i samarbetet hem och skola.
Processen
* Personalen går igenom och diskuterar resultatet av trygghetsenkäten vid arbetsplatsträffen
i november. Ansvariga trygghetsteamet.
* Förbättringsområden med förslag på åtgärder tas fram under höstterminen. Ansvariga arbetslaget.
* Elevernas Veckologg utvecklas utifrån varje elevs ålder och förutsättningar.
I rutan lärare/förälder skriver vi ”feedback” på veckan som varit. Ansvariga är lärare år 1-4.
*Elever år 1-2 tränar på att formulera egna mål i Veckologgen. Ansvarig klassläraren.
* I podb skrivs elevernas individuella utvecklingsplaner samt skriftliga omdömen. Familjewebben gör
att föräldrarnas får en ökad insyn i elevernas kunskapsutveckling. Ansvarig läraren som undervisar i
ämnet.
Förbättringsområden från trygghetsenkäten dokumenteras i likabehandlingsplanen.
Veckologgen blir en del av vår dokumentation.
Arbetet från utvecklingssamtalen/elevutvecklingen dokumenteras i Podb.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Avstämning fortlöpande i elevgrupperna (skoldagboken) samt efter varje period i
lärarlaget.
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
___________________________________________x___________________________
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________________x____________________________________
7. Läroplansmål – Övergång och samverkan
Programnämndsmål: Samarbetet mellan olika grund- och gymnasieskolor stimuleras för att skapa
möten mellan elever och personal.
Studie- och yrkesvägledningen ska stärka elever i de val de gör i skolan gällande program och
utbildningar.
Driftnämndsmål: Se programnämndsmål.
Skolplanemål: Varje verksamhet ska arbeta efter en förankrad pedagogisk idé
som lägger grunden till en innehållsrik och aktiv fritid.
Programnämndsmål: Alla elever ska ha rätt till bra och relevant studie- och
yrkesvägledning (SYV) för att öka elevernas möjlighet att uppnå skolans mål och undvika
omval. (Budget 2010)
Verksamhetens egna mål:
20121031 är en uppföljning av vårterminens överlämnande inom skolan
gjord.
20130531 har ordinarie personal i fritidshemmet medverkat vid inskolningen
av våra nya sexåringar.
Processen
* Inskolningen till fritidshemmet ska ske under våren med hjälp av ett rullande schema.
Ansvariga personal på fritidshemmet.
* Vid överlämnande samtal från förskolan deltar fritidspedagog för att förbereda
övergången till fritidshemmet på bästa sätt. Ansvariga personal på fritidshemmet.
* Vi följer upp vårterminens överlämnande vid någon utvärderingsdag efter period 2.
Ansvariga klasslärarna F-4.
Detta arbete dokumenteras i den befintliga handlingsplanen för överlämnande
inom den egna skolan.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Avstämning och uppföljning efter de perioder då detta arbete har varit mer aktuellt.
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________________________________x____________________
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
_______________________________________________x_______________________
8. Läroplansmål – Skolan och omvärlden
Programnämndsmål: Örebros barn och ungdomar ska vara rustade för det kunskapssamhälle vi alla
lever i.
Barn och ungas kreativitet ska främjas liksom deras entreprenöriella tänkande.
Driftnämndsmål: Se programnämndsmål
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Arbetet med entreprenörskap
i skolan ska förstärkas. Det ska genomsyra skolans vardag och prägla lärandemiljön från
förskolan till gymnasieskolan. (Budget 2010)
Verksamhetens egna mål.
20130531 har eleverna arbetat med ett nytt mål i Grön flagg.
20130531 har eleverna utvecklat tron på sin egen förmåga, vågar prova på och
själva upptäcka.
Processen
Eleverna får tid att komma med ideér/förslag på vad som kan ingå i arbetet med Grön flagg.
Personalen är ett bollplank, ger stöd och motiverar.
Ansvarig vuxenhandledaren i miljörådet/arbetslaget.
Uppmuntra elevernas initiativ, nyfikenhet, söka egen kunskap, ge möjlighet att upptäcka
samt känna att man kan göra misstag och försöka på nytt. Ansvariga arbetslaget.
Fortlöpande dokumentation av elevernas arbete samt genom fotografier och utställningar.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Utvärdering i arbetslaget fortlöpande. Eleverna har utvärderat sitt arbete och personalen
har utvärderat helheten.
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________________x____________________________________
Bedömning
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
____________x__________________________________________________________
9. Läroplansmål – Bedömning och betyg
Driftnämnduppdrag: Det webbaserade verktyget InfoMentor (PODB) ska användas i alla skolor.
InfoMentor stödjer det kontinuerliga arbetet med skriftliga omdömen som ett stöd till elevernas
kunskapsutveckling.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Varje enskild
elevs läs- och skrivutveckling bör kontinuerligt observeras och utvärderas så att
stöd kan ges i tid där det finns behov av det. (Budget 2009)
Utvecklingssamtal med nedskrivna omdömen samt individuella utvecklingsplaner ska finnas
på alla skolor. Det webbaserade verktyget (PODB) ska finnas i alla skolor. PODB stödjer det
kontinuerliga arbetet med skriftliga omdömen som ett stöd till elevernas kunskapsutveckling. (Budget
2010)
20130531 har alla elever fått en rättvisande bedömning utifrån sina
förutsättningar.
20130531 har vi utvecklat våra pedagogiska planeringar.
Processen
* För elever i yngre åldrar samt elever som behöver mer tid blir den formativa bedömningen
viktig för att synliggöra deras utveckling. Skriftligt omdöme i löpande text ger en tydlig
bild av deras utveckling mot målen. Individuell utvecklingsplan och skriftligt omdöme skrivs i
det webbaserade verktyget PODB.
* Fortbildning pedagogiska planeringar med föreläsning av Per Måhl.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
fortlöpande under läsåret.
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
_________________________________x____________________________________
Bedömning
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
___________________________________________x___________________________
10. De tre utvecklingsområden som skolan fokuserar på för att öka
måluppfyllelsen enligt projekt ”Ökad måluppfyllelse”
Arbete med att alla elever i Askers skola får det stöd de behöver för att
klara kunskapskraven.
Arbete med ökad läsförståelse.
Arbete med att utveckla arbetsformer i matematik.
20130531 har alla elever i Askers skola fått det stöd de behöver för att klara
kunskapskraven.
20130531 har alla elevgrupper F-4 använt arbetsätt vilka ger en ökad
förståelse för grunderna i matematik.
20130531 har alla elevgrupper F-4 fått en mer medveten träning i
läsförståelse.
Processen
Stöd för att nå kunskapskraven.
* Vi nyttjar alla kompetenser på bästa möjliga sätt.
* Organisation/schemaläggning/grupptimmar/extraundervisning/läxhjälp blir en viktig del i arbetet.
* Fritidshemmets del i arbetet.
* Flexibelt lärande.
* Undervisningen, arbetssätt samt arbetsmaterial.
Matematik.
Vi kopplar matematikundervisningen till forskning. Elever år F-4 har mer tid med
laborativt arbete inför nya moment. Vi använder följande fyra faser:
-laborativ fas
-representativ fas
-abstraktfas
-befästa, återkoppla samt skapa samband för fortsatt lärande
En personal fick under förra läsåret utbildning ”Elever i matematiksvårigheter”.
Handledning av Görel Sterner från Göteborgs universitet.
Arbete med hur vi kan se hur vi kan omsätta aktuell forskning i det dagliga arbetet
i matematik. Huvudansvariga är lärare i matematik F-4.
Litteratur Räknesvårigheter och lässvårigheter
under de första skolåren – hur hänger de ihop?
Läsförståelse.
Vi samtalar om texter som är gemensamma läsupplevelser.
De yngsta barnen målar bilder.
Elever år 1-2 utökar sin ”Bokhylla” vilken blir deras läshistoria med en bild, ord
eller några meningar vad boken handlar om.
Elever år 3-4 skriver bokrecensioner, läser i grupper samt samtalar.
Vi besöker biblioteket i Odenbacken för inspiration.
Personal som undervisar i svenska fortbildar sig genom att läsa och hämta idéer
från boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund.
Boken ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla
en djup läsförståelse. Huvudansvariga är lärare i svenska F-4.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Avstämning sker fortlöpande vid pedagogiska konferenser och vid utvärdering/planering
inför varje period.
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________________x____________________________________
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________________x____________________________________
ej godtagbar godtagbar
bra
x
mycket bra
Bedömning
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
________________________________________________________x______________
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________________x____________________________________
ej godtagbar godtagbar
bra
mycket bra
__________________________x____________________________________________
Download
Random flashcards
Create flashcards